De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda 10.00 uur: Opening 10.15 uur: Het project Barim; stand van zaken 10.30 uur: Plan van aanpak Activiteitenbesluit 10.45 uur: De juridische aspecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda 10.00 uur: Opening 10.15 uur: Het project Barim; stand van zaken 10.30 uur: Plan van aanpak Activiteitenbesluit 10.45 uur: De juridische aspecten."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda 10.00 uur: Opening 10.15 uur: Het project Barim; stand van zaken 10.30 uur: Plan van aanpak Activiteitenbesluit 10.45 uur: De juridische aspecten van het Activiteitenbesluit 11.30 uur: Pauze 12.00 uur: Rondje jurisprudentie, spannende zaken en vragen ± uur: Afsluiting en lunch

2 Vragen Van de melding op grond van de Activiteiten-AMvB moet kennis worden gegeven in een huis-aan-huisblad (artikel 8.41 Wm). De kennisgeving van de huidige AMvB’s is bij ons heel kort (bedrijf X heeft zich gemeld in het kader van het besluit opslag- en transportbedrijven). Wat zijn de ideeën in de groep over de kennisgeving van de Activiteiten-AmvB? Is het nodig inzicht te geven in welke activiteiten zijn gemeld?

3 laatst kwam bij ons de vraag naar voren of het wenselijk is beleid op te stellen wanneer een nadere eis wordt opgelegd. Volgens mij niet direct, aangezien nadere eisen juist worden opgelegd als lokale omstandigheden daar om vragen. Deze vraag kan je ook stellen voor maatwerkvoorschriften in de Activiteiten AMvB. Hebben andere gemeenten beleid op dit punt en zou dit wenselijk zijn?

4 Milieudienst Midden-Holland anticipeert in sommige gevallen op de Activiteiten-AMvB. Doen andere gemeenten dit ook? Wat zijn de ervaringen?

5 Overgang nadere eis naar maatwerkvoorschrift
Overgang nadere eis naar maatwerkvoorschrift. Een maatwerkvoorschrift kan alleen worden opgelegd als de Activiteiten-AMvB de mogelijkheid daartoe biedt. Het kan voorkomen dat over een bepaald onderwerp een nadere eis is opgenomen, maar dat over dat onderwerp geen maatwerkvoorschrift mogelijk is. Wat gebeurt er met de nadere eis?

6 Artikel 2.11 Activiteiten AMvB: uiterlijk drie maanden na oprichting van het bedrijf moet een nulsituatie-onderzoek worden ingediend (indien bodembedreigende activiteiten worden uitgevoerd). Wat moet als oprichtingsdatum worden gezien? In praktijk melden bedrijven zich veelal niet uit zichzelf, maar als gevolg van een handhavingsactie. Bestaat de bevoegdheid om een bodemonderzoek af te dwingen nog als de drie maanden zijn verlopen?

7 type C-bedrijven: voor deze bedrijven is de Activiteiten-AMvB gedeeltelijk van toepassing. Moeten deze bedrijven voor dat gedeelte een melding doen, of verloopt alles via de vergunningaanvraag (ik denk het laatste). Artikel 1.2 lid 3 Activiteiten AMvB: als ik het goed begrijp zijn de hier genoemde delen van de Activiteiten AMvB rechtsstreeks van toepassing op type C bedrijven. Het is niet nodig dit nog in de vergunning op te nemen?

8 Wat is het overgangsrecht ten aanzien van dwangsommen
Wat is het overgangsrecht ten aanzien van dwangsommen? Stel dat wij in november 2007 een dwangsom opleggen op grond van het besluit horeca, wat is de status van deze dwangsom na 1 januari 2008?

9 Bij erkende maatregelen kan de drijver van een inrichting zelf, zonder voorafgaande toestemming van het bevoegd gezag, bepalen dat het een andere dan een erkende maatregel uit de ministeriele regeling uitvoert om aan het kwantitatieve voorschrift te voldoen. De drijver van de inrichting dient achteraf aan te kunnen tonen dat dit alternatief voldoet. Verplichte maatregelen moet de drijver van een inrichting in beginsel altijd uitvoeren. Indien de drijver van een inrichting een andere maatregel wil uitvoeren om aan hetzelfde doel te voldoen dient het bevoegd gezag hiervoor vooraf toestemming te geven, hetgeen een appelabel besluit in de zin van de Awb is. 

10 Vraag: Welke informatie dient de drijver van de inrichting aan te leveren indien hij aan wil tonen dat het gebruikte alternatief voldoet dan wel zal voldoen? Kan het bevoegd gezag eisen stellen aan de informatie die verschaft wordt? Wie bekostigt eventueel onderzoek dat hiervoor verricht moet worden? Kan het bevoegd gezag afdwingen dat in plaats van een niet-toereikend alternatief de erkende maatregel (alsnog) of de verplichte maatregel (toch) wordt toegepast?

11 In het kader van deze erkende en verplichte maatregelen wordt melding gemaakt van een werkgroep die advies kan geven over alternatieven voor erkende en verplichte maatregelen. Vraag: Wat is de samenstelling van een dergelijke werkgroep? Is het bevoegd gezag verplicht een dergelijk advies te vragen? Wat is de status van een gegeven advies?

12 Geen meldplicht voor type A-inrichtingen
Geen meldplicht voor type A-inrichtingen. Sommigen zien de meldplicht juist als de archilleshiel van de algemene regels. De meldplicht maakt het namelijk mogelijk te signaleren en te controleren. De afschaffing van de meldplicht en de omvorming daarvan tot een discretionaire bevoegdheid is voor het bevoegde gezag niet handig. Het is blijkbaar wel zo dat er regels kunnen gelden voor de niet-melders. Hoe kunnen de niet melders daar dan van op de hoogte zijn als ze niet hoeven te melden? Door de melding wordt duidelijk of er sprake is van een inrichting, wat voor soort inrichting (A, B of C) en of er maatwerk nodig is. Niet melden betekent m.i. dat de bestuurlijke lasten voor het bevoegd gezag voor het verkrijgen van het gehele plaatje toenemen. Vraag: Wegen de mogelijke problemen die ontstaan voor het bevoegd gezag op tegen de lastenvermindering van het bedrijfsleven van het niet- melden? In hoeverre is het bekend dat de handhaving voor deze niet meldingplichtige inrichtingen wordt bemoeilijkt.

13 Is het juist dat de regelgeving voor een inrichtig voort kan komen uit drie bronnen: (1) via maatwerk op grond van de amvb; (2) via het stellen van voorschriften in de vergunning (indien ook een vergunning geldt, staat dit dan los van de maatwerkvoorschriften of worden deze voorschriften dan opgenomen in de vergunning ?); (3) via een provinciale of gemeentelijke verordening (kan het ook zo zijn dat deze beide van toepassing zijn op een inrichting). Vraag: Wordt in de ICT oplossing er naar gestreefd uiteindelijk te komen tot 1 document waarin een overzicht van alle regelgeving (voorschriften) voor de locatie is opgenomen? 

14 Het blijkt mogelijk te zijn voorschriften op te stellen op grond van de zorgplicht indien activiteiten die nadelig zijn voor het milieu niet in het Activiteitenbesluit zijn geregeld, en ook niet voorkomen in de vergunningplichtige lijst. Vraag: Is dit een ambtshalve bevoegdheid of moet hier eerst om worden verzocht?

15 Afstemming op ICT-vlak tussen Wabo en Barim gewenst !
O.g.v. Barim mogen bedrijven de melding digitaal doen, o.g.v. Wabo moeten ze het digitaal doen. Waarom worden de indieningsvereisten niet op elkaar afgestemd ?

16 Vier weken om melding te beoordelen is (te) kort
Het wordt krap om binnen vier weken na een melding te beoordelen of -bijvoorbeeld- nog een akoestisch onderzoek nodig is. Stel dat het bevoegd gezag dit wil, dan zal pas na ontvangst van dat akoestisch rapport worden gezegd dat de melding "ontvankelijk" is. Tot die tijd zal de bouwvergunning in elk geval worden aangehouden. Dit moet je goed communiceren naar het bedrijfsleven. Onze indruk is dat zij denken dat alles nu veel sneller wordt, dat zal in de praktijk niet altijd zo zijn.

17 De gemeente moet formeler worden
In aansluiting op het bovenstaande:  de huidige praktijk is dat het vaak bedroevend is hoe bedrijven een melding bij ons doen. Onvolledig ingevulde formulieren en allerlei gegevens ontbreken. Nu wordt daar vaak informeel mee omgesprongen. Er wordt achteraan gebeld of geschreven en in onderling overleg vult het bedrijf de gegevens alsnog aan. In het nieuwe systeem moet je o.i. formeler beoordelen of de melding ontvankelijk is, ook vanwege de fatala termijnen. Je zult het waarschijnlijk sneller "niet ontvankelijk" verklaren.

18 Barim-project: Is dit project alleen gericht op opleiding en training van de handhavers of volgt er ook nog scholing voor juristen en vergunningverleners ? Geluiden uit diverse (kleinere) gemeenten: het opleidingstraject breder trekken (één Infomil dag was voor hen nog niet genoeg om deze materie "onder de pet" te krijgen). Hoe gaat dit in de praktijk ?

19 Maatwerkvoorschriften
Casus 1  uit de juridische workshop van Infomil (over de lichtmasten bij een tenniscentrum) riep nog vragen op.  Een maatwerkvoorschrift mag je alleen opnemen voor zaken die niet uitputtend in het betreffende voorschrift zijn genoemd. In voorschrift 4.90 Besluit staat dat de verlichting na 23 uur is uitgeschakeld. De gemeente mag dan niet opnemen dat dit al om 22 uur moet. Vangnetbepaling 2.1:  o.g.v. dit artikel mag je ook alleen maatwerkvoorschriften opnemen over zaken die niet in 4.90 zijn genoemd. Volgens de uitleg van de casus mag je dus wel iets regelen in een maatwerkvoorschrift over de armaturen / lichtinstraling in woon- of slaapvertrekken e.d., maar niet over de tijden. Dit wordt als "star" ervaren. Zijn er nog meer van dit soort opmerkelijke punten in het Barim ?

20 Hoe om te gaan met toezicht/handhaving van andere dan erkende maatregelen die door een inrichtinghouder worden toegepast. Bij andere dan verplichte maatregelen is dat duidelijk. Artikel 1.6; maatregelen met een gelijk beschermingsniveau. De inrichtinghouder kan melden dat hij in plaats van een verplichte maatregel een andere gelijkwaardige maatregel wil toepassen. Deze gelijkwaardigheid moet de inrichtinghouder zelf aantonen. Het bevoegd gezag moet een besluit nemen of deze maatregel gelijkwaardig is en kan worden toegepast. Dat is een besluit in de zin van de Awb. De Awb-procedure moet worden doorlopen, bezwaar en beroep is mogelijk. Het vorenstaande geldt niet voor erkende maatregelen voor een deel van de doelvoorschriften uit het Besluit. De inrichtinghouder mag zonder voorafgaande toestemming een hieraan gelijkwaardige maatregel treffen, mits hiermee kan worden bereikt dat met die maatregel aan het doelvoorschrift waaraan de erkende maatregel is gekoppeld, wordt voldaan.

21 Het bevoegd gezag moet erop toezien of het doelvoorschrift hiermee kan worden nageleefd. Dat betekent extra onderzoek. Het gaat om andere dan erkende maatregelen. Het bevoegd gezag zal gegevens bij het bedrijf moeten opvragen of, indien niet voorhanden, zelf moeten nagaan of met deze maatregelen aan het doelvoorschrift kan worden voldaan. Hoe hiermee om te gaan als het bedrijf de andere maatregelen al heeft getroffen. Voor het handhaven geldt het vereiste van belangenafweging. Een probleem kan ontstaan indien een bedrijf al forse investeringen heeft gedaan. Wordt ingeval van handhaven dan nog wel aan dit vereiste voldaan, indien achteraf blijkt dat met de door het bedrijf getroffen maatregel niet aan het doelvoorschrift kan worden voldaan.

22 Dwangsommen De vraag is hoe straks omgegaan moet worden met lopende handhavingszaken/aanschrijvingen. Als een inrichting een voornemen dwangsom heeft ontvangen moet na inwerkingtreding van het activiteitenbesluit dan opnieuw een voornemen dwangsom met zienswijze mogelijkheid worden gestuurd of kan na afloop van de gestelde termijn een definitieve aanschrijving verzonden worden met verwijzing naar de nieuwe artikelen. Tevens is de vraag hoe om te gaan met een definitieve aanschrijving en de afhandeling van eventueel daartegen ingediende bezwaren. In het overgangsrecht wordt hier niet op ingegaan en ook in de toelichting wordt hier niks over vermeld.

23 Transponerinsgstabel
Dwangsommen voornemen en definitief.  Gezamenlijke 12 dagen regeling evenementen, feesten en jubilea bij horeca Idem 12 dagen voor incidentele geluidsoverlast bij overige activiteiten Idem voor maatwerkvoorschriften beleid Wat willen de juristen als opleiding over barim krijgen.

24 12 dagen regeling, maatwerkvoorschriften
Het is natuurlijk onnodig dat alle gemeenten zelf het wiel gaan uit vinden ten aanzien van de tekst voor de verordening in verband met de nieuwe ´twaalf dagenregeling´ e.d. Het gaat hierbij om de volgende artikelen: In artikel 2.19 staat dat bij gemeentelijke verordening gebieden kunnen worden afgewezen waar geluidsnormen gelden die afwijken van de waarden In artikel 2.21 staat de ´twaalf dagen´ regeling maar dan niet alleen voor horeca en dat dient ook bij verordening te worden geregeld In artikel staat dat ten aanzien van de verlichting bij sportterreinen bij verordening dagen kunnen worden aangewezen waarop de verlichting langer ingeschakeld mag blijven. Het lijkt ons niet meer dan logisch om hier met een aantal gemeente samen naar te kijken en een standaardtekst hier voor te formuleren.

25 8.18 Wm al dan niet in samenhang met 8.4, lid 4 en 20.8 Wm
Het gaat dan om vragen als: wanneer vervalt een milieuvergunning van rechtswege, wanneer is sprake van het (niet) voltooien en in werking brengen van een inrichting, kan een vergunning ook gedeeltelijk vervallen, treedt een milieuvergunning wel gedeeltelijk in werking als er nog géén bouwvergunning is, wanneer vervallen bij het verlenen van een revisievergunning nu precies de onderliggende vergunningen etc. etc..

26 Piketdienst een overeenkomst waarbij de ene gemeente een soort piketregeling uitvoert voor incidenten en calamiteiten op het gebied van milieu in een andere buurgemeente?


Download ppt "Agenda 10.00 uur: Opening 10.15 uur: Het project Barim; stand van zaken 10.30 uur: Plan van aanpak Activiteitenbesluit 10.45 uur: De juridische aspecten."

Verwante presentaties


Ads door Google