De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medezeggenschap en ondersteuningsplannen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medezeggenschap en ondersteuningsplannen"— Transcript van de presentatie:

1 Medezeggenschap en ondersteuningsplannen

2 Verbeteren en borgen kwaliteit zorg en ondersteuning :
- Zorg op Maat Kwaliteit van bestaan Zeggenschap Regie over eigen leven - Indicatie AWBZ in ZZP, (zorgzwaartepakket) ONDERSTEUNINGSPLAN

3 Cliëntperspectief centraal
Zelfbepaling en eigen regie Vraaggericht werken Samenhang tussen doelen en afspraken Betrouwbare informatie Keuzevrijheid Sociale participatie Welzijn, welbevinden, bejegening Betrokkenheid familie/ouders/direct netwerk (heeft positieve invloed op zorgproces, vraaggericht werken en service aan de cliënt)

4 Wet- en Regelgeving Zorgplannen/Ondersteuningsplannen
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst(WGBO) Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (CR verzwaard advies) Zorgplan verplicht (maart 2009) Invoering Zorgzwaartepakketten ( ) Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) In de maak: Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ) Beginselenwet Care

5 Ondersteuningsplan (OP)
Vastleggen ondersteuningsbehoeften cliënt ter aanvulling van de eigen (on)mogelijkheden en zijn/haar directe omgeving. De ondersteuningsbehoefte wordt vastgelegd in zorgafspraken in een ondersteuningsplan Over deze vastgelegde en “ingekochte” zorg leggen zorgaanbieders verantwoording af aan de cliënt/cliëntvertegenwoordiger en hebben ze een verplichting tot levering.

6 Ondersteuningsplan Veel verschillende benamingen
Grote diversiteit in opzet (zeer uitgebreid, vast format, alleen hoofdlijnen, concrete doelen afwerken, vanuit toekomstperspectief geschreven, gebaseerd op levensverhaal enz.) Geen aanwijzingen voor goede voorbeelden en resultaten Alleen tijdsbeslag verschilt.

7 Toetsingscriteria OpSterk Ondersteuningsplannen
In het ondersteuningsplan staan de wensen en behoeften van de cliënt. De cliënt/cliëntvertegenwoordigers heeft – indien nodig – ondersteuning gekregen om te zorgen dat zijn vragen en behoeften centraal staan Er staan concrete doelen en afspraken in het ondersteuningsplan. Periodiek wordt geëvalueerd of deze zijn nagekomen De cliënt is eigenaar van het ondersteuningsplan

8 Betrokkenheid cliëntenraad bij de invoering van ondersteuningplannen
Is de invoering besproken met de cliëntenraad? Ja : ,5% Nee : % Mededeling, in voorbereiding : 28,5%

9 Wat is belangrijk voor de cliënt en de (centrale) cliëntenraad
Van wie is het ondersteuningsplan Hoe komt het ondersteuningsplan tot stand Wat is de rol en de positie van de cliënt/cliëntvertegenwoordiger Is de cliëntenraad/cliëntvertegenwoordigers van meet af aan betrokken bij de totstandkoming van het ondersteuningsplan Is het ondersteuningsplan geschreven in voor de cliëntenraad/cliëntvertegenwoordiger begrijpelijke taal Wordt het ondersteuningsplan jaarlijks geëvalueerd in aanwezigheid van de cliënt /cliëntvertegenwoordiger

10 Rol cliëntenraden bij totstandkoming OP vanuit cliëntperspectief
Cliëntenraad richt zich op het proces (hoe geeft de zorgaanbieder uitvoering aan de betrokkenheid van de cliënt/cliëntvertegenwoordiger bij het ondersteuningsplan) Cliëntenraad benadert het proces vooral praktisch en praktijkgericht Cliëntenraad bespreekt de voorwaarden en toetsingscriteria met de zorgaanbieder Cliëntenraad evalueert het proces met de zorgaanbieder en stelt bij indien nodig

11 Rol cliëntenraad Vinger aan de pols
Bewaking proces, meedenken en meepraten Evaluatie proces Bijsturing Verwachting directe zorgverleners bij uitwerking ondersteuningsplan vanuit het cliëntperspectief Goede voorlichting en informatie aan cliënten/cliëntvertegenwoordiger Betrokkenheid cliënt/cliëntvertegenwoordiger bij het ondersteuningsplan

12 Rol Cliëntenraad Wat moet er minimaal in een zorgplan staan
Hoe informeert de zorgaanbieder de cliënten/cliëntvertegenwoordigers over het recht op een zorgplan Hoe ziet de zorgaanbieder erop toe dat de afspraken uit de zorgplannen worden nagekomen Klachtenprocedure Bij nalatigheden kan cliëntenraad in overleg gaan met het zorgkantoor

13 Tips voor cliëntenraden
Cliëntenraad hoeft de problemen niet op te lossen: Dat moet de zorgaanbieder doen Taak cliëntenraad is te melden wat cliënten/vertegenwoordigers belangrijk vinden Discussieer niet over geld in relatie tot de ondersteuningsplannen, maar geef signalen en wensen weer

14 Dialoog in de praktijk tussen cliëntenraad en zorgaanbieder
Medezeggenschap en ondersteuningsplannen: Bekijk wat de zorginstelling nu al doet Bespreek in de cliëntenraad of dit voldoende is Wat wilt u bereiken Overleg hierover met de zorgaanbieder Geef advies en leg afspraken vast Evalueer of de afspraken nagekomen worden

15 Hulpmiddelen Project Opsterk Ouders helpen Ouders
Handreiking Zorgplannen, ontwikkeld door KansPlus Zorg Zwaartepakketspel: ZZP, Wat kan een Woning er mee?

16 Aan de slag! Henny Vermolen – van Gerwen
Dialoog in de dagelijkse praktijk Aan de slag! Henny Vermolen – van Gerwen

17 Met dank aan de organisaties die dit project mogelijk hebben gemaakt !


Download ppt "Medezeggenschap en ondersteuningsplannen"

Verwante presentaties


Ads door Google