De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze doopdienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Opnieuw geboren worden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze doopdienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Opnieuw geboren worden."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze doopdienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Opnieuw geboren worden

2 Liturgie zondag 12 januari Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 5 Lezing van Gods Wet Opw. 350: 1, 3 Gebed Heilige Doop Schriftlezing: Joh. 3: 1–18 L.v.K. 334: 2 Preek L.v.K. 477: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 81: 9 NB Zegen Opw. 334: 1, 2

3 Liturgie zondag 12 januari Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 5 Lezing van Gods Wet Opw. 350: 1, 3 Gebed Heilige Doop Schriftlezing: Joh. 3: 1–18 L.v.K. 334: 2 Preek L.v.K. 477: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 81: 9 NB Zegen Opw. 334: 1, 2

4 Liturgie zondag 12 januari Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 5 Lezing van Gods Wet Opw. 350: 1, 3 Gebed Heilige Doop Schriftlezing: Joh. 3: 1–18 L.v.K. 334: 2 Preek L.v.K. 477: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 81: 9 NB Zegen Opw. 334: 1, 2

5 L.v.K. 328: 1, 2 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

6 L.v.K. 328: 1, 2 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

7 Liturgie zondag 12 januari Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 5 Lezing van Gods Wet Opw. 350: 1, 3 Gebed Heilige Doop Schriftlezing: Joh. 3: 1–18 L.v.K. 334: 2 Preek L.v.K. 477: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 81: 9 NB Zegen Opw. 334: 1, 2

8 Liturgie zondag 12 januari Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 5 Lezing van Gods Wet Opw. 350: 1, 3 Gebed Heilige Doop Schriftlezing: Joh. 3: 1–18 L.v.K. 334: 2 Preek L.v.K. 477: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 81: 9 NB Zegen Opw. 334: 1, 2

9 Psalm 111: 5 5 't Is trouw, al wat Hij ooit beval; Het staat op recht en waarheid pal, Als op onwrikb're steunpilaren; Hij is het, die verlossing zond Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond Met hen in eeuwigheid bewaren.

10 Liturgie zondag 12 januari Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 5 Lezing van Gods Wet Opw. 350: 1, 3 Gebed Heilige Doop Schriftlezing: Joh. 3: 1–18 L.v.K. 334: 2 Preek L.v.K. 477: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 81: 9 NB Zegen Opw. 334: 1, 2

11 Liturgie zondag 12 januari Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 5 Lezing van Gods Wet Opw. 350: 1, 3 Gebed Heilige Doop Schriftlezing: Joh. 3: 1–18 L.v.K. 334: 2 Preek L.v.K. 477: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 81: 9 NB Zegen Opw. 334: 1, 2

12 Opw. 350: 1, 3 Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U. Heel uw werk door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U.

13 Opw. 350: 1, 3 Vader, in dit uur der waarheid, keren w'ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw.

14 Liturgie zondag 12 januari Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 5 Lezing van Gods Wet Opw. 350: 1, 3 Gebed Heilige Doop Schriftlezing: Joh. 3: 1–18 L.v.K. 334: 2 Preek L.v.K. 477: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 81: 9 NB Zegen Opw. 334: 1, 2

15 Heilige Doop Lezing doopformulier Ps. 103: 7 NB Doopgebed Doopvragen Ps. 134: 3 Kinderen komen naar voren Bediening Heilige Doop Ps. 105: 5 Gedicht Slotgebed formulier

16 Doopformulier kleine kinderen Geliefden in onze Here Jezus Christus, de Doop is door onze Here Jezus Christus voor Zijn gemeente ingesteld, toen Hij Zijn apostelen opdroeg: Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. In Zijn Woord heeft God ons geopenbaard, hoe wij de Doop moeten verstaan.

17 Doopformulier kleine kinderen Ten eerste zegt de Doop ons, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Wij kunnen in Gods rijk niet komen, tenzij wij wedergeboren worden. De onderdompeling in of besprenging met het water stelt ons de onreinheid van ons hart voor ogen. Zo worden wij vermaand onszelf te mishagen, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken.

18 Doopformulier kleine kinderen Ten tweede is de Doop een teken en zegel van de afwassing der zonden in Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de Naam van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, betuigt en verzegelt God de Vader ons, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom met alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ons ten beste keren wil.

19 Doopformulier kleine kinderen En als wij in de Naam van de Zoon gedoopt worden, verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft, zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, verzekert Hij ons, dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil.

20 Doopformulier kleine kinderen Hij toch eigent ons toe wat wij in Christus hebben: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eenmaal met de gemeente der uitverkorenen voor God zullen staan in het eeuwige leven, heilig en onbesmet. Ten derde worden wij krachtens het verbond door de Doop geroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest,

21 Doopformulier kleine kinderen aanhangen, vertrouwen en liefhebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons verstand en met geheel onze kracht, de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw, godvrezend leven wandelen. En als wij uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet wanhopen en niet in de zonde blijven liggen, want de Doop is een zegel en onwrikbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen deze dingen nog niet begrijpen,

22 Doopformulier kleine kinderen mogen zij niet van de Doop worden uitgesloten, omdat zij ook zonder het zelf te weten in Adam veroordeeld zijn en in Christus tot genade aangenomen worden. God spreekt immers tot Abraham, de vader aller gelovigen, en daarin ook tot ons en onze kinderen: Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn.

23 Doopformulier kleine kinderen Dit betuigt ook Petrus met de woorden: Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. God heeft voorheen de besnijdenis bevolen als een zegel van het verbond en van de gerechtigheid door het geloof. Christus heeft de kinderen omarmd, hun de handen opgelegd en hen gezegend.

24 Doopformulier kleine kinderen In de plaats van de besnijdenis is de Doop gekomen. Daarom moeten de kinderen als erfgenamen van Gods rijk en van Zijn verbond gedoopt worden. En de ouders zijn verplicht hun kinderen bij het opgroeien in dit alles te onderwijzen. Opdat deze doopsbediening tot Gods eer, tot onze troost en tot opbouw der gemeente zal geschieden, willen wij Zijn heilige Naam aanroepen.

25 Heilige Doop Lezing doopformulier Ps. 103: 7 NB Doopgebed Doopvragen Ps. 134: 3 Kinderen komen naar voren Bediening Heilige Doop Ps. 105: 5 Gedicht Slotgebed formulier

26 Op Psalm 103 : 7 NB 7 Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, en zijn gerechtigheid de eeuwen door. Zijn heil omsluit de komende geslachten; zo volgen zij die zijn verbond betrachten, van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

27 Heilige Doop Lezing doopformulier Ps. 103: 7 NB Doopgebed Doopvragen Ps. 134: 3 Kinderen komen naar voren Bediening Heilige Doop Ps. 105: 5 Gedicht Slotgebed formulier

28 Heilige Doop Lezing doopformulier Ps. 103: 7 NB Doopgebed Doopvragen Ps. 134: 3 Kinderen komen naar voren Bediening Heilige Doop Ps. 105: 5 Gedicht Slotgebed formulier

29 Heilige Doop Lezing doopformulier Ps. 103: 7 NB Doopgebed Doopvragen Ps. 134: 3 Kinderen komen naar voren Bediening Heilige Doop Ps. 105: 5 Gedicht Slotgebed formulier

30 Psalm 134: 3 3 Dat 's HEEREN zegen op u daal'; Zijn gunst uit Sion u bestraal'; Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; Looft, looft dan aller heren HEER..

31 Heilige Doop Lezing doopformulier Ps. 103: 7 NB Doopgebed Doopvragen Ps. 134: 3 Kinderen komen naar voren Bediening Heilige Doop Ps. 105: 5 Gedicht Slotgebed formulier

32 Heilige Doop Lezing doopformulier Ps. 103: 7 NB Doopgebed Doopvragen Ps. 134: 3 Kinderen komen naar voren Bediening Heilige Doop Ps. 105: 5 Gedicht Slotgebed formulier

33 Heilige Doop Lezing doopformulier Ps. 103: 7 NB Doopgebed Doopvragen Ps. 134: 3 Kinderen komen naar voren Bediening Heilige Doop Ps. 105: 5 Gedicht Slotgebed formulier

34 Psalm 105: 5 God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. ‘t Verbond met Abraham, zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.

35 Heilige Doop Lezing doopformulier Ps. 103: 7 NB Doopgebed Doopvragen Ps. 134: 3 Kinderen komen naar voren Bediening Heilige Doop Ps. 105: 5 Gedicht Slotgebed formulier

36 Heilige Doop Lezing doopformulier Ps. 103: 7 NB Doopgebed Doopvragen Ps. 134: 3 Kinderen komen naar voren Bediening Heilige Doop Ps. 105: 5 Gedicht Slotgebed formulier

37 Liturgie zondag 12 januari Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 5 Lezing van Gods Wet Opw. 350: 1, 3 Gebed Heilige Doop Schriftlezing: Joh. 3: 1–18 L.v.K. 334: 2 Preek L.v.K. 477: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 81: 9 NB Zegen Opw. 334: 1, 2

38 Liturgie zondag 12 januari Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 5 Lezing van Gods Wet Opw. 350: 1, 3 Gebed Heilige Doop Schriftlezing: Joh. 3: 1–18 L.v.K. 334: 2 Preek L.v.K. 477: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 81: 9 NB Zegen Opw. 334: 1, 2

39 L.v.K. 334: 2 (aangepast) 2 Laat dit woord dan allermeest helder klinken in onz' oren: wie door water en door Geest niet als mens werd nieuwgeboren wordt door U niet aangenomen, kan in 't rijk van God niet komen.

40 Liturgie zondag 12 januari Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 5 Lezing van Gods Wet Opw. 350: 1, 3 Gebed Heilige Doop Schriftlezing: Joh. 3: 1–18 L.v.K. 334: 2 Preek L.v.K. 477: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 81: 9 NB Zegen Opw. 334: 1, 2

41 Preek >>>L.v.K 477: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 3: 1-18 Tekst: Johannes 3: 3-5 Opnieuw geboren worden

42 Preek >>>L.v.K 477: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 3: 1-18 Tekst: Johannes 3: 3-5 Opnieuw geboren worden 1)Noodzakelijkheid 2)Mogelijkheid

43 Liturgie zondag 12 januari Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 5 Lezing van Gods Wet Opw. 350: 1, 3 Gebed Heilige Doop Schriftlezing: Joh. 3: 1–18 L.v.K. 334: 2 Preek L.v.K. 477: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 81: 9 NB Zegen Opw. 334: 1, 2

44 L.v.K. 477: 1, 2 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede,deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

45 L.v.K. 477: 1, 2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

46 Liturgie zondag 12 januari Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 5 Lezing van Gods Wet Opw. 350: 1, 3 Gebed Heilige Doop Schriftlezing: Joh. 3: 1–18 L.v.K. 334: 2 Preek L.v.K. 477: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 81: 9 NB Zegen Opw. 334: 1, 2

47 Collecte 1:Kerk 2:Diaconie Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen Vandaag bestemd voor:

48 Liturgie zondag 12 januari Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 5 Lezing van Gods Wet Opw. 350: 1, 3 Gebed Heilige Doop Schriftlezing: Joh. 3: 1–18 L.v.K. 334: 2 Preek L.v.K. 477: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 81: 9 NB Zegen Opw. 334: 1, 2

49 Liturgie zondag 12 januari Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 5 Lezing van Gods Wet Opw. 350: 1, 3 Gebed Heilige Doop Schriftlezing: Joh. 3: 1–18 L.v.K. 334: 2 Preek L.v.K. 477: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 81: 9 NB Zegen Opw. 334: 1, 2

50 Psalm 81: 9 NB 9 Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig. Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt, al waar gij om smeekt geef Ik overvloedig.

51 Liturgie zondag 12 januari Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 5 Lezing van Gods Wet Opw. 350: 1, 3 Gebed Heilige Doop Schriftlezing: Joh. 3: 1–18 L.v.K. 334: 2 Preek L.v.K. 477: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 81: 9 NB Zegen Opw. 334: 1, 2

52 Liturgie zondag 12 januari Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 5 Lezing van Gods Wet Opw. 350: 1, 3 Gebed Heilige Doop Schriftlezing: Joh. 3: 1–18 L.v.K. 334: 2 Preek L.v.K. 477: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 81: 9 NB Zegen Opw. 334: 1, 2

53 Heer, uw licht en uw liefde schijnen waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij. Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

54 Opw. 334: 1, 2 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij. Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

55 Vanmiddag hoopt Ds. A.G.M. Weststrate voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze doopdienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Opnieuw geboren worden."

Verwante presentaties


Ads door Google