De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Th. van Olst Thema: Verzegeld met de Heilige Geest.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Th. van Olst Thema: Verzegeld met de Heilige Geest."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Th. van Olst Thema: Verzegeld met de Heilige Geest

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de kerkelijke kassen Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan.

4 Liturgie zondag 22 mei Mededelingen OTH 211: 1, 2 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 25: 2, 6 NB Gebed Schriftlezing: Efeze 1:1-14 Ps. 119: 9, 47 Kindernevendienst Preek GdH 3, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 67: 1, 2 NB * Geloofsbelijdenis * LvK 399: 3 * Zegen * Staande

5 Mededelingen

6 OTH 211: 1, 2

7 OTH 211: 1 Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

8 OTH 211: 2 Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen, Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen. laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

9 Stil gebed Votum en groet * Staande

10 Ps. 25: 2, 6 NB

11 Ps. 25: 2 NB Here, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G' uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil o Heer, 'k blijf U al den dag verwachten.

12 Ps. 25: 6 NB Wie heeft lust de Heer te vrezen, 't allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wand'len moet. Wie het heil van Hem verwacht zal het ongestoord verwerven, en zijn zalig nageslacht zal 't gezegend aardrijk erven.

13 Gebed

14 Schriftlezing: Efeze 1:1-14

15 Ps. 119: 9, 47

16 Ps. 119: 9 Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER, Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren, En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer', Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren; Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer', Die in Uw wet alom zich openbaren.

17 Ps. 119: 47 'k Ben eeuwiglijk gedachtig aan Uw woord, Want ik ontving door Uw bevelen 't leven. 'k Ben d' Uwe, HEER; geleid mij ongestoord; Behoud mij toch, naar 't woord aan mij gegeven; Ik heb met lust Uw wetten nagespoord, En die gezocht, door Uwen Geest gedreven.

18 Aanvang kindernevendienst

19 Preek

20 Schriftlezing: Efeze 1:1-14 Tekst: Efeze 1:13-14 Verzegeld met de Heilige Geest Zingen na de preek GdH 3, 9

21

22 GdH 3 Uw koninkrijk koom' toch, o HEER! Ai, werp den troon des satans neer; Regeer ons door Uw Geest en Woord; Uw lof word' eens alom gehoord, En d' aarde met Uw vrees vervuld, Totdat G' Uw rijk volmaken zult.

23 GdH 9 Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER, Uw is de kracht, Uw is al d' eer. U, die ons helpen wilt en kunt, Die, in Uw Zoon, verhoring gunt, Die door Uw Geest ons troost en leidt, U zij de lof in eeuwigheid.

24 Einde kindernevendienst

25 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

26 Dankgebed

27 Ps. 67: 1, 2 NB

28 Ps. 67: 1 NB God zij ons gunstig en genadig. Hij schenke ons 't gezegend licht dat overvloedig en gestadig straalt van zijn heilig aangezicht; opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde en tot U zich wend ', zo, dat allerwegen ieder volk de zegen van uw heil erkent.

29 Ps. 67: 2 NB De volken zullen U belijden, o God, U loven al te zaam! De landen zullen zich verblijden en juichen over uwen naam. Volken zult Gij rechten, hun geding beslechten in gerechtigheid, volken op deez' aarde, die uw arm vergaarde, die Gij veilig leidt.

30 Geloofsbelijdenis * Staande

31 LvK 399: 3 * Staande

32 U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon! Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! LvK 399: 3 * Staande

33 Zegen * Staande

34 Tot volgende week !!


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Th. van Olst Thema: Verzegeld met de Heilige Geest."

Verwante presentaties


Ads door Google