De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleids- en BeheersCyclus 11 oktober 2011. 2 Inhoud Concept Het meerjarenplan Het budget De jaarrekening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleids- en BeheersCyclus 11 oktober 2011. 2 Inhoud Concept Het meerjarenplan Het budget De jaarrekening."— Transcript van de presentatie:

1 Beleids- en BeheersCyclus 11 oktober 2011

2 2 Inhoud Concept Het meerjarenplan Het budget De jaarrekening

3 3 Concept De beleidscyclus De beleidsrapporten De toelichting bij de beleidsrapporten De beheersrapporten De functionele indeling De beleidsdoelstellingen De boekhoudkundige registratie De digitale rapportering

4 4 Verantwoordelijken Strategie Beleidsdoel- stellingen Beleidsdoel- stellingen Output (Resultaat) Output (Resultaat) Effecten Omgeving Activiteiten (Actieplannen) Activiteiten (Actieplannen) Input (Middelen) Input (Middelen) Financiële vertaling Financiële vertaling Algemene financiering Algemene financiering Financieel evenwicht ? Financieel evenwicht ? Concept BBC

5 5 Beleidsrapporten algemeen Welke rapporten zijn beleidsrapporten? –Het meerjarenplan –De aanpassing aan het meerjarenplan –Het budget –De budgetwijziging –De jaarrekening

6 6 Beleidsrapporten algemeen Functie beleidsrapporten –De raad bepaalt het beleid en evalueert de beleidsuitvoering –De raad geeft autorisatie aan de hoofdbudgethouder(s) en bewaakt de verleende autorisatie => Worden vastgesteld door de raad => Regelen de relatie tussen de raad en de hoofdbudgethouder(s)

7 7 Beleidsrapporten algemeen Identieke opbouw –Van meerjarenplan, budget en jaarrekening Naar structuur, vorm, inhoud –Voor gemeenten, OCMW’s en provincies => Verbetering van transparantie, leesbaarheid Onderscheid tussen: –Beslissend gedeelte: in beleidsrapport –Ondersteunende informatie: in toelichting (verplicht)

8 8 Beleidsrapporten algemeen MeerjarenplanBudgetJaarrekening Beleid Strategische notaBeleidsnota  Doelstellingennota  Doelstellingenrealisatie Financiële nota  Financieel doelstellingenplan  Doelstellingenbudget  Doelstellingenrekening  Staat v/h financieel evenwicht  Financiële toestand  Lijst overheidsopdrachten  Lijst daden van beschikking  Nominatieve lijst subsidies Autorisatie Financiële nota  Exploitatiebudget  Investeringsbudget  Liquiditeitenbudget Financiële nota  Exploitatierekening  Investeringsrekening  Liquiditeitenrekening SAR Balans Staat van opbrengsten en kosten

9 9 Beleidsrapporten algemeen Verplichting tot vermelden van enkele gegevens –Welke vermeldingen Per beleidsrapport –Type beleidsrapport en rapporteringsperiode –Identificatie bestuur en verantwoordelijken –Volgnummers dagboeken Per pagina –Type beleidsrapport en rapporteringsperiode –Identificatie bestuur –Waarom? Identificeerbaarheid Reproduceerbaarheid

10 10 Toelichting bij beleidsrapport Waarom een toelichting? –Beleidsrapporten: Moeten toegankelijk zijn voor raadsleden, geen ballast, niet te complex, leesbaar Beleidsinfo op hoofdlijnen, gestructureerd en synthetisch Decretaal opgelegde elementen + elementen die beslissing raad vragen –Toelichting: Begeleidende, ondersteunende info en documentatie Detailinformatie voor raadsleden

11 11 Toelichting bij beleidsrapport Inhoud –Elementen vermeld in het BVR BBC en in het MB BBC –Alle aanvullende info die het bestuur relevant acht en die noodzakelijk is voor een goed inzicht in het beleidsrapport –Informatie over specifieke grondslagen die voor significante transacties zijn toegepast –Principes: toegankelijk, begrijpelijk, relevant, vergelijkbaarheid, consistentie, getrouw beeld

12 12 Beheersrapporten Welke rapporten zijn beheersrapporten? –Beheersbudget –Beheersrekening –Interne kredietaanpassing (IKA) Regelt de relatie tussen een hoofdbudgethouder en de gedelegeerde budgethouders Is element van de organisatiebeheersing (ICS (intern controlesysteem))

13 13 Beheersrapporten Inhoud beheersbudget –Bepalen taakstelling –Toekennen kredieten Inhoud beheersrekening –Evalueren taakstelling –Evalueren gebruik van de kredieten Vorm is zelf te bepalen

14 14 Functionele indeling Beleidsrapporten worden functioneel ingedeeld in beleidsdomeinen Beleidsdomeinen –een verzameling van beleidsvelden die een herkenbaar en samenhangend geheel vormen Beleidsveld –“een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen” –Gestandaardiseerd rekeningstelsel vastgelegd in het MB

15 15 Functionele indeling Beleidsitem (BI) –onderverdeling van een beleidsveld –  kostenplaats of activiteitencentrum N Beleidsitems=> 1 Beleidsveld N beleidsvelden=> 1 Beleidsdomein

16 16 Beleidsdomeinen Beleidsdomeinen worden bepaald door de raad –1 uitzondering: verplicht beleidsdomein ‘Algemene financiering’ “De ontvangsten en verbonden uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of een specifieke investering” Samenstelling is bepaald via MB BBC Alle beleidsrapporten van een boekjaar moeten dezelfde indeling in beleidsdomeinen hebben Als de indeling in beleidsdomeinen verschilt over de jaren heen moet dit aangegeven en gemotiveerd worden in de toelichting bij het meerjarenplan

17 17 Beleidsdomeinen Belang van de indeling in beleidsdomeinen –Indeling van de beleidsrapporten –Toekenning van autorisatie –Exploitatiebudget –Investeringsbudget

18 18 Een voorbeeld Beleidsdomein –Sport en cultuur Beleidsvelden: –sport, musea, cultuurcentrum... Beleidsitems sport –sporthal Olympia, zwembad De Plons –zaalsporten, buitensporten –recreatiesport, competitiesport

19 19 Beleidsdoelstellingen Elke beleidsdoelstelling bestaat uit: –een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid. In de mate van het mogelijke en het nuttige wordt dat resultaat of dat effect meetbaar gemaakt; –een of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. In elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven; –de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

20 20 Beleidsdoelstellingen Per beleidsdoelstelling: 3 vragen –Wat willen we bereiken? => vooropgesteld resultaat (of effect ) –Wat gaan we daarvoor doen? => actieplannen (incl. realisatietermijn) –Wat zijn financiële gevolgen? => realistische raming van de uitgaven en ontvangsten per jaar

21 21 Beleidsdoelstellingen Per beleidsdoelstelling: 3 vragen –In de planningsfase Wat willen we bereiken? => vooropgesteld resultaat (of effect ) Wat gaan we daarvoor doen? => actieplannen (incl. realisatietermijn) Wat zijn de financiële gevolgen? => realistische raming van de uitgaven en ontvangsten per jaar –In de evaluatiefase Wat hebben we bereikt? => gerealiseerd resultaat (of effect ) Wat hebben we daarvoor gedaan? => uitgevoerde acties en actieplannen Wat waren de financiële gevolgen? => gerealiseerde uitgaven en ontvangsten

22 22 Beleidsdoelstellingen Indeling beleidsdoelstellingen 1.Prioritaire beleidsdoelstellingen (PBDS) 2.Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen 3.Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen 2 & 3 = Overig beleid

23 23 Beleidsdoelstellingen Prioritaire beleidsdoelstellingen –Beleidsbepaling is prerogatief raad –Selectie PBDS door de raad –Expliciete rapportering in de beleidsrapporten Overig beleid –Geen expliciete rapportering in de beleidsrapporten –Enkel de financiële weerslag Overzicht van alle beleidsdoelstellingen moet beschikbaar zijn voor raadsleden, personeel, burgers...

24 24 De registraties De rapporten –beleidsrapporten –beheersrapporten –digitale rapporten komen tot stand op basis van registraties in dagboeken: –Budgettaire dagboeken Raming van de verwachte ontvangsten en uitgaven –Meerjarenplan –Budget Vastlegging van de verbintenissen –Jaarrekening Aanrekening van de transacties –Jaarrekening –Algemeen dagboek Aanrekening van de transacties –Jaarrekening

25 25 De registraties Het algemeen dagboek Het budgettair dagboek Een volgnummer De invoerdatum De algemene rekeningen De bedragen Een omschrijving De budgettaire entiteit De boekhoudkundige periode... Een volgnummer De invoerdatum De algemene rekening(en) Het bedrag Een omschrijving De budgettaire entiteit Het beleidsveld De budgethouder Het actieplan De economische sectorcode Het deelrapport...

26 26 Digitale rapportering Onderscheid tussen: –Beleidsrapport voorgelegd aan de (G/O/P-)raad en aan het bestuurlijk toezicht Meerjarenplan (+ aanpassingen) Budget (+wijzigingen) Jaarrekening –Digitale rapportering De strategische meerjarenplanning (+aanpassingen) Het budget (+wijzigingen) De jaarrekening Beide rapporteringen worden uit hetzelfde gedetailleerde registratiesysteem gehaald

27 27 Digitale rapportering Onmiddellijk na de toezending van een beleidsrapport naar het toezicht moet een digitale versie van het rapport gezonden worden naar ABB –≠ digitale afdruk van het beleidsrapport –= digitale versie van geaggregeerde registraties –Bestandsformaat en wijze van aanleveren wordt bepaald bij MB

28 28 Digitale rapportering Via digitale rapportering kan Vlaamse overheid beschikken over: –statistische gegevens m.b.t. meerjarenplan, budget en jaarrekening –gegevens in functie van rapportering aan nationale bank (in het kader van ESR-95) –informatie voor algemeen toezicht op de beleidsrapporten –gegevens in functie van de planlastvermindering –... Vlaamse overheid zal statistische informatie via website ter beschikking stellen

29 29 Digitale rapportering Officieel registratiesysteem Eigen registratiesysteem Beleids- rapporten Digitale rapportering MARAP Beheers- rapporten Sectorale admin. NBB ABB BTWToezicht

30 30 Digitale rapportering

31 31 Planlastvermindering Doelstelling Planlasten op de besturen verminderen door: de sectorale plannen te verwerken in het strategisch meerjarenplan de sectorale rapporten aan de subsidiërende entiteiten te halen uit de boekhouding van de lokale besturen en provincies Procedure –Kaderdecreet planlastvermindering –Aanpassen sectorale decreten en uitvoeringsbesluiten

32 32 Planlastvermindering Proces toekenning sectorale subsidie –De Vlaamse regering maakt de Vlaamse beleidsprioriteiten kenbaar aan de besturen evenals de hoogte van het subsidiebedrag (oktober 2012) –De besturen maken hun strategische meerjarenplanning op en nemen daarin beleidsdoelstellingen en actieplannen op om mee te werken aan de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten –De besturen bezorgen ABB de digitale rapportering van hun meerjarenplan (2013)

33 33 Planlastvermindering Proces toekenning sectorale subsidie –De Vlaamse sectorale administraties (SA) halen de benodigde informatie uit de datawarehouse van ABB –De SA evalueren de geplande beleids- doelstellingen en actieplannen –De SA berichten uiterlijk op 30 april de besturen over de aanvaarding van hun subsidieaanvraag –Eventuele bijsturing na 3 jaar

34 34 Planlastvermindering Proces evaluatie toegekende subsidie –De besturen maken hun jaarrekening op –Uiterlijk op 31 juli bezorgen de besturen ABB de digitale rapportering van hun jaarrekening –Vlaamse sectorale administraties (SA) halen de benodigde informatie uit de datawarehouse van ABB –De SA evalueren de gerealiseerde beleids- doelstellingen en actieplannen

35 35 Meerjarenplan - Inhoud Inleiding Samenstelling van het meerjarenplan De toelichting bij het meerjarenplan

36 36 Meerjarenplan - Inleiding De functies van het meerjarenplan –Beleidsfunctie –Financiële planning –Evaluatiefunctie (toetssteen) –Statistische functie Het meerjarenplan is het resultaat van een intern planningsproces Het meerjarenplan is opgebouwd op basis van registraties in dagboeken

37 37 Meerjarenplan - Inleiding De periode van het meerjarenplan –Start:het tweede jaar van de legislatuur –Eindigt: het eerste jaar van de volgende legislatuur –Financiële nota: altijd minstens 3 jaar

38 38 Samenstelling van het MJP Samenstelling van het meerjarenplan –De strategische nota –De financiële nota De toelichting bij het meerjarenplan

39 39 Samenstelling van het MJP Strategische nota –Prioritaire beleidsdoelstellingen (PBDS)  Actieplan(nen)  Raming van de uitgaven en ontvangsten

40 40 Samenstelling van het MJP De financiële nota: –Het financieel doelstellingenplan (schema M1) : Per boekjaar Per beleidsdomein Onderscheid PBDS en overig beleid Onderscheid exploitatie, investeringen en andere –De staat van het financieel evenwicht (schema M2) Resultaat op kasbasis (=toestandsevenwicht) Autofinancieringsmarge (=structureel evenwicht)

41 41 Financieel evenwicht Toestandsevenwicht Exploitatie: ontvangsten – uitgaven + Investeringen (ontvangsten – uitgaven) + Andere ontvangsten – uitgaven ------------------------------------------------------------- = Budgettair resultaat van het boekjaar + Gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaren ------------------------------------------------ = Gecumuleerd budgettair resultaat - Bestemde gelden -------------------------------------------------------------- = Resultaat op kasbasis Leningen aangaan i.f.v. thesaurietoestand

42 42 Financieel evenwicht Structureel evenwicht Exploitatie (ontvangsten – uitgaven) + Netto intresten ------------------------------------------------ = Financieel draagvlak Periodieke aflossingen + Netto intresten ------------------------------------------------ = Netto periodieke leningslasten Financieel draagvlak - Netto periodieke leningslasten ------------------------------------------------ = Autofinancieringsmarge

43 43 Financieel evenwicht Dubbel evenwichtscriterium –Resultaat op kasbasis: = toestandsevenwicht → elk financieel boekjaar ≥ 0 –Autofinancieringsmarge (AFM): = structureel evenwicht → op einde van elke planningsperiode ≥ 0 → OCMW: Σ AFM ≥ 0 Jaarrekening N-2 verwerkt in meerjarenplan

44 44 De toelichting bij het MJP Verplichte onderdelen (1/2): –Omgevingsanalyse –Financiële risico’s –Volledige lijst met de beleidsdoelstellingen –Interne organisatie Organogram Personeelsbestand (schema TM1) Budgethouders Samenstelling beleidsdomeinen

45 45 Toelichting bij het MJP Verplichte onderdelen (2/2): –Verbonden entiteiten –Fiscaliteit Aanslagvoeten PB & OV Belastingsreglementen Gewijzigde aanslagvoeten Opbrengst belastingssoorten –Financiële schulden (schema TM2)

46 46 Het Budget - Inhoud Inleiding De samenstelling van het budget Aansluiting bij het meerjarenplan De toelichting bij het budget

47 47 Het Budget - Inleiding De functies van het budget –Beleidsfunctie –Financiële planningsfunctie –Beheers- en controlefunctie –Autorisatiefunctie –Statistische functie Het budget volgt uit het meerjarenplan Het budget komt tot stand op basis van registraties in dagboeken

48 48 De samenstelling van het budget Samenstelling: –Een beleidsnota –Een financiële nota

49 49 De samenstelling van het budget De beleidsnota –Doelstellingennota Prioritaire beleidsdoelstellingen (PBDS)  Actieplan(nen)  Acties  Raming van de uitgaven en ontvangsten

50 50 De samenstelling van het budget De beleidsnota –Doelstellingenbudget (schema B1) Sluit aan bij de financiële nota van het MJP Sluit aan bij de financiële nota van het budget Indeling –Per beleidsdomein –Onderscheid PBDS en overig beleid –Onderscheid exploitatie, investeringen en andere

51 51 De samenstelling van het budget De beleidsnota –Financiële toestand Vergelijking resultaat op kasbasis MJP Vergelijking autofinancieringsmarge MJP –Lijst met overheidsopdrachten –Lijst met daden van beschikking onroerende goederen (uitgezonderd dadingen) –Lijst met nominatief toegekende subsidies

52 52 Financiële nota –Exploitatiebudget (schema B2) –Investeringsbudget (schema B3 & B4) –Liquiditeitenbudget (schema B5) De samenstelling van het budget

53 53 Exploitatiebudget Transactiekredieten voor de exploitatie –Transacties: kasstromen (ontvangsten en uitgaven) –Exploitatie: kosten en opbrengsten met uitzondering van Toegestane investeringssubsidies Min- en meerwaarden bij de realisatie van MVA Opgesplitst –Niet-verzelfstandigde diensten –Per intern verzelfstandigde agentschap (IVA)

54 54 Investeringsbudget financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen bestaat uit één of meer investeringsenveloppen –3 jaar geldig als de investering nog niet in uitvoering is –als de investering in uitvoering is, blijft het budget geldig tot en met 31 december van het jaar na de definitieve oplevering –de raad kan die termijnen verlengen

55 55 Investeringsbudget Nieuwe investeringsenveloppen (schema B3) –Per PBDS –Overig beleid –Algemene financiering Overzicht van de transactiekredieten van het financieel boekjaar (schema B4) –Niet verzelfstandigde diensten –Per IVA

56 56 Investeringsbudget Investeringsenveloppe –Transactiekredieten = Kredieten voor de jaarlijkse transacties –Verbinteniskredieten = som van de transactiekredieten = kredieten voor de totale ontvangsten en uitgaven

57 57 Liquiditeitenbudget Financieel plan van de geldstromen Exploitatie +Investeringen +Andere O & U ---------------------------------------------- =Budgettair resultaat van het financieel boekjaar +Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar ---------------------------------------------- =Gecumuleerd budgettair resultaat -Bestemde gelden ---------------------------------------------- =Resultaat op kasbasis

58 58 Toelichting bij budget Toelichting bij het exploitatiebudget –Per BDOM (schema TB1) –Evolutie (schema TB2) Toelichting bij het investeringsbudget –Transactiekredieten per BDOM (schema TB3) –Evolutie transactiekredieten (schema TB4) –O & U van elke nieuwe investeringsenveloppe van een PBDS Toelichting bij het liquiditeitenbudget –Evolutie (schema TB5) Overzicht te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

59 59 De Jaarrekening - Inhoud Inleiding De samenstelling van de jaarrekening De toelichting bij de jaarrekening

60 60 De Jaarrekening - Inleiding De functies van de jaarrekening –Beleidsevaluatie –Evaluatie van de autorisatie –Financiële functie –Beheers- en controlefunctie –Statistische functie De jaarrekening is het resultaat van een evaluatieproces De jaarrekening komt tot stand op basis van registraties in dagboeken Tijdigheid van de jaarrekening

61 61 De samenstelling van de jaarrekening Samenstelling: –De beleidsnota –De financiële nota –De samenvatting van de algemene rekeningen

62 62 De samenstelling van de jaarrekening De beleidsnota –Doelstellingenrealisatie Prioritaire beleidsdoelstellingen (PBDS)  Actieplan(nen)  Acties  Uitgaven en ontvangsten = Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten

63 63 De samenstelling van de jaarrekening De beleidsnota –Doelstellingenrekening (schema J1) Indeling –Per beleidsdomein –Onderscheid PBDS en overig beleid –Onderscheid exploitatie, investeringen en andere –Financiële toestand Vergelijking resultaat op kasbasis budget Vergelijking AFM budget

64 64 Financiële nota –Exploitatierekening (schema J2) –Investeringsrekening (schema J3 & J4) –Liquiditeitenrekening (schema J5) De samenstelling van de jaarrekening

65 65 Exploitatierekening Samenvatting van de gerealiseerde transacties van de exploitatie –Transacties: kasstromen (ontvangsten en uitgaven) –Exploitatie: kosten en opbrengsten met uitzondering van Toegestane investeringssubsidies Min- en meerwaarden bij de realisatie van MVA Opgesplitst –Niet-verzelfstandigde diensten –Per intern verzelfstandigde agentschap (IVA)

66 66 Investeringsrekening Samenstelling –een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar inzake investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema J3) –de rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten investeringsenveloppes (schema J4)

67 67 Liquiditeitenrekening Exploitatie +Investeringen +Andere O & U ---------------------------------------------- =Budgettair resultaat van het financieel boekj. +Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekj. ---------------------------------------------- =Gecumuleerd budgettair resultaat -Bestemde gelden ---------------------------------------------- =Resultaat op kasbasis

68 68 De samenvatting van de algemene rekeningen Samenstelling –Balans (schema J6) Activa –Vlottende activa –Vaste activa Passiva –Schulden op korte termijn –Schulden op lange termijn –Nettoactief –Staat van opbrengsten en kosten (schema J7)

69 69 Toelichting bij de jaarrekening De toelichting bevat minstens –Toelichting bij de financiële nota –Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

70 70 Toelichting bij de jaarrekening Toelichting bij de financiële nota –Toelichting bij de exploitatierekening Een verklaring van de materiële verschillen Een overzicht per BDOM (schema TJ1) De evolutie (schema TJ2) –Toelichting bij de investeringsrekening Een verklaring van de materiële verschillen Een overzicht per BDOM (schema TJ3) Evolutie transacties (schema TJ4) Stand van de kredieten per invest.enveloppe (schema TJ5) –Toelichting bij de liquiditeitenrekening Evolutie (schema TJ6) –Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

71 71 Toelichting bij de jaarrekening Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen –Toelichting bij de balans (schema TJ7) –Een overzicht van de waarderingsregels –De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen –Andere...


Download ppt "Beleids- en BeheersCyclus 11 oktober 2011. 2 Inhoud Concept Het meerjarenplan Het budget De jaarrekening."

Verwante presentaties


Ads door Google