De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zending vandaag 1-1 Wat gaan we bespreken? a.Wat is zending? b.Wat is de roeping van de kerk? c. Wat is mijn roeping?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zending vandaag 1-1 Wat gaan we bespreken? a.Wat is zending? b.Wat is de roeping van de kerk? c. Wat is mijn roeping?"— Transcript van de presentatie:

1 Zending vandaag 1-1 Wat gaan we bespreken? a.Wat is zending? b.Wat is de roeping van de kerk? c. Wat is mijn roeping?

2 Zending vandaag Wat is zending? Vanuit Nederland de wereld in Nederland is zendingsland Een dubbele beweging Wij richten ons in deze cursus op wereldzending

3 Zending vandaag Gespreksronde Wat verstaat u onder zending? Welk beeld roept het woord ‘zending’ op? Wat is het verschil tussen zendings- en ontwikkelingswerk?

4 GODS ZENDING.. Zending vandaag Zending is geen uitvinding van mensen, maar een beweging vanuit God zelf. 1. Abraham Gen 12:3 Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden’. Galaten 3: 8,9 Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden’. Dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend.

5 Zending vandaag 2. Israël Israël als getuige voor de volken Psalm 67 : 2- 4: God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. Laten de naties juichen van vreugde Psalm 96 : 2,3: ‘Zing voor de HEER, prijs zijn naam, Verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,| Aan alle naties zijn wonderdaden’.

6 Zending vandaag 3. Jezus Christus God zendt Zijn eigen zoon Matt. 21: 37: ‘Ten slotte stuurde hij zijn zoon’ Joh 3: 16-17: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hebr. 1: 1: ‘Nu de tijd ten einde loopt heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon’

7 Zending vandaag 4. Kerk Jezus zendt Zijn gemeente Matt. 28: 18vv.: ‘Jezus zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Joh 20: 21 ‘Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit’

8 Zending vandaag Gespreksronde a.Waarom wordt Psalm 67 een zendingspsalm genoemd? b. Wat zegt deze Psalm over ‘gezegend worden’ en ‘tot zegen zijn’ (verg. met Gen. 12)? c. Wat is het uiteindelijke doel van zending volgens deze Psalm? Mattheüs 28: 18vv.: a. Welke vierledige opdracht geeft Jezus hier aan zijn volgelingen? b. Welke belofte verbindt Hij aan deze opdracht? c. Geldt deze opdracht ook voor ons? d. Wanneer denkt u dat deze opdracht helemaal is uitgevoerd?

9 Zending vandaag Gods doel Heidelbergse Catechismus: Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beiden in leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus eigen ben Westminster Catechismus: Wat is het voornaamste en hoogste doel van het leven van de mens? Het voornaamste en hoogste doel van het leven van de mens is de verheerlijking van God en het zich in Hem ten volle en eeuwig verheugen

10 Zending vandaag Gods doel Wat is het hoogste doel van de kerk? God verheerlijken en ten volle van Hem te genieten! Wat is het hoogste doel van de zending, de missie van de kerk? Dat van God vervreemde mensen Hem opnieuw zullen toebehoren en hun levensdoel zullen hervinden: Hem aanbidden en van Hem genieten.

11 Zending vandaag God de Schepper Alle mensen en volkeren Abraham (Gen 12-1-3) Israel (Ps 67:1-2) Jezus Christus (Hand 4:12) Kerk/gemeente (Mat 28, Joh 20) God verheerlijken en Hem aanbidden is het hoogste doel!

12 Zending vandaag Gespreksronde 1.Wat vindt u van de uitspraak in de Westminster Catechismus over het hoogste doel van de mens? 2.Maakt het uit of mensen de God van de Bijbel aanbidden of de god van de Koran of Vishnu of Krishna of een andere godheid? 3.Lees Johannes 14: 6 met elkaar. Wat wil Jezus hier duidelijk maken aan ons?

13 Zending vandaag Onze uitdaging a. God aanbidden b. Genieten van God en van het leven dat Hij geeft c. Meewerken met God in het verkondigen van Zijn blijde boodschap

14 Zending vandaag 1-1 Oost Nepal – magie, angst voor goden, offers Hoe gaan we hen in aanraking brengen met het evangelie van Jezus Christus?


Download ppt "Zending vandaag 1-1 Wat gaan we bespreken? a.Wat is zending? b.Wat is de roeping van de kerk? c. Wat is mijn roeping?"

Verwante presentaties


Ads door Google