De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vader Zoon Heilige Geest

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vader Zoon Heilige Geest"— Transcript van de presentatie:

1 Vader Zoon Heilige Geest
Heilige Doop.. Gods Verbond… Vader Zoon Heilige Geest

2 Wat zegt de bijbel Matthéüs 28
19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

3 Bidden

4 Woorden uit het doopformulier
Verbond verdrag, vereniging, overeenkomst Verzekert zeker maken, waarborgen, met klem verklaren Genade goedheid van God, vergevensgezindheid van overwinnaars, rechters

5 Wat zegt de bijbel Genesis 17
7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u.

6 Wat zegt de bijbel Handelingen 2
38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. 39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.

7 Markus 10 Jezus zegent de kinderen
Wat zegt de bijbel Markus 10 Jezus zegent de kinderen 13 En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten. 14 Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods. 15 Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan. 16 En Hij omving ze met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.

8 Vragen/Stellingen Heb je een doopnaam…. Waarom….
Mooi dat ik gedoopt ben…. Doopdienst zie ik naar uit….

9 Gods eer onze troost stichting van de gemeente
Het doel van onze doop? Gods eer onze troost stichting van de gemeente

10 In de Naam van de Heilige Geest: Gods werk
Het doel van onze doop? In de Naam des Vaders: Gods verbond In de Naam van de Zoon: Gods liefde In de Naam van de Heilige Geest: Gods werk

11 Zingen Psalm 105 vers 5 God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, Tot in het duizendste geslacht. 't Verbond met Abraham, Zijn vrind, Bevestigt Hij van kind tot kind.

12 Fijne avond


Download ppt "Vader Zoon Heilige Geest"

Verwante presentaties


Ads door Google