De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

> Tekst. Inleiding: MIRA & scenario’s Sociaal-economische verkenning Klimaatverandering en waterhuishouding Kwaliteit oppervlaktewater Indicatorenatlas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "> Tekst. Inleiding: MIRA & scenario’s Sociaal-economische verkenning Klimaatverandering en waterhuishouding Kwaliteit oppervlaktewater Indicatorenatlas."— Transcript van de presentatie:

1 > Tekst

2 Inleiding: MIRA & scenario’s Sociaal-economische verkenning Klimaatverandering en waterhuishouding Kwaliteit oppervlaktewater Indicatorenatlas Overzicht presentatie

3 Inleiding: MIRA & scenario’s Over MIRA WAT? 1.beschrijving, analyse en evaluatie van milieutoestand 2.evaluatie van milieubeleid 3.beschrijving van mogelijke milieuontwikkelingen HOE? samenwerking auteurs, lectoren, stuurgroep, MIRA-projectteam (VMM) WAAROM? wetenschappelijke onderbouwing milieubeleid Milieuverkenning 2030 → MINA-4 Website: www.milieurapport.be

4 Inleiding: MIRA & scenario’s Over scenario’s Scenario’s ≠ toekomstvoorspellingen Scenario’s = toekomstverkenningen: Wat zouden de effecten kunnen zijn van de uitvoering van verschillende maatregelenpakketten, gegeven een aantal aannames? REF- en EUR-scenario

5 Inleiding: MIRA & scenario’s Inhoudstafel Milieuverkenning 2030 1.Beleidsscenario’s 2.Sociaal-economische verkenning 3.Huishoudens en handel & diensten 4.Industrie 5.Landbouw 6.Transport 7.Energieproductie 8.Energiegebruik en broeikasgassen 9.Luchtkwaliteit 10.Landgebruik 11.Klimaatverandering en waterhuishouding 12.Kwaliteit oppervlaktewater 13.Lawaai 14.Vlaanderen in transitie?

6 Sociaal-economische verkenning Bevolking –12 % groei tussen 2005 en 2030 (= +800 000 inwoners!) –vergrijzing, ontgroening, gezinsverdunning Energieprijzen –stijgende prijzen fossiele brandstoffen Economische ontwikkeling –2 % jaarlijkse groei BBP –diensteneconomie

7 Klimaatverandering en waterhuishouding  11 recent afgeronde en lopende onderzoeken  Mondiale emissiescenario’s → 3 klimaatscenario’s voor Vlaanderen: nat, gematigd, droog

8 Klimaatverandering en waterhuishouding Het klimaat in Vlaanderen in 2100: temperatuur  Warmer (bv. 1,5 – 4,4°C in de winter, 2,4-7,2°C in de zomer)  Hogere verdamping in winter en zomer

9 Klimaatverandering en waterhuishouding Het klimaat in Vlaanderen in 2100: neerslag  Meer neerslag in de winter  Waarschijnlijk minder neerslag in de zomer  Hevige zomeronweders: extremer en frequenter

10 Klimaatverandering en waterhuishouding Invloed op hoog- en laagwater langs rivieren  Laagwater in de zomer:  Laagste rivierdebieten: 20-70%   Kans op watertekort , waterkwaliteit   Hoogwater in de winter:  Relatief beperkte toename piekafvoeren (max. 35%)  Lokaal: frequentere en grotere overstromingen  Hoogwater in de zomer:  Hevige zomeronweders   Overstromingen riolen en kleinere waterlopen 

11 Klimaatverandering en waterhuishouding Aanpassing rioolstelsels en buffervoorzieningen  Meer hevige neerslag → terugkeerperiodes overloop buffervoorzieningen   bv. 1-1,5 jaar (nat scenario 2100) i.p.v. 5 jaar (nu)  Aanpassingen:  Groter dimensioneren  Meer hemelwater opslaan/infiltreren  Bestaande berging beter benutten  Onzekere toekomst:  Niet zomaar ontwerpen volgens toekomstige neerslagcondities  Wel adaptieve ontwerpen  Gehele waterhuishouding bekijken (wateroverlast en –tekort)  Aanpassing krachtlijnen geïntegreerd rioleringsbeleid (1996)

12 Klimaatverandering en waterhuishouding Overstromingsrisico vertaald naar economisch risico  Overstromingsrisico = gemiddelde verwachte schade (euro/m².jaar)  Evolutie risico bij huidig landgebruik (2100 t.o.v. huidig klimaat):  Droog klimaatscenario: risico daalt sterk (-56%)  Gematigd klimaatscenario: risico daalt licht (-8%)  Nat klimaatscenario: risico stijgt (+33%)  Gecombineerd met scenario’s landgebruik:  REF-scenario: risico’s stijgen  EUR-scenario: risico’s blijven ± gelijk

13 Overstromingsrisico in 2010 volgens 3 scenario’s bij huidig landgebruik

14 Klimaatverandering en waterhuishouding Overstromingsrisico vertaald naar economisch risico, 3 klimaatscenario’s en 2 scenario’s landgebruik

15 Klimaatverandering en waterhuishouding Conclusies  Ondanks onzekerheden zijn adaptatiemaatregelen nodig.  Maatregelen nemen die onder verschillende scenario’s zinvol en vlot bij te sturen zijn.  Beleid meer richten op overstromingsrisico’s.  Watertekort en –overlast gezamenlijk aanpakken (bv. overstromingsgebieden, infiltratie hemelwater).

16 Kwaliteit van het oppervlaktewater De scenario’s in MIRA en de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen

17 Kwaliteit van het oppervlaktewater Invulling scenario’s  REF2015:  Openbare waterzuivering (o.a. IP’s t.e.m. 2005)  Bedrijven voldoen aan normen (IPPC, BBT, sectorale normen)  Landbouw: mestdecreet  EUR2015:  Openbare waterzuivering (o.a. IP’s t.e.m. 2009)  Bedrijven voldoen aan normen ERSA  Landbouw: bemesten volgens bemestingsadvies, bufferstroken, wintergroenbedekker  EUR2027:  Al het huishoudelijk afvalwater wordt gezuiverd in RWZI of IBA  Landbouw: betere voederefficiëntie, sanering veestapel …  EUR+2027:  Goede kwaliteit aan de grens

18 Kwaliteit van het oppervlaktewater Belasting oppervlaktewater HuishoudensBedrijven Landbouw

19 Kwaliteit van het oppervlaktewater Fysisch-chemische waterkwaliteit

20 Kwaliteit van het oppervlaktewater Fysisch-chemische waterkwaliteit

21 Kwaliteit van het oppervlaktewater Fysisch-chemische waterkwaliteit

22 Kwaliteit van het oppervlaktewater Fysisch-chemische waterkwaliteit

23 Kwaliteit van het oppervlaktewater Fysisch-chemische waterkwaliteit

24 Kwaliteit van het oppervlaktewater Biologische kwaliteit (MMIF)

25 Kwaliteit van het oppervlaktewater Kosten

26 Kwaliteit van het oppervlaktewater Conclusies  Huidige en aanvullende maatregelen doen belasting oppervlaktewater verder dalen.  Belang van verdere uitbouw en goede werking van de openbare waterzuiveringsinfrastructuur.  Fysisch-chemische waterkwaliteit verbetert verder, maar stikstof en vooral fosfor blijven knelpunten.  Ook biologische kwaliteit verbetert maar zelfs in het meest doorgedreven scenario haalt slechts 60% van de waterlichamen een goede kwaliteit.

27 www.milieurapport.be Indicatorenatlas

28 www.milieurapport.be

29 Indicatorenatlas www.milieurapport.be

30 Indicatorenatlas www.milieurapport.be

31 Meer info  www.milieurapport.be  b.peeters@vmm.be


Download ppt "> Tekst. Inleiding: MIRA & scenario’s Sociaal-economische verkenning Klimaatverandering en waterhuishouding Kwaliteit oppervlaktewater Indicatorenatlas."

Verwante presentaties


Ads door Google