De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleids- en Beheerscyclus voor Gemeenten, OCMW’s en Provincies Rudi Hellebosch Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Vlaamse Overheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleids- en Beheerscyclus voor Gemeenten, OCMW’s en Provincies Rudi Hellebosch Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Vlaamse Overheid."— Transcript van de presentatie:

1 Beleids- en Beheerscyclus voor Gemeenten, OCMW’s en Provincies Rudi Hellebosch Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Vlaamse Overheid

2 2 Inhoud Concept BBC Begrippen Beleidsrapporten Digitale rapportering Planlastvermindering Implementatie

3 3 Inhoud Concept BBC Begrippen Beleidsrapporten Digitale rapportering Planlastvermindering Implementatie

4 4 De beleids- en beheerscyclus Planning Evaluatie Uitvoering

5 5 Verantwoordelijken Strategie Beleidsdoel- stellingen Beleidsdoel- stellingen Output (Resultaat) Output (Resultaat) Effecten Omgeving Activiteiten (Actieplannen) Activiteiten (Actieplannen) Input (Middelen) Input (Middelen) Financiële vertaling Financiële vertaling Algemene financiering Algemene financiering Financieel evenwicht ? Financieel evenwicht ? Concept

6 6 Kader van totstandkoming Organieke decreten Het Vlaamse Regeerakkoord Internationale verplichtingen (ESR95) Aanbevelingen Raad van Europa Internationale standaarden (IPSAS) Evaluatie NGB en NOB Overleg

7 7 Organieke decreten Het BVR-BBC sluit aan bij principes inzake resultaatgericht financieel management, zoals vervat in de organieke decreten: –van input- naar outputsturing –responsabilisering van administratie –Responsabilisering van de besturen => regelgeving reikt enkel een kader aan

8 8 Organieke decreten Besturen krijgen vrijheid om: –beleidsrapporten te enten op hun organisatie –inhoud ervan af te stemmen op de hoofdlijnen van hun beleid Besturen kunnen boekhouding aanpassen aan interne en externe informatiebehoeften Besturen zijn zelf verantwoordelijk voor hun organisatiebeheersing (ICS)

9 9 Het Vlaamse regeerakkoord 2009-2014 In het kader van de planlastverlichting komen we tot een legislatuurplan, waarbij outputcontrole en benchmarking mogelijk is. => BBC moet bijdragen tot (maar creëert geen) planlastvermindering: –de sectorale plannen worden verwerkt in het strategisch meerjarenplan –de sectorale rapporten aan de subsidiërende entiteiten worden uit de boekhouding van de lokale besturen en provincies gehaald

10 10 Inhoud Concept BBC Begrippen Beleidsrapporten Digitale rapportering Planlastvermindering Implementatie

11 11 Functionele indeling Beleidsrapporten worden functioneel ingedeeld in beleidsdomeinen –Onder meer belangrijk voor de toekenning van autorisatie (kredieten) Beleidsdomeinen –een verzameling van beleidsvelden die een herkenbaar en samenhangend geheel vormen –vrij te bepalen door het bestuur

12 12 Functionele indeling Beleidsveld –“een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen” –Gestandaardiseerd rekeningstelsel vastgelegd in het MB Beleidsitem (BI) –een onderverdeling van een beleidsveld –Vrij te bepalen door het bestuur Relaties: –N Beleidsvelden=> 1 Beleidsdomein –N Beleidsitems=> 1 Beleidsveld

13 13 Een voorbeeld Beleidsdomein –Sport en cultuur Beleidsvelden: –sport –musea –cultuurcentra –... Beleidsitems sport –sporthal Olympia, zwembad De Plons –zaalsporten, buitensporten –recreatiesport, competitiesport

14 14 Beleidsdoelstellingen De beleidsrapporten bevatten de beleidsdoelstellingen Per beleidsdoelstelling: 3 vragen –Wat willen we bereiken? => vooropgesteld resultaat (of effect ) –Wat gaan we daarvoor doen? => actieplannen (incl. realisatietermijn) –Wat zijn financiële gevolgen? => realistische raming van de uitgaven en ontvangsten per jaar

15 15 Beleidsdoelstellingen Geen verplichting om alle verrichtingen in beleidsdoelstellingen te verwerken (geen Zero-Based Budgeting) Niet alle beleidsdoelstellingen en actieplannen moeten in de beleidsrapporten expliciet tot uiting komen Onderscheid tussen: –Prioritaire beleidsdoelstellingen –Overig beleid Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen Niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen

16 16 Beleidsdoelstellingen Prioritaire beleidsdoelstellingen –Expliciete rapportering in de beleidsrapporten Overig beleid –Geen expliciete rapportering in de beleidsrapporten –Enkel de financiële weerslag Overzicht van alle beleidsdoelstellingen moet beschikbaar zijn voor raadsleden, personeel, burgers...

17 17 Inhoud Concept BBC Begrippen Beleidsrapporten Digitale rapportering Planlastvermindering Implementatie

18 18 De beleidsrapporten Wie zijn de belangrijkste gebruikers van de beleidsrapporten? Criterium: Wie neemt beslissingen met een grote impact op –Gemeentelijk/provinciaal belang Welzijn van de burgers Duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied –Algemeen belang Antwoord: –De gemeente-, de provincie- en/of de OCMW-raad –De Vlaamse Gemeenschap als beleidvoorbereider

19 19 De beleidsrapporten Onderscheid tussen: –Beleidsrapport voorgelegd aan de (G/O/P-)raad Meerjarenplan (+ aanpassingen) Budget (+wijzigingen) Jaarrekening –Digitale rapportering De strategische meerjarenplanning (+aanpassingen) Het budget (+wijzigingen) De jaarrekening Beide rapporteringen worden uit hetzelfde gedetailleerde registratiesysteem gehaald

20 20 Functies v/d beleidsrapporten Meerjarenplan –Bepaling van het beleid Budget –Bepaling van het beleid –Autorisatie (toekenning van kredieten) Jaarrekening –Evaluatie van het beleid –Evaluatie van de autorisatie

21 21 Beleidsrapporten algemeen MeerjarenplanBudgetJaarrekening Beleid Strategische notaBeleidsnota  Doelstellingennota  Doelstellingenrealisatie Financiële nota  Financieel doelstellingenplan  Doelstellingenbudget  Doelstellingenrekening  Staat v/h financieel evenwicht  Financiële toestand  Lijst overheidsopdrachten  Lijst daden van beschikking  Nominatieve lijst subsidies Autorisatie Financiële nota  Exploitatiebudget  Investeringsbudget  Liquiditeitenbudget Financiële nota  Exploitatierekening  Investeringsrekening  Liquiditeitenrekening SAR Balans Staat van opbrengsten en kosten

22 22 Het meerjarenplan De periode van het meerjarenplan –Start:het tweede jaar van de legislatuur (bv. 2014) –Eindigt: het eerste jaar van de volgende legislatuur (bv. 2019) –Financiële nota: altijd minstens 3 jaar De vaststelling van het meerjarenplan –Altijd bevoegdheid van de raad –Goedkeuren vóór einde jaar 1 (2013) –Verplichte aanpassing vóór de goedkeuring van het budget

23 23 Samenstelling van het MJP Het meerjarenplan –Strategische nota –Financiële nota De toelichting bij het meerjarenplan –Omgevingsanalyse –...

24 24 Samenstelling van het MJP Strategische nota –Bevat de prioritaire beleidsdoelstellingen voor het extern en intern te voeren beleid (incl. het beoogde resultaat en eventueel het maatschappelijke effect)  Actieplan(nen)  Raming van de uitgaven en ontvangsten –Het overig beleid (met o.a. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen) staat dus niet in de strategische nota

25 25 Samenstelling van het MJP Financiële nota –Financieel doelstellingenplan: = de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota –Staat van het financieel evenwicht

26 26 Samenstelling van het budget Budget: –Beleidsnota –Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget Toelichting bij het budget

27 27 Samenstelling van het budget Beleidsnota –Doelstellingennota –Doelstellingenbudget –Financiële toestand –Lijsten: Overheidsopdrachten Daden van beschikking Subsidies

28 28 Samenstelling van het budget Doelstellingennota –Sluit aan bij de strategische nota –Prioritaire beleidsdoelstellingen  Actieplan(nen)  Acties  Raming van de uitgaven en ontvangsten Doelstellingenbudget –De financiële consequenties van de beleidsopties van de doelstellingennota –Sluit aan bij het doelstellingenplan van het MJP

29 29 Het budget Budget moet passen binnen meerjarenplan Goedkeuring vóór 31.12 Goedkeuring altijd bevoegdheid van de raad

30 30 De jaarrekening De hoofdfuncties van de jaarrekening –Evaluatie van het gevoerde beleid –Evaluatie van de toegekende autorisatie (kredieten) De vaststelling van de jaarrekening: –Bevoegdheid van de raad –Verplichte verwerking van de jaarrekening in (aanpassing) meerjarenplan en budget(wijziging)

31 31 De samenstelling v/d jaarrekening Jaarrekening: –Beleidsnota –Financiële nota De exploitatierekening De investeringsrekening De liquiditeitenrekening –Samenvatting algemene rekeningen Balans Staat van de opbrengsten en kosten Toelichting bij de jaarrekening

32 32 De samenstelling v/d jaarrekening Beleidsnota: –Doelstellingenrealisatie Voor elke prioritaire beleidsdoelstelling: –Werd beoogd resultaat (of effect) bereikt? –Werden actieplannen en acties uit budget uitgevoerd? –Vergelijking werkelijke uitgaven en ontvangsten met budget –Doelstellingenrekening De financiële consequenties van de beleidsopties van de doelstellingenrealisatie –Financiële toestand

33 33 Inhoud Concept BBC Begrippen Beleidsrapporten Digitale rapportering Planlastvermindering Implementatie

34 34 De registraties De beleidsrapporten komen tot stand op basis van registraties in dagboeken: –Budgettaire dagboeken Raming van de verwachte ontvangsten en uitgaven –Meerjarenplan –Budget Vastlegging van de verbintenissen –Jaarrekening Aanrekening van de transacties –Jaarrekening –Algemeen dagboek Aanrekening van de transacties –Jaarrekening

35 35 De registraties Het algemeen dagboek Het budgettair dagboek De algemene rekeningen Het deelrapport... De algemene rekening(en) Het beleidsveld Het actieplan Het deelrapport... Budgettaire boekhouding –Financiële vertaling van doelstellingen en actieplannen –Autorisatie (kredieten) –De planlastvermindering

36 36 Beleidsrapportering Onderscheid tussen: –Beleidsrapport voorgelegd aan de (G/O/P-)raad en aan het bestuurlijk toezicht Meerjarenplan (+ aanpassingen) Budget (+wijzigingen) Jaarrekening –Digitale rapportering De strategische meerjarenplanning (+aanpassingen) Het budget (+wijzigingen) De jaarrekening Beide rapporteringen worden uit hetzelfde gedetailleerde registratiesysteem gehaald

37 37 Digitale rapportering Onmiddellijk na de toezending van een beleidsrapport naar het toezicht moet een digitale versie van het rapport gezonden worden naar ABB –≠ digitale afdruk van het beleidsrapport –= digitale versie van de geconsolideerde registraties –Bestandsformaat en wijze van aanleveren wordt bepaald bij MB

38 38 Digitale rapportering Via digitale rapportering kan Vlaamse overheid beschikken over: –statistische gegevens m.b.t. meerjarenplan, budget en jaarrekening –gegevens in functie van rapportering aan NBB (ESR95) –informatie voor algemeen toezicht op de beleidsrapporten –gegevens in functie van de planlastvermindering –... Vlaamse overheid zal statistische informatie via website ter beschikking stellen

39 39 Digitale rapportering Officieel registratiesysteem Eigen registratiesysteem Beleids- rapporten Digitale rapportering MARAP Beheers- rapporten Sectorale admin. NBB ABB BTWToezicht

40 40 Digitale rapportering

41 41 Inhoud Concept BBC Begrippen Beleidsrapporten Digitale rapportering Planlastvermindering Implementatie

42 42 Planlastvermindering Doelstelling Planlasten op de besturen verminderen door: de sectorale plannen te verwerken in het strategisch meerjarenplan de sectorale rapporten aan de subsidiërende entiteiten te halen uit de boekhouding van de lokale besturen en provincies Procedure –Stemmen kaderdecreet planlastvermindering –Aanpassen sectorale decreten en uitvoeringsbesluiten

43 43 Planlastvermindering Proces toekenning sectorale subsidie –De Vlaamse regering maakt de Vlaamse beleidsprioriteiten kenbaar aan de besturen evenals de hoogte van het subsidiebedrag (oktober 2012) –De besturen maken hun strategische meerjarenplanning op en nemen daarin beleidsdoelstellingen en actieplannen op om mee te werken aan de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten –De besturen bezorgen ABB de digitale rapportering van hun meerjarenplan (2013)

44 44 Planlastvermindering Proces toekenning sectorale subsidie –De Vlaamse sectorale administraties (SA) halen de benodigde informatie uit de datawarehouse van ABB –De SA evalueren de geplande beleids- doelstellingen en actieplannen –De SA berichten uiterlijk op 30 april de besturen over de aanvaarding van hun subsidie-aanvraag –Dit proces wordt om de 3 jaar hernomen

45 45 Planlastvermindering Proces evaluatie toegekende subsidie –De besturen maken hun jaarrekening op –Uiterlijk op 31 juli bezorgen de besturen ABB de digitale rapportering van hun jaarrekening –Vlaamse sectorale administraties (SA) halen de benodigde informatie uit de datawarehouse van ABB –De SA evalueren de gerealiseerde beleids- doelstellingen en actieplannen

46 46 Inhoud Concept BBC Begrippen Beleidsrapporten Digitale rapportering Planlastvermindering Implementatie

47 47 Implementatie Regelgeving BBC: –Gemeentedecreet (2005), Provinciedecreet (2005) en OCMW-decreet (2008) –Besluit Vlaamse Regering 25.6.2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s –Ministerieel Besluit 1.10.2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s

48 48 48 -26-7-2014 Voor welke besturen geldt de hervorming? –Gemeenten, OCMW’s en provincies –Autonome bedrijven (AGB & APB) –OCMW-Verenigingen (Titel VIII, Hoofdstuk 1) –Maar niet voor: Gemeentelijke/provinciale vzw’s Filialen van AGB of APB Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden... Implementatie

49 49 Implementatie Besluit wordt algemeen van kracht met het boekjaar 2014 Uitzondering: –Besturen kunnen toelating krijgen om eerder te starten: 2011: 20 besturen (12 gemeenten – 8 OCMW’s) 2012: 44 besturen (24 gemeenten – 19 OCMW’s) 2013: +/- 170 besturen –Besturen kunnen theoretisch ook toelating krijgen om later dan 2014 te starten

50 50 Nog vragen? Helpdesk ABB: bbcgop@vlaanderen.bebbcgop@vlaanderen.be Brochure ‘BBC in 60 vragen en antwoorden’ (Uitgeverij Politeia) Website ABB: http://www.binnenland.vlaanderen.be/bbc http://www.binnenland.vlaanderen.be/bbc


Download ppt "Beleids- en Beheerscyclus voor Gemeenten, OCMW’s en Provincies Rudi Hellebosch Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Vlaamse Overheid."

Verwante presentaties


Ads door Google