De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Recente wijzigingen inzake watertoets en overstromingskaarten Bram Vogels Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Operationeel Waterbeheer Koning Albert-II.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Recente wijzigingen inzake watertoets en overstromingskaarten Bram Vogels Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Operationeel Waterbeheer Koning Albert-II."— Transcript van de presentatie:

1 1 Recente wijzigingen inzake watertoets en overstromingskaarten Bram Vogels Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Operationeel Waterbeheer Koning Albert-II laan 20, Brussel b.vogels@vmm.be

2 2 Outline 1.Intentie 2.Evaluatie 3.Wijziging 4.Varia

3 1. Intentie

4 4 Pag. 28 “Ik zal het instrument watertoets evalueren, verbeteren en vereenvoudigen. Bovendien zal ik mijn collega bevoegd voor Ruimtelijke Ordening voorstellen om de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en de code van goede praktijk voor het ontwerp van rioolstelsels door te lichten en af te stemmen op de meest recente inzichten inzake brongerichte aanpak van de waterafvoerproblematiek.” Pag. 30: “De schade door overstromingen wordt maximaal voorkomen en beperkt o.a. door toepassing van het principe vasthouden – bergen – afvoeren. Een grondige preventieve screening van nieuwe projecten via de watertoets en brongerichte maatregelen komen op de eerste plaats.”

5 5 1. Intentie Pag. 55: “We evaluaren de watertoets om na te gaan of deze optimaal functioneert. We passen de stedenbouwkundige verordening voor de verplichte buffering, hergebruik en infiltratie van hemelwater bij nieuwe verharde oppervlakten aan.”

6 6 1. Intentie Evalueren Verbeteren Vereenvoudigen Bevraging via CIW vergunningverleners adviesverleners Opstellen positieve lijst Actualiseren watertoetskaart Aanpassing watertoetsbesluit

7 2. Evaluatie

8 8 Bevraging Vergunningverleners Milieuvergunningen & Stedenbouwkundige vergunningen Gemeentelijke, provinciale en gewestelijke diensten Adviesverleners Gewestelijke waterbeheerders (VMM, W&Z, …) Bevaarbare waterlopen Onbevaarbare waterlopen 1 ste cat. Provincies Onbevaarbare waterlopen 2 de cat. Gemeentes Onbevaarbare waterlopen 3 de cat. Polders & Wateringen Onbevaarbare waterlopen 2 de & 3 de cat. 2. Evaluatie

9 9 AdviesverlenersVergunningverleners

10 10 2. Evaluatie AdviesverlenersVergunningverleners Schade door overstromingen Ruimte voor water Omgaan met hemelwater Algemene meerwaarde Waterkwaliteit Natuurwaarden Meerwaarde voor verschillende deelaspecten Groot Betekenisvol Beperkt Omgaan met hemelwater Schade door overstromingen Algemene meerwaarde Ruimte voor water Waterkwaliteit Natuurwaarden

11 11 2. Evaluatie AdviesverlenersVergunningverleners

12 12 Aanpassing drempelwaarden Signaalfunctie Toetsingsfunctie Andere invulling bij milieuvergunning Nood aan controle Uitvoering op terrein Overname in vergunning Actualisatie watertoetskaarten 2. Evaluatie

13 3. Wijziging

14 14 3. Wijziging Positieve lijst Watertoetsbesluit Overstromingskaart

15 15 Waarvoor moet de watertoets nu al uitgevoerd worden? Stedenbouwkundige en planologische attesten (art. 8 § 3) Integratie in MER (art. 8 § 4) Vergunningen: stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, milieuvergunning, watervang, machtiging & natuurvergunning (art. 8 § 5) Plannen: RUP, BPA, ruilverkaveling, landinrichting, waterhuishoudingsplan, natuurrichtplan (art. 8 § 5) 3. Wijziging

16 16 De Vl. Reg. kan […] een lijst vaststellen van vergunningen, plannen & programma’s die aan de watertoets moeten worden onderworpen  Vastgelegd in bijlage 2  Enkel in geval van schadelijke effecten  Toets gezond verstand!!! 3. Wijziging

17 17 Vergunningen Conformiteitsattesten bodemsaneringsproject en risicobeheerplan Machtiging ecologische bosfunctie en machtiging bosreservaten Ontheffing op verbod in VEN-gebied en afwijkingen op verboden van het natuurdecreet Toestemming voor werken of handelingen in beschermde landschappen Plannen en programma’s Bosbeheerplannen, beheerplannen voor natuurreservaten De bijzondere oppervlaktedelfstoffenplannen Ruilverkavelingsplan, projectrapport en projectuivoeringsplan natuurinrichting Herwaarderingsplan beschermd stads- of dorpsgezicht Beheersplan beschermd landschap of erfgoedlandschap 3. Wijziging

18 18 De Vl. Reg. kan ook een lijst vaststellen […] waarvoor […] geen watertoets vereist is  Meldingsplichtige handelingen 3. Wijziging

19 19 En wat met de vereenvoudiging??? 3. Wijziging

20 20 Vervanging van 7 beoordelingsschema’s door beknopte vragenlijst Oppervlaktewater Mogelijk/effectief overstromingsgevoelig Bijkomende dakopp./verharde opp. > 1 ha voor bevaarbare en onbevaarbare van 1 ste cat. of > 0,1 ha voor andere waterlopen Gelegen binnen Bedding bevaarbare of onbevaarbare waterloop < 50 m van bevaarbare waterlopen/haveninfrastructuur < 20 m van onbevaarbare waterlopen van 1 ste categorie < 10 m van onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie < 5 m van onbevaarbare waterlopen 3 de cat. of van niet- geklasseerde in beheer van een polder of watering Binnen een afgebakende oeverzone Vegetatiewijziging conform natuurdecreet 3. Wijziging

21 21 Vervanging van 7 beoordelingsschema’s door beknopte vragenlijst Grondwater Verkaveling met aanleg van nieuwe wegenis Bijkomende dakopp./verharde opp. > 1 ha Ondergrondse constructie > 5 m-mv of horizontale lengte > 50 m 3. Wijziging

22 22 Schrappen van kaarten Infiltratiegevoelige gebieden Grondwaterstromingsgevoelige gebieden Erosiegevoelige gebieden Hellingenkaart Winterbedkaart  Informatie nog steeds consulteerbaar en bruikbaar!!!! 3. Wijziging

23 23 Overige wijzigingen Finetuning met decreetswijziging Terminologie volledig afstemmen op decreet Adviesmogelijkheid wordt omgezet in adviesplicht!!! Besluit volledig afstemmen op decreet 3. Wijziging

24 24 Overstromingskaarten Huidige kaart dateert van 2006 (samengesteld 2005) Effectief overstromingsgevoelige gebieden Correctie o.b.v. DHM Fotomateriaal Terreinkennis Bijkomende opname MOG’s 3. Wijziging

25 25 Watertoetskaart 2006MOG prov. Antwerpen Watertoetskaart 2011

26 26 Overstromingskaarten Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden Uitbreiding binnen bebouwd gebied Uitzondering antropogene bodems Colluvia opgenomen Uit de effectief overstromingsgevoelige gebieden werd nooit geknipt, niet in 2006 en ook niet in huidige versie!! 3. Wijziging

27 27 3. Wijziging Watertoetskaart 2006 Watertoetskaart 2011

28 28 NOGWatertoetskaart 2006 Watertoetskaart 2011: toevoeging colluvia

29 29 Impact op oppervlakte Effectief overstromingsgevoelig 2006: 67.754 ha 2011: 71.556 ha Mogelijk overstromingsgevoelig 2006: 233.201 ha 2011: 285.143 ha Kaart geeft enkel adviesplicht aan, legt nog geen restricties op!!! 3. Wijziging

30 30 En November 2010 dan??? 3. Wijziging

31 31 Inventarisatie is afgerond en mee opgenomen Terugkoppeling bekkensecretariaten met gemeentes Kennis oppervlaktewaterbeheerders Correctie ingetekende polygonen o.b.v. DHM 3. Wijziging

32 32 Wijziging uitvoeringsbesluit Goedgekeurd door Vlaamse Regering op 14/10/2011 In werking op 1/03/2012 Overgangsbepaling voor vergunningen Geen overgangsbepaling voor RUP’s!!!! Meer informatie www.watertoets.be/wetgeving Shapefile downloadbaar!! Work in progress Uitwerking nieuw watertoetsinstrument 3. Wijziging

33 33 3. Wijziging

34 4. Varia

35 35 4. Varia

36 36 3D Animatie http://www.watertoets.be/waterveilig-bouwen-en-wonen 4. Varia

37 37 4. Varia

38 38 4. Varia

39 39 4. Varia


Download ppt "1 Recente wijzigingen inzake watertoets en overstromingskaarten Bram Vogels Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Operationeel Waterbeheer Koning Albert-II."

Verwante presentaties


Ads door Google