De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze doopdienst is Ds. J.G. Schenau.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze doopdienst is Ds. J.G. Schenau."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze doopdienst is Ds. J.G. Schenau

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar oud. Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte kerkelijke kassen uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 15 november a.s. hoopt ds. Weststrate in de morgendienst en ds. van Langevelde in de middagdienst voor te gaan.

4 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 148: 6, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 333: 1, 3, 4 Heilige Doop Gebed Schriftlezing: Deut. 6: 4–9 Efez. 6: 1-4 SB. 1 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 71: 4, 10 NB Einde Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 48: 6 *Geloofsbelijdenis *NLB 416: 1, 2 *Zegen *NLB 416: 3, 4 * Staande

5 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 148: 6, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 333: 1, 3, 4 Heilige Doop Gebed Schriftlezing: Deut. 6: 4–9 Efez. 6: 1-4 SB. 1 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 71: 4, 10 NB Einde Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 48: 6 *Geloofsbelijdenis *NLB 416: 1, 2 *Zegen *NLB 416: 3, 4 * Staande

6 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 148: 6, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 333: 1, 3, 4 Heilige Doop Gebed Schriftlezing: Deut. 6: 4–9 Efez. 6: 1-4 SB. 1 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 71: 4, 10 NB Einde Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 48: 6 *Geloofsbelijdenis *NLB 416: 1, 2 *Zegen *NLB 416: 3, 4 * Staande

7 Ps. 148: 6, 5 NB Naam van den Heer die heilig zijt, gezegend uw aanwezigheid. Ver boven aard' en hemel gaat de luister van uw hoge staat. God is nabij en zeer verheven, Hij doet zijn volk in ere leven. Daarom gij schepping wijd en zijd, verhoogt den Heer en weest verblijd!

8 Ps. 148: 6, 5 NB Koningen die op aarde troont, en natieën die rondom woont, gij rechters met uw ambt bekleed, gij vorsten tot het recht gereed, gij jongemannen en gij maagden, gij kinderen en hoogbedaagden, mensen in ouderdom en jeugd, verhoogt den Heer en weest verheugd!

9 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 148: 6, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 333: 1, 3, 4 Heilige Doop Gebed Schriftlezing: Deut. 6: 4–9 Efez. 6: 1-4 SB. 1 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 71: 4, 10 NB Einde Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 48: 6 *Geloofsbelijdenis *NLB 416: 1, 2 *Zegen *NLB 416: 3, 4 * Staande

10 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 148: 6, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 333: 1, 3, 4 Heilige Doop Gebed Schriftlezing: Deut. 6: 4–9 Efez. 6: 1-4 SB. 1 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 71: 4, 10 NB Einde Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 48: 6 *Geloofsbelijdenis *NLB 416: 1, 2 *Zegen *NLB 416: 3, 4 * Staande

11 Lied 333: 1, 3, 4 O Here God, ons liefst verlangen, dit kind van ons, dit liefdepand, wij hebben het van U ontvangen, wij geven 't U uit uwe hand.

12 Lied 333: 1, 3, 4 Geef dat wij niets zozeer begeren, als dat ons kind U kennen zal, die U in Christus onze Here geopenbaard hebt eens voor al.

13 Lied 333: 1, 3, 4 Geef dat het van ons leert te kijken naar Hem die 't licht der wereld is en altijd meer op Hem gaat lijken: een lichtglans in de duisternis,.

14 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 148: 6, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 333: 1, 3, 4 Heilige Doop Gebed Schriftlezing: Deut. 6: 4–9 Efez. 6: 1-4 SB. 1 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 71: 4, 10 NB Einde Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 48: 6 *Geloofsbelijdenis *NLB 416: 1, 2 *Zegen *NLB 416: 3, 4 * Staande

15 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 105: 5 Woord voor de kinderen Here der heren (E&R) Doopvragen Doopbediening Ps. 103: 5 NB Overhandiging doopgeschenk

16 Doopformulier De Doop is door onze Heere Jezus Christus voor Zijn gemeente ingesteld, toen Hij Zijn apostelen het bevel gaf: “Ga dan heen, maak al de volken tot Mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leer hen alles onderhouden wat Ik u bevolen heb (Mat.28:19).” In Zijn Woord heeft God ons bekend gemaakt, wat de Doop voor ons betekent. De hoofdzaak is in drie punten samen te vatten:

17 Doopformulier Ten eerste zegt de Doop ons, dat wij met onze kinderen al vanaf onze verwekking en geboorte met de zonde besmet zijn. Daarom rust op elk mens de toorn van God. Wij kunnen niet in Gods Koninkrijk komen tenzij wij opnieuw geboren worden. De onderdompeling in, of de besprenkeling met het water laat ons zien dat ons hart onrein is. Zo dringt God er in de Doop bij ons op aan: Heb een afkeer van de onreinheid van je hart. Verneder je voor God. Zoek je reiniging en zaligheid buiten jezelf.

18 Doopformulier Ten tweede is de Doop een afbeelding en waarmerk van de afwassing van onze zonden in Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de Naam van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, verzekert en bekrachtigt God de Vader voor ons, dat Hij met ons een eeuwig verbond van genade sluit en ons adopteert als Zijn kinderen en erfgenamen. Daarom zal Hij ons ook verzorgen met al het goede. Hij wil al het kwaad óf van ons weren, óf daar voor ons het beste uit laten voortkomen.

19 Doopformulier En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, verzekert de Zoon ons, dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden en ons laat delen in Zijn dood en Zijn opstanding. Daardoor zijn wij van onze zonden bevrijd en worden wij rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, verzekert Hij ons, dat Hij in ons wil wonen en ons wil heiligen om ledematen van Christus te zijn. Hij is het toch die ons toeëigent wat wij in Christus hebben?

20 Doopformulier Namelijk: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Tot op dat moment waarop wij, met de gemeente van allen die God heeft uitgekozen, voor God zullen staan in het eeuwige leven, heilig en zonder enige smet. De Doop wijst dus op onze onreinheid én op de afwassing van onze zonden:

21 Doopformulier Ten derde bevestigt de doop voor ons ook de roeping en de verplichting van het verbond dat God met ons sluit: namelijk dat Hij van ons een nieuwe gehoorzaamheid vraagt. Dat houdt in dat we Deze enige God (Vader, Zoon en Heilige Geest), aanhangen, vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht. De nieuwe gehoorzaamheid betekent ook afstand doen van de wereld, onze oude natuur doden en een nieuw leven leiden in ontzag en liefde voor God.

22 Doopformulier En als wij uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet wanhopen en niet in de zonde blijven liggen, want de Doop is een waarmerk en een onomstotelijk bewijs dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Maar waarom moeten dan ook kleine kinderen gedoopt worden? Hoewel onze kleine kinderen deze dingen nog niet weten, mogen zij niet van de Doop worden uitgesloten, omdat zij óók zonder het zelf te weten in Adam -het hoofd van alle mensen- veroordeeld zijn en in Christus tot genade aangenomen worden.

23 Doopformulier Want God heeft toch gezegd tegen Abraham, de vader van alle gelovigen, en daarmee dus ook tegen ons en onze kinderen: “Ik zal Mijn verbond sluiten tussen Mij en u en uw nageslacht na u, van geslacht op geslacht, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn. (Gen 17:7 )” Hetzelfde zei Petrus met deze woorden: “Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, uw God ertoe roepen zal (Hnd 2:39).”

24 Doopformulier God heeft vroeger de besnijdenis bevolen als een bevestiging van het verbond en van het rechtvaardig zijn voor God door het geloof. Ook voor de kinderen van de gelovigen. Ook Christus had oog voor de kinderen: Hij heeft hen omarmd, hun de handen opgelegd en hen gezegend. Zo is, ook voor de kinderen, in plaats van de besnijdenis de Doop gekomen. Daarom moeten de kinderen als erfgenamen van Gods Koninkrijk en van Zijn verbond gedoopt worden. En de ouders zijn verplicht hun kinderen bij het opgroeien in dit alles te onderwijzen.

25 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 105: 5 Woord voor de kinderen Here der heren (E&R) Doopvragen Doopbediening Ps. 103: 5 NB Overhandiging doopgeschenk

26 Ps. 105: 5 God zal Zijn waarheid nimmer krenken, Maar eeuwig Zijn verbond gedenken; Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, Tot in het duizendste geslacht; 't Verbond met Abraham, Zijn vrind, Bevestigt Hij van kind tot kind.

27 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 105: 5 Woord voor de kinderen Here der heren (E&R) Doopvragen Doopbediening Ps. 103: 5 NB Overhandiging doopgeschenk

28 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 105: 5 Woord voor de kinderen Here der heren (E&R) Doopvragen Doopbediening Ps. 103: 5 NB Overhandiging doopgeschenk

29 Here der heren (E&R) Here der Heren Koning der Koningen U wil ik eren U wil ik lofzingen Rots aller eeuwen U bent mijn vesting Mijn vaste burcht Bij wie ik schuil Halleluja...

30 Here der heren (E&R) Eer aan de Vader Die alle dingen schiep Eer aan de Zoon Die mij tot leven riep Eer aan de Geest U maakt ons samen één U alleen U heb ik lief Halleluja...

31 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 105: 5 Woord voor de kinderen Here der heren (E&R) Doopvragen Doopbediening Ps. 103: 5 NB Overhandiging doopgeschenk

32 Doopvragen Geliefden in de Heere Jezus Christus, God heeft de Doop ingesteld om het verbond, dat Hij met ons én onze kinderen sluit, te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte of bijgeloof moeten wij om de bediening van de Doop vragen. Om te laten blijken dat u er inderdaad zo instaat, verzoeken wij u een oprecht antwoord te geven op de volgende drie vragen: Ten eerste: Belijdt u dat onze kinderen al vanaf hun verwekking en geboorte met de zonde besmet zijn en daarom aan veel ellende onderworpen zijn, ja dat ze zelfs aan de eeuwige veroordeling onderworpen zijn? Maar ook dat zij, vanwege het verbond, in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van Zijn gemeente gedoopt horen te worden?

33 Doopvragen Ten tweede: God heeft Zijn waarheid in het Oude en Nieuwe Testament bekend gemaakt, we hebben die we in onze belijdenisgeschriften samengevat en we verkondigen die waarheid ook hier in deze christelijke kerk. Stemt u daarmee in? Gelooft u dat dat de ware en de volledige leer van de redding is? Ten derde: Belooft u dit kind, waarvan u vader en moeder bent, naar uw beste kunnen te onderwijzen en te laten onderwijzen in de waarheid van God en het een voorbeeld van een christelijke levenswandel te geven?

34 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 105: 5 Woord voor de kinderen Here der heren (E&R) Doopvragen Doopbediening Ps. 103: 5 NB Overhandiging doopgeschenk

35 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 105: 5 Woord voor de kinderen Here der heren (E&R) Doopvragen Doopbediening Ps. 103: 5 NB Overhandiging doopgeschenk

36 Ps. 103: 5 NB Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

37 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 105: 5 Woord voor de kinderen Here der heren (E&R) Doopvragen Doopbediening Ps. 103: 5 NB Overhandiging doopgeschenk

38 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 148: 6, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 333: 1, 3, 4 Heilige Doop Gebed Schriftlezing: Deut. 6: 4–9 Efez. 6: 1-4 SB. 1 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 71: 4, 10 NB Einde Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 48: 6 *Geloofsbelijdenis *NLB 416: 1, 2 *Zegen *NLB 416: 3, 4 * Staande

39 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 148: 6, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 333: 1, 3, 4 Heilige Doop Gebed Schriftlezing: Deut. 6: 4–9 Efez. 6: 1-4 SB. 1 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 71: 4, 10 NB Einde Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 48: 6 *Geloofsbelijdenis *NLB 416: 1, 2 *Zegen *NLB 416: 3, 4 * Staande

40 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 148: 6, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 333: 1, 3, 4 Heilige Doop Gebed Schriftlezing: Deut. 6: 4–9 Efez. 6: 1-4 SB. 1 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 71: 4, 10 NB Einde Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 48: 6 *Geloofsbelijdenis *NLB 416: 1, 2 *Zegen *NLB 416: 3, 4 * Staande

41 SB. 1: 1, 2, 3 Hoor Israël, de HERE, enig is onze God - Hem liefhebben, Hem eren dat is het hoogst gebod! Gij zult uw God beminnen, Hem dienen, dag en nacht, met hart en ziel en zinnen en met geheel uw kracht.

42 SB. 1: 1, 2, 3 Laat voor dit woord des HEREN uw hart een woning zijn; laat kinderen het leren, vertel het groot en klein. Gij zult erover spreken alwaar gij zit of staat, het worde taal en teken alwaar gij komt of gaat.

43 SB. 1: 1, 2, 3 Gij zult het aan den lijve meedragen, op uw hand, het op uw voorhoofd schrijven, alom in stad en land, op poorten en op posten van deuren in uw huis. Looft God, o gij verlosten, looft God! Hij brengt u thuis!

44 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 148: 6, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 333: 1, 3, 4 Heilige Doop Gebed Schriftlezing: Deut. 6: 4–9 Efez. 6: 1-4 SB. 1 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 71: 4, 10 NB Einde Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 48: 6 *Geloofsbelijdenis *NLB 416: 1, 2 *Zegen *NLB 416: 3, 4 * Staande

45 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 148: 6, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 333: 1, 3, 4 Heilige Doop Gebed Schriftlezing: Deut. 6: 4–9 Efez. 6: 1-4 SB. 1 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 71: 4, 10 NB Einde Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 48: 6 *Geloofsbelijdenis *NLB 416: 1, 2 *Zegen *NLB 416: 3, 4 * Staande

46 Verkondiging Schriftlezing: Deuteronomium 6: 4–9 Efeziërs 6: 1-4 >>> Ps. 71: 4, 10 NB Schoot met de Bijbel

47 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 148: 6, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 333: 1, 3, 4 Heilige Doop Gebed Schriftlezing: Deut. 6: 4–9 Efez. 6: 1-4 SB. 1 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 71: 4, 10 NB Einde Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 48: 6 *Geloofsbelijdenis *NLB 416: 1, 2 *Zegen *NLB 416: 3, 4 * Staande

48 Ps. 71: 4, 10 NB Sinds mij mijn moeder had ontvangen en vormde in haar schoot, waart Gij mijn hulp in nood. U Heer, U loven mijn gezangen; verlosser van mijn leven, uw naam zij hoog verheven.

49 Ps. 71: 4, 10 NB Maak m' in mijn grijsheid niet onmomdig. Verlaat mij niet te zeer, maar gun mij stem, o Heer, dat ik een nieuw geslacht verkondig uw grootheid en uw sterkte, al wat uw arm bewerkte..

50 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 148: 6, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 333: 1, 3, 4 Heilige Doop Gebed Schriftlezing: Deut. 6: 4–9 Efez. 6: 1-4 SB. 1 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 71: 4, 10 NB Einde Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 48: 6 *Geloofsbelijdenis *NLB 416: 1, 2 *Zegen *NLB 416: 3, 4 * Staande

51 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 148: 6, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 333: 1, 3, 4 Heilige Doop Gebed Schriftlezing: Deut. 6: 4–9 Efez. 6: 1-4 SB. 1 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 71: 4, 10 NB Einde Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 48: 6 *Geloofsbelijdenis *NLB 416: 1, 2 *Zegen *NLB 416: 3, 4 * Staande

52 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kerkelijke kassen Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

53 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 148: 6, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 333: 1, 3, 4 Heilige Doop Gebed Schriftlezing: Deut. 6: 4–9 Efez. 6: 1-4 SB. 1 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 71: 4, 10 NB Einde Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 48: 6 *Geloofsbelijdenis *NLB 416: 1, 2 *Zegen *NLB 416: 3, 4 * Staande

54 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 148: 6, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 333: 1, 3, 4 Heilige Doop Gebed Schriftlezing: Deut. 6: 4–9 Efez. 6: 1-4 SB. 1 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 71: 4, 10 NB Einde Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 48: 6 *Geloofsbelijdenis *NLB 416: 1, 2 *Zegen *NLB 416: 3, 4 * Staande

55 Ps. 48: 6 Want deze God is onze God; Hij is ons deel, ons zalig lot, Door tijd noch eeuwigheid te scheiden: Ter dood toe zal Hij ons geleiden.

56 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 148: 6, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 333: 1, 3, 4 Heilige Doop Gebed Schriftlezing: Deut. 6: 4–9 Efez. 6: 1-4 SB. 1 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 71: 4, 10 NB Einde Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 48: 6 *Geloofsbelijdenis *NLB 416: 1, 2 *Zegen *NLB 416: 3, 4 * Staande

57 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 148: 6, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 333: 1, 3, 4 Heilige Doop Gebed Schriftlezing: Deut. 6: 4–9 Efez. 6: 1-4 SB. 1 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 71: 4, 10 NB Einde Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 48: 6 *Geloofsbelijdenis *NLB 416: 1, 2 *Zegen *NLB 416: 3, 4 * Staande

58 NLB 416: 1, 2 Ga met God, en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen. Ga met God, en Hij zal met je zijn. Ga met God, en Hij zal met je zijn, bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God, en Hij zal met je zijn.

59 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 148: 6, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 333: 1, 3, 4 Heilige Doop Gebed Schriftlezing: Deut. 6: 4–9 Efez. 6: 1-4 SB. 1 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 71: 4, 10 NB Einde Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 48: 6 *Geloofsbelijdenis *NLB 416: 1, 2 *Zegen *NLB 416: 3, 4 * Staande

60 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 148: 6, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 333: 1, 3, 4 Heilige Doop Gebed Schriftlezing: Deut. 6: 4–9 Efez. 6: 1-4 SB. 1 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 71: 4, 10 NB Einde Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 48: 6 *Geloofsbelijdenis *NLB 416: 1, 2 *Zegen *NLB 416: 3, 4 * Staande

61 NLB 416: 3, 4 Ga met God, en Hij zal met je zijn, in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God, en Hij zal met je zijn. Ga met God, en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn Naam elkaar begroeten. Ga met God, en Hij zal met je zijn.


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze doopdienst is Ds. J.G. Schenau."

Verwante presentaties


Ads door Google