De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

26-6-2014 Modernisering algemene regels milieubeheer • minder regels, minder lasten • schrappen overbodige regels • algemene regels in plaats van vergunningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "26-6-2014 Modernisering algemene regels milieubeheer • minder regels, minder lasten • schrappen overbodige regels • algemene regels in plaats van vergunningen."— Transcript van de presentatie:

1 26-6-2014 Modernisering algemene regels milieubeheer • minder regels, minder lasten • schrappen overbodige regels • algemene regels in plaats van vergunningen • één loket en meer gebruik maken van ICT kortom • Regels die werken, lasten beperken

2 Doel van de presentatie Leeswijzer bij ontwerp Activiteiten-AMvB  waarom nieuwe amvb?  reikwijdte  structuur  waar zijn voorschriften terug te vinden?  wat zijn de uitgangspunten voor de AMvB?  verdere planning

3 Waarom een nieuwe AMvB?  kabinetsdoelstelling minder regels, minder lasten met behoud van milieubescherming  werking van de huidige 8.40 AMvB’s  wensen over flexibiliteit, handhaafbaarheid, verduidelijking en uniformering  later Taskforce vergunningen

4 Welke AMvB’s worden samengevoegd? Motorvoertuigen Detailhandel en ambacht Woon-en verblijfsgebouwen Horeca-, sport-en recreatie Jachthavens Textielreiniging Bouw-en houtbedrijven Opslag-en transport Metalektro (nieuw) Voorzieningen en installaties Tankstations Tandartspraktijken algemene regels niet-vergunningplichtige 8.40 algemene regels 8.40 + 8.44 Wet milieubeheer Opslag ondergrondse tanks

5 Welke AMvB’s (nu) niet samenvoegen?  Agrarische AMvB’s zoals Besluit Glastuinbouw, (ontwerp)-Besluit Landbouw  Overige 8.44 AMvB’s zoals Bees A/B, Vuurwerkbesluit, LPG tankstations en Oplosmiddelenbesluit

6 Voor wie geldt de nieuwe AMvB? Oud  bedrijven die nu onder de 8.40 AMvB’s vallen Nieuw  bedrijven uit de metaalelektrosector  vergunningplichtige bedrijven die straks onder nieuwe AMvB vallen door vervallen/ophogen uitsluitcriteria en het in hoofdzaakcriterium  bedrijven uit andere sectoren zoals tandheelkundige labaratoria, zeefdrukkerijen en deel afvalverwerkende bedrijven

7 Structuur nieuwe algemene regels ministeriële regeling (maatregelen) AMvB (doelvoorschriften) Wet milieubeheer Wet verontreiniging oppervlaktewateren

8 Nieuwe algemene regels milieubeheer AMvB Hoofdstuk 1: begripsbepalingen, reikwijdte en procedurele bepalingen Hoofdstuk 2: inrichtingsgerelateerde aspecten Hoofdstuk 3: activiteiten en installaties (mede vergunningplichtig) Hoofdstuk 4: overige activiteiten en installaties Hoofdstuk 5: overgangs- en slotbepalingen Bijlage 1 Bijlage 2 Ministeriële regeling Middelvoorschriften (erkend en verplicht)

9 Hoofdstuk 1, algemeen  begripsbepalingen (technische in bijlage 2)  reikwijdte  inrichtingen type A, B en C type A: geen melding type B: gehele AMvB van toepassing type C: vergunningplichtig of andere 8.40 AMvB; deel amvb is van toepassing  inrichtingen vallen onder AMvB, tenzij bijlage 1 van toepassing is (lijst vergunningplichtige inrichtingen)  geen Wvo-vergunning nodig

10 Hoofdstuk 1, algemeen delegatiebepaling  verplichte en erkende maatregelen onder ministeriële regeling  verwijzing naar richtlijnen, e.d. gelijkwaardige technische maatregel  alternatieve maatregel bij verplichte maatregel -beslissing door bevoegd gezag  alternatieve maatregel bij erkende maatregel -mag indien wordt voldaan aan doelvoorschrift

11 Hoofdstuk 1, algemeen Maatwerkvoorschriften  vervangt nadere eis om beter aan te sluiten bij huidige praktijk  niet alleen strenger, maar ook soepeler binnen bandbreedte  alleen voor zover aangegeven bij de voorschriften  anders: maatwerk via zorgplicht  voorlopig huidige procedure Awb  toelichting met verwijzing naar huidige rechtspraak

12 Hoofdstuk 1, algemeen Melding  licht regime niet melden  geen nieuwe melding nodig voor huidige 8.40 bedrijven  geen melding voor bestaande bedrijven met vergunning  koppeling met akoestisch onderzoek  koppeling met lozingen vanuit bodemsanering  digitale melding in de toekomst  beperkt aantal indieningsvereisten

13 Hoofdstuk 2, inrichtingsgerelateerde aspecten Zorgplicht  in plaats van kwalitatieve doelvoorschriften voor bodem, lucht, geur, licht, lozingen, afvalbeheer, waterbesparing en verkeer en vervoer  mogelijkheid van maatwerk om zorgplicht concreet te maken, anders direct handhaven Lozingen  Wanneer wvo-vergunning niet meer nodig  Verbodsbepaling om te lozen, tenzij in de activiteit is toegestaan

14 Hoofdstuk 2, inrichtingsgerelateerde aspecten Gekwantificeerde doelvoorschriften en/of evt. maatwerkbepalingen voor  lucht  bodem  afvalbeheer  energiebesparing  verkeer en vervoer  geluidhinder  trillinghinder  geurhinder  lichthinder  financiële zekerheid

15 Hoofdstuk 3, activiteiten en installaties Van toepassing op inrichtingen die vergunningplichtig zijn of vallend onder ander 8.40 besluit Bijvoorbeeld  afvalwaterbeheer  warmtekrachtinstallatie  in werking hebben van een wasplaats voor motorvoertuigen Zijn huidige 8.40/8.44 Besluiten aangevuld met lozingen

16 Hoofdstuk 4, overige activiteiten en installaties  op- en overslaan van (gevaarlijke) stoffen en gassen  voorzieningen en installaties (bijvoorbeeld stookinstallaties)  processen (bijvoorbeeld activiteiten met hout, kunststof of metaal)  overige activiteiten

17 Hoofdstuk 5, overgangs- en slotbepalingen Bestaande 8.40-bedrijven  AMvB geldt meteen (2007)  bestaande nadere eisen: gelden als maatwerkvoorschriften De 20.000 nieuwe bedrijven (Metalectro)  AMvB geldt meteen (2007)  onderwerpen geregeld in vergunning en amvb blijven 3 jaar gelden als maatwerkvoorschrift

18 Werken met een ICT-applicatie Waarom een ICT applicatie?  De AMvB en de Ministeriele regeling zijn omvangrijk  De relevante delen staan op diverse plaatsen in de AMvB en de Ministeriele regeling

19 ICT-vervolg Hoe werk het in het kort?  Starten via website  Vraag en antwoordspel om vast te stellen: •Of men onder de werking van de AMvB valt •Zo ja, welke onderdelen van de AMvB relevant zijn  Uitdraai van de voorschriften die van toepassing zijn  Melding bij nieuw bedrijf of bij uitbreiding/wijziging

20 Nu: vergunning of algemene regels? Buiten IVBAlgemene regelsVergunningIPPC Huidige situatie

21 2007: vergunning of algemene regels? Buiten IVB Licht regime Vergun ning IPPC Melding Situatie 2007

22 Administratieve en bestuurlijke lasten Administratieve lasten: Doelstellingen  enerzijds vermindering lasten binnen nieuwe AMvB en  anderzijds aantallen bedrijven Basis is de nulmeting die destijds is uitgevoerd. Op basis daarvan verplichtingen in beeld gebracht, reductie: 225 miljoen Wm en 14 miljoen Wvo.

23 Administratieve en bestuurlijke lasten  20.000 bedrijven niet meer vergunningplichtig  reductie onderzoeksverplichtingen (verruimde reikwijdte, bodemonderzoeken), keuringen (brandblussers, stookinstallaties) en meldingen  Uitvoeringskosten, indien dit wijzigingen zijn tov huidige amvb’s Bestuurlijke lasten: wordt momenteel onderzocht door Sira

24 Vervolgtraject  19 mei, ontwerp in Rijksmilieuhygiënische Commissie  13 juni, ontwerp in onderraad ministerraad  16 juni, ministerraad  23 juni, voorpublicatie, voorhang bij de Tweede Kamer  eind augustus, 2e bestuurlijk overleg koepels bedrijfsleven en staatssecretaris  begin oktober, ontwerp naar Raad van State 1 mei 2007, inwerkingtreding Besluit

25 Vervolgtraject Ministeriële regeling  eerste overzicht van maatregelen gereed  verder uitwerken in ministeriële regeling  september 2006 regeling in ontwerp gereed  voorpublicatie in staatscourant  dus voor verzending aan RvS

26 Meer informatie over omgevingsvergunning of 8.40 AMvB’s? Informatie op VROM-site  www.vrom.nl/840amvbswww.vrom.nl/840amvbs  www.vrom.nl/vergunningenwww.vrom.nl/vergunningen  www.omgevingsvergunning.vrom.nlwww.omgevingsvergunning.vrom.nl  Maandelijkse nieuwsbrief Modernisering VROM-regelgeving www.vrom.nl/regelsdiewerken

27 26-6-2014 Modernisering algemene regels Landbouw

28 4 (deel)projecten 1.Modernisering (ontwerp) Besluit Landbouw 2.Onderbrengen van intensieve veehouderijen tot IPPC grens in algemene regels 3.Vereenvoudigen en onder algemene regels brengen van het Besluit Mestbassins 4.Beoordelen in hoeverre het besluit glastuinbouw (gedeeltelijk) onder algemene regels gebracht zou kunnen worden

29 Modernisering (ontwerp) Besluit Landbouw  Omvormen van het (ontwerp) Besluit Landbouw naar de structuur van de activiteiten AMvB  Het afbakenen van agrarische activiteiten  Het afbakenen en afstemmen van algemeen voorkomende activiteiten  Het opstellen van lozingseisen

30 Intensieve veehouderijen deels in algemene regels Het opstellen van algemene regels voor o.a.  De uitstoot van ammoniak en stalsystemen  Geurhinder ten gevolge van stalsystemen  Het opslaan van vaste mest  Het opslaan van afvalstoffen  Het opslaan en verwerken van brijvoer

31 Vereenvoudigen regelgeving mestbassins Huidige situatie:  Zelfstandig besluit  Verwijzing in Besluit landbouw plus voorschriften voor bassins van voor 1987 Toekomstige situatie:  Opslaan van mest wordt een activiteit in het gemoderniseerde Besluit landbouw  regels worden vereenvoudigd

32 Besluit glastuinbouw  Beoordelen in hoeverre bijlage 2 op kan gaan in het gemoderniseerde Besluit Landbouw  Beoordelen in hoeverre bijlage 3 op kan gaan in het gemoderniseerde Besluit Landbouw

33 Huidige situatie agrarische bedrijven Buit- en IVB Algemene regels: Besluit Melkrundvee- houderijen Besluit Akkerbouw bedrijven Besluit Mestbassins Besluit Glastuinbouw Vergunning- Plicht Intensieve veehouderijen niet zijnde IPPC IPPC Intensieve veehou- derijen

34 Tussenfase Buit- en IVB Algemene regels: Besluit Landbouw Besluit Glastuinbouw Besluit Mestbassins Vergunning- Plicht Intensieve veehouderijen niet zijnde IPPC IPPC Intensieve veehou- derijen

35 Gemoderniseerd Besluit Landbouw Buit- en IVB Algemene regels: Gemoderniseerd Besluit Landbouw Besluit Glastuinbouw IPPC Intensieve veehou- derijen

36 Doelstellingen onderzoek 2 e tranche:  Vaststellen hoeveel vergunningplichtige (VP) en hoeveel meldingplichtige (MP) inrichtingen er zullen zijn na inwerkingtreding activiteitenbesluit  Advies over mogelijke bedrijfstakken die in de 2e tranche onder algemene regels gebracht kunnen worden

37 Eerste resultaten fase 1:  Er zijn ongeveer 5.200 provinciale inrichtingen waarvan 100% VP  Er zijn ongeveer 420.000 gemeentelijke inrichtingen waarvan 69% MP en 31% VP

38 Vraag: Aan welke activiteiten denkt u het eerst als u aanvullende bedrijfstakken of groepen inrichtingen onder algemene regels zou moeten brengen?

39 Gevolgen modernisering voor Wm- bevoegde gezagen -Minder bedrijven onder vergunningplicht: minder vergunningen -Meer bedrijven onder algemene regels: handhaving wordt belangrijker: -Complexere bedrijven onder algemene regels; -Prioritering handhaving -Wvo-vergunningplicht vervalt gedeeltelijk -Digitale melding


Download ppt "26-6-2014 Modernisering algemene regels milieubeheer • minder regels, minder lasten • schrappen overbodige regels • algemene regels in plaats van vergunningen."

Verwante presentaties


Ads door Google