De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afwegingskader verzelfstandiging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afwegingskader verzelfstandiging"— Transcript van de presentatie:

1 Afwegingskader verzelfstandiging
Studiedag Het autonome gemeentebedrijf in het lokale jeugd-, sport-, cultuur en toerismebeleid Afwegingskader verzelfstandiging Leuven, 12 mei 2009 David Vanholsbeeck, VVSG

2 Vormen van gemeentelijke verzelfstandiging
Intern Budgethouderschap Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) Extern Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) in privaatrechtelijke vorm (vzw, nv, stichting, …)

3 Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)
EVA in publiekrechtelijke vorm Belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang (ev. ook beleidsvoorbereiding) GR-beslissing o.g.v. verslag college (afweging!) Verplichte documenten en bepalingen Bestuursorganen: RvB verplicht, DC of gedelegeerd bestuurder mogelijk Samenstelling RvB: max. 12, 2/3 M/V, fracties, voorzitter lid CBS 3 3

4 Hersteldecreet Versoepeling onverenigbaarheid art. 229, 4° GD
Verduidelijking voordrachtrecht fracties (art. 236, §2 GD) Versoepeling verbodsbepalingen (art. 236, §4 GD) Afwijkingen boekhoudkundige verplichtingen (art. 240 en 243 GD) !!! Omzendbrief 30 januari 2009 mbt personeel AGB’s 4 4

5 Gemeentelijk belang? Vlaamse Regering kan taken nader bepalen (vgl. KB 10 april 1995) Vermoedens (weerlegbaar!) art. 225, §3 GD vs. art. 195 GD GB niet nader bepaald  “alles wat niet verboden is of voorbehouden aan andere overheden”  GR beslist Art. 2 GD… Aantrekken of afstoten? Financiële steun of minder zelfstandigheid? 5 5

6 Omvorming HD: ten laatste op 1 januari 2013 omvorming … of goedkeuring? Voor gemeentebedrijven, AGB’s, (para)gemeentelijke vzw’s, … belast met taken van gemeentelijk belang Opname binnen bestuur, IVA, EVA (AGB/vzw-vorm/andere), samensmelting, privatisering, …? Wachten tot laatste dag? Cf. ook sperperiode Samenstelling bestuursorganen Wat met niet-omgevormde structuren? 6 6

7 Afwegingskader verzelfstandiging
1) Wil het bestuur de activiteit alléén (zelf of onder verzelfstandigde vorm) blijven uitoefenen? 2) Wil het bestuur de activiteit zelf uitoefenen of verzelfstandigen? 3) Welke verzelfstandigingsvorm komt het best overeen met de wensen van het bestuur? 4) Hoe wil het bestuur met de verzelfstandigde entiteit omgaan (te regelen in het oprichtingsbesluit en de beheers- of samenwerkingsovereenkomst): operationele autonomie, rapportering, samenstelling…? Verzelfstandigen Nee Zelf uitoefenen Samenwerken met andere gemeenten/ OCMW’s OF stopzetten OF overlaten aan derden (afstoten) Afwegingskader VZS Ja

8 Afwegingskader verzelfstandiging
Vnl. externe verzelfstandiging Verzelfstandiging of wederopname binnen bestuur? Waardenvrij kader Indeling: Afwegingskader Sectorale bepalingen Juridisch kader

9 Afwegingskader Algemeen-bestuurlijk Financieel en fiscaal Personeel

10 Algemeen-bestuurlijk
Regisseur vs. uitvoerder Snellere uitvoering Verantwoordelijkheid Transparantie Samenwerking met derden Bestuursorganen/Toewijzing mandaten

11 Afwegingskader Algemeen-bestuurlijk Financieel en fiscaal Personeel

12 Financieel en fiscaal Financieel Overheidsopdrachten Loonkosten
Bestaande capaciteit/middelen Nieuwe structuren Opstartkosten Financiering met vreemde middelen Subsidies Dienstverlening Inkomsten en …

13 Financieel en fiscaal Fiscaal BTW-voordeel
Rechtspersonen-/vennootschapsbelasting Registratierechten Onroerende voorheffing

14 Afwegingskader Algemeen-bestuurlijk Financieel en fiscaal Personeel

15 Personeel Meer flexibiliteit in AGB? Goedkoper personeel?
Betere loonvoorwaarden? Nieuwe aanwervingen? Eigen personeelsbeleid?

16 Sectorale bepalingen Beperkingen Specifieke regelgeving Subsidiëring

17 Sectorale bepalingen Voorbeeld: Cultuurpactwet (sector Vrijetijdsbeleid) (geen verdere sectorale beperkingen mbt verzelfstandiging) Wél verplicht: beheersformule Cultuurpact Art. 8: inspraak en medebeheer als principe Art. 9: concretisering in 3 beheersformules

18 Bezint eer ge begint!


Download ppt "Afwegingskader verzelfstandiging"

Verwante presentaties


Ads door Google