De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsbeleid Teampresentatie september 2010. Doel bijeenkomst: 1.Informeren personeel / teams over ontwikkeling kwaliteitsbeleid binnen Noordkwartier;

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsbeleid Teampresentatie september 2010. Doel bijeenkomst: 1.Informeren personeel / teams over ontwikkeling kwaliteitsbeleid binnen Noordkwartier;"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsbeleid Teampresentatie september 2010

2 Doel bijeenkomst: 1.Informeren personeel / teams over ontwikkeling kwaliteitsbeleid binnen Noordkwartier; 2.Vragen, uitwisseling en (korte) discussie; 3.Ruimte voor andere schoolzaken. Totaal ongeveer een uur

3 Thema’s: 1.Kwaliteitsbeleid: wat is dat? 2.Beleid bovenschools: strategisch beleidsplan 3.Schoolontwikkeling en Schoolplan 4.Opbrengstgericht werken 5.Leerlingen: zorg en begeleiding 6.Leerkrachten: handelen en begeleiding 7.Acties / tijdpad

4 Kwaliteitsbeleid: Wet Primair Onderwijs: Wat?Verantwoording naar: 1.Schoolplan:inspectie / intern 2.Schoolgids:inspectie / ouders 3.Klachtenregelingintern / (G)MR Inspectie toetst de kwaliteit

5 Kwaliteitsbeleid: Ontwikkeling: Wat?Verantwoording naar: 1.Opbrengsten:inspectie / intern 2.Management & Organisatieinspectie / intern 3.Financiële kaders / middeleninspectie / intern 4.Intern toezichtinspectie

6 Kwaliteitsbeleid : Vorm geven door: 1.Leerlingenzorg 2.Opbrengsten 3.Leraar 4.Management 5.Schoolplan 6.Strategische bestuursplan (ondernemersplan) Model: INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit)

7 INK model LEREN EN VERBETEREN / ACT KWALITEITSZORG UITVOEREN / DO 6. MANAGEMEN T VAN PROCESSEN METEN / CHECK 10. RESUL- TATEN 7. WAAR- DERING DOOR PERSONEEL 8. WAAR- DERING LEERLINGE N OUDERS 9. WAAR- DERING DOOR DERDEN ORGANISEREN / PLAN 1. VISIE MISSIE & IDENTI- TEIT 2. BESTURING a: LEIDER SCHAP & MANAGE MENT b: [CULTUUR & KLIMAAT] 4. PERSONEEL S BELEID 3. ONDERWIJS - KUNDIG BELEID 5. MIDDELEN BELEID

8 Wat is het primaire doel / identiteit van onze organisatie, waarom bestaan wij? Waar staan we voor, hoe doen we het? Wat willen wij op de lange termijn bereiken? Waar staan we voor, hoe doen we het? Wat willen wij op de lange termijn bereiken? Hoe gaan we de visie op middellange termijn realiseren? Wat zijn de belangrijkste factoren om de strategie en – doelstellingen te realiseren? Wat moeten we meten om (bij) te sturen en de voortgang te rapporteren? Strategisch beleidsplan

9 Strategisch beleid Kernthema’s: 1.Noordkwartier: Waar willen we naar toe (o.a. krimp)? 2.Identiteit:Wie willen we zijn (‘smoel’)? 3.Bestuur & organisatie: Hoe organiseren we bestuur en management (kwaliteit/betaalbaar)? 4.Profilering:Wat is onze ambitie? 5.Marketing en PR:Hoe ‘verkopen’ we ons? (imago) 6.Onderwijskwaliteit:Hoe helpen we de leerling en de leerkracht? 7.Kwaliteit en toezicht:Verhouding opbrengsten-doelen (INK)? 8.Leiderschap:Wat is nodig om dit te realiseren?

10 Opbrengstgericht werken Verschillende niveaus: 1.Bestuur: Strategisch beleid vaststellen / toetsen 2.Bovenschools management:Beleid en opbrengsten 3.Scholen: Profilering / kwaliteit 4.Directies:Beleid en opbrengsten 5.Middenkader:Uitvoering / organisatie 6.OP / OOP:Competent / groei / ontwikkeling 7.Leerling:Resultaten in brede zin Afspraken: schoolplan (meerjaren financieel en onderwijskundig beleid) managementcontract (jaarplan: acties en opbrengsten) monitoren beleidsontwikkeling en resultaten / opbrengsten

11 Wat is het primaire doel / identiteit van onze organisatie, waarom bestaan wij? Waar staan we voor, hoe doen we het? Wat willen wij op de lange termijn bereiken? Waar staan we voor, hoe doen we het? Wat willen wij op de lange termijn bereiken? Hoe gaan we de visie op middellange termijn realiseren? Wat zijn de belangrijkste factoren om de strategie en – doelstellingen te realiseren? Wat moeten we meten om (bij) te sturen en de voortgang te rapporteren? Schoolplan

12 Leerlingenzorg Richtingbepalende thema’s: 1.Directeur: Is verantwoordelijk voor gehele beleid (ontwikkeling, invoering, uitvoering en evaluatie) 2.Leerkracht:Is verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces en de zorg/begeleiding van de kinderen 3.Intern begeleider:Leerkracht met taak: uitvoerend en coördinerend Functie: beleidsontwikkeling / aansturing en coaching 4.Netwerk IB:Bovenschoolse aansturing leerlingenzorg 5.Directieplatform:Bovenschoolse aansturing onderwijskundig beleid en leerlingenzorg (kaders) 6.Kengetallen:Uniform LVS en toetsenpakket Tussen- en eindresultaten Kwaliteit: INK: cyclisch werken (PDCA)

13 Inzet versterken leer-kracht Thema’s: 1.Didactisch handelen: Versterken vaardigheden / competenties Klassenmanagement Reken- en taalvaardigontwikkeling 2.Leerlingenbegeleiding:Verbeteren / versterken zorg&begeleiding Groeps- en handelingsplannen Toetsresultaten 3.Onderwijsaanbod: Adaptief werken / onderwijs op maat Passend onderwijs Onderscheidend Profiel / concept 4.Leerkrachtbegeleiding:Directeur: VHM / gesprekkencyclus Intern begeleider: inhoudelijke ondersteuning Inhoudelijk traject Cadenza

14 Acties / tijdpad 2009-2010: Strategisch beleid: Vaststellen kernthema’s strategisch beleidsplan 2011-2015 Zelfevaluatie prestatie-indicatoren Concept beleidsplan Taal- en rekenaanbod: Inventarisatie behoefte begeleiding / ondersteuning op scholen Concept voorstel plan van aanpak Leerlingenzorg: Vaststellen minimumpakket toetsen voor alle scholen Concept voorstel plan van aanpak aanschaf materialen Criteria opbrengsten (CITO) toetsen / Parnassys Personeelsbeleid: Inventarisatie opleiding reken- en taalcoördinator Beleid functiemix / informatie ib-ers Directeuren: Betrokken bij planvoorbereiding (informatie, voorlichting, bespreking)

15 Acties 2009-2010 Planning 20092010 WerkgroepSeptemberoktobernovember januari februarimaartaprilmeijuni Vereniging [Sjoerd B.] Strategische heroriëntatie Noordkwartier [kernthema’s] Sjoerd B. Strategische heroriëntatie Noordkwartier [kernthema’s] Sjoerd B. Verenigingspro fiel in prestatie indicatoren en lopende tekst Theo W. Zelfevaluatie 04-06 Theo W. Ad v. D Bovenschool s [] Studieochtend directeuren VHM 25-05 Ad B. 1 x 2 Theo W. 1 x 1 School [] Onderzoek scholen Taal/Rekenen Onderzoek scholen Taal/Rekenen Onderzoek scholen Taal/Rekenen Intakegesprek ken Taal/Rekenen Fred/Bert Uiterlijk 18-06 bovenschoolse matrix gereed rond taal en rekenaanbod Intern Begeleiders [Jannes de V.] Updaten Leerlingvolg- systemen Besluit nemen over monitor LVS Trainingsdag voor Ib-ers en directeuren rond monitor LVS Uniform format ontwikkelen voor opbrengst- rapportage

16 Acties 2010-2011 Planning 20102011 Werkgroepseptemberoktobernovember Overleg 4-11 januarifebruarimaart Overleg 3-3 aprilmeiJuni Vereniging [Sjoerd B. ] Strategisch beleidsplan 2011-2015 Theo W. 1 x 8 Actieplannen inrichten Theo W. 1 x 4 Actieplannen inrichten Theo W. 1 x 4 Early warning systeem Theo W. 1 x 2 Claire R. 1 x 2 Early warning systeem Theo W. 1 x 2 Claire R. 1 x 2 Early warning systeem Borging: handleidingen Theo W 1 x 4 Borging: handleidingen Borging: handleidingen/ Procedures Bovenschool s Tweedaagse over resultaatgericht leidinggeven [Eelde? 2 gr.] 02/03-09 14/15-09 Theo W. 1 x 8 Marco K. KWZ (1 daagse) [Schoolprofiel] 19-10 Bas v. L. 1 x 4 Theo W. 1 x 5 (concept profiel) KWZ (1 daagse) [Evaluatie] 7-12 Bas v. L. 1 x 4 Training directeuren VHM [1 dagdeel] 18-01 Henk P. Ad B. 1 x 1 Fred K. 1 x 1 Training directeuren VHM [2 dagdelen] 15-02 Henk P. Ad B. 1 x 1 Fred K. 1 x 2 KWZ (1 daagse) [Bezinning] 15-03 Bas v. L. 1 x 4 Claire R. (format SP) 1 x 4 VHM Schoolleiders Invulling nader te bepalen KWZ (1 daagse) [Actieplannen] 24-05 Bas v. L 1 x 4 SchoolTeampresentaties Project OGW Vóór 15-09 Sjoerd B. Geert M. Nà 15-09 of zoveel eerder als mogelijk Studiedagdeel VHM per school (14 x) Ad B. 8 x 2 Henk P. 6 x 2 KWZ (1 daagse) [Schoolprofiel] (14 x) Ad v.D. 6 x 3 Jessica K. 4 x 3 Jaap d. J 4 x 3 Meting VHM Ad B. 5 x 2 Henk P. 6 x 2 Schrijven schoolprofiel Ondersteuning op afroep per school Meting VHM Ad B. 5 x 3 Henk P. 6 x 3 KWZ (1 daagse) [Evaluatie] (14 x) Ad v.D. 6 x 3 Jessica K. 4 x 3 Jaap d J. 4 x 3 Meting VHM Ad B. 5 x 1 Henk P. 6 x 1 Schrijven zelfevaluatie Bovenschools aanbod instructie gereed Meting VHM Ad B. 5 x 1 Henk P. 6 x 1 KWZ (1 daagse) [Bezinning] (14 x) Ad v.D. 6 x 3 Jessica K. 4 x 3 Jaap d. J 4 x 3 Schrijven schoolplan Ondersteuning op afroep per school Schrijven schoolplan Ondersteuning op afroep per school Schrijven schoolplan Ondersteuning op afroep per school Intern Begeleiders [Jannes de V.] Opbrengst- Rapportage per school gereed Trainingsdag Ib-ers en directeuren rond Taal en Rekenen Opbrengst- Rapportage per school gereed

17 Acties 2010-2011 Strategisch beleid: Strategisch bestuursbeleidsplan Schoolplan: Model schoolplan met algemeen deel Schoolspecifiek door directeur / team Invoering INK-model: prestatie-indicatoren (opbrengsten) Directies: Managementcontracten: monitoring / toezicht / begeleiding / ondersteuning Opleiding en certificering directeuren VHM Taal- en rekenaanbod: Uitvoering plan van aanpak (Cadenza) Leerlingenzorg: Parnassys implementeren en inrichten m.b.t. LVS en kengetallen IB-netwerk / directieplatform Noordkwartier Overlegstructuur directeur – ib-er Leerkrachten: Afnemen VHM en gesprekkkencyclus (o.a. POP / TOP / coaching&begeleiding)

18 Werkgroep Kwaliteitsbeleid: Samenstelling:Sjoerd Boonstra (vz.) Henk Ebbers Rita Joustra Jannes de Vries Samenwerking VCPO Noord-Groningen Regie: BM Noordkwartier Uitvoering: Cadenza

19 Reacties ?? Vragen ?? Opmerkingen ??


Download ppt "Kwaliteitsbeleid Teampresentatie september 2010. Doel bijeenkomst: 1.Informeren personeel / teams over ontwikkeling kwaliteitsbeleid binnen Noordkwartier;"

Verwante presentaties


Ads door Google