De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ADAPTATIE AAN KLIMAATVERANDERING Maatregelen VMM beleidsveld Water.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ADAPTATIE AAN KLIMAATVERANDERING Maatregelen VMM beleidsveld Water."— Transcript van de presentatie:

1 ADAPTATIE AAN KLIMAATVERANDERING Maatregelen VMM beleidsveld Water

2 2 Adaptatie aan Klimaatverandering Maatregelen VMM zijn in te delen in vijf categorieën: Beleidsmaatregelen Wetgeving en regelgeving Infrastructuurmaatregelen Onderzoek en rapportering Sensibilisering en communicatie

3 Beleid en beleidsmaatregelen

4 4 Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) Schelde en Maas  2000: Kaderrichtlijn Water – watervoorraden, waterkwaliteit en aquatische ecosystemen veilig stellen – ook gevolgen overstromingen en droogte afzwakken  2003 Decreet integraal waterbeleid – structureert waterbeleid in Vlaanderen

5 5 Beleid en beleidsmaatregelen SGBP: Bekijkt alle facetten watersysteem Aandacht voor raakvlakken met andere beleidsdomeinen Opmaak SGBP elke 6 jaar – eerste SGBP binnenkort op Vlareg 2 e generatie SGBP: maatregelen opnemen mbt klimaatverandering en adaptatie Zie ook EU Guidance ‘River basin management in a changing Climate’

6 6 Beleid en beleidsmaatregelen Wateraudit voor bedrijven bij vergunningsaanvragen Ingevolge Kaderrichtlijn Water en DIWB Instrument in te zetten in knelpuntregio’s als instrument voor adaptatiestrategie

7 7 Beleid en beleidsmaatregelen Grondwatervergunningen en -heffingenbeleid: Grondwatervergunningen climateproof maken door het aantal en grootte van grondwater- onttrekkingen te beperken door de termijn te beperken wetenschappelijk onderbouwen op basis van grondwatermodellering en afstemming vraag en aanbod Incorporeren in herstelprogramma’s voor grondwaterlichamen

8 Wetgeving en regelgeving

9 9 Herziening code goede praktijk aanleg rioleringen Algemene herziening code uit 1996 Werkzaamheden gestart in oktober 2009 als deelwerkgroep van CIW werkgroep waterzuivering Resultaten verwacht eind 2010

10 10 Wetgeving en regelgeving Herziening code goede praktijk aanleg rioleringen Buffervolume, diameter, doorvoerdebieten Onderhoud riolering Actualisatie hydrologische parameters

11 11 Wetgeving en regelgeving Watertoets Toetsen RUP’s, planMER’s projectMER’s en milieuvergunningen op schadelijke effecten en doelstellingen DIWB. Aandacht naar: Bouwen of ophogen in overstromingsgebieden Hergebruik, infiltratie, buffering en vertraagde afvoer hemelwater bij nieuwbouw en heraanleg gebouwen en verharde oppervlakten Verplichting aanleg hemelwaterputten/tanks

12 12 Wetgeving en regelgeving Watertoets Effect op adaptatie: Infiltreren regenwater draagt bij tot Adaptatie aan verwachte toename droogte Adaptatie aan mogelijke afname grondwater- voorraden Vertraagde afvoer draagt bij tot: Vermindert kans op wateroverlast rioolstelsel en kleinschalige waterlopen Adaptatie aan toename wateroverlast

13 13 Wetgeving en regelgeving Grijswatersubsidiëring  Financieel ondersteunen van drinkwater- maatschappijen die grondwater uit (kwantitatief) kwetsbare lagen afbouwen  Bieden van een haalbaar en duurzaam alternatief  Draagt bij tot duurzaam beheer van grondwater- reserves

14 Infrastructuurmaatregelen

15 15 Infrastructuurmaatregelen Adaptief adviseren Hydraulische modellen worden ‘climate proof’ gemaakt Risicokaarten zullen rekening houden met CC en kunnen een ondersteuning bieden aan o.a. de watertoetsen en beheerplannen

16 16 Infrastructuurmaatregelen Adaptief sturen regelpeilen Regelpeilen kunstwerken instelbaar maken aan hydrologische CC voorspellingen en online voorspellingen Pilootstudie: haalbaarheidsstudie Vondelbeek; onderzoeksproject start eind 2010

17 17 Infrastructuurmaatregelen Adaptief monitoren waterkwantiteit Het meetinstrumentarium op onbevaarbare waterlopen wordt continu verbeterd en uitgebreid Meetranges worden uitgebreid, validaties en statistieken uitgevoerd om gefundeerde uitspraken te kunnen doen op lange termijn

18 18 Infrastructuurmaatregelen Adaptief ontwerpen Investeringen op de waterlopen worden niet langer gedimensioneerd op basis van historische statistieken maar rekening houdend met CC via een risicobenadering

19 Onderzoek en rapportering

20 20 Onderzoek en rapportering Analyse haalbaarheid waterwinning Haalbaarheidsanalyse voor de productie van drinkwater of grijswater uit bestaande oppervlaktewater-lichamen. Analyse multifunctionaliteit met waterberging Pilootstudie: haalbaarheidsanalyse Schulensmeer

21 21 Onderzoek en rapportering Aanpassen meetnet oppervlaktewater en waterbodem Naast de klassieke parameters (temperatuur, opgeloste zuurstof, CZV, BZV, KjN, ZS) wordt nagegaan welke stoffen dienen gemeten naar aanleiding van CC: m.n. frequentie van overstorten, toenemende aanwezigheid van exoten, toxische algenbloei Een aanpassing van de meetstrategie zal worden doorgevoerd om de CC in kaart te brengen

22 22 Onderzoek en rapportering Onderzoek naar en rapportering van effecten van klimaatverandering In het kader van de (jaarlijkse) rapportering van de toestand van het leefmilieu en de (vijfjaarlijkse) toekomstverkenning worden de effecten van klimaatverandering in Vlaanderen in kaart gebracht in de MIRA-rapporten

23 23 Onderzoek en rapportering Onderzoek Governance voor klimaatadaptatie Onderzoek hoe Vlaanderen – ondanks of niettegenstaande wetenschappelijke onzekerheden – aan de slag gaat met het probleem van de klimaatadaptatie Onderzoek uitgevoerd door Universiteit Antwerpen in opdracht van MIRA

24 Sensibilisering en communicatie

25 25 Sensibilisering en communicatie Rationeel watergebruik Sensibilisering rond: Rationeel watergebruik Gebruik van hemelwater Promoten waterbesparende technieken  Website waterloket  Waterwegwijzer bouwen en verbouwen

26 26 Sensibilisering en communicatie Meetnetten Het meetnet oppervlaktewater volgt de kwaliteit van het oppervlaktewater en waterbodem met het oog op de opvolging van diverse beleidsaspecten (KRW, MAP, zwemwater, opvolging calamiteiten, MIRA, e.a.). De gevolgen van CC komen tot uiting in de rapportering van specifieke parameters. Het meetnet onbevaarbare waterlopen volgt de waterkwantiteit en informeert de bevolking over bijv. overstromingen (www.overstromingsvoorspeller.be)

27 27 Sensibilisering en communicatie Europese projecten VMM neemt de leiding of neemt deel aan volgende Europese projecten mbt klimaatverandering: WAVE ALFA FRC AQUADRA SCALDWIN


Download ppt "ADAPTATIE AAN KLIMAATVERANDERING Maatregelen VMM beleidsveld Water."

Verwante presentaties


Ads door Google