De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vergunningen LTO-Noord Hoeksche Waard Elly Brouwer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vergunningen LTO-Noord Hoeksche Waard Elly Brouwer"— Transcript van de presentatie:

1 Vergunningen LTO-Noord Hoeksche Waard Elly Brouwer

2 Wettelijk kader - Wro - WABO - Wet milieubeheer
- Natuurbeschermingswet 1998 - Waterwet - CHW

3 Structuurvisies e.d. Landelijk:
- Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Provinciaal - Visie ruimte en mobiliteit (VRM 9 juli 2014) - Verordening ruimte 2014 - Programma ruimte Gemeentelijk - Bestemmingsplan - APV - …..

4 Stappenplan bij plannen
Bouwscan - Bestemmingsplan - Verordening ruimte - Wabo - Milieu - Natuurbeschermingswet - Waterwet Alle aspecten globaal doorlopen op knelpunten, evt aanpassen zonder al te veel kosten

5 Verordening Ruimte 2014 - Vastgesteld door PS op 9 juli 2014
- De Verordening ruimte 2014 stelt regels aan gemeentelijke bestemmingsplannen - Gemeente moet binnen 3 jaar bestemmingsplan aanpassen - Thema voor buitengebied: Versterken ruimtelijke kwaliteit

6 Verordening ruimte Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
- Inpassen als past binnen aard en schaal van gebied en richtpunten kwaliteitskaart - Aanpassen als ontwikkeling niet past binnen aard of schaal van gebied: Zorgvuldig inbedden ob.v. kwaliteitskaart Aanvullende ruimtelijke maatregelen binnen plangebied of elders of geld in kwaliteitsfonds Sanering leengstaande bebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt Wegnemen verharding Toevoegen of herstellen kenmerkende landschapselementen Andere maatregelen om ruimtelijke kwaliteit te verbeteren - Transformeren als ruimtelijke kwaliteit ontwikkeling gewaarborgd door: Integraal plan Aanvullende ruimtelijke maatregelen

7 Verordening Ruimte - Bouwperceel max 2 ha
- Nieuwe agrarische bebouwing alleen als deze noodzakelijk en doelmatig is voor volwaardige agrarische bedrijven - Ten hoogste één agrarische bedrijfswoning - Nieuwe kassen alleen bij bestaande volwaardige gtb bedrijven tot max 2 ha of bij bestaande volwaardige boom- en sierteeltbedrijven tot max m2. Uitzondering glas voor glas - Geen nieuwe boom- of sierteeltbedrijven of IV (hoofd- of neventak) - Uitbreiding of verplaatsing IV alleen als min. 5 jr certificering dierenwelzijn en duurzaamheid (GS toegelaten certificaten, ovk en kettingbeding)

8 Verordening Ruimte Verbreding waaronder zorg, recreatie, energieopwekking door middel van biomassavergisting en verkoop van producten van eigen teelt: - oprichten van bebouwing en aanbrengen van verharding beperkt mogelijk binnen agrarisch bouwperceel, dat zo nodig vergroot kan worden tot 2,5 ha. - agrarisch blijft hoofdfunctie - bedrijfsvoering omliggende agrarische bedrijven wordt niet beperkt

9 Bestemmingsplan - Naam bestemmingsplan; datum onherroepelijk
- bouwvlak - gebiedsbestemming - bestemming bouwvlak - medebestemming - afwijking - wijziging Via

10 WABO; omgevingsvergunning
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Reguliere procedure: 8 weken - Uitgebreide procedure: 26 weken Eén loket: - bouw - slopen - rooien - waterwet - enz Aanvragen via:

11 Wet Milieubeheer Voorheen: Besluit akkerbouw, besluit melkrundveehouderij, Besluit Landbouw, Besluit glastuinbouw, hinderwetvergunning, milieuvergunning Nu meestal melding Activiteitenbesluit Via AIM: Activiteiten Internet Module:

12 Natuurbeschermingswet-vergunning, NB wet
- direct aanvragen bij provincie - of aanhaken bij omgevingsvergunning; verklaring van geen bedenkingen (uitgebreide procedure) afhankelijk van de N- gevoeligheid van de omliggende gebieden is een toename van < 0,05 mol N- depositie toegestaan mits voldoende onderbouwd - brongerichte maatregelen; emissiebeperking - Passende Beoordeling - extern salderen Als PAS in werking treedt nieuwe situatie

13 Vergunningvrij bouwen
Vergunningscheck in Omgevingsloket online Wijzigingen per 1 november 2014 Let op bij agrarisch bedrijf is schuur of stal hoofdgebouw (niet woning) Minder mogelijkheden vergunningvrij bij woning Mantelzorgwoning is vergunningvrij (?!)

14 Plattelandswoning Blijft binnen agrarisch bouwvlak en krijgt medebestemming plattelandswoning Jurisprudentie in ontwikkeling Aanvaardbaar woon- en leefklimaat? Ook fijnstof

15 Besluit Huisvesting 2.0 Maximale emissiewaarden voor ammoniak uit huisvestingssystemen in dierenverblijven - ammoniak - fijnstof (kip, kalkoen en eend) - aanvraag omgevingsvergunning milieu moet voldoen (= BBT) - rechtstreekse werking WM Nieuwe regeling Ammoniak en Veehouderij (hogere emissienormen vooral voor rundveestallen) Inwerking: In de loop van 2015 gelijk met PAS (?) Overgangsrecht: aanwezig op 31 dec 2014 Ontwerpbesluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren

16 PAS; programmatische aanpak stikstof
1. Behoud en herstel van de bedreigde habitattypes bevorderen door de huidige daling van de stikstofdepositie een extra impuls te geven en door aparte herstelmaatregelen per habitattype; 2.Binnen de grenzen van de dalende stikstofdepositie verantwoorde ruimte zoeken om met behoud van de instandhoudingdoelen toch vergunningen te kunnen geven voor nieuwe economische activiteiten: ontwikkelingsruimte. Herstelmaatregelen bijv.: verbeteren hydrologie/plaggen Aanvragen NB wet vergunningen eenvoudiger met Aerius

17 PAS - 7 oktober 2014 wetsvoorstel aangenomen door 1e kamer
- in werking verwachting in de loop van 2015 - extern salderen niet meer mogelijk (?!) - ontwikkelruimte uit PAS: In besluit verlenen NB wet vergunning Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) Niet bij vaststellen BP (?!) Drempelwaarden (9 oktober 2014) 1 mol/ha/jr 0,05 mol/ha/jr (als < 5% van depositieruimte beschikbaar) Vier uitzonderingen: Wel externe saldering als gebied niet is opgenomen in de PAS Wel externe saldering o.g.v. besluit bevoegd gezag Geen NBW vergunning nodig: ammoniakdepositie blijft onder drempelwaarde AMvB Geen NBW vergunning nodig; project op grotere afstand dan in AMvB (vooral verkeer) Drempelwaarden (9 oktober 2014) 1 mol/ha/jr 0,05 mol/ha/jr (als < 5% van depositieruimte beschikbaar) Vragen: alleen toename of gehele project Welke periode Referentiesituatie

18 Omgevingswet Verwacht in 2018
- Minder en overzichtelijke regels; meer samenhang - Meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk - Vertrouwen als uitgangspunt Bestemmingsplan verdwijnt Eén loket, één bevoegd gezag, één procedure, één omgevingsplan met alle gemeentelijke regels Ja mits, in plaats van Nee tenzij

19


Download ppt "Vergunningen LTO-Noord Hoeksche Waard Elly Brouwer"

Verwante presentaties


Ads door Google