De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afwegingskader verzelfstandiging 1 Studiedag Het autonome gemeentebedrijf in het lokale jeugd-, sport-, cultuur en toerismebeleid Leuven, 12 mei 2009 David.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afwegingskader verzelfstandiging 1 Studiedag Het autonome gemeentebedrijf in het lokale jeugd-, sport-, cultuur en toerismebeleid Leuven, 12 mei 2009 David."— Transcript van de presentatie:

1 Afwegingskader verzelfstandiging 1 Studiedag Het autonome gemeentebedrijf in het lokale jeugd-, sport-, cultuur en toerismebeleid Leuven, 12 mei 2009 David Vanholsbeeck, VVSG

2 Vormen van gemeentelijke verzelfstandiging Intern 1.Budgethouderschap 2.Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) Extern 1.Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) 2.Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) in privaatrechtelijke vorm (vzw, nv, stichting, …) 2

3 Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) -EVA in publiekrechtelijke vorm -Belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang (ev. ook beleidsvoorbereiding) -GR-beslissing o.g.v. verslag college (afweging!) -Verplichte documenten en bepalingen -Bestuursorganen: RvB verplicht, DC of gedelegeerd bestuurder mogelijk -Samenstelling RvB: max. 12, 2/3 M/V, fracties, voorzitter lid CBS 3

4 Hersteldecreet -Versoepeling onverenigbaarheid art. 229, 4° GD -Verduidelijking voordrachtrecht fracties (art. 236, §2 GD) -Versoepeling verbodsbepalingen (art. 236, §4 GD) -Afwijkingen boekhoudkundige verplichtingen (art. 240 en 243 GD) !!! Omzendbrief 30 januari 2009 mbt personeel AGB’s 4

5 Gemeentelijk belang? -Vlaamse Regering kan taken nader bepalen (vgl. KB 10 april 1995) -Vermoedens (weerlegbaar!) art. 225, §3 GD vs. art. 195 GD -GB niet nader bepaald  “alles wat niet verboden is of voorbehouden aan andere overheden”  GR beslist -Art. 2 GD… -Aantrekken of afstoten? Financiële steun of minder zelfstandigheid? 5

6 Omvorming -HD: ten laatste op 1 januari 2013 omvorming … of goedkeuring? -Voor gemeentebedrijven, AGB’s, (para)gemeentelijke vzw’s, … belast met taken van gemeentelijk belang -Opname binnen bestuur, IVA, EVA (AGB/vzw- vorm/andere), samensmelting, privatisering, …? -Wachten tot laatste dag? Cf. ook sperperiode -Samenstelling bestuursorganen -Wat met niet-omgevormde structuren? 6

7 Afwegingskader verzelfstandiging 7 1) Wil het bestuur de activiteit alléén (zelf of onder verzelfstandigde vorm) blijven uitoefenen? 2) Wil het bestuur de activiteit zelf uitoefenen of verzelfstandigen? 3) Welke verzelfstandigingsvorm komt het best overeen met de wensen van het bestuur? 4) Hoe wil het bestuur met de verzelfstandigde entiteit omgaan (te regelen in het oprichtingsbesluit en de beheers- of samenwerkingsovereenkomst): operationele autonomie, rapportering, samenstelling…? Verzelfstandigen Nee Zelf uitoefenen Samenwerken met andere gemeenten/ OCMW’s OF stopzetten OF overlaten aan derden (afstoten) Afwegingskader VZS Ja

8 Afwegingskader verzelfstandiging •Vnl. externe verzelfstandiging •Verzelfstandiging of wederopname binnen bestuur? •Waardenvrij kader •Indeling: –Afwegingskader –Sectorale bepalingen –Juridisch kader 8

9 Afwegingskader 1.Algemeen-bestuurlijk 2.Financieel en fiscaal 3.Personeel 9

10 Algemeen-bestuurlijk •Regisseur vs. uitvoerder •Snellere uitvoering •Verantwoordelijkheid •Transparantie •Samenwerking met derden •Bestuursorganen/Toewijzing mandaten 10

11 Afwegingskader 1.Algemeen-bestuurlijk 2.Financieel en fiscaal 3.Personeel 11

12 Financieel en fiscaal •Financieel –Overheidsopdrachten –Loonkosten –Bestaande capaciteit/middelen –Nieuwe structuren –Opstartkosten –Financiering met vreemde middelen –Subsidies –Dienstverlening –Inkomsten en … 12

13 Financieel en fiscaal •Fiscaal –BTW-voordeel –Rechtspersonen-/vennootschapsbelasting –Registratierechten –Onroerende voorheffing –… 13

14 Afwegingskader 1.Algemeen-bestuurlijk 2.Financieel en fiscaal 3.Personeel 14

15 Personeel •Meer flexibiliteit in AGB? •Goedkoper personeel? •Betere loonvoorwaarden? •Nieuwe aanwervingen? •Eigen personeelsbeleid? 15

16 Sectorale bepalingen •Beperkingen •Specifieke regelgeving •Subsidiëring 16

17 Sectorale bepalingen •Voorbeeld: Cultuurpactwet (sector Vrijetijdsbeleid) (geen verdere sectorale beperkingen mbt verzelfstandiging) –Wél verplicht: beheersformule Cultuurpact –Art. 8: inspraak en medebeheer als principe –Art. 9: concretisering in 3 beheersformules 17

18 Bezint eer ge begint! 18


Download ppt "Afwegingskader verzelfstandiging 1 Studiedag Het autonome gemeentebedrijf in het lokale jeugd-, sport-, cultuur en toerismebeleid Leuven, 12 mei 2009 David."

Verwante presentaties


Ads door Google