De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleids- en BeheersCyclus Cursus Beleids- en beheersrapporten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleids- en BeheersCyclus Cursus Beleids- en beheersrapporten."— Transcript van de presentatie:

1 Beleids- en BeheersCyclus Cursus Beleids- en beheersrapporten

2 Inhoud cursus Algemene bepalingenHet meerjarenplanHet budgetAanpassing planningsdocumentenDe jaarrekening

3 Inhoud Algemene bepalingenHet meerjarenplanHet budgetAanpassing planningsdocumentenDe jaarrekening

4 van een financiële naar een beleidscyclus de beleidsrapporten de toelichting bij de beleidsrapporten de beheersrapporten de functionele indeling de beleidsdoelstellingen de boekhoudkundige registratie de digitale rapportering Algemene bepalingen - Inhoud

5 5 Verantwoordelijken Strategie Beleidsdoel- stellingen Beleidsdoel- stellingen Output (Resultaat) Output (Resultaat) Effecten Omgeving Activiteiten (Actieplannen) Activiteiten (Actieplannen) Input (Middelen) Input (Middelen) Financiële vertaling Financiële vertaling Algemene financiering Algemene financiering Financieel evenwicht ? Financieel evenwicht ? Concept BBC

6 Beleidsrapporten algemeen welke rapporten zijn beleidsrapporten? –het meerjarenplan –de aanpassing aan het meerjarenplan –het budget –de budgetwijziging –de jaarrekening

7 Beleidsrapporten algemeen functie beleidsrapporten –raad bepaalt beleid en evalueert beleidsuitvoering –raad geeft autorisatie aan hoofdbudgethouder(s) en bewaakt de verleende autorisatie

8 Beleidsrapporten algemeen invulling informatiebehoefte raad vast te stellen door de raad regelen relatie raad - hoofdbudgethouder(s) minimale regels voor inhoud

9 Beleidsrapporten algemeen identieke opbouw –van meerjarenplan, budget en jaarrekening –gemeente, OCMW, provincie, BBC EVA’s (= AGB, APB, OCMW-V) –verbetering transparantie en leesbaarheid onderscheid: –beslissend gedeelte: beleidsrapport –ondersteunende informatie: verplichte toelichting

10 Beleidsrapporten algemeen MeerjarenplanBudgetJaarrekening Beleid Strategische notaBeleidsnota  Doelstellingennota  Doelstellingenrealisatie Financiële nota  Financieel doelstellingenplan  Doelstellingenbudget  Doelstellingenrekening  Staat v/h financieel evenwicht  Financiële toestand  Lijst overheidsopdrachten  Lijst daden van beschikking  Nominatieve lijst subsidies Autorisatie Financiële nota  Exploitatiebudget  Investeringsbudget  Liquiditeitenbudget Financiële nota  Exploitatierekening  Investeringsrekening  Liquiditeitenrekening SAR Balans Staat van opbrengsten en kosten

11 Beleidsrapporten algemeen verplichte vermeldingen –type beleidsrapport en rapporteringsperiode –identificatie bestuur –volgnummers dagboeken per beleidsrapport en per pagina identificeerbaarheid reproduceerbaarheid

12 Toelichting bij beleidsrapport Waarom een toelichting? Beleidsrapporten: moeten toegankelijk zijn voor raadsleden, geen ballast, niet te complex, leesbaar geven beleidsinfo op hoofdlijnen, gestructureerd en synthetisch bevatten enkel decretaal opgelegde elementen + elementen die beslissing raad vragen

13 Toelichting bij beleidsrapport begeleidende, ondersteunende info detailinformatie voor raadsleden elementen: in BVR BBC en MB BBC alle relevant geachte aanvullende info voor goed inzicht in beleidsrapport informatie over specifieke grondslagen voor significante transacties principes: toegankelijk, begrijpelijk, relevant, vergelijkbaarheid, consistentie, getrouw beeld

14 Toelichting bij beleidsrapport verplichte vermeldingen –voor het geheel –per blad procedure –samen met ontwerp beleidsrapport aan raadsleden bezorgen –samen met beleidsrapport en raadsbesluit aan toezicht bezorgen

15 Toelichting bij beleidsrapport procedure BBC EVA’s –AGB en APB samen met ontwerp beleidsrapport en kopie besluit raad van bestuur aan gemeenteraad (provincieraad) en toezicht bezorgen –OCMW-V samen met ontwerp beleidsrapport en kopie besluit raad van beheer aan OCMW-raad, gemeenteraad en toezicht bezorgen

16 Beheersrapporten Welke rapporten zijn beheersrapporten? –beheersbudget –beheersrekening –interne kredietaanpassing (IKA) regelt relatie tussen hoofdbudgethouder en de gedelegeerde budgethouders element van de organisatiebeheersing (ICS)

17 Beheersrapporten inhoud beheersbudget –bepalen taakstelling –toekennen kredieten inhoud beheersrekening –evaluatie taakstelling –evaluatie gebruik toegewezen deel kredieten vorm is zelf te bepalen volgen uit registraties – leveren beheersinfo

18 Beheersrapporten BBC EVA’s: –bepalingen niet van toepassing –beheersovereenkomst kan ze (deels) van toepassing maken

19 Budgettaire entiteiten indeling in budgettaire entiteiten: –Niet- verzelfstandigde diensten –IVA onderscheid in exploitatie- en investeringsbudget besturen zonder IVA’s = één budgettaire entiteit EVA’s = één budgettaire entiteit

20 Functionele indeling beleidsrapporten worden functioneel ingedeeld in beleidsdomeinen beleidsdomeinen –verzameling beleidsvelden –herkenbaar en samenhangend geheel

21 Functionele indeling beleidsveld –“verzameling producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen” –gestandaardiseerd rekeningstelsel in MB beleidsitem –onderverdeling van een beleidsveld –  kostenplaats of activiteitencentrum

22 Functionele indeling N beleidsitems=> 1 beleidsveld N beleidsvelden=> 1 beleidsdomein

23 Beleidsdomeinen: vb. (1) Sporthal ‘De Eik’ Turnhal ‘De Sprong’ TC ‘De Racket’ 0740 Sport 0703 Bibliotheek JH De Kabouter Speelterreinen 0750 Jeugd VRIJE TIJD BeleidsdomeinBeleidsveldenBeleidsitems Zwembad ‘De Plons’

24 Beleidsdomeinen: vb. (2) 0950 Ouderenwoningen BeleidsdomeinBeleidsvelden WZC ‘De Anjelier’ WZC ‘Ten Bergen’ 0953 Woon- en zorgcentra Beleidsitems WONEN 0952 Assistentiewoningen SF ‘Hof Ter Duinen’ SF ‘De Bemden’

25 Beleidsdomeinen beleidsdomeinen worden bepaald door de raad uitzondering: ‘Algemene financiering’ “de ontvangsten en verbonden uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of een specifieke investering” verplicht + samenstelling bepaald via MB BBC alle beleidsrapporten van een boekjaar moeten dezelfde indeling in beleidsdomeinen hebben als indeling in beleidsdomeinen verschilt over de jaren: motiveren in toelichting bij meerjarenplan

26 Beleidsdomeinen belang indeling in beleidsdomeinen: –bepalen indeling beleidsrapporten –invloed op toekenning autorisatie –exploitatiebudget –investeringsbudget

27 Beleidsdoelstellingen elke beleidsdoelstelling bestaat uit: –een specifieke omschrijving vooropgestelde resultaat of vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid. In de mate van het mogelijke en het nuttige wordt dat resultaat of dat effect meetbaar gemaakt; –een of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. In elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven; –de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

28 Beleidsdoelstellingen per beleidsdoelstelling: 3 vragen –Wat willen we bereiken? => vooropgesteld resultaat (of effect ) –Wat gaan we daarvoor doen? => actieplannen (incl. realisatietermijn) –Wat zijn financiële gevolgen? => realistische raming van de uitgaven en ontvangsten per jaar

29 Beleidsdoelstellingen in de evaluatiefase –Wat hebben we bereikt? => gerealiseerd resultaat (of effect ) –Wat hebben we daarvoor gedaan? => uitgevoerde acties en actieplannen –Wat waren de financiële gevolgen? => gerealiseerde uitgaven en ontvangsten

30 Beleidsdoelstellingen in de evaluatiefase –Wat hebben we bereikt? => gerealiseerd resultaat (of effect ) –Wat hebben we daarvoor gedaan? => uitgevoerde acties en actieplannen –Wat waren de financiële gevolgen? => gerealiseerde uitgaven en ontvangsten

31 Beleidsdoelstellingen onderscheid prioritaire beleidsdoelstellingen en niet-prioritaire beleidsdoelstellingen enkel over de prioritaire doelstellingen wordt expliciet gerapporteerd in de beleidsrapporten over het overig beleid wordt in de beleids- rapporten enkel financieel en samenvattend gerapporteerd

32 Beleidsdoelstellingen Prioritaire beleidsdoelstellingen Niet-prioritaire (overige) beleidsdoelstellingen Niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen = “Overig beleid”

33 Beleidsdoelstellingen prioritaire beleidsdoelstellingen –beleidsbepaling is prerogatief raad –selectie PBDS door de raad –expliciete rapportering in de beleidsrapporten overig beleid –geen expliciete rapportering in de beleidsrapporten –enkel de financiële weerslag overzicht alle beleidsdoelstellingen beschikbaar voor raadsleden, personeel, burgers...

34 Registraties alle beleidsrapporten, beheersrapporten en de digitale rapportering komen tot stand via registraties in dagboeken budgettaire dagboeken raming van de verwachte ontvangsten en uitgaven –meerjarenplan - budget vastlegging van de verbintenissen –jaarrekening aanrekening van de transacties –jaarrekening algemeen dagboek aanrekening van de transacties –jaarrekening

35 Registraties Het algemeen dagboek Het budgettair dagboek een volgnummer de invoerdatum de algemene rekeningen de bedragen (debet / credit) een omschrijving de budgettaire entiteit het deelrapport het financiële boekjaar de boekhoudkundige periode... een volgnummer de invoerdatum de algemene rekening(en) de bedragen (ontvangst / uitgave) een omschrijving de budgettaire entiteit het beleidsveld de budgethouder de actie de economische sectorcode het deelrapport...

36 Registraties – BBC EVA’s volgende elementen zijn niet automatisch van toepassing: –beperktheid kredieten –bepalingen i.v.m. IVA –bepalingen i.v.m. budgethouderschap beperking kredieten en budgethouderschap kunnen via beheersovereenkomst van toepassing gemaakt worden indien gewenst

37 Digitale rapportering onderscheid tussen: –beleidsrapport: raad + bestuurlijk toezicht meerjarenplan (+ aanpassingen) budget (+wijzigingen) jaarrekening –digitale rapportering meerjarenplan (+aanpassingen) budget (+wijzigingen) jaarrekening beide rapporteringen worden uit hetzelfde gedetailleerde registratiesysteem gehaald

38 Digitale rapportering onmiddellijk na toezending beleidsrapport naar toezicht moet digitale versie rapport naar ABB –≠ digitale afdruk van het beleidsrapport –= digitale versie van geaggregeerde registraties –bestandsformaat en wijze van aanleveren bepaald bij MB

39 Digitale rapportering via digitale rapportering beschikt Vlaamse overheid over: –statistische gegevens (meerjarenplan, budget, jaarrekening) –gegevens in functie van rapportering aan NBB (ESR95) –informatie voor toezicht op beleidsrapporten –gegevens in functie van de planlastvermindering –... Vlaamse overheid zal statistische informatie via website ter beschikking stellen

40 Proces BBC-DR Lokaal bestuur BBC- SW Beleids- rapport Digitaal rapport DBS DB BBC DB SVR DB Bestands- uitwis- seling NBB fin. inst. acad. inst. Website lokale statist. Website ABB FOD budget

41 Planlastvermindering planlasten verminderen door: –sectorale plannen verwerken in meerjarenplan –sectorale rapporten aan de subsidiërende entiteiten halen uit boekhouding besturen procedure –kaderdecreet planlastvermindering –aangepaste sectorale decreten en uitvoeringsbesluiten

42 Planlastvermindering subsidieproces – planning: –VR maakt Vlaamse beleidsprioriteiten bekend voor eind oktober 2012 (26.10.2012) –besturen maken strategische meerjarenplanning op, met daarin beleidsdoelstellingen en actieplannen en acties die meewerken aan realisatie Vlaamse beleidsprioriteiten –besturen bezorgen ABB digitale rapportering meerjarenplan (voor 15.1.2014)

43 Planlastvermindering subsidieproces – toekenning: –Vlaamse sectorale administraties (SA) halen benodigde informatie uit ABB-databank –SA evalueren de geplande beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties –uiterlijk op 30 april bericht aan besturen over aanvaarding van subsidie-aanvraag –om de 6 (of 3) jaar herhaald

44 Planlastvermindering subsidieproces – evaluatie: –besturen maken evaluatie en jaarrekening op –digitale rapportering jaarrekening voor 31/7 –Vlaamse sectorale administraties (SA) halen benodigde informatie uit ABB-databank –SA evalueren de gerealiseerde beleids- doelstellingen, actieplannen en acties

45 BBC-DR: bestandsstructuur Algemene Rekening Beleidsdomein Beleidsplan Beleidsveld Economische sectorcode Transactiecode Budgettaire entiteit Investeringsenveloppe Actie Beleidsdoelstelling Indicator Actieplan Deelrapportcode Vlaamse Beleidsprioriteit Indicator

46 Planlastvermindering Lokaal bestuur Plan A Plan B Plan C … admin. A admin. B admin. C … BBC

47 Inhoud Algemene bepalingenHet meerjarenplanHet budgetAanpassing planningsdocumentenDe jaarrekening

48 functies en proces samenstelling de toelichting bij het meerjarenplan procedure bestuurlijk toezicht Het meerjarenplan - Inhoud

49 MJP: functies en proces de functies van het meerjarenplan –beleidsfunctie –financiële planning –evaluatiefunctie (toetssteen) –statistische functie resultaat van een intern planningsproces opgebouwd via registraties in dagboeken

50 MJP: periode vastgelegd in organieke decreten zesjarige periodes start: tweede jaar van de legislatuur eindigt: eerste jaar volgende legislatuur geen rollend meerjarenplan financiële nota: min. 3 jaar, max. 6 jaar

51 MJP: samenstelling meerjarenplan (beleidsrapport) –strategische nota –financiële nota de toelichting bij het meerjarenplan

52 MJP: samenstelling strategische nota –organieke decreten beleidsdoelstellingen (BDS) en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid –BVR-BBC prioritaire beleidsdoelstellingen (PBDS)  actieplannen (met onderliggende acties)  raming van de uitgaven en ontvangsten

53 financiële nota –organieke decreten financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota financieel evenwicht MJP: samenstelling

54 financiële nota (BVR BBC) –financieel doelstellingenplan (schema M1): per boekjaar per beleidsdomein onderscheid PBDS en overig beleid onderscheid exploitatie, investeringen en andere –staat van het financieel evenwicht (schema M2) resultaat op kasbasis (= toestandsevenwicht) autofinancieringsmarge (= structureel evenwicht)

55 Exploitatie: ontvangsten – uitgaven + Investeringen (ontvangsten – uitgaven) + Andere ontvangsten – uitgaven ------------------------------------------------------------- = Budgettair resultaat van het boekjaar + Gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaren ------------------------------------------------ = Gecumuleerd budgettair resultaat - Bestemde gelden -------------------------------------------------------------- = Resultaat op kasbasis leningen aangaan i.f.v. thesaurietoestand Toestandsevenwicht

56 Exploitatie (ontvangsten – uitgaven) + Netto intresten ------------------------------------------------ = Financieel draagvlak Periodieke aflossingen + Netto intresten ------------------------------------------------ = Netto periodieke leningslasten Financieel draagvlak - Netto periodieke leningslasten ------------------------------------------------ = Autofinancieringsmarge (AFM) Structureel evenwicht

57 Evenwichtsvoorwaarden resultaat op kasbasis: elk boekjaar ≥ 0 AFM: op einde van elke planningsperiode ≥ 0 OCMW: Σ AFM ≥ 0 geen fictief evenwicht jaarrekening N-2 verwerkt in meerjarenplan

58 Evenwicht BBC EVA’s geen verplicht financieel evenwicht meerjarenplan ramingen wel opnemen (indicatief) reden: aard activiteiten in budget: wel resultaat op kasbasis

59 De toelichting bij het MJP verplichte onderdelen (1/2): –omgevingsanalyse –financiële risico’s –volledige lijst met de beleidsdoelstellingen –interne organisatie organogram personeelsbestand (schema TM1) budgethouders samenstelling beleidsdomeinen

60 De toelichting bij het MJP verplichte onderdelen (2/2): –verbonden entiteiten –fiscaliteit aanslagvoeten PB & OV belastingsreglementen gewijzigde aanslagvoeten opbrengst belastingssoorten –financiële schulden (schema TM2)

61 MJP: Procedure administratieve totstandkoming –secretaris/griffier –financieel beheerder –MAT

62 MJP: Procedure de vaststelling van het meerjarenplan –agendering –vaststelling raad (wanneer?) –stemming –specifieke procedure voor de OCMW en OCMW-V –specifieke procedure voor de AGB en APB

63 MJP: Bestuurlijk toezicht inzendingsplichtig besluit schorsing en/of vernietiging, als: –financieel niet in evenwicht –ontbreken gekende of verwachte ontvangsten of uitgaven –ten onrechte ingeschreven ontvangsten of uitgaven –ontbreken ontvangsten of uitgaven vroeger vastgestelde investeringsenveloppen schorsing meerjarenplan = schorsing budget geen meerjarenplan = geen budget

64 Inhoud Algemene bepalingenHet meerjarenplanHet budgetAanpassing planningsdocumentenDe jaarrekening

65 functies en proces samenstelling aansluiting bij het meerjarenplan de toelichting bij het budget procedure bestuurlijk toezicht het budget in relatie tot de beheersbudgetten voorlopige twaalfden Het budget - Inhoud

66 Budget: functies en proces functies: –beleidsfunctie –financiële planningsfunctie –beheers- en controlefunctie –autorisatiefunctie –statistische functie het budget volgt uit het meerjarenplan het budget komt tot stand op basis van registraties in dagboeken

67 Budget: samenstelling de organieke decreten: –beleidsnota –financiële nota de beleidsnota (organieke decreten): –het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar zal voeren –concretiseert de beleidsdoelstellingen –een toelichting omtrent de financiële toestand –verwoordt de aansluiting met de financiële nota

68 Budget: samenstelling de beleidsnota (BVR BBC) –doelstellingennota prioritaire beleidsdoelstellingen (PBDS)  actieplan(nen)  acties  raming van de uitgaven en ontvangsten  sluit aan bij strategische nota meerjarenplan  geen modelschema

69 Budget: samenstelling de beleidsnota (BVR BBC) –doelstellingenbudget (schema B1) sluit aan bij financieel doelstellingenplan meerjarenplan sluit aan bij financiële nota budget indeling –per beleidsdomein –onderscheid PBDS en overig beleid –onderscheid exploitatie, investeringen en andere

70 Budget: samenstelling de beleidsnota (BVR BBC) –financiële toestand vergelijking resultaat op kasbasis MJP vergelijking autofinancieringsmarge MJP –lijst met overheidsopdrachten –lijst met daden van beschikking onroerende goederen (uitgezonderd dadingen) –lijst met nominatief toegekende subsidies –lijsten niet voor BBC EVA’s

71 financiële nota (organieke decreten) –exploitatiebudget (schema B2) –investeringsbudget (schema B3 & B4) –liquiditeitenbudget (schema B5) Budget: samenstelling

72 Exploitatiebudget organieke decreten: financieel plan exploitatie BVR-BBC: –transactiekredieten voor de exploitatie transacties: kasstromen (ontvangsten en uitgaven) exploitatie: kosten en opbrengsten met uitzondering van –toegestane investeringssubsidies –min- en meerwaarden bij de realisatie van MVA –opgesplitst niet-verzelfstandigde diensten per intern verzelfstandigde agentschap (IVA) niet van toepassing BBC EVA’s

73 Investeringsbudget organieke decreten: –financieel plan van uitgaven en ontvangsten, kosten en opbrengsten verbonden aan aanschaf, gebruik en vervreemding duurzame middelen –bestaat uit één of meer investeringsenveloppen meerdere jaren geldig: –tot vaststelling rekening investeringsenveloppe –tot annulering door raad (via budget of budgetwijziging)

74 Investeringsbudget BVR-BBC –nieuwe investeringsenveloppen (schema B3) per PBDS overig beleid algemene financiering –overzicht transactiekredieten boekjaar (schema B4) niet verzelfstandigde diensten per IVA

75 Investeringsbudget investeringsenveloppe –transactiekredieten = kredieten voor de jaarlijkse transacties –verbinteniskredieten = som van de transactiekredieten = kredieten voor de totale ontvangsten en uitgaven

76 Liquiditeitenbudget organieke decreten: financieel plan geldstromen BVR-BBC: –Exploitatie –Investeringen –Andere O & U ---------------------------------------------- = Budgettair resultaat van het boekjaar + Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar ---------------------------------------------- = Gecumuleerd budgettair resultaat -Bestemde gelden ---------------------------------------------- = Resultaat op kasbasis

77 Aansluiting bij het MJP inhoudelijke aansluiting –doelstellingennota bevat beleidsdoelstellingen en actieplannen uit strategische nota meerjarenplan financiële aansluiting –resultaat op kasbasis ≥ 0 –AFM boekjaar in budget ≥ AFM boekjaar in MJP –voor BBC EVA’s geldt voorwaarde AFM niet

78 Toelichting bij budget toelichting bij het exploitatiebudget –per beleidsdomein (schema TB1) –evolutie (schema TB2) toelichting bij het investeringsbudget –transactiekredieten per beleidsdomein (schema TB3) –evolutie transactiekredieten (schema TB4) –O & U van elke nieuwe investeringsenveloppe PBDS

79 Toelichting bij budget toelichting bij het liquiditeitenbudget –evolutie (schema TB5) overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

80 Budget: procedure administratieve totstandkoming –secretaris/griffier –financieel beheerder –MAT

81 Budget: procedure de vaststelling van het budget –agendering –vaststelling raad (wanneer?) –stemming –specifieke procedure voor de OCMW’s en OCMW-V –specifieke procedure voor AGB en APB

82 Budget: bestuurlijk toezicht inzendingsplichtig besluit schorsing of vernietiging als: –budget past niet in MJP –resultaat op kasbasis 1 e boekjaar legislatuur < 0 –ontbreken gekende of verwachte ontvangsten of uitgaven –ten onrechte ingeschreven ontvangsten

83 Voorlopige twaalfden exploitatie: één twaalfde overeenkomstige krediet in exploitatiebudget vorige boekjaar, per verlopen of begonnen maand, tot maximaal drie twaalfden periodieke aflossingen van lening- en leasingschulden kredieten vroeger goedgekeurde investeringsenveloppe geen beslissing raad vereist geen wijziging via interne kredietaanpassing mogelijk

84 Budget vs. beheersbudgetten

85 85 Budget vs. beheersbudgetten

86 Inhoud Algemene bepalingenHet meerjarenplanHet budgetAanpassing planningsdocumentenDe jaarrekening

87 soorten aanpassingen wat zeggen decreten en BVR? bespreking soorten aanpassingen - voorbeelden samenstelling en procedure aangepaste planningsdocumenten Aanpassing planningsdocumenten- Inhoud

88 Soorten aanpassingen planningsdocumenten: niet statisch 4 soorten aanpassingen: –aanpassing ramingen –interne kredietaanpassing (beheersrapport) –budgetwijziging (beleidsrapport) –aanpassing meerjarenplan (beleidsrapport)

89 Soorten aanpassingen vorm planningswijziging: afhankelijk van: –invloed op PBDS –invloed op financieel evenwicht –niveau autorisatie

90 Aanpassing ramingen Nr.DatumFBJBEBHARBVAPIEESCDRBedragOmschrij ving Raming budget 11.11.20102011GDSF62020740AP10500SP75.000Tijdelijke contracten … Aanpassing ramingen 10001.04.20112011GDSF62020740AP10500SP-75.000Tijdelijke contracten 10011.04.20112011GDSF61000740AP10600SP75.000Uitbe- steden …

91 Aanpassing ramingen lichtste procedure wijziging die geen invloed heeft op een rubriek van de financiële nota van het budget elke rubriek in financiële nota budget is limitatief krediet ! kredietaanpassing (IKA / BW) – autorisatie!

92 Decreten over BW en IKA BW: kredietaanpassingen die niet via IKA kunnen raad stelt BW vast op basis van voorgelegde cijfers en verklarende nota ervan ontwerp BW: –uiterlijk samen met agenda aan ieder lid raad bezorgd –rest procedure: cf. budget CBS/RMW/DEP beslist over IKA + informeert raad, FB, BH uitzonderingsprocedure: dwingende en onvoorziene omstandigheden - schade bij geringste uitstel

93 Decreten over aanpassing MJP de raad past jaarlijks waar nodig MJP aan voor beraadslaging over budget volgende boekjaar aanpassing facultatief bij vaststelling budget laatste financiële boekjaar periode MJP financiële nota min. 3 en max. 6 jaar ontwerp jaarlijkse aanpassing min. 14 dagen vóór vergadering aan ieder lid van de raad

94 Aanpassing planningsdoc. (BVR) art. 15: waaruit bestaat aanpassing MJP? art. 27: past budget in MJP? art. 28: BW of IKA art. 29: samenstelling verklarende nota BW

95 art. 27 BVR: budget (inclusief BW) past in MJP als: inhoudelijk: –de doelstellingennota bevat de beleidsdoelstellingen en actieplannen die ook in de strategische nota van het MJP zijn opgenomen financieel: –resultaat op kasbasis v/h financiële boekjaar > = 0 –de AFM v/h financiële boekjaar in budget >= AFM van hetzelfde financiële boekjaar in MJP Aanpassing planningsdoc. (BVR)

96 art. 28 BVR: inhoudelijk en financieel –wijzigingen waardoor budget niet meer past in MJP (art. 27) financieel –wijzigingen exploitatiebudget budgettaire entiteit die, per beleidsdomein, daling saldo tussen ontvangsten en uitgaven tot gevolg hebben –wijzigingen verbinteniskrediet investeringsenveloppe –wijzigingen per beleidsdomein van totaal transactie- kredieten investeringsbudget van een budgettaire entiteit –wijzigingen liquiditeitenbudget wat betreft transactie- kredieten voor de andere ontvangsten en uitgaven Budgetwijziging in 5 gevallen

97 budgetwijziging: –wijzigingen waardoor budget niet meer past in MJP (art. 27) –elke wijziging aan ramingen die goedgekeurd moet worden door oprichtende raad of raden (beheersovereenkomst) –vaststelling: bevoegdheid raad van bestuur/beheer –onderworpen aan goedkeuring raad moederbestuur –specifieke procedure OCMW-V IKA: niet bepaald wie IKA vaststelt; vrij te bepalen BBC EVA’s

98 Aanpassing planningsdoc. BeleidsdomeinenOntvangstenUitgavenSaldo Algemene financiering Beleidsdomein 1 Beleidsdomein 2 Beleidsdomein 3 … Beleidsdomein N Totalen Exploitatiebudget

99 Aanpassing planningsdoc. BeleidsdomeinenOntvangstenUitgavenSaldo Algemene financiering Beleidsdomein 1 3.600 6.000 -2.400 Beleidsdomein 2 Beleidsdomein 3 … Beleidsdomein N Totalen Investeringsbudget

100 Aanpassing planningsdoc. BDOM 1 Transactiekredieten Jaar 1Jaar...Jaar NJaar...Jaar Z Uitgaven3.0006.0007.000 Project 13.000...5.000...2.000 Project 291.0005.000 Ontvangsten1.8003.6001.500 Project 11.8003.000500 Project 296001.000 Investeringsbudget

101 Aanpassing planningsdoc. Verbintenis- kredieten Transactiekredieten 2011201220132014 Uitgaven15.0003.0006.0003.5002.500 Gebouwen10.0003.0005.0002.000 Wegen3.5001.0001.5001.000 Roerende goederen 1.500 Ontvangsten9.0001.8003.6002.1001.500 Invest.subsidie9.0001.8003.6002.1001.500 Investeringsenveloppe

102 Aanpassing planningsdoc. Inhoudelijk AMJPBWIKAICS Wijziging, toevoeging, schrapping PBDS W/T/S NPBDS W/T/S AP PBDS W/T/S AP NPBDS W/T/S AP zonder BDS

103 Aanpassing planningsdoc. Inhoudelijk AMJPBWIKAICS Wijziging, toevoeging, schrapping PBDS XX W/T/S NPBDSX W/T/S AP PBDSXX W/T/S AP NPBDSX W/T/S AP zonder BDSX

104 Aanpassing planningsdoc. Financieel AMJPBWIKAICS Wijziging O/U (AP) PBDS Wijziging O/U (AP) NPBDS Wijziging EB U BDOM, saldo gelijk Wijziging EB U BDOM, saldo daalt Wijziging VK IE U Wijziging VK IE O

105 Aanpassing planningsdoc. Financieel AMJPBWIKAICS Wijziging O/U (AP) PBDSX Wijziging O/U (AP) NPBDSX Wijziging EB U BDOM, saldo gelijk X Wijziging EB U BDOM, saldo daalt X Wijziging VK IE UX Wijziging VK IE OX

106 Aanpassing planningsdoc. Financieel AMJPBWIKAICS Wijziging TAK IB U BDOM, saldo gelijk Wijziging TAK IB U BDOM, saldo daalt Wijziging TAK IB O BDOM, saldo stijgt Wijziging LB U Wijziging LB O

107 Aanpassing planningsdoc. Financieel AMJPBWIKAICS Wijziging TAK IB U BDOM, saldo gelijk X Wijziging TAK IB U BDOM, saldo daalt X Wijziging TAK IB O BDOM, saldo stijgt X Wijziging LB UX Wijziging LB OX

108 Interne kredietaanpassing samenstelling: –verklarende nota –interne kredietaanpassing (= financiële nota) procedure: –gemeente en provincie: CBS/deputatie niet delegeerbaar –OCMW raad niet delegeerbaar –BBC EVA’s: niet bepaald; vrij te bepalen

109 Budgetwijziging samenstelling –verklarende nota (art. 29 BVR) motivering van de wijzigingen doelstellingennota (als gewijzigd) herziening doelstellingenbudget herziening financiële toestand lijsten (als gewijzigd) –financiële nota gewijzigde onderdelen (schema BW 1 tot BW 4) procedure –analoog budget met uitzondering timing agenda –specifieke procedure OCMW’s, BBC EVA’s

110 Aanpassing MJP (1) raad past jaarlijks waar nodig aan (vóór opmaak budget) bij BW nagaan of aanpassing MJP nodig –inhoudelijke aansluiting doelstellingennota bevat dezelfde BDS & actieplannen als in betrokken financieel boekjaar strategische nota –financiële aansluiting resultaat op kasbasis ≥ 0 AFM FBJ in budget ≥ AFM FBJ in MJP (niet voor BBBC EVA’s) Aanpassing MJP 1 ste jaar bestuursperiode facultatief

111 Aanpassing MJP (2) samenstelling –wijzigingen aan de strategische nota –financieel doelstellingenplan –staat van het financieel evenwicht –motivering van de wijzigingen procedure –analoog met procedure MJP –specifieke procedure OCMW’s, BBC EVA’s

112 Inhoud Algemene bepalingenHet meerjarenplanHet budgetAanpassing planningsdocumentenDe jaarrekening

113 functies en proces samenstelling de toelichting bij de jaarrekening procedure bestuurlijk toezicht jaarrekening in relatie tot beheersrekeningen De jaarrekening- Inhoud

114 JR: functies en proces functies –beleidsevaluatie –evaluatie van de autorisatie –financiële functie –beheers- en controlefunctie –statistische functie is resultaat van evaluatieproces via registraties in dagboeken tijdigheid

115 JR: samenstelling de organieke decreten: –beleidsnota –financiële nota –samenvatting algemene rekeningen BVR-BBC: –beleidsnota –financiële nota –samenvatting algemene rekeningen

116 JR: samenstelling de beleidsnota –doelstellingenrealisatie prioritaire beleidsdoelstellingen (PBDS)  actieplan(nen)  acties  uitgaven en ontvangsten = Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten

117 JR: samenstelling de beleidsnota –doelstellingenrekening (schema J1) indeling –per beleidsdomein –onderscheid PBDS en overig beleid –onderscheid exploitatie, investeringen en andere –financiële toestand vergelijking met resultaat op kasbasis budget vergelijking met AFM budget

118 financiële nota –exploitatierekening (schema J2) –investeringsrekening (schema J3 & J4) –liquiditeitenrekening (schema J5) JR: samenstelling

119 Exploitatierekening samenvatting gerealiseerde transacties exploitatie –kasstromen (ontvangsten en uitgaven) –exploitatie: kosten en opbrengsten met uitzondering van: toegestane investeringssubsidies min- en meerwaarden bij realisatie MVA opgesplitst –niet-verzelfstandigde diensten –per intern verzelfstandigde agentschap (IVA)

120 Investeringsrekening een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar inzake investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema J3) de rekeningen van de in het boekjaar afgesloten investeringsenveloppes (schema J4)

121 Liquiditeitenrekening –Exploitatie –Investeringen –Andere O & U ---------------------------------------------- = Budgettair resultaat van het FBJ + Gecumuleerd budgettair resultaat VBJ ---------------------------------------------- = Gecumuleerd budgettair resultaat -Bestemde gelden ---------------------------------------------- = Resultaat op kasbasis

122 Samenvatting alg. rekeningen balans (schema J6) –activa vlottende activa vaste activa –passiva schulden op korte termijn schulden op lange termijn nettoactief staat van opbrengsten en kosten (schema J7)

123 Toelichting jaarrekening de toelichting bevat minstens –toelichting bij de financiële nota –toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

124 Toelichting financiële nota toelichting bij de exploitatierekening –verklaring materiële verschillen –exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1) –evolutie (schema TJ2) toelichting bij de investeringsrekening –verklaring materiële verschillen –investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3) –evolutie (schema TJ4) –stand kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5)

125 Toelichting financiële nota toelichting bij de liquiditeitenrekening –evolutie (schema TJ6) overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

126 Toelichting SAR toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen –toelichting bij de balans (schema TJ7) –een overzicht van de waarderingsregels –de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen –andere...

127 JR: procedure administratieve totstandkoming: –secretaris/griffier –financieel beheerder –MAT –BBC EVA’s: niet bepaald

128 JR: procedure vaststelling jaarrekening –agendering –vaststelling raad (wanneer?) –stemming –specifieke procedure voor OCMW’s, BBC EVA’s –gevolgen van de vaststelling van de jaarrekening

129 JR: bestuurlijk toezicht inzendingsplichtig besluit raad kan bezwaren tegen verrichtingen maken goedkeuring provinciegouverneur termijn 150 dagen beroepsprocedure mogelijk OCMW-V: zelfde procedure als OCMW’s AGB en APB: –controle commissaris(sen) –vaststelling raad van bestuur –goedkeuring gemeenteraad (provincieraad)

130 JR vs. beheersrekeningen


Download ppt "Beleids- en BeheersCyclus Cursus Beleids- en beheersrapporten."

Verwante presentaties


Ads door Google