De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezamenlijke uitwerking adoptiegroepen Wijkwerkers & Gezinswerkers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezamenlijke uitwerking adoptiegroepen Wijkwerkers & Gezinswerkers"— Transcript van de presentatie:

1 Gezamenlijke uitwerking adoptiegroepen Wijkwerkers & Gezinswerkers

2 Uitgangspunt 1: Het Gezin
Het begint bij het gezin en het draait om het gezin. Het gezin is het meest natuurlijke en meest directe vangnet waar tijdens levensproblemen op teruggevallen wordt. Wanneer één of meer gezinsleden problemen ervaren die hun participatie in de samenleving belemmeren en die ze samen niet zelfstandig het hoofd kunnen bieden hebben ze recht op hulp. De hulp zal zich zo veel mogelijk richten op het gezin als eenheid. Een doel is dat binnen het gezin de leden elkaar optimaal ondersteunen.

3 Uitgangspunt 2: Sociaal netwerk
Rondom het gezin zijn buren, familieleden, vrienden, klasgenoten, docenten, collega’s, ouders van vriendjes, etc. Wanneer het sociale netwerk ruim en betrokken is wordt daarmee de veerkracht die nodig is om tegenslag het hoofd te bieden sterk vergroot.

4 Team van wijkwerkers Wanneer het gezin met het eigen sociale netwerk er niet in slaagt om de problemen op te lossen kunnen ze in contact komen met een wijkwerker. De wijkwerker is een generalist welke functioneert in een klein team. De wijkwerker is in staat om met het gezin te verhelderen wat er goed gaat, wat er niet goed gaat en wat de potentiële mogelijkheden en mogelijk blijvende beperkingen van het gezin zijn. En natuurlijk trekt de wijkwerker samen met het gezin conclusies over of er hulp nodig is en zo ja: of de wijkwerker die zelf biedt of dat daarvoor anderen worden betrokken. Hierover verderop meer.

5 Specialisten en gezins- of persoonlijk begeleiders
Aan de cirkel van de specialisten, gezinswerkers en persoonlijk begeleiders worden ondersteuningsvragen doorgespeeld die voor de wijkwerker te intensief zijn of die te specialistisch zijn. Bijvoorbeeld: Wanneer er zeer specialistische en intensieve ondersteuning nodig is om weer aan het werk te komen. Of wanneer er in een gezin zeer grote problemen spelen waardoor er meerdere contacturen per week nodig zijn. Binnen deze kring bevindt zich een breed spectrum aan instanties en zorgverleners.

6 Vrijwilligers Vrijwilligers kunnen zich in vrijwel alle cirkels bevinden. Ze kunnen (evt. via de wijkwerker) worden toegevoegd aan het sociaal netwerk. Professionele vrijwilligers kunnen een rol spelen in de cirkel van Specialisten en gezins- of persoonlijk begeleiders. Ook is het niet uitgesloten dat professionele vrijwilligers die structureel veel uren beschikbaar zijn onderdeel zijn van het team van wijkwerkers. Vanuit het principe van wederkerigheid zullen wijkwerkers (zeker bij inzet van vrijwilligers rondom een gezin) van de burger / het gezin ook vragen om een aandeel te leveren aan de civil society. Dat kan o.a. door zelf vrijwilliger te worden.

7 Focus op wijkwerkers Wijkwerkers zijn generalisten welke:
De wijk kennen. In staat zijn om de (potentiële) kracht van individuen, van gezinnen en van sociale netwerken uit te vragen en deze transparant in kaart te brengen. In staat zijn om de problemen en beperkingen van individuen, van gezinnen en van sociale netwerken uit te vragen en deze transparant in kaart te brengen. Mogelijkheden om het sociale netwerk te versterken en om daarbij zonodig vrijwilligers bij in te zetten maximaal benut.

8 Focus op wijkwerkers Wijkwerkers zijn generalisten welke:
In staat zijn om bij veelvoorkomende problemen individuen en gezinnen laagdrempelig en in korte trajecten te coachen. Volgens afspraken langdurig laagfrequent een ‘vinger aan de pols’ kunnen houden bij kwetsbare gezinnen. In staat is om samen met het gezin doelen en een plan uit te werken.

9 Focus op wijkwerkers Wijkwerkers zijn generalisten welke:
Geheel onafhankelijk is van de organisaties die zich bevinden in de cirkel van specialisten, gezinswerkers en persoonlijk begeleiders. Samen een klein team vormen. Gezamenlijk overleg & intervisie houden en deskundigheidsbevordering ontvangen. Elkaars kwaliteiten kennen. Volledige en objectieve kennis heeft van alle lokaal en regionaal beschikbare expertise. (sociale kaart)

10 Focus op wijkwerkers Wijkwerkers zijn generalisten welke:
In staat is om anderen bij de uitvoering van het plan te betrekken en daar samen met het gezin regie op te voeren. In staat is om indien nodig de regievoering warm over te dragen aan een specialist, gezinswerker of persoonlijk begeleider.

11 Focus op Specialisten en gezins- of persoonlijk begeleiders
Deze cirkel is zo groot als de gemeente toelaat. Van belang is dat de wijkwerkers altijd de actuele en objectieve gegevens beschikbaar hebben over de organisaties in deze cirkel. Gegevens zoals specifieke kwaliteiten/expertise, locaties en wachttijden. De organisaties en deelnemers in deze cirkel vormen geen team. Zij hebben geen vast overleg nodig. Coördinatie van de ondersteuning ligt bij de combinatie burger – wijkwerker.

12 Uitwerkpunten Omdat problemen ook vaak direct of indirect te maken hebben met inkomen en werk is een directe aansluiting tussen UWV en team van Wijkwerkers noodzakelijk De werkwijze bij gedwongen hulpverlening moet nader worden uitgewerkt. Hoe verhouden voorliggende zorg (bijvoorbeeld consultatiebureau en algemeen maatschappelijk werk) zich tot het team van Wijkwerkers? Welk financieringsmodel wordt gehanteerd? Bewaakt het team van Wijkwerkers het in te zetten budget? Bewaakt de gemeente dit door met vaste zorg- en dienstenaanbieders te contracteren? Of…?


Download ppt "Gezamenlijke uitwerking adoptiegroepen Wijkwerkers & Gezinswerkers"

Verwante presentaties


Ads door Google