De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Brood des levens Niek vorige week gesproken over je vastheid vinden bij God.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Brood des levens Niek vorige week gesproken over je vastheid vinden bij God."— Transcript van de presentatie:

1 Het Brood des levens Niek vorige week gesproken over je vastheid vinden bij God.

2 Lukas 7 : 37 Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat hij bij de farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. 47 Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’

3 Ef 2: 4-9 4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, 5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –, 6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, 7 om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme.

4 Joh 6:27-32 27 Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt. 28 Zij zeiden dan tot Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? 29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft. 30 Zij zeiden dan tot Hem: Wat voor teken doet Gij dan, opdat wij mogen zien en U geloven? Wat voor werk doet Gij? 31 Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven is: Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten. Na de spijziging was de schare op zoek naar hem, en jezus zegt – gij zoekt Mij niet vanwege de tekenen Maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt.

5 Joh. 6: 32-35 32 Maar Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; hij geeft u het ware brood uit de hemel. 33 Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’ 34 ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen. 35 ‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Lezen vanaf vers 22. Komt : je verplaatsen van de ene naar de andere plaats Honger : to seek with eager desire Dorst : gebrek Nooit : het kan niet meer zo zijn.

6 Joh. 6: 57 57 Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij. Levende : levendig, Actief, vitaal, gezegend, waar en waarachtig leven, sterk, vers, efficient, fris, krachtig, eindeloos in het koninkrijk van God. Eten : kauwen,. Eten Door = through, door middel van, vanwege. Zorg dat je gevoed wordt door Het woord – gemeente, bijbelstudie, kring, wij zijn ons aan elkaar gegeven Persoonblijk stille tijd, bijbels dagboeken – bestemd voor overwinning, laat je opbouwen door et woord Gebed / bidden in tongen En wees allert dat de duivel je probeerd onderuit te halen, en hiervoor ook de bijbel en religieuse mensen gebruikt Als gemeente willen we graag hierin helpen, voorzien, met elkaar een tandje bijzetten in de woord verkondiging. Extra bijbelstuidie, kortom wij willen dat bij ons en jullie Zijn leven meer en meer tevoorschijn gaat komen. En ga er ook de week maar mee in, we zijn geen zondags Christenen, we kunnen, en doen onszelf er een plezier mee om in het leven van iedere dag jezus te gaan betrekken, God om wijsheid vragen, zijn stem trachten te verstaan.

7 Kolossensen 3 1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4 En wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. Richt u op wat boven is – in harmony leven met Tevoorschijn komt in Uw en mijn leven ( wordt gemaifesteerd ) Verschijnenen – zelfde woordt, tevoorschijn komen, gemaifesteerd Luister =- Glory - KJV (168) - dignity, 2; glorious, 10; glory, 145; honour, 6; praise, 4; worship, 1; ( PRACHT, WAARDIGHEID, LOFPRIJZING,AANBIDDING, HEERLIJKHEID) Wij zullen zijn zoals Hij in de hemel is, hier op aarde Heeft alles te maken met mindset, bewustzijn, hervormning van je denken.

8 Exodus 16 18 Toen zij het in een gomer maten, had hij die meer verzameld had, niet te veel en hij die minder verzameld had, kwam niet te kort. Ieder had naar zijn behoefte verzameld.

9 Rom 4 14 Want indien zij, die het van de wet verwachten, erfgenamen zijn, dan is het geloof zonder inhoud en de belofte zonder gevolg 13 Ook de belofte aan Abraham en zijn nakomelingen dat zij de wereld zouden erven, steunt niet op de wet maar op de gerechtigheid van het geloof. Wet is niet alleen de 10- aan aanvullende geboden. Het is ook ons religieus denken dat God In beweging komt als wij iets doen, i.p.v. geloven dat Hij alles al heeft gedaan.

10 Rom 5: 19 16 En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één; want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. 17 Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Waar de zonde toeneemt, neemt de genade toe ….. Dit soort mensen, de vrouw die bekend stond als een zondares, de slavenhandelaar Joh n Newton, wisten dat hun veel vergeven was, daardoor betoonden zij Veel liefde . Realiseren wij dat ons veel vergeven is( verleden/heden/toekomst) ?? Wij denken soms dat onze dagelijkse fouten in het doen, denken, nalaten wat je zou moeten doen, last but not least onze zelfzucht – vaak volledig gericht op onszelf - allemaal niet zo erg is door de genade. Als we dat niet beseffen, zijn we mijlen verwijderd van Jezus de kans te geven om zijn leven in ons leven te laten zien. – afsterven aan jezelf opdat zijn leven in jou tevoorschijn komt.

11

12


Download ppt "Het Brood des levens Niek vorige week gesproken over je vastheid vinden bij God."

Verwante presentaties


Ads door Google