De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Dhr. G. Nieuwdorp Thema: De weg naar nederigheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Dhr. G. Nieuwdorp Thema: De weg naar nederigheid."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Dhr. G. Nieuwdorp Thema: De weg naar nederigheid

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de kerkelijke kassen Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan.

4 Mededelingen Opgave voor de happitaria uiterlijk dinsdag 1 maart per briefje of per mail. Direct aansluitend aan de dienst is de hstemmingsvergadering

5 Liturgie zondag 21 februari Mededelingen Ps. 147: 1, 4, 6 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 25: 2, 4 Wetslezing LvK. 473: 6, 7, 8 Gebed Schriftlezing: Mattheus 6: 24 - 34 Psalm 131 Ps. 131: 1, 2, 3 NB Preek Ps. 138: 1, 3 Collecte Dankgebed * JdH. 53: 1, 4, 5 * Zegen * Staande

6 Mededelingen

7 Ps. 147: 1, 4, 6

8 Ps. 147: 1 Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen; Hoe goed is 't, onzen God te prijzen! 't Betaamt ons, psalmen aan te heffen, Die lief- lijk zijn, en harten treffen. De HEER wil ons in gunst aanschouwen; Hij wil Jeruzalem herbouwen; Vergâren en in vreê doen leven Hen, die uit Isrel zijn verdreven.

9 Ps. 147: 4 Zingt beurtelings, en dankt den HEERE; Zingt psalmen onzen God ter ere; Dien God, die, voor het oog der volken, De heem'len dekt met dikke wolken; Die d' aarde kroont met gunst en zegen, En haar besproeit met vruchtb'ren regen; Die 't gras door mild' en frisse droppen, Doet groeien op de heuveltoppen.

10 Ps. 147: 6 De HEER betoont Zijn welbehagen Aan hen, die need'rig naar Hem vragen, Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden, En door Zijn hand zich laten leiden; Die, hoe het ook moog' tegenlopen, Gestadig op Zijn goedheid hopen. O Salem, roem den HEER der heren; Wil Uwen God, o Sion, eren.

11 Stil gebed Votum en groet * Staande

12 Ps. 25: 2, 4

13 Ps. 25: 2 HEER', ai, maak mij Uwe wegen, Door Uw woord en Geest bekend; Leer mij, hoe die zijn gelegen, En waarheen G' Uw treden wendt, Leid mij in Uw waarheid, leer IJvrig mij Uw wet betrachten. Want Gij zijt mijn heil, o HEER', 'k Blijf U al den dag verwachten.

14 Ps. 25: 4 's HEEREN goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal Hij door Onderwijzing hen, die dwalen, Brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden 't zacht gemoed In het effen recht des HEEREN. Wie Hem needrig valt te voet, Zal van Hem zijn wegen leren.

15 Wetslezing

16 LvK. 473: 6, 7, 8

17 LvK. 473: 6 Neem mijn zonden en mijn schuld in 't beleid van uw geduld. Maak dat ik, opstandig kind, steeds de weg tot U hervind.

18 LvK. 473: 7 Neem, o Trooster, mijn verdriet, Gij veracht mijn tranen niet. Maak dat ook in mij uw kracht steeds in zwakheid wordt volbracht.

19 LvK. 473: 8 Neem en weeg mijn staat en stand in de weegschaal van uw hand. Maak dat ik in deemoed leer knecht te zijn, als Gij, o Heer.

20 Gebed

21 Schriftlezing: Mattheus 6: 24 - 34 Psalm 131

22 Ps. 131: 1, 2, 3 NB

23 Ps. 131: 1 NB O Heer, er is geen trots in mij, ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, ik zoek niet met een waanwijs oog naar wat te groot is en te hoog.

24 Ps. 131: 2 NB Heb ik mijn ziel niet naar uw wil gevoegd in vrede, mild en stil, zoals het pas gespeende kind troost in zijn moeders armen vindt?

25 Ps. 131: 3 NB Gespeend en toch getroost, zo laat mijn ziel zich leiden door Gods raad. Hoop, Israël, op God den Heer, rust bij Hem nu en immermeer.

26 Preek

27 Schriftlezing: Mattheus 6: 24 - 34 Psalm 131 Tekst: Psalm 131 De weg naar nederigheid Zingen na de preek Ps. 138: 1, 3

28

29 Ps. 138: 1 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer Vermelden, HEER, U dank bewijzen; 'k Zal U in 't midden van de goôn, Op hogen toon, Met psalmen prijzen; Ik zal mij buigen, op Uw eis, Naar Uw paleis, Het hof der hoven, En, om Uw gunst en waarheid saâm, Uw groten naam Eerbiedig loven.

30 Ps. 138: 3 Dan zingen zij, in God verblijd, Aan Hem gewijd, Van 's HEEREN wegen; Want groot is 's HEEREN heerlijkheid, Zijn Majesteit Ten top gestegen; Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, Op hen het oog, Die need'rig knie - len; Maar ziet van ver met gramschap aan Den ijd'len waan Der trotse zielen.

31 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

32 Dankgebed

33 JdH. 53: 1, 4, 5 * Staande

34 JdH. 53: 1 Ga niet alleen door 't leven, die last is u te zwaar. Laat Een u sterkte geven, ga tot uw Middelaar! Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween, en zoveel leed te dragen, ga niet alleen! En zoveel leed te dragen, ga niet alleen! * Staande

35 JdH. 53: 4 Wat klaagt gij om een wonde, die slechts erbarming sloeg? Wat zucht gij om de zonde, die uw Verlosser droeg? Wat staat gij angstig, droevig, als waart gij steeds alleen? Komt, gaat getroost, blijmoedig naar Jezus heen! Komt, gaat getroost, blijmoedig naar Jezus heen! * Staande

36 JdH. 53: 5 Welzalig, die 't ervaren, dat Hij hun alles is; dan kennen z' in gevaren bezorgdheid noch gemis. Hij draagt dan in Zijn armen, door alle nood hen heen. Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen! Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen! * Staande

37 Zegen * Staande

38 U bent vanmiddag weer van harte welkom !!

39 Stemmingsvergadering

40 Leden stemcommissie: Zr. M. L. de Koeijer Zr. L.A. bij de Vaate Br. H. J. Drayer Br. L. van Schaik

41 Jeugdouderling P. Moret Ouderling scribaWijkouderlingWijkdiaken O JaO J. de JongO M. BloemhofO M. van der Maas O NeeO P. NicolasenO G. de HondO G. Zwemer O Blanco

42 Kandidaten voor de ambtsdragerverkiezing: Jeugdouderling:P. Moret (min. 85%) Ouderling scriba: J. de Jong P. Nicolasen Wijkouderling: M. Bloemhof G. de Hond Wijkdiaken: M. van der Maas G. Zwemer


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Dhr. G. Nieuwdorp Thema: De weg naar nederigheid."

Verwante presentaties


Ads door Google