De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MER-forum discipline water in MER’s Plan-MER. Inleiding  Opmaak plan-MER veelal ikv RUP-procedure  Veelal hogere graad van abstractie – meer onzekerheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MER-forum discipline water in MER’s Plan-MER. Inleiding  Opmaak plan-MER veelal ikv RUP-procedure  Veelal hogere graad van abstractie – meer onzekerheden."— Transcript van de presentatie:

1 MER-forum discipline water in MER’s Plan-MER

2 Inleiding  Opmaak plan-MER veelal ikv RUP-procedure  Veelal hogere graad van abstractie – meer onzekerheden  focus op:  Irreversibele effecten  MM / aanbevelingen met ruimtelijke consequenties  Aandachtspunten en randvoorwaarden vanuit het leefmilieu voor verdere concretisering van plan tot project

3 Inleiding  Scoping van milieueffectenonderzoek noodzakelijk zodat enkel aspecten met relevantie op planniveau aan bod komen  Bepalend:  Omgevingskenmerken  Plankenmerken  Scoping obv combinatie van beiden ifv (geaggregeerde) effectgroepen

4 Omgevingskenmerken  Ontvangende waterlopen / rioleringsstelsel – aflijnen afstromingsgebied  Overstromingsgevoeligheid  Drainageklasse  Waterwingebieden – beschermingszones  Kwetsbaarheid grondwaterlagen

5 Plankenmerken  Combineerbaarheid met overstromingen  Verharde oppervlakte – wijziging globaal niveau terrein  Noodzaak ondergrondse bouwlagen / constructies / bemaling  Bijkomend waterverbruik / afvalwaterproductie  Wijzigingen oppervlaktewatersysteem

6 effectgroepen Algemene aspecten Effect opgrondwaterkwantiteit Effect opgrondwaterkwaliteit Wijziging afvoergedrag –overstromingsregime Effect op infrastructuur Wijzigingoppervlaktewater-kwaliteit plankenmerken Combineerbaarheid met overstromingen Verharding – wijziging globaal niveau Ondergrondse bouwlagen / constructies / bemaling Waterverbruik Afvalwaterproductie Wijziging oppervlaktewatersysteem

7 Combineerbaarheid met overstromingen  Steeds na te gaan:  Aanvaardbare overstromingsrisico’s binnen plangebied EN  Geen verhoging overstromingsrisico’s in studiegebied

8 Combineerbaarheid met overstromingen  Voorbeeld: realisatie woongebied in effectief overstromingsgevoelig gebied  Ophoging vereist ifv aanvaardbaar overstromingsrisico thv woongebied  Ophoging = bufferverlies; dus enkel aanvaardbaar mits evenwaardige compensatie (dwz evenwaardig qua volume en oppervlakte, locatie en beschikbaarheid) → woongebied enkel realiseren mits voldaan aan randvoorwaarden

9 Verharde oppervlakte – wijziging globaal niveau terrein  Belangrijke kapstok: gewestelijke stedenbouwkundige verordening – drietrapsstrategie uit waterbeleidsnota: ‘vasthouden – bergen – vertraagd afvoeren’  Aandachtspunten:  Relatie met actueel overstromingsrisico  Interactie met rioleringsstelsel

10 Ondergrondse bouwlagen / constructies / bemaling  Minimaal semi-kwantitatieve bespreking bij:  Hoge doorlatendheid (zand, grind)  Ondiep venig materiaal  Ondiep grensvlak zoet-zout water  Grondwaterverontreiniging in nabijheid  Oppervlaktewaterlichamen in nabijheid  Waardevolle grondwaterafhankelijke ecotopen in nabijheid

11 Ondergrondse bouwlagen / constructies / bemaling  Aanpak als benodigde grondwaterverlaging niet gekend:  Worst case benadering: inschatten effecten obv maximaal te verwachten verlaging (bvb woongebied => max 1 ondergrondse bouwlaag => max verlaging van 4 à 5m)  Bepalen van maximaal toegelaten invloedssfeer bemaling (en dus maximaal toegelaten verlaging) (bvb max tot rand ecologisch waardevol gebied)

12 Ondergrondse bouwlagen / constructies / bemaling  Mogelijke milderende maatregelen:  Retourbemaling  Gesloten bouwput  Beperken ondergrondse ontwikkelingen  Hydrologische isolatie aanwezige grondwaterverontreiniging of oppervlaktewaterlichaam

13 Bijkomend waterverbruik  Algemeen: streven naar rationeel waterverbruik en minimaal gebruik hoogkwalitatieve waterbronnen  Indien noodzaak grondwaterwinning of captatie oppervlaktewater reeds gekend dan kwetsbaarheid van deze waterbronnen nagaan en aandachtspunten / randvoorwaarden formuleren

14 Bijkomende afvalwaterproductie  Gescheiden stelsel in plangebied verplicht  Veelal lozing op bestaand rioleringsstelsel (uitz: bedrijven) => kenmerken hiervan bepalend, MM kunnen nodig zijn om versterking bestaande problematiek te voorkomen  Bij lozing op oppervlaktewatersysteem (bvb bedrijven) is draagkracht ervan bepalend

15 Wijziging oppervlaktewatersysteem  Drietrapsstrategie ‘vasthouden – bergen – afvoeren’

16 Milderende maatregelen Vertaling OmschrijvingRUP Project- definitie Overige Maatregelen om invloedssfeer bemaling te beperken (retourbemaling, beperken aantal ondergrondse bouwlagen) of aangepaste uitvoeringstechnieken (gesloten bouwput) XXX Maatregelen vanuit de drietrapsstrategie vasthouden – bergen – afvoeren: -Beperken verharde oppervlakken, voorzien doorlaatbare verharding -Voorzien voldoende buffer- en/of infiltratiemogelijkheden -Hergebruik hemelwater -Bewerkstelligen vertraagde afvoer XXXX XXXXXXXX X Verder onderzoek over de kenmerken van de beïnvloede grondwaterlaag (boringen, sonderingen, peilbuismetingen, …) X Maatregelen om de aanwezige verontreinigingen hydrologisch te isoleren X

17 Bijkomende info  CIW-brochure mbt adviesverlening ikv watertoets bij planprocessen


Download ppt "MER-forum discipline water in MER’s Plan-MER. Inleiding  Opmaak plan-MER veelal ikv RUP-procedure  Veelal hogere graad van abstractie – meer onzekerheden."

Verwante presentaties


Ads door Google