De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitszorg SPO Utrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitszorg SPO Utrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitszorg SPO Utrecht
Presentatie GMR 3 februari 2009

2 Wat is kwaliteitszorg Systematisch nagaan of je de goede dingen
goed doet

3 Waarom eigen systeem voor kwaliteitszorg
Meer gericht informatie verzamelen voor schoolontwikkeling Wens om meer resultaatgericht te kunnen werken en te sturen Veranderende rol inspectie Meer autonomie  meer verantwoording afleggen Mogelijkheid voor benchmarking

4 Uitgangspunten SPO-aanpak in 2004
Niet alleen naar resultaten kijken  INK als ordeningsmodel (11 aandachtsgebieden) Sluit aan bij toetsingskader inspectie Praktische bruikbaarheid voor schoolontwikkeling Mogelijkheid voor bovenschoolse informatie Mogelijkheid voor benchmarking

5 SPO INK-model Input Leiderschap Personeel Processen
Waardering personeel Resultaten Visie Waardering klanten Cultuur en klimaat Middelen Waardering maatschappij

6 Hoe is het systeem ontwikkeld?
Aandachtsgebieden van het INK als basis Per aandachtsgebied kwaliteitsaspecten benoemd (28) Bestaand beleid verwerkt in aanpak Per kwaliteitsaspect indicatoren benoemd Instrumenten benoemd en/of ontwikkeld voor het meten van de indicatoren

7 Kwaliteitsaspecten Samenstelling leerlingen Populatie
Beleidsvoerend vermogen Begeleiden en stimuleren van personeel Organiserend vermogen Personeels gegevens Professionalisering Gesprekscyclus Taakbeleid Visie op ontwikkeling en onderwijs Pedagogisch klimaat Professioneel klimaat Financieel beleid Inzet middelen materiaal en huisvesting Inzet personele middelen Onderwijsleerproces Leerstofaanbod Zorg en begeleiding Leertijd Communicatie Ouderbetrokken Heid Waardering personeel Waardering ouders Waardering leerlingen Tussenresultaten Eindresultaten Schoolloopbaan Vervolg schoolloopbaan Waardering externen

8 Voorbeeld bepalen indicatoren
Aandachtsgebied: Input Kwaliteitsaspect 1: samenstelling leerlingenpopulatie Indicatoren: - achtergrondkenmerken leerlingen - beginniveau leerlingen - tussentijdse instroom - thuissituatie van leerlingen

9 Voorbeeld bepalen indicatoren
Aandachtsgebied:Cultuur en klimaat Kwaliteitsaspect 10: pedagogisch klimaat Indicatoren: Respectvolle omgang tussen leerlingen Respectvolle omgang tussen leerlingen en personeel Respectvolle omgang tussen personeel Respectvolle omgang tussen personeel en ouders Leer- en werkklimaat Veiligheid

10 Hoe meten we wat we willen weten
Systematische aanpak Verzamelen: veel informatie is er al (bijv. CITO LVS) of is te verkrijgen (bijv. van de gemeente of CFI) Bevragen: zelfevaluatielijsten voor directie, intern begeleiders,leerkrachten Bevragen: waardering personeel, ouders en leerlingen bovenbouw Nog ontwikkelen: waardering maatschappij, leiderschap, verzamelen kengetallen personeel en materieel

11 Hoe voeren we in? 1e doel : kwaliteitszorg inbedden in werkwijze scholen Directeuren trainen samen om aan kwaliteitszorg te werken 2e doel : informatie van alle scholen ook bovenschools verzamelen Bestuur trainen om informatie ook gebruiken voor bestuursbeleid

12 Handreiking aan scholen
Directeur is verantwoordelijk Elke school heeft SPO Handboek Kwaliteit als handreiking Aanpak inbedden in werken met schoolplan, jaarplannen en tweejaarlijkse verslagen Elkaar ondersteunen bij invoering

13 SPO Handboek Kwaliteit
Inleiding: wat en waarom? Overzicht kwaliteitsaspecten Bijlagen: hoe kom je aan gegevens? Hoe interpreteer je en leg je verbanden? Hoe maak je een kwaliteitsverslag? Per kwaliteitsaspect: welke indicatoren zeggen iets over dit aspect

14 Wanneer is het geslaagd?
Als de aanpak systematisch in school gebruikt wordt Als elk personeelslid benieuwd is naar de informatie die verzameld wordt Als informatie gedeeld en gebruikt wordt Als informatie helpt om het onderwijs meer systematisch te verbeteren


Download ppt "Kwaliteitszorg SPO Utrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google