De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vergunningen LTO-Noord Hoeksche Waard Elly Brouwer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vergunningen LTO-Noord Hoeksche Waard Elly Brouwer."— Transcript van de presentatie:

1 Vergunningen LTO-Noord Hoeksche Waard Elly Brouwer

2 Wettelijk kader - Wro - WABO - Wet milieubeheer - Natuurbeschermingswet 1998 - Waterwet - CHW

3 Structuurvisies e.d. Landelijk: - Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Provinciaal - Visie ruimte en mobiliteit (VRM 9 juli 2014) - Verordening ruimte 2014 - Programma ruimte Gemeentelijk - Bestemmingsplan - APV - …..

4 Stappenplan bij plannen Bouwscan - Bestemmingsplan - Verordening ruimte - Wabo - Milieu - Natuurbeschermingswet - Waterwet Alle aspecten globaal doorlopen op knelpunten, evt aanpassen zonder al te veel kosten

5 Verordening Ruimte 2014 - Vastgesteld door PS op 9 juli 2014 - De Verordening ruimte 2014 stelt regels aan gemeentelijke bestemmingsplannen - Gemeente moet binnen 3 jaar bestemmingsplan aanpassen - Thema voor buitengebied: Versterken ruimtelijke kwaliteit

6 Verordening ruimte Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen - Inpassen als past binnen aard en schaal van gebied en richtpunten kwaliteitskaart - Aanpassen als ontwikkeling niet past binnen aard of schaal van gebied: ◦Zorgvuldig inbedden ob.v. kwaliteitskaart ◦Aanvullende ruimtelijke maatregelen binnen plangebied of elders of geld in kwaliteitsfonds ◦Sanering leengstaande bebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt ◦Wegnemen verharding ◦Toevoegen of herstellen kenmerkende landschapselementen ◦Andere maatregelen om ruimtelijke kwaliteit te verbeteren - Transformeren als ruimtelijke kwaliteit ontwikkeling gewaarborgd door: ◦Integraal plan ◦Aanvullende ruimtelijke maatregelen

7 Verordening Ruimte - Bouwperceel max 2 ha - Nieuwe agrarische bebouwing alleen als deze noodzakelijk en doelmatig is voor volwaardige agrarische bedrijven - Ten hoogste één agrarische bedrijfswoning - Nieuwe kassen alleen bij bestaande volwaardige gtb bedrijven tot max 2 ha of bij bestaande volwaardige boom- en sierteeltbedrijven tot max 300 m2. Uitzondering glas voor glas - Geen nieuwe boom- of sierteeltbedrijven of IV (hoofd- of neventak) - Uitbreiding of verplaatsing IV alleen als min. 5 jr certificering dierenwelzijn en duurzaamheid (GS toegelaten certificaten, ovk en kettingbeding)

8 Verordening Ruimte Verbreding waaronder zorg, recreatie, energieopwekking door middel van biomassavergisting en verkoop van producten van eigen teelt: - oprichten van bebouwing en aanbrengen van verharding beperkt mogelijk binnen agrarisch bouwperceel, dat zo nodig vergroot kan worden tot 2,5 ha. - agrarisch blijft hoofdfunctie - bedrijfsvoering omliggende agrarische bedrijven wordt niet beperkt

9 Bestemmingsplan - Naam bestemmingsplan; datum onherroepelijk - bouwvlak - gebiedsbestemming - bestemming bouwvlak - medebestemming - afwijking - wijziging Via www.ruimtelijkeplannen.nlwww.ruimtelijkeplannen.nl

10 WABO; omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Reguliere procedure: 8 weken - Uitgebreide procedure: 26 weken Eén loket: - bouw - slopen - rooien - waterwet - enz Aanvragen via: www.omgevingsloket.nlwww.omgevingsloket.nl

11 Wet Milieubeheer Voorheen: Besluit akkerbouw, besluit melkrundveehouderij, Besluit Landbouw, Besluit glastuinbouw, hinderwetvergunning, milieuvergunning Nu meestal melding Activiteitenbesluit Via AIM: Activiteiten Internet Module: www.aim.vrom.nlwww.aim.vrom.nl

12 Natuurbeschermingswet- vergunning, NB wet - direct aanvragen bij provincie - of aanhaken bij omgevingsvergunning; verklaring van geen bedenkingen (uitgebreide procedure) afhankelijk van de N- gevoeligheid van de omliggende gebieden is een toename van < 0,05 mol N- depositie toegestaan mits voldoende onderbouwd - brongerichte maatregelen; emissiebeperking - Passende Beoordeling - extern salderen Als PAS in werking treedt nieuwe situatie

13 Vergunningvrij bouwen Vergunningscheck in Omgevingsloket online Wijzigingen per 1 november 2014 Let op bij agrarisch bedrijf is schuur of stal hoofdgebouw (niet woning) ◦Minder mogelijkheden vergunningvrij bij woning Mantelzorgwoning is vergunningvrij (?!)

14 Plattelandswoning Blijft binnen agrarisch bouwvlak en krijgt medebestemming plattelandswoning Jurisprudentie in ontwikkeling Aanvaardbaar woon- en leefklimaat? Ook fijnstof

15 Besluit Huisvesting 2.0 Maximale emissiewaarden voor ammoniak uit huisvestingssystemen in dierenverblijven - ammoniak - fijnstof (kip, kalkoen en eend) - aanvraag omgevingsvergunning milieu moet voldoen (= BBT) - rechtstreekse werking WM Nieuwe regeling Ammoniak en Veehouderij (hogere emissienormen vooral voor rundveestallen) Inwerking: In de loop van 2015 gelijk met PAS (?) Overgangsrecht: aanwezig op 31 dec 2014

16 PAS; programmatische aanpak stikstof 1. Behoud en herstel van de bedreigde habitattypes bevorderen door de huidige daling van de stikstofdepositie een extra impuls te geven en door aparte herstelmaatregelen per habitattype; 2.Binnen de grenzen van de dalende stikstofdepositie verantwoorde ruimte zoeken om met behoud van de instandhoudingdoelen toch vergunningen te kunnen geven voor nieuwe economische activiteiten: ontwikkelingsruimte. Herstelmaatregelen bijv.: verbeteren hydrologie/plaggen Aanvragen NB wet vergunningen eenvoudiger met Aerius

17 PAS - 7 oktober 2014 wetsvoorstel aangenomen door 1 e kamer - in werking verwachting in de loop van 2015 - extern salderen niet meer mogelijk (?!) - ontwikkelruimte uit PAS: ◦In besluit verlenen NB wet vergunning ◦Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) ◦Niet bij vaststellen BP (?!) Drempelwaarden (9 oktober 2014) ◦1 mol/ha/jr ◦0,05 mol/ha/jr (als < 5% van depositieruimte beschikbaar)

18 Omgevingswet Verwacht in 2018 - Minder en overzichtelijke regels; meer samenhang - Meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk - Vertrouwen als uitgangspunt Bestemmingsplan verdwijnt Eén loket, één bevoegd gezag, één procedure, één omgevingsplan met alle gemeentelijke regels Ja mits, in plaats van Nee tenzij

19


Download ppt "Vergunningen LTO-Noord Hoeksche Waard Elly Brouwer."

Verwante presentaties


Ads door Google