De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleids- en BeheersCyclus ABC van BBC Netwerk Lokale Economie Vlaams-Brabant 1 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleids- en BeheersCyclus ABC van BBC Netwerk Lokale Economie Vlaams-Brabant 1 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Beleids- en BeheersCyclus ABC van BBC Netwerk Lokale Economie Vlaams-Brabant 1 maart 2013

2 2 Toepasselijke regelgeving •Organieke decreten en hun aanpassingen •Besluit Vlaamse Regering 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s  BBC-besluit met regelgeving •Ministerieel besluit van 1.10.2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels  MB met modellen

3 3 •Aanpassing BBC-besluit met regelgeving, d.d. 23 november 2012 •Aanpassing MB met modellen, d.d. 26 november 2012 •Waarom reeds nu een aanpassing?  correcties op basis van ervaringen met piloten  ook toepasbaar op AGB’s, APB’s, OCMW-verenigingen  digitale rapportering en planlastvermindering Aanpassingen BBC-besluit en MB

4 4 Verantwoordelijken Strategie Beleidsdoel- stellingen Beleidsdoel- stellingen Output (Resultaat) Output (Resultaat) Effecten Omgeving Activiteiten (Actieplannen) Activiteiten (Actieplannen) Input (Middelen) Input (Middelen) Financiële vertaling Financiële vertaling Algemene financiering Algemene financiering Financieel evenwicht ? Financieel evenwicht ? Concept BBC

5 5 De beleidsrapporten • Het meerjarenplan • De aanpassing aan het meerjarenplan • Het budget • De budgetwijziging • De jaarrekening

6 6 De beleidsrapporten •Identieke opbouw  Van meerjarenplan, budget en jaarrekening  Voor gemeenten, OCMW’s, provincies en hun EVA’s => verbetering van transparantie, leesbaarheid •Onderscheid tussen:  Beslissend gedeelte: in beleidsrapport  Ondersteunende informatie: in toelichting

7 7 De beheersrapporten •Welke rapporten zijn beheersrapporten?  Beheersbudget en beheersrekening  Interne kredietaanpassing (IKA) •Regelen de relatie tussen college en gedelegeerde budgethouders •Zijn een element van de organisatiebeheersing (ICS)  Inhoud: bepalen van taakstelling en toekennen van kredieten / evalueren taakstelling en gebruik van kredieten  Vorm: volledig zelf te bepalen

8 8 De functionele indeling van beleidsrapporten (1) •Beleidsrapporten functioneel ingedeeld in beleidsdomeinen •Beleidsdomeinen = aantal, benaming en samenstelling vrij te bepalen door raad => 1 verplicht beleidsdomein: algemene financiering •Beleidsveld = vastgelegd bij MB = “een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen”

9 9 De functionele indeling van beleidsrapporten (2) •Beleidsitem (BI) = onderverdeling van een beleidsveld •N-op-één verhouding: –N Beleidsitems=> 1 Beleidsveld –N Beleidsvelden=> 1 Beleidsdomein

10 10 Voorbeeld 1 •Beleidsdomein –Sport en cultuur •Beleidsvelden: –0740 Sport –0700 Musea –0701 Cultuurcentrum •Beleidsitems sport –sporthal Olympia, zwembad De Plons –zaalsporten, buitensporten –recreatiesport, competitiesport

11 11 Voorbeeld 2 •Beleidsdomein –Ondernemen en werken •Beleidsvelden: –0500 Handel en middenstand –0510 Nijverheid –0520 Diensten voor toerisme –0530 Land- en Bosbouw –0540 Visvangst –0550 Werkgelegenheid –0590 Overige economische zaken

12 12 Beleidsdoelstellingen •Nieuwe indeling in beleidsdoelstellingen 1.Prioritaire beleidsdoelstellingen (PBDS) 2.Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen 3.Niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen 2+3 = overig beleid

13 13 Beleidsdoelstellingen •Prioritaire beleidsdoelstellingen –Selectie PBDS door de raad –Expliciete rapportering in de beleidsrapporten •Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen/overig beleid –Geen expliciete rapportering in de beleidsrapporten –Enkel de financiële weerslag •Overzicht van alle beleidsdoelstellingen moet voor iedereen beschikbaar zijn •‘Beleidsdomeinoverschrijdende’ beleidsdoelstellingen zijn mogelijk!

14 14 Beleidsdoelstellingen •Per beleidsdoelstelling: antwoord op 3 vragen  Wat willen we bereiken? vooropgesteld resultaat (of effect )  Wat gaan we daarvoor doen? actieplannen (incl. realisatietermijn)  Wat zijn financiële gevolgen? => realistische raming van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten

15 15 Beleidsdoelstellingen: SMART •Specifiek: Welk resultaat? •Meetbaar: gelinkt met indicator •Acceptabel: draagvlak (vnl. bij beleidsvoerders) •Realistisch: realisme >< ambitieus •Tijdgebonden: einddatum

16 16 Beleidsdoelstellingen: SMART •Voorbeelden beleidsdoelstellingen : “Installeren van één algemeen gekend aanspreekpunt voor alle ondernemingsvragen” “Ondernemersgerichte dienstverlening in functie van ondernemingsvriendelijk klimaat met gunstige voorwaarde om in onze regio te investeren. Hierbij ligt de nadruk op de uitbouw van een dienst lokale economie en meer communicatie en informatie voor ondernemers” “In optimale samenwerking met de plaatselijke handel wordt het toerismebeleid versterkt”

17 17 Modelvoorbeeld opbouw doelstellingen Beleidsdoelstelling aantal ongevallen wordt tegen 2019 met 20% verminderd  Actieplannen beveiligen van de schoolomgeving (VV1) –----------------------------------------------------------------  Acties instellen van 30km-zone in schoolomgeving ---------------------------------------------------------------  Verrichtingen aankoop signalisatie  Financiële vertaling aankoopprijs  Budgettaire verwerking AR: 2250, BV: 0200; ESC: 60, AP: VV1

18 18 De beleidsrapporten: overzicht MeerjarenplanBudgetJaarrekening Beleid Strategische notaBeleidsnota  Doelstellingennota  Doelstellingenrealisatie Financiële nota  Financieel doelstellingenplan  Doelstellingenbudget  Doelstellingenrekening  Staat v/h financieel evenwicht  Financiële toestand  Lijst overheidsopdrachten  Lijst daden van beschikking  Nominatieve lijst subsidies Autorisatie Financiële nota  Exploitatiebudget  Investeringsbudget  Liquiditeitenbudget Financiële nota  Exploitatierekening  Investeringsrekening  Liquiditeitenrekening SAR Balans Staat van opbrengsten en kosten

19 19 Het meerjarenplan •Meerjarenplan = centraal uitgangspunt •Het meerjarenplan is opgebouwd op basis van registraties in dagboeken •De periode van het meerjarenplan –Start: het tweede jaar van de legislatuur –Eindigt: het eerste jaar van de volgende legislatuur = 2014 tot en met 2019!

20 20 Het meerjarenplan Samenstelling van het meerjarenplan • De strategische nota  Met prioritaire beleidsdoelstellingen en 1 of meer actieplannen  Raming ontvangsten en uitgaven per jaar per prioritaire doelstelling • De financiële nota  Financieel doelstellingenplan  Staat van het financieel evenwicht • De toelichting bij het meerjarenplan met o.a. een omgevingsanalyse

21 21 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Jaar 1 Jaar 2 Jaar... Jaar N UitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein 1 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein 2 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein 3 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere … Beleidsdomein N Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

22 22 Het financieel evenwicht •Dubbel evenwichtscriterium  Resultaat op kasbasis = toestandsevenwicht → elk financieel boekjaar ≥ 0  Autofinancieringsmarge = structureel evenwicht → op einde van elke planningsperiode ≥ 0 = in 2019!

23 23 Het budget • Het budget volgt uit het meerjarenplan • Het budget verleent autorisatie • Het komt tot stand op basis van onderliggende registraties in de software • Bijvoorbeeld :

24 24 Het budget • De samenstelling van het budget  Een beleidsnota  Een financiële nota  Een toelichting bij het budget

25 25 Het budget • De beleidsnota  De doelstellingennota  Met PBDS, actieplannen en acties  Raming van ontvangsten en uitgaven per actieplan  Het doelstellingenbudget  De financiële toestand  …

26 Schema B1: Het doelstellingenbudget UitgavenOntvangstenSaldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein 1 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein N Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

27 27 •Financiële nota •Exploitatiebudget =+/- gewone dienst, exclusief aflossingen op leningen •Investeringsbudget •Liquiditeitenbudget Het budget

28 28 Schema B2: Het exploitatiebudget UitgavenOntvangstenSaldo Algemene financiering Beleidsdomein 1 Beleidsdomein 2 Beleidsdomein 3 … Beleidsdomein N Totalen

29 29 •Financiële nota •Exploitatiebudget •Investeringsbudget = +/- buitengewone dienst, exclusief aangaan van leningen - onderscheid tussen verbintenis- en transactiekredieten - bestaande uit één of meer enveloppes en een overzicht van transactiekredieten •Liquiditeitenbudget Het budget

30 •Investeringsenveloppe • Minimum één per PBDS • Minimum één voor overig beleid • Kan over verschillende beleidsdomeinen gaan • Onbeperkt geldig zodra goedgekeurd door de raad 30

31 31 Schema B3: De investeringsenveloppe DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis- Transactiekre dieten kredietenJaar 1Jaar 2…Jaar N I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

32 32 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbintenis- Transactiekre dieten kredietenJaar 1Jaar 2…Jaar N I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

33 33 Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen UitgavenOntvangstenSaldo Algemene financiering Beleidsdomein 1 Beleidsdomein 2 Beleidsdomein 3 … Beleidsdomein N Totalen

34 34 •Financiële nota •Exploitatiebudget •Investeringsbudget •Liquiditeitenbudget = Financieel plan van de geldstromen - Biedt autorisatie voor aangaan van leningen - Nagaan van financieel evenwicht Het budget

35 35 Budget en aansluiting bij het MJP •Inhoudelijke aansluiting –Doelstellingennota bevat dezelfde BDS & actieplannen als strategische nota •Financiële aansluiting –resultaat op kasbasis ≥ 0 –autofinancieringsmarge in budget ≥ autofinancieringsmarge betrokken jaar in MJP

36 36 De jaarrekening •De jaarrekening is het resultaat van een intern evaluatieproces •Toenemend belang van tijdigheid van de jaarrekening •Samenstelling volgens BVR-BBC:  De beleidsnota  De financiële nota  De samenvatting van de algemene rekeningen  De toelichting

37 37 Digitale rapportering Officieel registratiesysteem Eigen registratiesysteem Beleids- rapporten Digitale rapportering MARAP Beheers- rapporten Sectorale admin. NBB ABB BTWToezicht

38 38 Planlastvermindering •Doelstelling:  planlasten op de besturen verminderen door:  de sectorale plannen te verwerken in het strategisch meerjarenplan  de sectorale rapporten aan de subsidiërende entiteiten te halen uit de boekhouding van de lokale besturen en provincies •Procedure  ‘planlastendecreet’  recente aanpassingen sectorale decreten en uitvoeringsbesluiten

39 39 Planlastvermindering

40 •Van toepassing op volgende beleidsdomeinen:  Stedelijke beleid (stedenfonds)  Gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking  Lokale sociale economie  Lokaal sociaal beleid  Integratiebeleid  Cultuurbeleid  Jeugdbeleid  Sportbeleid  Beleid inzake cultureel erfgoed  Flankerend onderwijsbeleid 40

41 Planlastvermindering •Omzendbrief BZ/2012/3 verduidelijkt o.a.:  welke besturen in aanmerking komen  de verschillende Vlaamse beleidsprioriteiten  het totale subsidiebedrag en de verdelingscriteria  de te hanteren deelrapportagecodes •Cruciale data: –15 januari 2014: uiterlijk indienen van het MJP 2014-19 –30 april 2014: bekendmaking subsidie –31 juli 2015: 1 ste rapportering uitvoering via JR 2014 41

42 42 Praktische informatie  http://binnenland.vlaanderen.be/bbc http://binnenland.vlaanderen.be/bbc  http://www.bestuurszaken.be/planlasten http://www.bestuurszaken.be/planlasten


Download ppt "Beleids- en BeheersCyclus ABC van BBC Netwerk Lokale Economie Vlaams-Brabant 1 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google