De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Leugen of waarheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Leugen of waarheid."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Leugen of waarheid

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de diaconie Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hopen voor te gaan: 10 uur ds. J.G. Schenau uit Goes 16 uur ds. J. van Langevelde uit Zierikzee

4 Liturgie zondag 10 april Mededelingen SB. 28: 1, 4, 5 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 15: 1, 2, 3 GKB Gebed Schriftlezing: Gen. 3: 1 - 8 Jacobus 3: 1 - 18 Jacobus 4: 11 - 12 Ps. 50: 9, 10 NB Kindernevendienst HC. 43 Preek Ps. 19: 5, 7 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 86: 6 * Geloofsbelijdenis * Sb. 23: 1, 4 * Zegen * Staande

5 Mededelingen

6 SB. 28: 1, 4, 5

7 SB. 28: 1 De grote dag breekt weldra aan, het einde van de tijd. Weest nuchter hier in uw bestaan en houdt in de gebeden aan in hoge waakzaamheid.

8 SB. 28: 4 Laat als u spreekt uw woord steeds zijn een echo van Gods stem en laten diensten, groot en klein een weerschijn van Gods daden zijn, verricht in kracht van Hem.

9 SB. 28: 5 In alles zij God eer gebracht, aan Hem de lof gewijd. Hij schenkt in Christus u de kracht, Hem zij de heerlijkheid, de macht tot in al' eeuwigheid.

10 Stil gebed Votum en groet * Staande

11 Ps.15: 1, 2, 3 GKB

12 Psalm 15: 1 GKB HEER, wie mag wonen in uw tent, wie op uw heilge berg verkeren? Die recht doet en uw wet niet schendt, in heel zijn wandel U erkent en waarheid in zijn hart wil eren.

13 Psalm 15: 2 GKB Hij die zich wacht voor lasterpraat, wiens tong vermijdt bedrog te plegen, zijn vrienden niet bedreigt met kwaad, zijn naaste niet belaadt met smaad, maar hem in liefde is genegen.

14 Psalm 15: 3 GKB Die een nietswaardig mens veracht, maar eert hen die de HERE vrezen, voor 't breken van de eed zich wacht en wat hij zweert ook trouw betracht, al zou het tot zijn schade wezen.

15 Gebed

16 Schriftlezing: Gen. 3: 1-8 Jacobus 3: 1-18 Jacobus 4: 11-12

17 Ps. 50: 9, 10 NB

18 Al wat uw lippen spreken is onwaar, uw tong rijgt enkel leugens aan elkaar. Gij zit met and'ren nauwelijks tezaam, of gij werpt smetten op uw broeders naam. Wanneer Ik zweeg, dan zoudt gij, goddelozen, nog denken: God heeft mijn partij gekozen. Ps. 50: 9 NB

19 't Is daarom dat Ik u de waarheid zeg, de vinger bij uw boze daden leg. Ik breng ze een voor een u onder 't oog. Bedenk dat Ik de zonde niet gedoog. Gij die uw God vergeet, geen hulp kan baten, als Ik mijn toorn de vrije loop zal laten. Ps. 50: 10 NB

20 Aanvang kindernevendienst

21 HC 43

22 Preek

23 Schriftlezing: Gen. 3: 1-8 Jacobus 3: 1-18 Jacobus 4: 11-12 Leugen of waarheid Zingen na de preek Ps. 19: 5, 7

24 Schriftlezing: Gen. 3: 1-8 Jacobus 3: 1-18 Jacobus 4: 11-12 Leugen of waarheid 1. De ernst van de leugen 2. De overwinning van de waarheid Zingen na de preek Ps. 19: 5, 7

25

26 Des HEEREN vrees is rein; Zij opent een fontein Van heil, dat nooit vergaat, Zijn dierbre leer verspreidt, Een straal van billijkheid; Daar z' all' onwaarheid haat. Z' is 't mensdom meerder waard, Dan 't fijnste goud op aard'. Niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in heilzaam zoet, Tot streling van 't gemoed, Den honig ver te boven. Ps. 19: 5

27 Weerhoud, o HEER', Uw knecht, Dat hij zijn hart niet hecht, Aan dwaze hovaardij, Heerst die in mij niet meer, Dan leef ik tot Uw eer, Van grote zonden vrij, Laat U mijn tong en mond, En 's harten diepsten grond, Toch welbehaaglijk wezen! O HEER', die mij verblijdt, Mijn rots en losser zijt, Dan heb ik niets te vrezen! Ps. 19: 7

28 Einde kindernevendienst

29 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

30 Dankgebed

31 Ps. 86: 6

32 Leer mij naar Uw wil te hand’len, ’k Zal dan in Uw waarheid wand’len; Neig mijn hart, en voeg het saâm Tot de vrees van Uwen naam. HEER, mijn God, ik zal U loven, Heffen ’t ganse hart naar boven; ’k Zal Uw naam en majesteit Eren tot in eeuwigheid. Ps. 86: 6

33 Geloofsbelijdenis * Staande

34 SB. 23: 1, 4

35 Wees blij te allen tijde, verheug u in de Heer! De Heere is nabij u, ja, spoedig keert Hij weer! Laat iedereen het merken dat Christus in u woont, dat u in woord en werken zijn vriend’lijkheid vertoont. SB. 23: 1 * Staande

36 Voorts, broeders, al wat waardig, wat waar en zuiver is, beminnelijk, rechtvaardig, al wat welluidend is ‑ en al wat u geleerd is, doe dat en leef daarbij: en God, de God des vredes, zal altijd met u zijn. SB. 23: 4 * Staande

37 Zegen * Staande

38 Tot volgende week !!


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Leugen of waarheid."

Verwante presentaties


Ads door Google