De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

belijdenis- en doopdienst is Een Doopsbediening onderweg

Verwante presentaties


Presentatie over: "belijdenis- en doopdienst is Een Doopsbediening onderweg"— Transcript van de presentatie:

1 belijdenis- en doopdienst is Een Doopsbediening onderweg
Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze belijdenis- en doopdienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is: Een Doopsbediening onderweg

2 Liturgie 8 juni Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Stil gebed Votum en groet
L.v.K. 487: 1 Gebeden Belijdenis en Heilige Doop Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 Ps. 68: 9a en 11b NB Preek Ps. 138: 3a en 4b Collecte Dankgebed Ps. 87: 1, 3 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32: 3 NB Zegen YFC. 62: 1, 2, 3

3 Liturgie 8 juni Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Stil gebed Votum en groet
L.v.K. 487: 1 Gebeden Belijdenis en Heilige Doop Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 Ps. 68: 9a en 11b NB Preek Ps. 138: 3a en 4b Collecte Dankgebed Ps. 87: 1, 3 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32: 3 NB Zegen YFC. 62: 1, 2, 3

4 Liturgie 8 juni Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Stil gebed Votum en groet
L.v.K. 487: 1 Gebeden Belijdenis en Heilige Doop Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 Ps. 68: 9a en 11b NB Preek Ps. 138: 3a en 4b Collecte Dankgebed Ps. 87: 1, 3 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32: 3 NB Zegen YFC. 62: 1, 2, 3

5 Ps. 100: 1, 2 1 Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

6 Ps. 100: 1, 2 2 De HEER is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) Tot schapen, die Hij voedt en weidt, Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

7 Liturgie 8 juni Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Stil gebed Votum en groet
L.v.K. 487: 1 Gebeden Belijdenis en Heilige Doop Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 Ps. 68: 9a en 11b NB Preek Ps. 138: 3a en 4b Collecte Dankgebed Ps. 87: 1, 3 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32: 3 NB Zegen YFC. 62: 1, 2, 3

8 Liturgie 8 juni Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Stil gebed Votum en groet
L.v.K. 487: 1 Gebeden Belijdenis en Heilige Doop Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 Ps. 68: 9a en 11b NB Preek Ps. 138: 3a en 4b Collecte Dankgebed Ps. 87: 1, 3 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32: 3 NB Zegen YFC. 62: 1, 2, 3

9 L.v.K. 487: 1 1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt Hij steeds met stille overmacht en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

10 Liturgie 8 juni Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Stil gebed Votum en groet
L.v.K. 487: 1 Gebeden Belijdenis en Heilige Doop Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 Ps. 68: 9a en 11b NB Preek Ps. 138: 3a en 4b Collecte Dankgebed Ps. 87: 1, 3 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32: 3 NB Zegen YFC. 62: 1, 2, 3

11 Liturgie 8 juni Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Stil gebed Votum en groet
L.v.K. 487: 1 Gebeden Belijdenis en Heilige Doop Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 Ps. 68: 9a en 11b NB Preek Ps. 138: 3a en 4b Collecte Dankgebed Ps. 87: 1, 3 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32: 3 NB Zegen YFC. 62: 1, 2, 3

12 Belijdenis en Heilige Doop
Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan volwassenen Gebed L.v.K. 477: 1, 2 Belijdenis en bediening Heilige Doop Ps. 134: 3 Dankgebed

13 Doopformulier volwassenen Doopformulier volwassenen
Geliefde broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus, God heeft vroeger de besnijdenis bevolen voor de gelovigen en hun kinderen als een bevestiging van het genadeverbond en van het rechtvaardig zijn voor God. De Doop is door onze Heere Jezus Christus ingesteld voor Zijn gemeente. Dat gebeurde toen Hij Zijn apostelen het bevel gaf:

14 Doopformulier volwassenen Doopformulier volwassenen
“Ga dan heen, maak al de volken tot Mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leer hen alles onderhouden wat Ik u bevolen heb (Mat.28:19 NV).” In Zijn Woord heeft God ons bekend gemaakt, wat de Doop voor ons betekent. De kern is in drie punten samen te vatten:

15 Doopformulier volwassenen Doopformulier volwassenen
Ten eerste zegt de Doop ons, dat wij (met onze kinderen) al vanaf onze verwekking en geboorte met de zonde besmet zijn. Daarom rust op elk mens de toorn van God. Wij kunnen niet in Gods Koninkrijk komen tenzij wij opnieuw geboren worden. De onderdompeling in of de besprenkeling met water laat ons zien dat ons hart onrein is. Zo dringt God er in de Doop bij ons op aan: Heb een afkeer van de onreinheid van je hart. Verneder je voor God. Zoek je reiniging en zaligheid buiten jezelf.

16 Doopformulier volwassenen Doopformulier volwassenen
Ten tweede is de Doop een teken en een bezegeling van de afwassing van onze zonden in Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de Naam van Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. -Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, verzekert en bezegelt God de Vader ons, dat Hij met ons een eeuwig verbond van genade sluit en ons adopteert tot Zijn kinderen en erfgenamen. Daarom zal Hij ons ook verzorgen met al het goede. Hij wil al het kwaad óf van ons weren, óf daar voor ons het beste uit laten voortkomen.

17 Doopformulier volwassenen Doopformulier volwassenen
-En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, verzekert de Zoon ons ervan, dat Hij ons schoonwast in Zijn bloed van al onze zonden; en dat Hij ons laat delen in Zijn dood en Zijn opstanding. Daardoor zijn wij van onze zonden bevrijd en worden wij door God rechtvaardig verklaard. -Als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, verzekert Hij ons, dat Hij in ons wil wonen en ons wil heiligen om ledematen van Christus te zijn. Hij is het toch die ons toe-eigent wat wij in Christus hebben? Namelijk: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven.

18 Doopformulier volwassenen Doopformulier volwassenen
Tot op dat moment waarop wij, met de gemeente van allen die God heeft uitgekozen, voor God zullen staan in het eeuwige leven, heilig en zonder enige smet. De Doop wijst dus op onze onreinheid én op de afwassing van onze zonden.

19 Doopformulier volwassenen Doopformulier volwassenen
Ten derde bevestigt de doop voor ons ook de roeping en de verplichting die bij het verbond hoort, dat God met ons sluit: namelijk dat Hij van ons een nieuwe gehoorzaamheid vraagt. Dat houdt in dat we Deze enige God (Vader, Zoon en Heilige Geest), aanhangen, vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht. De nieuwe gehoorzaamheid betekent ook afstand doen van de wereld, ons oude menszijn doden en een nieuw leven leiden in ontzag en liefde voor God.

20 Doopformulier volwassenen Doopformulier volwassenen
En als wij uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet wanhopen en niet in de zonde blijven liggen, want de Doop is een waarmerk en een onomstotelijk bewijs dat wij een eeuwig verbond met God hebben.

21 Doopformulier volwassenen Doopformulier volwassenen
Maar wie heeft recht op dit teken en zegel van de Heilige Doop? De kinderen van de gemeente moeten gedoopt worden, zelfs zonder dat ze al deze dingen kunnen begrijpen of geloven. God sluit namelijk een verbond van genade met de gelovigen en daarom ook met hun kinderen. Maar volwassenen kunnen alleen gedoopt worden als ze van te voren hun zonden belijden en hun geloof in Christus belijden!

22 Doopformulier volwassenen Doopformulier volwassenen
De apostelen hebben geen andere volwassenen gedoopt, dan die hun boetvaardigheid en hun geloof beleden. Daarom mogen ook nu alleen die volwassenen gedoopt worden die de diepe betekenis van de Doop uit de prediking van het evangelie hebben leren kennen en begrijpen. Zij belijden hun geloof in de Drie-enige God! Laten we vragen aan de heilige God, dat deze doopsbediening zal plaatsvinden tot Zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente.

23 Belijdenis en Heilige Doop
Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan volwassenen Gebed L.v.K. 477: 1, 2 Belijdenis en bediening Heilige Doop Ps. 134: 3 Dankgebed

24 Belijdenis en Heilige Doop
Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan volwassenen Gebed L.v.K. 477: 1, 2 Belijdenis en bediening Heilige Doop Ps. 134: 3 Dankgebed

25 L.v.K. 477: 1, 2 1 Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

26 L.v.K. 477: 1, 2 2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

27 Belijdenis en Heilige Doop
Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan volwassenen Gebed L.v.K. 477: 1, 2 Belijdenis en bediening Heilige Doop Ps. 134: 3 Dankgebed

28 Belijdenis en Heilige Doop
Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan volwassenen Gebed L.v.K. 477: 1, 2 Belijdenis en bediening Heilige Doop Ps. 134: 3 Dankgebed

29 Psalm 134: 3 Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; Looft, looft dan aller heren HEER.

30 Belijdenis en Heilige Doop
Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan volwassenen Gebed L.v.K. 477: 1, 2 Belijdenis en bediening Heilige Doop Ps. 134: 3 Dankgebed

31 Liturgie 8 juni Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Stil gebed Votum en groet
L.v.K. 487: 1 Gebeden Belijdenis en Heilige Doop Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 Ps. 68: 9a en 11b NB Preek Ps. 138: 3a en 4b Collecte Dankgebed Ps. 87: 1, 3 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32: 3 NB Zegen YFC. 62: 1, 2, 3

32 Liturgie 8 juni Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Stil gebed Votum en groet
L.v.K. 487: 1 Gebeden Belijdenis en Heilige Doop Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 Ps. 68: 9a en 11b NB Preek Ps. 138: 3a en 4b Collecte Dankgebed Ps. 87: 1, 3 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32: 3 NB Zegen YFC. 62: 1, 2, 3

33 Ps. 68: 9a en 11b NB God is de bron, de klare wel,
springader voor heel Israël, uit Hem vloeit louter zegen. Zijn lof ontspringt als een fontein, zijn volk zal louter vreugde zijn, komend van allerwege. De wereld brengt U huldeblijk, want heel de wereld is uw Rijk, Jeruzalem het midden; koningen overal vandaan komen met schatting voor U staan, elk land zal tot U bidden.

34 Liturgie 8 juni Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Stil gebed Votum en groet
L.v.K. 487: 1 Gebeden Belijdenis en Heilige Doop Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 Ps. 68: 9a en 11b NB Preek Ps. 138: 3a en 4b Collecte Dankgebed Ps. 87: 1, 3 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32: 3 NB Zegen YFC. 62: 1, 2, 3

35 Een Doopsbediening onderweg
Preek Het thema is: Een Doopsbediening onderweg Schriftlezing en tekst Handelingen 8: >>> Ps. 138: 3a en 4b

36 Een Doopsbediening onderweg De weg gekruist
Preek Het thema is: Een Doopsbediening onderweg De weg gekruist Schriftlezing en tekst Handelingen 8: >>> Ps. 138: 3a en 4b

37 Een Doopsbediening onderweg 1. De weg gekruist 2. De Weg gewezen
Preek Het thema is: Een Doopsbediening onderweg 1. De weg gekruist 2. De Weg gewezen Schriftlezing en tekst Handelingen 8: >>> Ps. 138: 3a en 4b

38 Een Doopsbediening onderweg 1. De weg gekruist 2. De Weg gewezen
Preek Het thema is: Een Doopsbediening onderweg 1. De weg gekruist 2. De Weg gewezen 3. De weg vervolgd Schriftlezing en tekst Handelingen 8: >>> Ps. 138: 3a en 4b

39 Liturgie 8 juni Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Stil gebed Votum en groet
L.v.K. 487: 1 Gebeden Belijdenis en Heilige Doop Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 Ps. 68: 9a en 11b NB Preek Ps. 138: 3a en 4b Collecte Dankgebed Ps. 87: 1, 3 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32: 3 NB Zegen YFC. 62: 1, 2, 3

40 Ps. 138: 3a en 4b Dan zingen zij, in God verblijd, Aan Hem gewijd,
Van 's HEEREN wegen; Want groot is 's HEEREN heerlijkheid, Zijn Majesteit Ten top gestegen; De HEER is zo getrouw, als sterk; Hij zal Zijn werk Voor mij volen - den. Verlaat niet, wat Uw hand begon, O Levensbron, Wil bijstand zenden.

41 Liturgie 8 juni Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Stil gebed Votum en groet
L.v.K. 487: 1 Gebeden Belijdenis en Heilige Doop Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 Ps. 68: 9a en 11b NB Preek Ps. 138: 3a en 4b Collecte Dankgebed Ps. 87: 1, 3 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32: 3 NB Zegen YFC. 62: 1, 2, 3

42 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Zending
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

43 Liturgie 8 juni Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Stil gebed Votum en groet
L.v.K. 487: 1 Gebeden Belijdenis en Heilige Doop Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 Ps. 68: 9a en 11b NB Preek Ps. 138: 3a en 4b Collecte Dankgebed Ps. 87: 1, 3 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32: 3 NB Zegen YFC. 62: 1, 2, 3

44 Liturgie 8 juni Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Stil gebed Votum en groet
L.v.K. 487: 1 Gebeden Belijdenis en Heilige Doop Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 Ps. 68: 9a en 11b NB Preek Ps. 138: 3a en 4b Collecte Dankgebed Ps. 87: 1, 3 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32: 3 NB Zegen YFC. 62: 1, 2, 3

45 Ps. 87: 1, 3 NB 1 Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof; door uwe poort zal ieder binnentreden.

46 Ps. 87: 1, 3 NB 3 God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, hen tellen, als in Israël ingelijfd, en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

47 Liturgie 8 juni Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Stil gebed Votum en groet
L.v.K. 487: 1 Gebeden Belijdenis en Heilige Doop Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 Ps. 68: 9a en 11b NB Preek Ps. 138: 3a en 4b Collecte Dankgebed Ps. 87: 1, 3 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32: 3 NB Zegen YFC. 62: 1, 2, 3

48 Liturgie 8 juni Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Stil gebed Votum en groet
L.v.K. 487: 1 Gebeden Belijdenis en Heilige Doop Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 Ps. 68: 9a en 11b NB Preek Ps. 138: 3a en 4b Collecte Dankgebed Ps. 87: 1, 3 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32: 3 NB Zegen YFC. 62: 1, 2, 3

49 Ps. 32: 3 NB 3 Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al mijn beloften staven. Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, omringt met lied'ren van bevrijding mij! Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

50 Liturgie 8 juni Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Stil gebed Votum en groet
L.v.K. 487: 1 Gebeden Belijdenis en Heilige Doop Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 Ps. 68: 9a en 11b NB Preek Ps. 138: 3a en 4b Collecte Dankgebed Ps. 87: 1, 3 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32: 3 NB Zegen YFC. 62: 1, 2, 3

51 Liturgie 8 juni Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Stil gebed Votum en groet
L.v.K. 487: 1 Gebeden Belijdenis en Heilige Doop Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 Ps. 68: 9a en 11b NB Preek Ps. 138: 3a en 4b Collecte Dankgebed Ps. 87: 1, 3 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32: 3 NB Zegen YFC. 62: 1, 2, 3

52 YFC. 62: 1, 2, 3 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta. Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

53 YFC. 62: 1, 2, 3 2 ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd.
Eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons en met God de Vader en verenigt met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

54 YFC. 62: 1, 2, 3 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd. En in uw vergeving leef ik nu.

55 Ds. A.G.M. Weststrate in de morgendienst en
Volgende week hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in de morgendienst en Ds. G.J. Capellen in de middagdienst voor te gaan


Download ppt "belijdenis- en doopdienst is Een Doopsbediening onderweg"

Verwante presentaties


Ads door Google