De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleids- en BeheersCyclus Cursus Beleids- en beheersrapporten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleids- en BeheersCyclus Cursus Beleids- en beheersrapporten."— Transcript van de presentatie:

1 Beleids- en BeheersCyclus Cursus Beleids- en beheersrapporten

2 2 Inhoud cursus Algemene bepalingen Het meerjarenplan Het budget Aanpassing van de planningsdocumenten De jaarrekening

3 3 Algemene bepalingen - Inhoud 2.1Van een financiële naar een beleidscyclus 2.2De beleidsrapporten 2.3De toelichting bij de beleidsrapporten 2.4De beheersrapporten 2.5De functionele indeling 2.6De beleidsdoelstellingen 2.7De boekhoudkundige registratie 2.8De digitale rapportering

4 4 Omgeving Concept BBC

5 5 Effecten Omgeving Concept BBC

6 6 Strategie Effecten Omgeving Concept BBC

7 7 Strategie Beleidsdoel- stellingen Beleidsdoel- stellingen Effecten Omgeving Concept BBC

8 8 Strategie Beleidsdoel- stellingen Beleidsdoel- stellingen Output (Resultaat) Output (Resultaat) Effecten Omgeving Concept BBC

9 9 Strategie Beleidsdoel- stellingen Beleidsdoel- stellingen Output (Resultaat) Output (Resultaat) Effecten Omgeving Activiteiten (Actieplannen) Activiteiten (Actieplannen) Concept BBC

10 10 Strategie Beleidsdoel- stellingen Beleidsdoel- stellingen Output (Resultaat) Output (Resultaat) Effecten Omgeving Activiteiten (Actieplannen) Activiteiten (Actieplannen) Input (Middelen) Input (Middelen) Concept BBC

11 11 Verantwoordelijken Strategie Beleidsdoel- stellingen Beleidsdoel- stellingen Output (Resultaat) Output (Resultaat) Effecten Omgeving Activiteiten (Actieplannen) Activiteiten (Actieplannen) Input (Middelen) Input (Middelen) Concept BBC

12 12 Verantwoordelijken Strategie Beleidsdoel- stellingen Beleidsdoel- stellingen Output (Resultaat) Output (Resultaat) Effecten Omgeving Activiteiten (Actieplannen) Activiteiten (Actieplannen) Input (Middelen) Input (Middelen) Financiële vertaling Financiële vertaling Concept BBC

13 13 Verantwoordelijken Strategie Beleidsdoel- stellingen Beleidsdoel- stellingen Output (Resultaat) Output (Resultaat) Effecten Omgeving Activiteiten (Actieplannen) Activiteiten (Actieplannen) Input (Middelen) Input (Middelen) Financiële vertaling Financiële vertaling Algemene financiering Algemene financiering Financieel evenwicht ? Financieel evenwicht ? Concept BBC

14 14 Verantwoordelijken Strategie Beleidsdoel- stellingen Beleidsdoel- stellingen Output (Resultaat) Output (Resultaat) Effecten Omgeving Activiteiten (Actieplannen) Activiteiten (Actieplannen) Input (Middelen) Input (Middelen) Financiële vertaling Financiële vertaling Algemene financiering Algemene financiering Financieel evenwicht ? Financieel evenwicht ? Concept BBC

15 15 Beleidsrapporten algemeen Welke rapporten zijn beleidsrapporten? –Het meerjarenplan –De aanpassing aan het meerjarenplan –Het budget –De budgetwijziging –De jaarrekening

16 16 Beleidsrapporten algemeen Functie beleidsrapporten –De raad bepaalt het beleid en evalueert de beleidsuitvoering –De raad geeft autorisatie aan de hoofdbudgethouder(s) en bewaakt de verleende autorisatie => Worden vastgesteld door de raad => Regelen de relatie tussen de raad en de hoofdbudgethouder(s)

17 17 Beleidsrapporten algemeen Identieke opbouw –Van meerjarenplan, budget en jaarrekening Naar structuur, vorm, inhoud –Voor gemeenten, OCMW’s en provincies => Verbetering van transparantie, leesbaarheid Onderscheid tussen: –Beslissend gedeelte: in beleidsrapport –Ondersteunende informatie: in toelichting (verplicht)

18 18 Beleidsrapporten algemeen MeerjarenplanBudgetJaarrekening Beleid Strategische notaBeleidsnota  Doelstellingennota  Doelstellingenrealisatie Financiële nota  Financieel doelstellingenplan  Doelstellingenbudget  Doelstellingenrekening  Staat v/h financieel evenwicht  Financiële toestand  Lijst overheidsopdrachten  Lijst daden van beschikking  Nominatieve lijst subsidies Autorisatie Financiële nota  Exploitatiebudget  Investeringsbudget  Liquiditeitenbudget Financiële nota  Exploitatierekening  Investeringsrekening  Liquiditeitenrekening SAR Balans Staat van opbrengsten en kosten

19 19 Beleidsrapporten algemeen Verplichting tot vermelden van enkele gegevens –Welke vermeldingen Per beleidsrapport –Type beleidsrapport en rapporteringsperiode –Identificatie bestuur en verantwoordelijken –Volgnummers dagboeken Per pagina –Type beleidsrapport en rapporteringsperiode –Identificatie bestuur –Waarom? Identificeerbaarheid Reproduceerbaarheid

20 20 Toelichting bij beleidsrapport Waarom een toelichting? –Beleidsrapporten: Moeten toegankelijk zijn voor raadsleden, geen ballast, niet te complex, leesbaar Beleidsinfo op hoofdlijnen, gestructureerd en synthetisch Decretaal opgelegde elementen + elementen die beslissing raad vragen –Toelichting: Begeleidende, ondersteunende info en documentatie Detailinformatie voor raadsleden

21 21 Toelichting bij beleidsrapport Inhoud –Elementen vermeld in het BVR BBC en in het MB BBC –Alle aanvullende info die het bestuur relevant acht en die noodzakelijk is voor een goed inzicht in het beleidsrapport –Informatie over specifieke grondslagen die voor significante transacties zijn toegepast –Principes: toegankelijk, begrijpelijk, relevant, vergelijkbaarheid, consistentie, getrouw beeld

22 22 Toelichting bij beleidsrapport Verplichte vermeldingen –Voor het geheel –Per blad Procedure –Samen met ontwerp beleidsrapport aan raadsleden bezorgen –Samen met beleidsrapport en besluit van de raad aan het toezicht bezorgen

23 23 Beheersrapporten Welke rapporten zijn beheersrapporten? –Beheersbudget –Beheersrekening –Interne kredietaanpassing (IKA) Regelt de relatie tussen een hoofdbudgethouder en de gedelegeerde budgethouders Is element van de organisatiebeheersing (ICS)

24 24 Beheersrapporten Inhoud beheersbudget –Bepalen taakstelling –Toekennen kredieten Inhoud beheersrekening –Evalueren taakstelling –Evalueren gebruik van de kredieten Vorm is zelf te bepalen

25 25 Functionele indeling Beleidsrapporten worden functioneel ingedeeld in beleidsdomeinen Beleidsdomeinen –een verzameling van beleidsvelden die een herkenbaar en samenhangend geheel vormen Beleidsveld –“een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen” –Gestandaardiseerd rekeningstelsel vastgelegd in het MB

26 26 Functionele indeling Beleidsitem (BI) –onderverdeling van een beleidsveld –  kostenplaats of activiteitencentrum N Beleidsitems=> 1 Beleidsveld N beleidsvelden=> 1 Beleidsdomein

27 27 Beleidsdomeinen Beleidsdomeinen worden bepaald door de raad –1 uitzondering: verplicht beleidsdomein ‘Algemene financiering’ “De ontvangsten en verbonden uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of een specifieke investering” Samenstelling is bepaald via MB BBC Alle beleidsrapporten van een boekjaar moeten dezelfde indeling in beleidsdomeinen hebben Als de indeling in beleidsdomeinen verschilt over de jaren heen moet dit aangegeven en gemotiveerd worden in de toelichting bij het meerjarenplan

28 28 Beleidsdomeinen Belang van de indeling in beleidsdomeinen –Indeling van de beleidsrapporten –Toekenning van autorisatie –Exploitatiebudget –Investeringsbudget

29 29 Een voorbeeld Beleidsdomein –Sport en cultuur Beleidsvelden: –sport, musea, cultuurcentrum... Beleidsitems sport –sporthal Olympia, zwembad De Plons –zaalsporten, buitensporten –recreatiesport, competitiesport

30 30 Beleidsdoelstellingen Elke beleidsdoelstelling bestaat uit: –een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid. In de mate van het mogelijke en het nuttige wordt dat resultaat of dat effect meetbaar gemaakt; –een of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. In elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven; –de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

31 31 Beleidsdoelstellingen Per beleidsdoelstelling: 3 vragen –Wat willen we bereiken? => vooropgesteld resultaat (of effect ) –Wat gaan we daarvoor doen? => actieplannen (incl. realisatietermijn) –Wat zijn financiële gevolgen? => realistische raming van de uitgaven en ontvangsten per jaar

32 32 Beleidsdoelstellingen Per beleidsdoelstelling: 3 vragen –In de planningsfase Wat willen we bereiken? => vooropgesteld resultaat (of effect ) Wat gaan we daarvoor doen? => actieplannen (incl. realisatietermijn) Wat zijn de financiële gevolgen? => realistische raming van de uitgaven en ontvangsten per jaar –In de evaluatiefase Wat hebben we bereikt? => gerealiseerd resultaat (of effect ) Wat hebben we daarvoor gedaan? => uitgevoerde acties en actieplannen Wat waren de financiële gevolgen? => gerealiseerde uitgaven en ontvangsten

33 33 Beleidsdoelstellingen Indeling beleidsdoelstellingen 1.Prioritaire beleidsdoelstellingen (PBDS) 2.Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen 3.Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen 2 & 3 = Overig beleid

34 34 Beleidsdoelstellingen Prioritaire beleidsdoelstellingen –Beleidsbepaling is prerogatief raad –Selectie PBDS door de raad –Expliciete rapportering in de beleidsrapporten Overig beleid –Geen expliciete rapportering in de beleidsrapporten –Enkel de financiële weerslag Overzicht van alle beleidsdoelstellingen moet beschikbaar zijn voor raadsleden, personeel, burgers...

35 35 De registraties De rapporten –beleidsrapporten –beheersrapporten –digitale rapporten komen tot stand op basis van registraties in dagboeken: –Budgettaire dagboeken Raming van de verwachte ontvangsten en uitgaven –Meerjarenplan –Budget Vastlegging van de verbintenissen –Jaarrekening Aanrekening van de transacties –Jaarrekening –Algemeen dagboek Aanrekening van de transacties –Jaarrekening

36 36 De registraties Het algemeen dagboek Het budgettair dagboek Een volgnummer De invoerdatum De algemene rekeningen De bedragen Een omschrijving De budgettaire entiteit De boekhoudkundige periode... Een volgnummer De invoerdatum De algemene rekening(en) Het bedrag Een omschrijving De budgettaire entiteit Het beleidsveld De budgethouder Het actieplan De economische sectorcode Het deelrapport...

37 37 Digitale rapportering Onderscheid tussen: –Beleidsrapport voorgelegd aan de (G/O/P-)raad en aan het bestuurlijk toezicht Meerjarenplan (+ aanpassingen) Budget (+wijzigingen) Jaarrekening –Digitale rapportering De strategische meerjarenplanning (+aanpassingen) Het budget (+wijzigingen) De jaarrekening Beide rapporteringen worden uit hetzelfde gedetailleerde registratiesysteem gehaald

38 38 Digitale rapportering Onmiddellijk na de toezending van een beleidsrapport naar het toezicht moet een digitale versie van het rapport gezonden worden naar ABB –≠ digitale afdruk van het beleidsrapport –= digitale versie van geaggregeerde registraties –Bestandsformaat en wijze van aanleveren wordt bepaald bij MB

39 39 Digitale rapportering Via digitale rapportering kan Vlaamse overheid beschikken over: –statistische gegevens m.b.t. meerjarenplan, budget en jaarrekening –gegevens in functie van rapportering aan NBB (ESR95) –informatie voor algemeen toezicht op de beleidsrapporten –gegevens in functie van de planlastvermindering –... Vlaamse overheid zal statistische informatie via website ter beschikking stellen

40 40 Digitale rapportering Officieel registratiesysteem Eigen registratiesysteem Beleids- rapporten Digitale rapportering MARAP Beheers- rapporten Sectorale admin. NBB ABB BTWToezicht

41 41 Digitale rapportering

42 42 Planlastvermindering Doelstelling Planlasten op de besturen verminderen door: de sectorale plannen te verwerken in het strategisch meerjarenplan de sectorale rapporten aan de subsidiërende entiteiten te halen uit de boekhouding van de lokale besturen en provincies Procedure –Stemmen kaderdecreet planlastvermindering –Aanpassen sectorale decreten en uitvoeringsbesluiten

43 43 Planlastvermindering Proces toekenning sectorale subsidie –De Vlaamse regering maakt de Vlaamse beleidsprioriteiten kenbaar aan de besturen evenals de hoogte van het subsidiebedrag (oktober 2012) –De besturen maken hun strategische meerjarenplanning op en nemen daarin beleidsdoelstellingen en actieplannen op om mee te werken aan de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten –De besturen bezorgen ABB de digitale rapportering van hun meerjarenplan (2013)

44 44 Planlastvermindering Proces toekenning sectorale subsidie –De Vlaamse sectorale administraties (SA) halen de benodigde informatie uit de datawarehouse van ABB –De SA evalueren de geplande beleids- doelstellingen en actieplannen –De SA berichten uiterlijk op 30 april de besturen over de aanvaarding van hun subsidieaanvraag –Eventuele bijsturing na 3 jaar

45 45 Planlastvermindering Proces evaluatie toegekende subsidie –De besturen maken hun jaarrekening op –Uiterlijk op 31 juli bezorgen de besturen ABB de digitale rapportering van hun jaarrekening –Vlaamse sectorale administraties (SA) halen de benodigde informatie uit de datawarehouse van ABB –De SA evalueren de gerealiseerde beleids- doelstellingen en actieplannen

46 46 Meerjarenplan - Inhoud 3.1Inleiding 3.2Samenstelling van het meerjarenplan 3.3De toelichting bij het meerjarenplan 3.4Procedure 3.5Bestuurlijk toezicht

47 47 Meerjarenplan - Inleiding De functies van het meerjarenplan –Beleidsfunctie –Financiële planning –Evaluatiefunctie (toetssteen) –Statistische functie Het meerjarenplan is het resultaat van een intern planningsproces Het meerjarenplan is opgebouwd op basis van registraties in dagboeken

48 48 Meerjarenplan - Inleiding De periode van het meerjarenplan –Start:het tweede jaar van de legislatuur –Eindigt: het eerste jaar van de volgende legislatuur –Financiële nota: altijd minstens 3 jaar

49 49 Samenstelling van het MJP Samenstelling van het meerjarenplan –3.2.1De strategische nota –3.2.2De financiële nota De toelichting bij het meerjarenplan

50 50 Samenstelling van het MJP Strategische nota –Organieke decreten Beleidsdoelstellingen (BDS) en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid –BVR-BBC Prioritaire beleidsdoelstellingen (PBDS)  Actieplan(nen)  Raming van de uitgaven en ontvangsten

51 51 Samenstelling van het MJP Financiële nota –Organieke decreten Financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota Financieel evenwicht

52 52 Samenstelling van het MJP Financiële nota –BVR-BBC Het financieel doelstellingenplan (schema M1) : –Per boekjaar –Per beleidsdomein –Onderscheid PBDS en overig beleid –Onderscheid exploitatie, investeringen en andere De staat van het financieel evenwicht (schema M2) –Resultaat op kasbasis (=toestandsevenwicht) –Autofinancieringsmarge (=structureel evenwicht)

53 53 Financieel evenwicht Toestandsevenwicht Exploitatie: ontvangsten – uitgaven + Investeringen (ontvangsten – uitgaven) + Andere ontvangsten – uitgaven ------------------------------------------------------------- = Budgettair resultaat van het boekjaar + Gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaren ------------------------------------------------ = Gecumuleerd budgettair resultaat - Bestemde gelden -------------------------------------------------------------- = Resultaat op kasbasis Leningen aangaan i.f.v. thesaurietoestand

54 54 Financieel evenwicht Structureel evenwicht Exploitatie (ontvangsten – uitgaven) + Netto intresten ------------------------------------------------ = Financieel draagvlak Periodieke aflossingen + Netto intresten ------------------------------------------------ = Netto periodieke leningslasten Financieel draagvlak - Netto periodieke leningslasten ------------------------------------------------ = Autofinancieringsmarge

55 55 Financieel evenwicht Dubbel evenwichtscriterium –Resultaat op kasbasis: = toestandsevenwicht → elk financieel boekjaar ≥ 0 –Autofinancieringsmarge: = structureel evenwicht → op einde van elke planningsperiode ≥ 0 → OCMW: Σ AFM ≥ 0 Jaarrekening N-2 verwerkt in meerjarenplan

56 56 De toelichting bij het MJP Verplichte onderdelen (1/2): –Omgevingsanalyse –Financiële risico’s –Volledige lijst met de beleidsdoelstellingen –Interne organisatie Organogram Personeelsbestand (schema TM1) Budgethouders Samenstelling beleidsdomeinen

57 57 Toelichting bij het MJP Verplichte onderdelen (2/2): –Verbonden entiteiten –Fiscaliteit Aanslagvoeten PB & OV Belastingsreglementen Gewijzigde aanslagvoeten Opbrengst belastingssoorten –Financiële schulden (schema TM2)

58 58 Procedure Administratieve totstandkoming –Secretaris/griffier –Financieel beheerder –MAT De vaststelling van het meerjarenplan –Agendering –Vaststelling raad (wanneer?) –Stemming –Specifieke procedure voor de OCMW’s

59 59 Bestuurlijk toezicht MJP is een inzendingsplichtig besluit Schorsing en/of vernietiging van het meerjarenplan –Financieel niet in evenwicht –Ontbreken van gekende of verwachte ontvangsten of uitgaven –Ten onrechte ingeschreven ontvangsten of uitgaven –Ontbreken van ontvangsten of uitgaven uit vroeger vastgestelde investeringsenveloppen Bijkomende opmerkingen

60 60 Het Budget - Inhoud 4.1Inleiding 4.2De samenstelling van het budget 4.3Aansluiting bij het meerjarenplan 4.4De toelichting bij het budget 4.5Procedure 4.6Bestuurlijk toezicht 4.7Het budget in relatie tot de beheersbudgetten 4.8Voorlopige twaalfden

61 61 Het Budget - Inleiding De functies van het budget –Beleidsfunctie –Financiële planningsfunctie –Beheers- en controlefunctie –Autorisatiefunctie –Statistische functie Het budget volgt uit het meerjarenplan Het budget komt tot stand op basis van registraties in dagboeken

62 62 De samenstelling van het budget De organieke decreten: –Een beleidsnota –Een financiële nota De beleidsnota –De organieke decreten: het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar zal voeren concretiseert de beleidsdoelstellingen een toelichting omtrent de financiële toestand verwoordt de aansluiting met de financiële nota

63 63 De samenstelling van het budget De beleidsnota –BVR-BBC Doelstellingennota –Prioritaire beleidsdoelstellingen (PBDS)  Actieplan(nen)  Acties  Raming van de uitgaven en ontvangsten

64 64 De samenstelling van het budget De beleidsnota –BVR-BBC Doelstellingenbudget (schema B1) –Sluit aan bij de financiële nota van het MJP –Sluit aan bij de financiële nota van het budget –Indeling »Per beleidsdomein »Onderscheid PBDS en overig beleid »Onderscheid exploitatie, investeringen en andere

65 65 De samenstelling van het budget De beleidsnota –BVR-BBC Financiële toestand –Vergelijking resultaat op kasbasis MJP –Vergelijking autofinancieringsmarge MJP Lijst met overheidsopdrachten Lijst met dadingen Lijst met nominatief toegekende subsidies

66 66 Financiële nota –Organieke decreten Exploitatiebudget (schema B2) Investeringsbudget (schema B3 & B4) Liquiditeitenbudget (schema B5) De samenstelling van het budget

67 67 Exploitatiebudget Organieke decreten –Financieel plan van de exploitatie BVR-BBC –Transactiekredieten voor de exploitatie Transacties: kasstromen (ontvangsten en uitgaven) Exploitatie: kosten en opbrengsten met uitzondering van –Toegestane investeringssubsidies –Min- en meerwaarden bij de realisatie van MVA –Opgesplitst Niet-verzelfstandigde diensten Per intern verzelfstandigde agentschap (IVA)

68 68 Investeringsbudget Organieke decreten –financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen –bestaat uit één of meer investeringsenveloppen 3 jaar geldig als de investering nog niet in uitvoering is als de investering in uitvoering is, blijft het budget geldig tot en met 31 december van het jaar na de definitieve oplevering de raad kan die termijnen verlengen

69 69 Investeringsbudget BVR-BBC –Nieuwe investeringsenveloppen (schema B3) Per PBDS Overig beleid Algemene financiering –Overzicht van de transactiekredieten van het FBJ (schema B4) Niet verzelfstandigde diensten Per IVA

70 70 Investeringsbudget Investeringsenveloppe –Transactiekredieten = Kredieten voor de jaarlijkse transacties –Verbinteniskredieten = som van de transactiekredieten = kredieten voor de totale ontvangsten en uitgaven

71 71 Liquiditeitenbudget Organieke decreten: –Financieel plan van de geldstromen BVR-BBC –Exploitatie –Investeringen –Andere O & U ---------------------------------------------- = Budgettair resultaat van het FBJ + Gecumuleerd budgettair resultaat VBJ ---------------------------------------------- = Gecumuleerd budgettair resultaat -Bestemde gelden ---------------------------------------------- = Resultaat op kasbasis

72 72 Aansluiting bij het MJP Inhoudelijke aansluiting –Doelstellingennota bevat dezelfde BDS & actieplannen als strategische nota Financiële aansluiting –Resultaat op kasbasis ≥ 0 –AFM FBJ in budget ≥ AFM FBJ in MJP

73 73 Toelichting bij budget Toelichting bij het exploitatiebudget –Per BDOM (schema TB1) –Evolutie (schema TB2) Toelichting bij het investeringsbudget –Transactiekredieten per BDOM (schema TB3) –Evolutie transactiekredieten (schema TB4) –O & U van elke nieuwe investeringsenveloppe van een PBDS Toelichting bij het liquiditeitenbudget –Evolutie (schema TB5) Overzicht te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

74 74 Procedure Administratieve totstandkoming –Secretaris/griffier –Financieel beheerder –MAT De vaststelling van het budget –Agendering –Vaststelling raad (wanneer?) –Stemming –Specifieke procedure voor de OCMW’s

75 75 Bestuurlijk toezicht Budget is een inzendingsplichtig besluit Schorsing of vernietiging als –Budget past niet in MJP –Resultaat op kasbasis 1 e FBJ < 0 –Ontbreken van gekende of verwachte ontvangsten of uitgaven –Ten onrechte ingeschreven ontvangsten of uitgaven

76 76 Het budget in relatie tot de beheersbudgetten

77 77 Het budget in relatie tot de beheersbudgetten

78 78 Voorlopige twaalfden BVR-BBC: –Exploitatie één twaalfde van het overeenkomstige krediet in het exploitatiebudget van het vorige boekjaar, per verlopen of begonnen maand, tot maximaal drie twaalfden. de beperking is niet van toepassing voor de afwijkingen toegestaan door de minister –Periodieke aflossingen van lening- en leasingschulden

79 79 Aanpassing planningsdocumenten Inleiding: soorten aanpassingen Wat zeggen decreten en BVR? Bespreking soorten aanpassingen - voorbeelden Samenstelling en procedure aangepaste planningsdocumenten

80 80 Inleiding Planningsdocumenten: niet statisch 4 soorten aanpassingen: –Aanpassing ramingen –Interne kredietaanpassing (beheersrapport) –Budgetwijziging (beleidsrapport) –Aanpassing meerjarenplan (beleidsrapport) Vorm planningswijziging: –Invloed op PBDS –Invloed op financieel evenwicht –Niveau autorisatie

81 81 Wat zeggen decreten en BVR? Over BW ? Over IKA? Over aanpassing MJP? Over aanpassing ramingen?

82 82 Aanpassing ramingen Nr.Dat.FBJBEBHARBVAPIEESCDRBedragOm. Raming budget 11.11. 2010 2011GDSF62020740AP1050SP75.000Tijd. contr … Aanpassing ramingen 10001.04. 2011 2011GDSF62020740AP1050SP-75.000Tijd. contr 10011.04. 2011 2011GDSF61000740AP1060SP75.000Uitbe- steden …

83 83 Aanpassing ramingen Lichtste procedure Wijziging die geen invloed heeft op een rubriek van de financiële nota van het budget of een beheersbudget Elke rubriek in financiële nota budget of een beheersbudget: limitatief krediet ! Kredietaanpassing (IKA / BW) – autorisatie!

84 84 Decreten over BW en IKA BW: kredietaanpassingen aan budget die niet via IKA kunnen doorgevoerd – VR definieert IKA De raad stelt BW vast op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota ervan Ontwerp BW: –Wordt uiterlijk samen met de agenda aan ieder lid van de raad bezorgd –Rest procedure: cf. budget CBS / RMW / DEP beslist over IKA + informeert raad, FB, BH –RMW kan delegeren aan VB / BC / secretaris Uitzonderingsprocedure: dwingende en onvoorziene omstandigheden - schade bij geringste uitstel

85 85 Decreten over aanpassing mjpl De raad past jaarlijks waar nodig MJP aan voor beraadslaging over budget volgende boekjaar Aanpassing facultatief bij vaststelling budget laatste financiële boekjaar periode MJP Vanaf voorlaatste boekjaar: financiële nota met financiële consequenties voor min. 3 boekjaren Ontwerp jaarlijkse aanpassing min. 14 dagen vóór vergadering aan ieder lid van de raad

86 86 BVR over aanpassing planningsdocumenten Art. 15: waaruit bestaat aanpassing MJP? Art. 27: past budget in MJP? Art. 28: BW of IKA Art. 29: samenstelling verklarende nota BW

87 87 Aanpassing planningsdocumenten Art. 27 BVR: budget (inclusief BW) past in MJP als: Inhoudelijk: –de doelstellingennota bevat de beleidsdoelstellingen en actieplannen die ook in de strategische nota van het MJP zijn opgenomen Financieel: –resultaat op kasbasis v/h financiële boekjaar > = 0 –de AFM v/h financiële boekjaar in budget >= AFM van hetzelfde financiële boekjaar in MJP

88 88 Aanpassing planningsdocumenten Art. 28 BVR: Budget kan in volgende 5 gevallen niet door middel van een IKA gewijzigd worden: Inhoudelijk en financieel –wijzigingen waardoor het budget niet meer past in het MJP overeenkomstig artikel 27 Financieel –wijzigingen van het exploitatiebudget van een budgettaire entiteit die, per beleidsdomein, een daling van het saldo tussen de ontvangsten en de uitgaven tot gevolg hebben –wijzigingen van een verbinteniskrediet van een investeringsenveloppe –wijzigingen per beleidsdomein van het totaal van de transactiekredieten van het investeringsbudget van een budgettaire entiteit –wijzigingen van het liquiditeitenbudget voor wat betreft de transactiekredieten voor de andere ontvangsten en uitgaven

89 89 Aanpassing planningsdocumenten BeleidsdomeinenOntvangstenUitgavenSaldo Algemene financiering Beleidsdomein 1 Beleidsdomein 2 Beleidsdomein 3 … Beleidsdomein N Totalen Exploitatiebudget

90 90 Aanpassing planningsdocumenten BeleidsdomeinenOntvangstenUitgavenSaldo Algemene financiering Beleidsdomein 1 3.600 6.000 -2.400 Beleidsdomein 2 Beleidsdomein 3 … Beleidsdomein N Totalen Investeringsbudget

91 91 Aanpassing planningsdocumenten BDOM 1 Transactiekredieten Jaar 1Jaar...Jaar NJaar...Jaar Z Uitgaven3.0006.0007.000 Project 13.000...5.000...2.000 Project 291.0005.000 Ontvangsten1.8003.6001.500 Project 11.8003.000500 Project 296001.000 Investeringsbudget

92 92 Autorisatie planningsrapporten Verbintenis- kredieten Transactiekredieten 2011201220132014 Uitgaven15.0003.0006.0003.5002.500 Gebouwen10.0003.0005.0002.000 Installaties3.5001.0001.5001.000 Meubilair1.500 Ontvangsten9.0001.8003.6002.1001.500 Invest.subsidie9.0001.8003.6002.1001.500 Investeringsenveloppe

93 93 Aanpassing planningsdocumenten Inhoudelijk AMJPBWIKAICS Wijziging, toevoeging, schrapping PBDS W/T/S NPBDS W/T/S AP PBDS W/T/S AP NPBDS W/T/S AP zonder BDS

94 94 Aanpassing planningsdocumenten Inhoudelijk AMJPBWIKAICS Wijziging, toevoeging, schrapping PBDS XX W/T/S NPBDSX W/T/S AP PBDSXX W/T/S AP NPBDSX W/T/S AP zonder BDSX

95 95 Aanpassing planningsdocumenten Financieel AMJPBWIKAICS Wijziging O/U (AP) PBDS Wijziging O/U (AP) NPBDS Wijziging EB U BDOM, saldo gelijk Wijziging EB U BDOM, saldo daalt Wijziging VK IE U Wijziging VK IE O

96 96 Aanpassing planningsdocumenten Financieel AMJPBWIKAICS Wijziging O/U (AP) PBDSX Wijziging O/U (AP) NPBDS X Wijziging EB U BDOM, saldo gelijk X Wijziging EB U BDOM, saldo daalt X Wijziging VK IE UX Wijziging VK IE OX

97 97 Aanpassing planningsdocumenten Financieel AMJPBWIKAICS Wijziging TAK IB U BDOM, saldo gelijk Wijziging TAK IB U BDOM, saldo daalt Wijziging TAK IB O BDOM, saldo stijgt Wijziging LB U Wijziging LB O

98 98 Aanpassing planningsdocumenten Financieel AMJPBWIKAICS Wijziging TAK IB U BDOM, saldo gelijk X Wijziging TAK IB U BDOM, saldo daalt X Wijziging TAK IB O BDOM, saldo stijgt X Wijziging LB UX Wijziging LB OX

99 99 Interne kredietaanpassing Samenstelling –Verklarende nota –Interne kredietaanpassing (= financiële nota) Procedure –Beslissing Gemeente en provincie: –CBS/deputatie –Niet delegeerbaar OCMW –Raad –Delegeerbaar aan vast bureau, bijzonder comité of secretaris

100 100 Budgetwijziging Samenstelling –Verklarende nota (art. 29 BVR) Motivering van de wijzigingen Ev. doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand Ev. lijsten –Financiële nota Gewijzigde onderdelen Procedure –Analoog met procedure budget met uitzondering van de timing van de agenda –Specifieke procedure voor de OCMW’s

101 101 Aanpassing van het meerjarenplan Samenstelling –Wijzigingen aan de strategische nota –Financieel doelstellingenplan –Staat van het financieel evenwicht –Motivering van de wijzigingen Procedure –Analoog met procedure MJP –Specifieke procedure voor de OCMW’s

102 102 Beleidsrapporten algemeen Verplichting vermelden enkele gegevens –Welke vermeldingen Per beleidsrapport (BW, aanpassing MJPL) –Type beleidsrapport en rapporteringsperiode –Identificatie bestuur en verantwoordelijken –Volgnummers dagboeken (registraties! ) Per pagina –Type beleidsrapport en rapporteringsperiode –Identificatie bestuur –Waarom? Identificeerbaarheid Reproduceerbaarheid

103 103 De Jaarrekening - Inhoud 6.1Inleiding 6.2De samenstelling van de jaarrekening 6.3De toelichting bij de jaarrekening 6.4Procedure 6.5Bestuurlijk toezicht 6.6De jaarrekening in relatie tot de beheersrekeningen

104 104 De Jaarrekening - Inleiding De functies van het jaarrekening –Beleidsevaluatie –Evaluatie van de autorisatie –Financiële functie –Beheers- en controlefunctie –Statistische functie De jaarrekening is het resultaat van een evaluatieproces Het jaarekening komt tot stand op basis van registraties in dagboeken Tijdigheid van de jaarrekening

105 105 De samenstelling van de jaarrekening De organieke decreten: ??? BVR-BBC: –De beleidsnota –De financiële nota –De samenvatting van de algemene rekeningen

106 106 De samenstelling van de jaarrekening De beleidsnota –Doelstellingenrealisatie Prioritaire beleidsdoelstellingen (PBDS)  Actieplan(nen)  Acties  Uitgaven en ontvangsten = Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten

107 107 De samenstelling van de jaarrekening De beleidsnota –Doelstellingenrekening (schema J1) Indeling –Per beleidsdomein –Onderscheid PBDS en overig beleid –Onderscheid exploitatie, investeringen en andere –Financiële toestand Vergelijking resultaat op kasbasis budget Vergelijking AFM budget

108 108 Financiële nota –Exploitatierekening (schema J2) –Investeringsrekening (schema J3 & J4) –Liquiditeitenrekening (schema J5) De samenstelling van de jaarrekening

109 109 Exploitatierekening Samenvatting van de gerealiseerde transacties van de exploitatie –Transacties: kasstromen (ontvangsten en uitgaven) –Exploitatie: kosten en opbrengsten met uitzondering van Toegestane investeringssubsidies Min- en meerwaarden bij de realisatie van MVA Opgesplitst –Niet-verzelfstandigde diensten –Per intern verzelfstandigde agentschap (IVA)

110 110 Investeringsrekening Samenstelling –een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar inzake investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema J3) –de rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten investeringsenveloppes (schema J4)

111 111 Liquiditeitenrekening –Exploitatie –Investeringen –Andere O & U ---------------------------------------------- = Budgettair resultaat van het FBJ + Gecumuleerd budgettair resultaat VBJ ---------------------------------------------- = Gecumuleerd budgettair resultaat -Bestemde gelden ---------------------------------------------- = Resultaat op kasbasis

112 112 De samenvatting van de algemene rekeningen Samenstelling –Balans (schema J6) Activa –Vlottende activa –Vaste activa Passiva –Schulden op korte termijn –Schulden op lange termijn –Nettoactief –Staat van opbrengsten en kosten (schema J7)

113 113 Toelichting bij de jaarrekening De toelichting bevat minstens –Toelichting bij de financiële nota –Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

114 114 Toelichting bij de jaarrekening Toelichting bij de financiële nota –Toelichting bij de exploitatierekening Een verklaring van de materiële verschillen Een overzicht per BDOM (schema TJ1) De evolutie (schema TJ2) –Toelichting bij de investeringsrekening Een verklaring van de materiële verschillen Een overzicht per BDOM (schema TJ3) Evolutie transacties (schema TJ4) Stand van de kredieten per invest.enveloppe (schema TJ5) –Toelichting bij de liquiditeitenekening Evolutie (schema TJ6) –Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

115 115 Toelichting bij de jaarrekening Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen –Toelichting bij de balans (schema TJ7) –Een overzicht van de waarderingsregels –De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen –Andere...

116 116 Procedure Administratieve totstandkoming: ??? –Organieke decreten: Financieel beheerder –Praktijk: Secretaris/griffier Financieel beheerder MAT De vaststelling van de jaarrekening –Agendering –Vaststelling raad (wanneer?) –Stemming –Specifieke procedure voor de OCMW’s –Gevolgen van de vaststelling van de jaarrekening

117 117 Bestuurlijk toezicht De jaarrekening is een inzendingsplichtig besluit Externe audit of goedkeuring ???

118 118 De jaarrekening in relatie tot de beheersrekeningen


Download ppt "Beleids- en BeheersCyclus Cursus Beleids- en beheersrapporten."

Verwante presentaties


Ads door Google