De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger in deze doopdienst is

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger in deze doopdienst is"— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger in deze doopdienst is
Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze doopdienst is Ds. A.G.M. Weststrate 1

2 Liturgie zondag 5 oktober
Mededelingen Ps. 100: 1, 4 Stil gebed Votum en groet Opw. 518 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Psalm 135 Ps. 135: 2, 10 NB Preek Ps. 103: 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 28: 5 NB Belijdenis LvK 44: 1 Zegen LvK 44: 2, 3

3 Liturgie zondag 5 oktober
Mededelingen Ps. 100: 1, 4 Stil gebed Votum en groet Opw. 518 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Psalm 135 Ps. 135: 2, 10 NB Preek Ps. 103: 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 28: 5 NB Belijdenis LvK 44: 1 Zegen LvK 44: 2, 3

4 Liturgie zondag 5 oktober
Mededelingen Ps. 100: 1, 4 Stil gebed Votum en groet Opw. 518 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Psalm 135 Ps. 135: 2, 10 NB Preek Ps. 103: 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 28: 5 NB Belijdenis LvK 44: 1 Zegen LvK 44: 2, 3

5 Ps. 100: 1, 4 Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

6 Ps. 100: 1, 4 Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht Tot in het laatste nageslacht.

7 Liturgie zondag 5 oktober
Mededelingen Ps. 100: 1, 4 Stil gebed Votum en groet Opw. 518 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Psalm 135 Ps. 135: 2, 10 NB Preek Ps. 103: 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 28: 5 NB Belijdenis LvK 44: 1 Zegen LvK 44: 2, 3

8 Liturgie zondag 5 oktober
Mededelingen Ps. 100: 1, 4 Stil gebed Votum en groet Opw. 518 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Psalm 135 Ps. 135: 2, 10 NB Preek Ps. 103: 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 28: 5 NB Belijdenis LvK 44: 1 Zegen LvK 44: 2, 3

9 Opw. 518 Heer, U doorgrondt en kent mij mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend en waar ik ook naar toe zal gaan, ik weet dat U daar bent.

10 Opw. 518 Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.

11 Opw. 518 Heer U doorgrondt en kent mij want in de moederschoot ben ik door U geweven; U bent oneindig groot  ik dank U voor dit wonder, Heer dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.

12 Opw. 518 Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.

13 Liturgie zondag 5 oktober
Mededelingen Ps. 100: 1, 4 Stil gebed Votum en groet Opw. 518 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Psalm 135 Ps. 135: 2, 10 NB Preek Ps. 103: 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 28: 5 NB Belijdenis LvK 44: 1 Zegen LvK 44: 2, 3

14 Liturgie zondag 5 oktober
Mededelingen Ps. 100: 1, 4 Stil gebed Votum en groet Opw. 518 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Psalm 135 Ps. 135: 2, 10 NB Preek Ps. 103: 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 28: 5 NB Belijdenis LvK 44: 1 Zegen LvK 44: 2, 3

15 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 81: 12 Gebed Doopvragen
LvK 334: 1, 4 Gesprek kinderen Doopbediening Ps. 134: 3 Kinderen zingen Slotgebed Formulier

16 Doopformulier Geliefden in onze Here Jezus Christus,
de Doop is door onze Here Jezus Christus voor Zijn gemeente ingesteld, toen Hij Zijn apostelen opdroeg: Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. In Zijn Woord heeft God ons geopenbaard, hoe wij de Doop moeten verstaan.

17 Doopformulier Ten eerste zegt de Doop ons, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Wij kunnen in Gods rijk niet komen, tenzij wij wedergeboren worden. De onderdompeling in of besprenging met het water stelt ons de onreinheid van ons hart voor ogen. Zo worden wij vermaand onszelf te mishagen, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken.

18 Doopformulier Ten tweede is de Doop een teken en zegel van de afwassing der zonden in Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de Naam van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, betuigt en verzegelt God de Vader ons, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom met alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ons ten beste keren wil. En als wij in de Naam van de Zoon gedoopt worden, verzegelt ons de Zoon,

19 Doopformulier dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft, zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, verzekert Hij ons, dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Hij toch eigent ons toe wat wij in Christus hebben: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eenmaal met de gemeente der uit­verkorenen voor God zullen staan in het eeuwige leven, heilig en onbesmet.

20 Doopformulier Ten derde worden wij krachtens het verbond door de Doop geroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaam­heid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, vertrouwen en liefhebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons verstand en met geheel onze kracht, de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw, godvrezend leven wandelen. En als wij uit zwakheid in zonden val­len, moeten wij aan Gods genade niet wanhopen en niet in de zonde blijven liggen, want de Doop is een zegel en onwrikbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben.

21 Doopformulier Hoewel onze kleine kinderen deze dingen nog niet begrijpen, mogen zij niet van de Doop worden uitgesloten, omdat zij ook zonder het zelf te weten in Adam veroordeeld zijn en in Christus tot genade aangenomen worden. God spreekt immers tot Abraham, de vader aller gelovigen, en daarin ook tot ons en onze kinderen: Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn.

22 Doopformulier Dit betuigt ook Petrus met de woorden: Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zo velen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. God heeft voorheen de besnijdenis bevolen als een zegel van het verbond en van de gerechtigheid door het geloof. Christus heeft de kinderen omarmd, hun de han­den opgelegd en hen geBelijdenisd. In de plaats van de besnijdenis is de Doop gekomen. Daarom moeten de kinderen als erfgenamen van Gods rijk en van Zijn verbond gedoopt worden. En de ouders zijn verplicht hun kinderen bij het opgroeien in dit alles te onderwijzen.

23 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 81: 12 Gebed Doopvragen
LvK 334: 1, 4 Gesprek kinderen Doopbediening Ps. 134: 3 Kinderen zingen Slotgebed Formulier

24 Ps. 81: 12 Opent uwen mond; Eist van mij vrijmoedig,
Op mijn trouwverbond; Al wat u ontbreekt, Schenk Ik, zo gij 't smeekt, Mild en overvloedig.

25 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 81: 12 Gebed Doopvragen
LvK 334: 1, 4 Gesprek kinderen Doopbediening Ps. 134: 3 Kinderen zingen Slotgebed Formulier

26 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 81: 12 Gebed Doopvragen
LvK 334: 1, 4 Gesprek kinderen Doopbediening Ps. 134: 3 Kinderen zingen Slotgebed Formulier

27 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 81: 12 Gebed Doopvragen
LvK 334: 1, 4 Gesprek kinderen Doopbediening Ps. 134: 3 Kinderen zingen Slotgebed Formulier

28 LvK 334: 1, 4 Here Jezus, wij zijn nu in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U wil uw zegen ons verlenen waar de roepstem wordt vernomen: laat de kindren tot Mij komen.

29 LvK 334: 1, 4 Herder, neem uw schaapje aan.
Hoofd, maak het een van uw leden. Wees zijn weg, wijs het zijn baan. Vredevorst, wees Gij zijn vrede. Wijnstok, laat dit rankje bloeien, dat er eens veel vruchten groeien.

30 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 81: 12 Gebed Doopvragen
LvK 334: 1, 4 Gesprek met de kinderen Doopbediening Ps. 134: 3 Kinderen zingen Slotgebed Formulier

31 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 81: 12 Gebed Doopvragen
LvK 334: 1, 4 Gesprek met de kinderen Doopbediening Ps. 134: 3 Kinderen zingen Slotgebed Formulier

32 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 81: 12 Gebed Doopvragen
LvK 334: 1, 4 Gesprek kinderen Doopbediening Ps. 134: 3 Kinderen zingen Slotgebed Formulier

33 Ps. 134: 3 Dat ‘s HEREN zegen op u daal‘,
zijn gunst uit Sion u bestraal'. Hij schiep ‘t heelal, zijn naam ter eer: looft, looft dan aller heren HEER!

34 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 81: 12 Gebed Doopvragen
LvK 334: 1, 4 Gesprek kinderen Doopbediening Ps. 134: 3 Kinderen zingen Slotgebed Formulier

35 Heilige Doop Formulier Heilige Doop Ps. 81: 12 Gebed Doopvragen
LvK 334: 1, 4 Gesprek kinderen Doopbediening Ps. 134: 3 Kinderen zingen Slotgebed Formulier

36 Liturgie zondag 5 oktober
Mededelingen Ps. 100: 1, 4 Stil gebed Votum en groet Opw. 518 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Psalm 135 Ps. 135: 2, 10 NB Preek Ps. 103: 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 28: 5 NB Belijdenis LvK 44: 1 Zegen LvK 44: 2, 3

37 Liturgie zondag 5 oktober
Mededelingen Ps. 100: 1, 4 Stil gebed Votum en groet Opw. 518 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Psalm 135 Ps. 135: 2, 10 NB Preek Ps. 103: 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 28: 5 NB Belijdenis LvK 44: 1 Zegen LvK 44: 2, 3

38 Ps. 135: 2, 10 NB Prijst den Heer, want Hij is goed.
Stemt uw snaren en vertolkt dat zijn naam ons leven doet. Hij koos Jakob tot zijn volk, Israël tot kroonsieraad van zijn goddelijke staat.

39 Ps. 135: 2, 10 NB Zegen, Israël, den Heer,
priesters, looft zijn majesteit, tempeldienaars, prijst zijn eer, looft Hem, wie zijn naam belijdt. Hij woont bij ons in gena. Prijst den Heer. Halleluja!

40 Liturgie zondag 5 oktober
Mededelingen Ps. 100: 1, 4 Stil gebed Votum en groet Opw. 518 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Psalm 135 Ps. 135: 2, 10 NB Preek Ps. 103: 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 28: 5 NB Belijdenis LvK 44: 1 Zegen LvK 44: 2, 3

41 Preek Van wie ben jij er één? Schriftlezing : Psalm 135 Tekst:
> > > Ps. 103: 5 NB

42 Preek Van wie ben jij er één? Uitgekozen door God Eigendom van God
Levend voor God Schriftlezing : Psalm 135 Tekst: Psalm 135: 4 > > > Ps. 103: 5 NB

43 Ps. 103: 5 NB Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

44 Liturgie zondag 5 oktober
Mededelingen Ps. 100: 1, 4 Stil gebed Votum en groet Opw. 518 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Psalm 135 Ps. 135: 2, 10 NB Preek Ps. 103: 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 28: 5 NB Belijdenis LvK 44: 1 Zegen LvK 44: 2, 3

45 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kerkelijke kassen
Uitgang: rente, aflossing en onderhoud

46 Liturgie zondag 5 oktober
Mededelingen Ps. 100: 1, 4 Stil gebed Votum en groet Opw. 518 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Psalm 135 Ps. 135: 2, 10 NB Preek Ps. 103: 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 28: 5 NB Belijdenis LvK 44: 1 Zegen LvK 44: 2, 3

47 Liturgie zondag 5 oktober
Mededelingen Ps. 100: 1, 4 Stil gebed Votum en groet Opw. 518 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Psalm 135 Ps. 135: 2, 10 NB Preek Ps. 103: 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 28: 5 NB Belijdenis LvK 44: 1 Zegen LvK 44: 2, 3

48 Ps. 28: 5 NB Hij is een kracht voor al de zijnen!
Hij zal hun tot een hulp verschijnen en zijn gezalfde tot een zegen! Verlos uw erfdeel allerwegen! Uw eigendom, o Here, weid en draag het tot in eeuwigheid!

49 Liturgie zondag 5 oktober
Mededelingen Ps. 100: 1, 4 Stil gebed Votum en groet Opw. 518 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Psalm 135 Ps. 135: 2, 10 NB Preek Ps. 103: 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 28: 5 NB Belijdenis LvK 44: 1 Zegen LvK 44: 2, 3

50 Liturgie zondag 5 oktober
Mededelingen Ps. 100: 1, 4 Stil gebed Votum en groet Opw. 518 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Psalm 135 Ps. 135: 2, 10 NB Preek Ps. 103: 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 28: 5 NB Belijdenis LvK 44: 1 Zegen LvK 44: 2, 3

51 LvK 44: 1 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

52 Liturgie zondag 5 oktober
Mededelingen Ps. 100: 1, 4 Stil gebed Votum en groet Opw. 518 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Psalm 135 Ps. 135: 2, 10 NB Preek Ps. 103: 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 28: 5 NB Belijdenis LvK 44: 1 Zegen LvK 44: 2, 3

53 Liturgie zondag 5 oktober
Mededelingen Ps. 100: 1, 4 Stil gebed Votum en groet Opw. 518 Gebeden Heilige Doop Schriftlezing: Psalm 135 Ps. 135: 2, 10 NB Preek Ps. 103: 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 28: 5 NB Belijdenis LvK 44: 1 Zegen LvK 44: 2, 3

54 LvK 44: 2, 3 Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

55 LvK 44: 2: 3 Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

56 In beide diensten voor te gaan
Volgende week hoopt Ds. A. G. M. Weststrate In beide diensten voor te gaan


Download ppt "Voorganger in deze doopdienst is"

Verwante presentaties


Ads door Google