De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groeprisico rond Rotterdam The Hague Airport

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groeprisico rond Rotterdam The Hague Airport"— Transcript van de presentatie:

1 Groeprisico rond Rotterdam The Hague Airport
Oud en nieuw beleid in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen bij het vliegveld

2 Hoe was het in 2001? Geen rijksbeleid voor risico luchthaven-> interim beleid Interim beleid: geen nieuw kwetsbaar binnen 10-6 en motivatie verhoging groepsrisico (ten minste kwalitatief) Nog geen algemeen beschikbare rekentool Pessimistische uitkomsten vergeleken met nu (uitgangspunten berekeningen) Interim beleid op basis van vastgelegde contouren gekoppeld aan het aanwijzingsbesluit en bijbehorend MER alternatief.

3 Tussentijd MER voor aanpassing aanwijzing
Wet luchtvaart, voorbereiding omzettingsbesluit. Vertraging door geluid? Van kracht, maar niet in werking? Gevers Aanpassingsbesluit aanwijzing genomen -> nieuwe contouren en rekenparameters. Conclusie: we zijn technisch in staat tot een volledige GR-afweging, en ook formeel: Provinciale ruimte voor eigen GR-beleid, ook bij luchthavens van nationaal belang

4 Wat zijn de problemen bij GR beleid ruimtelijke plannen?
Moeilijke besluitvorming door, in verhouding tot andere situaties, hoog GR (zie volgende slide) Techniek: bepaling van GR kan door verkeerd soort bevolkingsbestand (veel) te hoog uitvallen, ook door bevolkingsconcentraties op grote afstand van een luchthaven. Het is moeilijk een bruikbaar en zinvol invloedsgebied af te bakenen.

5 Een plan met een groot GR ‘verdwijnt’ toch in het totale GR
Fictief voorbeeld Een plan met een groot GR ‘verdwijnt’ toch in het totale GR

6 Invloedgebied en verdeling GR over het berekeningsgebied (40x40 km) in relatie tot vliegroutes.
Te zien is dat het potentiele invloeds- c.q. beoordelingsgebied zich tot op grote afstand uitstrekt. Enerzijds zijn er bijdragen nabij vliegroutes, anderzijds is er kennelijk een achtergrondkans die uitwerkt op (extreem) hoge bevolkingsconcentraties. In dit geval zijn een aantal concentraties fictief, zoals alle TU-Delft medewerkers /studenten op 1 punt

7 Oplossingen Gebiedsgerichte benadering, waarbij het paradigma “bijdrage aan totale GR” verlaten wordt. Immissie in plaats van emissie. Wat is binnen een gebied te verantwoorden, acceptabel etc. Door toepassing GR per deelgebied kan met een verfijnder bevolkingsbestand gewerkt worden en zullen de uitkomsten juist(er) zijn.

8 Uitwerking oplossingen
Luchthaven risico leent zich bij uitstek voor gebiedsgerichte benadering omdat relevante ongevallen binnen het beschouwde gebied plaatsvinden. Om aan te sluiten bij overig GR-beleid, is het van belang een gebiedsgrootte te bepalen waarop we de waarde van 1xOW toepasselijk achten (zie beleidsnotitie). Hoe erg we n x OW vinden, wordt hier uitdrukkelijk NIET bepaald.

9 Toepassing groepsrisicoindicator (integraal)
Bij de afweging van planalternatieven kan is behoefte aan een enkelvoudige uitkomst ipv een grafiek. Het rekenvoorschrift/programma voorziet daarom in een sommatie van de FN-grafiek in eenheden van OW. Dit getal is bruikbaar voor een afweging en kan als kleurvlak op de kaart weergegeven worden.

10 Belangrijkste toepassingen
groepsrisicoverantwoording bij WRO-besluiten. Motiveren planvariant met laagste GR. Noodzaak bepalen voor gebouwmaatregelen (uitzonderlijk) Toetsing aan provinciaal GR-beleid: extra kritische noot bij ontwikkelingen > OW

11 Interactie PR en GR beleid
(Net) niet kwetsbare bestemmingen binnen 10-6, meestal bedrijfsvestingen / kantoren Zeer grote bevolkingsconcentraties dwz hoogbouw in de buitencategorie. Afronding van PR-contouren (60 meter regel): Ontwikkelingen (net) buiten de contouren kunnen een hoog GR veroorzaken, evenwel is dit door tamelijk geringe verschuivingen te beperken.

12 Te doen: Definitieve validatie rekentool
consequentie-analyse op basis van populator Gevoeligheidskaarten maken tbv gemeentelijke EV-visies Definitieve vaststelling beoordelingsgebied

13 Vervolg Op zoek naar andere geïnteresseerde overheden?
Beheer organiseren: Modelbeheer Beleidsmatig beheer: zin en onzin van uitgewerkte verantwoordingen verbetervoorstellen


Download ppt "Groeprisico rond Rotterdam The Hague Airport"

Verwante presentaties


Ads door Google