De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Welkom bij Bouwrecht week 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Welkom bij Bouwrecht week 3."— Transcript van de presentatie:

1 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Welkom bij Bouwrecht week 3

2 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Bouwwetgeving Bouwbesluit Wet ruimtelijke ordening (2008) Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing Woningwet

3 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Woningwet Inhoud: Betreft voorschriften waaraan te bouwen en bestaande bouwwerken ten minste moeten voldoen om mensonwaardige woonomstandigheden te vermijden http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18245 Wijziging woningwet april 2007

4 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Bouw- en Woningtoezicht Toetsen bouwplannen aan Ww en Wro Controleren uitvoering bouwwerk volgens verleende bouwvergunning Taken:

5 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Bouwvergunningsstelsel Indeling naar: Vergunningvrije bouwwerken Lichte vergunningplichtige bouwwerken Vergunningplichtige bouwwerken

6 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Bouwvergunningsstelsel Aanvraag, toetsing aan: Bestemmingsplan Bouwbesluit Bouwverordening Welstand

7 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Wet ruimtelijke ordening Doel Wro: Goede verdeling van de schaarse beschikbare ruimte in Nederland. Rekening dient te worden gehouden met wonen, werken, recreëren, natuur, etc.

8 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Wet ruimtelijke ordening Beleidsvoering: Regeringsbeleid PKB Provinciaal beleid Structuurplan Gemeentelijk beleid Bestemmingsplan

9 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Inhoudt: Bestemmingsplan Plan-kaart Voorschriften Toelichting

10 1965 - Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) 1965 - Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) WRO is vaak aangepast WRO is vaak aangepast de rechtsbescherming is ingewikkelder dan nodig en de rechtsbescherming is ingewikkelder dan nodig en de duur van de besluitvormingsprocedures is van grote projecten erg lang. de duur van de besluitvormingsprocedures is van grote projecten erg lang. 1 juli 2008 Wet ruimtelijke ordening (Wro) 1 juli 2008 Wet ruimtelijke ordening (Wro) 10 Aanleiding nieuwe Wro

11 Uitgangspunten: - Decentraal wat kan, centraal wat moet. - Iedere bestuurslaag op eigen niveau verantwoordelijk - Nieuwe sturingsfilosofie, een onderscheid tussen: ◦ Beleid ◦ Normstelling ◦ Uitvoering - Digitalisering/standaardisering van ruimtelijke plannen 11 Belangrijke uitgangspunten van de nieuwe Wro

12  Bestuurlijke eenvoud  Minder bestuurlijke lasten  Hogere effectiviteit en efficiëntie van overheid Te bereiken door:  geen provinciale goedkeuring (achteraf), maar:  kaderstelling vooraf (pro-actieve sturing)  ontwikkelings- en uitvoeringsgerichte bevoegdheden: - snellere procedures 12 De bestuurlijke bedoelingen bij de nieuwe Wro

13 Wro-project omvat meer dan één nieuwe wet Wro-project omvat meer dan één nieuwe wet het bestaat uit: het bestaat uit: - vijf formele wetten - drie AMvB’s - diverse ministeriële regelingen 13 Wro: meer dan één wettelijke regeling

14 de Wet ruimtelijke ordening de Wet ruimtelijke ordening de Wet grondexploitatie de Wet grondexploitatie de Invoeringswet Wro de Invoeringswet Wro de Wet “Vogelaar” de Wet “Vogelaar” en er komt nog een reparatiewet.... en er komt nog een reparatiewet.... 14 De wetten in formele zin

15 het Besluit ruimtelijke ordening het Besluit ruimtelijke ordening het Invoeringsbesluit Wro het Invoeringsbesluit Wro de AMvB ruimte: in voorbereiding de AMvB ruimte: in voorbereiding 15 De AMvB’s

16 Gemeentelijk Provinciaal- en Rijksniveau  Beleid Beleid ◦ Structuurvisie- Structuurvisie  Normstelling Normstelling ◦ Bestemmingsplan- Algemene regels ◦ Beheersverordening- Aanwijzing (pro-actief en reactief) - Inpassingsplan  UitvoeringUitvoering ◦ Projectbesluit/ontheffingen- Projectbesluit ◦ Coördinatieregeling ◦ Exploitatieplan 16 Overzicht stelsel Wro - Instrumenten

17 Ruimtelijke visie op de leefomgeving in hoofdlijnen Ruimtelijke visie op de leefomgeving in hoofdlijnen Verplicht Verplicht Zo min mogelijk procedure- en vormvoorschriften Zo min mogelijk procedure- en vormvoorschriften Geen juridisch bindende normen Geen juridisch bindende normen Vertrekpunt voor concrete ruimtelijke beslissingen en inzet van uitvoeringsinstrumenten Vertrekpunt voor concrete ruimtelijke beslissingen en inzet van uitvoeringsinstrumenten Bestemmingsplan Bestemmingsplan Projectbesluit Projectbesluit Instrument voor afstemming en coördinatie van het ruimtelijk beleid met andere overheden Instrument voor afstemming en coördinatie van het ruimtelijk beleid met andere overheden 17 Structuurvisies Wro

18 Pro-actief (artikel 4.2 / 4.4 Wro) Pro-actief (artikel 4.2 / 4.4 Wro) gericht tot (een specifiek gebied of beleidsaspect binnen) één of meer gemeenten gericht tot (een specifiek gebied of beleidsaspect binnen) één of meer gemeenten geen rechtstreekse werking geen rechtstreekse werking moet altijd door gemeenten worden geïmplementeerd in een bestemmingsplan moet altijd door gemeenten worden geïmplementeerd in een bestemmingsplan Reactief (in bestemmingsplanprocedure: art. 3.8, zesde lid Wro) Reactief (in bestemmingsplanprocedure: art. 3.8, zesde lid Wro) Zienswijze Zienswijze 18 Aanwijzing

19 Identiek aan bestemmingsplan Identiek aan bestemmingsplan Voor een gebied waar groot nationaal of provinciaal belang aan de orde is Voor een gebied waar groot nationaal of provinciaal belang aan de orde is Inmiddels diverse rijks- en provinciale inpassingsplannen in voorbereiding, met name voor grotere energieprojecten Inmiddels diverse rijks- en provinciale inpassingsplannen in voorbereiding, met name voor grotere energieprojecten 19 Rijks of provinciaal inpassingsplan

20 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Bouwbesluit Voorschriften omtrent: Veiligheid Gezondheid Bruikbaarheid Energiezuinigheid

21 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Bouwbesluit Toezicht op naleving door Bouwtoezicht Vergunning weigeren als strijdig met……. Bouwstop opleggen Dwangsom of terugbrengen oorspronkelijke staat

22 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Uitgangspunten voor het nieuwe bouwbesluit: Een ingrijpende verandering van de systematiek en de opbouw van het besluit. Een ingrijpende verandering van de systematiek en de opbouw van het besluit. Er zijn een aantal voorschiften gewijzigd of geschrapt. Er zijn een aantal voorschiften gewijzigd of geschrapt.

23 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Veranderingen in de systematiek: De eisen voor de bouwwerken zijn niet langer per bouwwerk weergegeven, maar per beoordelingsaspect zijn de voorwaarden voor de verschillende bouwwerken weergegeven. De eisen voor de bouwwerken zijn niet langer per bouwwerk weergegeven, maar per beoordelingsaspect zijn de voorwaarden voor de verschillende bouwwerken weergegeven. De verschillende functies van bouwwerken worden aangeduid als gebruiksfuncties en sub- gebruikfuncties. De verschillende functies van bouwwerken worden aangeduid als gebruiksfuncties en sub- gebruikfuncties.

24 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Verschillende gebruiksfuncties: Woonfunctie Bijeenkomstfunctie Celfunctie Gezondheidszorgfunctie Industriefunctie Kantoorfunctie Logiesfunctie Onderwijsfunctie Sportfunctie Winkelfunctie Overige gebruiksfunctie Bouwwerk geen gebouw zijnde

25 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Sub-gebruiksfuncties: Dit is de gebruiksfunctie binnen een categorie Dit is de gebruiksfunctie binnen een categorie Zo is ‘woonfunctie’ een hoofdgebruiksfunctie. Als sub- gebruiksfuncties van ‘woonfunctie’ worden bijvoorbeeld onderscheiden: ‘woonfunctie gelegen in een woongebouw’ ‘woonfunctie gelegen in een woongebouw’ ‘woonfunctie van een woonwagen’ ‘woonfunctie van een woonwagen’ ‘andere woonfunctie’ ‘andere woonfunctie’

26 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Voorbeeld gebruiksfuncties:

27 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Indeling van afdelingen in het nieuwe bouwbesluit Voor elk hoofdaspect van beoordeling, bijvoorbeeld ‘beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie’, heeft het Bouwbesluit een afdeling. Voor elk hoofdaspect van beoordeling, bijvoorbeeld ‘beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie’, heeft het Bouwbesluit een afdeling. Als het Bouwbesluit ook eisen stelt aan bestaande bouw, is de afdeling gesplitst in twee paragrafen. Eén voor nieuwbouw en één voor bestaande bouw. Als het Bouwbesluit ook eisen stelt aan bestaande bouw, is de afdeling gesplitst in twee paragrafen. Eén voor nieuwbouw en één voor bestaande bouw. Zo niet, dan bestaat een afdeling slechts uit één paragraaf, alleen voor nieuwbouw. Zo niet, dan bestaat een afdeling slechts uit één paragraaf, alleen voor nieuwbouw.

28 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Indeling paragrafen Het eerste artikel van een paragraaf geeft voor een beoordelingsaspect het kader aan voor de voorschriften. Het eerste artikel van een paragraaf geeft voor een beoordelingsaspect het kader aan voor de voorschriften. Lid 1 geeft de functionele eis. Lid 1 geeft de functionele eis. Lid 2 geeft aan dat met de in de tabel vermelde prestatie-eis(en) wordt voldaan aan de functionele eis. Lid 2 geeft aan dat met de in de tabel vermelde prestatie-eis(en) wordt voldaan aan de functionele eis. Lid 3 (eventueel aanwezig) geeft aan voor welke gebruiksfunctie(s) de functionele eis niet van toepassing is. Lid 3 (eventueel aanwezig) geeft aan voor welke gebruiksfunctie(s) de functionele eis niet van toepassing is. De prestatie-eisen zelf en soms ook daarbij behorende grenswaarden zijn te vinden in de zogenoemde aansturingtabel die is opgenomen aan het eind van ieder eerste artikel van iedere paragraaf. De prestatie-eisen zelf en soms ook daarbij behorende grenswaarden zijn te vinden in de zogenoemde aansturingtabel die is opgenomen aan het eind van ieder eerste artikel van iedere paragraaf.

29 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns De aansturingtabel Deze tabellen wijzen de voorschriften van het beoordelingsaspect aan die voor de verschillende gebruiksfuncties van toepassing zijn. Deze tabellen wijzen de voorschriften van het beoordelingsaspect aan die voor de verschillende gebruiksfuncties van toepassing zijn. Deze voorschriften, in de tabel ‘de leden van toepassing genoemd’, volgen steeds weer na die tabel. Deze voorschriften, in de tabel ‘de leden van toepassing genoemd’, volgen steeds weer na die tabel.

30 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Gebruiksfuncties en hun gemeenschappelijke ruimten Ruimten en bouwdelen die deel uitmaken van meerdere gebruiksfuncties moeten voldoen aan alle eisen die het Bouwbesluit daarvoor, vanuit die verschillende gebruiksfuncties, aangeeft. Altijd geldt de zwaarste eis.

31 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Fase 2 Van het bouwbesluit

32 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Uitbreiding van eisen in het Bouwbesluit Het nieuwe Bouwbesluit heeft ook prestatie- eisen voor andere bouwwerken dan woningen en kantoren, zoals winkels en restaurants. Het nieuwe Bouwbesluit heeft ook prestatie- eisen voor andere bouwwerken dan woningen en kantoren, zoals winkels en restaurants. Een gedeeltelijke uitwerking van artikel 5 van de Woningwet Een gedeeltelijke uitwerking van artikel 5 van de Woningwet (Hiermee wordt vooral tegemoet gekomen aan de sterke wens van het bouwbedrijfsleven om alle publiekrechtelijke bouwvoorschriften geharmoniseerd op één plaats te kunnen vinden)

33 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Wijzigingen in de voorschriften Toegankelijkheidssector Toegankelijkheidssector Er is alleen nog maar sprake van één toegankelijkheidssector, die toegankelijk is voor iedereen en dus ook voor rolstoelgebruikers. Bezettingsgraadklasse Bezettingsgraadklasse Nu wordt niet alleen voor ventilatie onderscheid gemaakt maar ook voor brandveiligheid en vluchten.

34 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns De aanvrager van een bouwvergunning moet bij de aanvraag opgeven voor welke klasse hij de in het gebouw ondergebrachte gebruiksfuncties geschikt wil maken. Daarbij kan hij voor verschillende gedeelten van een gebruiksfunctie andere klassen kiezen.

35 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Veranderingen Vloerafscheidingen, trappen en afscheidingen van trappen en hellingbanen Vloerafscheidingen, trappen en afscheidingen van trappen en hellingbanen Brandveiligheid Brandveiligheid Vrije doorgang Vrije doorgang Toegankelijkheidssector in utiliteitsgebouwen Toegankelijkheidssector in utiliteitsgebouwen Bruikbaarheid van utiliteitsgebouwen Bruikbaarheid van utiliteitsgebouwen Energiezuinigheid Energiezuinigheid Geluidswering tussen woningen Geluidswering tussen woningen

36 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Vervallen Oppervlaktetemperatuur Oppervlaktetemperatuur Uitzicht vanuit utiliteitsgebouwen Uitzicht vanuit utiliteitsgebouwen Bruikbaarheideisen voor woningen Bruikbaarheideisen voor woningen


Download ppt "Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns Welkom bij Bouwrecht week 3."

Verwante presentaties


Ads door Google