De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedachtewisseling met de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedachtewisseling met de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme."— Transcript van de presentatie:

1 Gedachtewisseling met de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme

2  Uitdaging: verrommeling van de bestuurlijke organisatie ◦ Teveel bestuurslagen bevoegd voor één sector ◦ Grote hoeveelheid aan intermediaire structuren  Doelstelling: ◦ Democratie en transparantie versterken ◦ Efficiëntie en effectiviteit van de overheid verhogen  Aanpak: ◦ Vereenvoudiging van interveniërende bestuurslagen ◦ Ketens van dienstverlening en beleid verkorten en versnellen

3

4  Principe van subsidiariteit. Meer bevoegdheden voor lokale besturen.  Klemtoon beleidsvoering ligt bij de gemeenten en Vlaanderen.  Een sluitende lijst van provinciale bevoegdheden met een grondgebonden karakter.  Per beleidssector komen slechts twee bestuurslagen tussen in processen.  Drastische vereenvoudiging van intermediaire niveau.

5

6  Subsidiariteit en nadruk op de gemeenten aan de ene kant en Vlaanderen aan de andere kant  Aanmoediging van: ◦ vrijwillige fusies ◦ samenwerking gemeente-OCMW

7  Grondgebonden materies ◦ Sluitende lijst met provinciale opdrachten ◦ Gemeenten kunnen in deze domeinen wel nog rol vervullen ◦ Provincie speelt niet noodzakelijk rol op volledige provinciale territorium  Niet-grondgebonden materies ◦ Beperkte gesloten lijst van bevoegdheden/taken ◦ Rekening houden met:  historisch gegroeide taakinvulling  verschillen per provincie (maatwerk)  respect voor grote lijnen interne staatshervorming

8  Drastische vereenvoudiging van intermediaire structuren op alle niveaus  Verschillende werkwijzen: ◦ Gemeenten behoren nog tot zo weinig mogelijk geografisch verschillende structuren ◦ Structuren afschaffen die niet functioneel meer zijn ◦ Structuren clusteren die functioneel dicht tegen elkaar aanleunen

9  Koppelsubsidies = subsidies waarmee gemeenten en provincies over de brug komen zonder eigen beleidsruimte ten gevolge van Vlaamse beslissingen  Inventariseren en afschaffen koppelsubsidies

10  Nog veel specifiek toezicht in sectorale regelingen  Inventariseren van specifiek toezicht  Toezicht met beperkte meerwaarde: ◦ Schrappen ◦ Integreren in het algemeen toezicht

11  Sectorale plannen verdwijnen en worden geïntegreerd in één meerjarenplan voor de hele bestuursperiode  Provincies en gemeenten sluiten aan op e- government initiatieven Vlaamse overheid  Onderlinge communicatie tussen bestuurslagen geïnformatiseerd (bv. administratief toezicht)

12

13  Vlaamse Regering – vakministers  Minister van Binnenlands Bestuur als trekker  Lokale besturen en provincies  College van Ambtenaren-generaal  Vlaams Parlement – Commissie Binnenland  Adviesraden (bv. Vlabest)  Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid

14  Geen grote sectorale debatten of onderzoek, maar concreet beslissingstraject  Betrokkenheid van sectoren waarborgen door horizontale methodiek  Betrokkenheid van parlement door werken met groen- en witboek

15  Geen sectorale discussies tussen bestuursniveaus  Vlaams overheid screent beleidsdomeinen en formuleert doorbraken (opdracht aan CAG en secretarissen-generaal)  VVP en VVSG inventariseren en formuleren doorbraken  Timing: ◦ Inventarisatie: april 2010 ◦ Voorstellen van doorbraken: mei 2010

16  Analyse van voorstellen van de drie niveaus ◦ Toetsing aan doelstellingen regeerakkoord ◦ Onderlinge vergelijking van voorstellen  Groenboek = eerste visietekst van de Vlaamse Regering over bestuurlijke organisatie in de verschillende sectoren  Groenboek voorgelegd aan Vlaams Parlement  Timing: mei - juni 2010

17  Op basis van groenboek overleg in bestuursforum ◦ Kern Vlaamse Regering ◦ 3 politieke vertegenwoordigers provincies ◦ 3 politieke vertegenwoordigers gemeenten ◦ Vertegenwoordiger van de CEEO  Overleg mondt uit in een witboek ◦ Visie op lange termijn ◦ Strategische doorbraken ◦ Quick wins  Timing: september – december 2010

18  Witboek als basis voor implementatietrajecten  Implementatietrajecten omvatten: ◦ Organisatorische wijzigingen ◦ Verschuivingen van bevoegdheden, mensen, middelen in alle richtingen ◦ Wijzigingen van regelgeving  Gefaseerde implementatie, maar eerste luik voor 1/1/2013  Principe van ‘nullijn’  Timing: 2011 - 2014


Download ppt "Gedachtewisseling met de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme."

Verwante presentaties


Ads door Google