De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Inspectie voor de Gezondheidszorg drs. Jenneke van Veen Algemene leden vergadering VGN 27 juni 2006 Hoofdinspecteur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Inspectie voor de Gezondheidszorg drs. Jenneke van Veen Algemene leden vergadering VGN 27 juni 2006 Hoofdinspecteur."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Inspectie voor de Gezondheidszorg drs. Jenneke van Veen Algemene leden vergadering VGN 27 juni 2006 Hoofdinspecteur Verpleging en chronische zorg www.igz.nl

2 WAT GA IK VERTELLEN? Samenhang van huidige ontwikkelingen Nieuwe werkwijze IGZ: het gefaseerd en gelaagd toezicht (GGT) Het toetsingskader normen verantwoorde kwaliteit van zorg en bestaan Toekomst

3 MISSIE INSPECTIE De inspectie beschermt en bevordert veilige, effectieve en patiëntgerichte zorg; Handelt vanuit perspectief van de burger; Richt zich met name op problemen die burgers zelf niet kunnen beoordelen of beïnvloeden. Dominante werkwijze Gefaseerd en Gelaagd toezicht (GGT)

4 SAMENHANG MET ANDERE PROJECTEN Jaardocument maatschappelijke verantwoording Toetsingskader normen verantwoorde zorg en bestaan : ontwikkeling CAHPSQ (CQ-index) en zorginhoudelijke indicatoren Programma Zorg voor beter (verbetertrajecten) Kwaliteitsbrief februari 2006 Landelijke prevalentiemeting zorgproblemen Bouw VMS systeem en integratie met certificering Transparantie via Kiesbeter.nl

5 SAMENHANG SYSTEMEN Kwaliteitssystee m Veiligheid managementsysteem Uitkomst indicatoren CAHPS

6 Jaardocument maatschappelijke verantwoording Governance Financiën Kwaliteit –Professionele standaarden: toetsingskader –Waardering door cliënten: toetsingskader Openbaarheid gegevens

7 GGT IS WERKWIJZE DIE MOGELIJKE RISICO’S OP ONVERANTWOORDE ZORG IN BEELD BRENGT Definitie risico Ongewenste verandering in gezondheidstoestand en/of kwaliteit van leven van patiënten t.g.v. tekortkomingen in zorgverlening of van gezondheidszorgproducten.

8 GEFASEERD EN GELAAGD TOEZICHT Fase 1 Informatie/ kennis verzamelen, prioriteren en spiegelinformatie geven Fase 2 Inspectieonderzoek (brief, bezoek) oordeel geven Fase 3 Toezicht verscherpen, verbeteringen afdwingen: boete, aanwijzing, bevel.

9 Interventie & handhaven Oordeel vormen : FASE 2 Informatieverzamelen: FASE 1 FASE 3 Officeresearch Veldresearch i nvloed Enforcement Sancties Toezicht: iteratief proces

10 UITGANGSPUNTEN GEFASEERD TOEZICHT FASE 1 Informatie is reeds voorhanden (eigen registratie systemen zoals MIP/FONA) Informatie is voor meerdere doeleinden te gebruiken Inspectie heeft regie, maar ontwikkelt zelf geen indicatoren Indicatoren zijn openbaar Aggregatieniveau is de organisatorische eenheid

11 Risicomodel voor de langdurige zorg Organisatie structuur Structuurindicatoren Primair zorgproces Ervaren kwaliteit van zorg Kwaliteit van leven Procesindicatoren Gezond- heids- toestand Risicomomenten Bron: Utrecht, Nivel, 2004.

12 Typen indicatoren Proces indicatoren: intake, uitvoering van de zorg, evaluatie en nazorg Structuur indicatoren: beleid en organisatie, deskundigheid personeel, fysieke omgeving, materiaal/hulpmiddelen Uitkomst indicatoren: gezondheidstoestand, veiligheid en ervaren kwaliteit van leven

13 IN 2006 TOETSINGSKADER VOOR DE GEHANDICAPTENSECTOR Twee informatiebronnen voor sturen op kwaliteit 1. Inspectieformulier gericht op veiligheid en zorginhoudelijke prestatie-indicatoren 2. CAPHSQ (CQ –index) (jaarlijkse) waardering van cliënten over de geleverde zorg Transparantie door: jaarlijkse openbare verantwoording van prestaties in document Maatschappelijke verantwoording

14 START BIJEENKOMST 1 JUNI Stuurgroep en werkgroepen Plan van aanpak (NIZW ondersteuning) Gebruiken van dat wat al ontwikkeld is Draagvlak totale veld nodig Vertrek punt is inhoud van dagelijkse werk Veel aandacht voor stem client/vertegenwoordiger Geen burocratische set Eenheid van taal, vergelijkbaarheid nastreven

15 CAHPS Inspectie Formulier VWS AVVV VGN ZN FvO CG-raad IGZ NVAVG NVO/ NIP

16 Uitgangspunt: relatieve normen en best practices Toezicht op verantwoorde zorg en bestaan Intramurale GZ instelling Inspectie verscherpt toezicht Algemene stimulering kwaliteit Absolute norm alleen indien voor borging veiligheid cruciaal

17 Geen opsomming van minimum normen Minimumnormen zijn in principe ongewenst Demotiverend voor professionals en instellingen Schadelijk voor imago Fungeren in praktijk vaak als “maximumnorm” –In grondslag voor financiering –Werkt door in interne sturing Remt verbeteringen en innovatie Genereert heiloze discussies bijv. Wat mag je decubituspercentage zijn?

18 UITGANGSPUNT HET TOETSINGSKADER IS EEN Better done than perfect Validiteit en betrouwbaarheid optimaliseren Sector en de daar aanwezige kennis is dynamisch Van intramuraal—extramuraal– naar keten –naar doelgroepen groeimodel

19 WERKWIJZE BIJ RAPPORTAGE IGZ verplicht aanlevering Verzekeraars/Zorgkantoor laat zich in contractering hierdoor leiden Aanbieders presenteren zelf Aanbieders leveren aan één partij (CIBG)

20 Een praktisch voorbeeld Een zorgorganisatie heeft hoge prevalentie dwangtoepassingen Hoe is verbetering mogelijk? Evidence based richtlijn Deskundige zorgverleners maken en houden Zorgverleners verantwoordelijk maken voor verbetering Uniforme meetmethode Randvoorwaarden door leiding Nieuwe werkwijze borgen door systeem

21 Toekomst Verantwoorde zorg is genormeerd Cliëntveiligheid is in absolute normen vertaald IGZ toetst verantwoorde zorg en kwaliteit van bestaan via werkwijze GGT Instelling is transparant op uitkomsten en waardering cliënt/patiënt (jaardocument en kies beter.nl) Instelling is gecertificeerd op veiligheid en cruciale zorgprocessen Continue verbetering van de normen door gebruik best practices

22 WAT VERWACHT DE INSPECTIE VAN U? Doe mee met het ontwikkelen van normen en indicatoren voor verantwoorde zorg en kwaliteit van het bestaan Maak beleid voor de implementatie van normen en indicatoren en betrek werkvloer hierbij Maak keuzen in verbeteracties gericht op verbetering van de uitkomsten Maak prestaties zichtbaar door meten en registreren Faciliteer acties en innovaties van de werkvloer

23 Dank voor uw aandacht Ik sta open voor vragen en discussie

24 STELLING Zorgaanbieders die zich verantwoorden op uitkomstindicatoren hebben een sober certificatiesysteem nodig gericht op cruciale zorgprocessen

25 STELLING Als de uitkomst goed is, is de weg waarlangs dat bereikt wordt niet belangrijk


Download ppt "Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Inspectie voor de Gezondheidszorg drs. Jenneke van Veen Algemene leden vergadering VGN 27 juni 2006 Hoofdinspecteur."

Verwante presentaties


Ads door Google