De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De watertoets Een praktijkvoorbeeld uit de West-Vlaamse kustpolders Voorbeeld van een uitgebreid advies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De watertoets Een praktijkvoorbeeld uit de West-Vlaamse kustpolders Voorbeeld van een uitgebreid advies."— Transcript van de presentatie:

1 De watertoets Een praktijkvoorbeeld uit de West-Vlaamse kustpolders Voorbeeld van een uitgebreid advies

2 1. Algemene gegevens van de aanvraag :  Naam en adres van de aanvrager  Onderwerp van de aanvraag  Situering van de aanvraag

3 2.Opsomming van de wettelijke bepalingen op basis waarvan advies wordt verleend : •Polderwet van 3.6.1957 of Wateringenwet van 5.7.1956 •Algemeen Politiereglement Polders en Wateringen (KB van 30.1.1958) •Bijzonder Politiereglement •Decreet Integraal Waterbeleid van 18.7.2003 •Besluit Watertoets van 20.7.2006

4 3.Verwijzing naar de waterbeheerplannen (bekkenbeheerplan, deelbekkenbeheerplan, waterhuishoudingsplan,…) : •zijn er specifieke acties of maatregelen in opgenomen m.b.t. het projectgebied ? •welke algemene maatregelen zijn van toepassing, bvb. in verband met het behoud van de buffercapaciteit ?

5 4. Hydrografische gegevens : •Hoe gebeurt de waterhuishouding in het gebied (gravitair of via bemaling), welke waterlo(o)p(en) zorgen voor de waterafvoer ? Wat zijn de normale en de extreme peilen ? •Ligt het project al dan niet in een risicozone op overstroming of in overstromingsgevoelig gebied ? Werkinstrument : het DHM en de peilregeling in de polders

6

7

8 Aandacht op specifieke peilregeling in poldergebied : •Tijgebonden lozing of via bemaling •Oncontroleerbare peilen in extreme omstandigheden •Illustratie aan de hand van werkelijk gemeten maximumpeilen •Geen duurzame constructies beneden de kritische peilen •Geen verantwoordelijkheid voor het bestuur in geval de maximumpeilen toch worden overschreden

9 4. Hydrografische gegevens (vervolg) : •Komt het onderhoud en de instandhouding van onbevaarbare waterlopen in het gedrang ? Zo ja, welke maatregelen moeten er genomen worden ? (Omlegging, verbreding, beveiliging van de onderhoudszone, …) •Zijn er infiltratiemogelijkheden en/of is het aangewezen deze te voorzien ? •Hoe zit het met de afvalwaterriolen en de waterzuivering ?

10 Werkinstrument : berekening van noodzakelijke waterbuffering 5. Beoordeling : •Hoe worden eventuele nadelige effecten door het project zelf opgevangen ? •Welke nadelige effecten kunnen er (bijkomend) verwacht worden ? •Welke maatregelen moeten er genomen worden ?

11 BEREKENING VAN DE VERHARDE OPPERVLAKTE Opp. (m²)% verhardingVerharde opp. 1.Woongebied47.99150%23.996m² 2.Wegenis457100%457m² 3.Wegenis met variabel karakter11.87690%10.688m² Totalen :60.32458%35.141m²

12 BEREKENING VAN HET BUFFERVOLUME Q 1. Volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1.10.2004 Norm: 300 liter per 20 m² verharde oppervlakte Buffervolume = 527.114 liter of 528 m³ 2.Volgens de code van goede praktijk VMM 2.a. Af te voeren debiet voor een typebui met terugkeerperiode 2 jaar en een buiduur van 60 minuten Norm: 49 l/sec/ha Buffervolume = 619.886 liter of 620 m³ 2.b. Af te voeren debiet voor een typebui met terugkeerperiode 5 jaar en een buiduur van 60 minuten Norm: 61 l/sec/ha Buffervolume = 771.695 liter of 772 m³

13 BEREKENING VAN DE BUFFEROPPERVLAKTE Mogelijke stijging van het waterpeil in meter :0,300,500,70 Bufferoppervlakte in m² Norm 11.7601.056755 Norm 2.a.2.0671.240886 Norm 2.b.2.5741.5441.103

14 6. Advies : •Gunstig (geen bijkomende voorwaarden) •Voorwaardelijk gunstig (met verwijzing naar de nodige maatregelen) •Ongunstig (te motiveren)

15 Z w i n s t r e e k


Download ppt "De watertoets Een praktijkvoorbeeld uit de West-Vlaamse kustpolders Voorbeeld van een uitgebreid advies."

Verwante presentaties


Ads door Google