De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doopdienst, 16 oktober 2011, “Zijn volk, de schapen die Hij weidt” Lisette WeverGijs Wever.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doopdienst, 16 oktober 2011, “Zijn volk, de schapen die Hij weidt” Lisette WeverGijs Wever."— Transcript van de presentatie:

1 Doopdienst, 16 oktober 2011, “Zijn volk, de schapen die Hij weidt” Lisette WeverGijs Wever

2 Welkom Mededelingen

3 Zingen, Psalm 100 OB 1. Juich aarde, juicht alom den Heer', dient God met blijdschap, geeft Hem eer! Komt, nadert voor Zijn aangezicht, zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 2. De Heer' is God. Erkent, dat Hij ons heeft gemaakt - en geenszins wij - tot schapen, die Hij voedt en weidt, een volk, tot Zijnen dienst bereid.

4 3. Gaat tot Zijn poorten in met lof, met lofzang in Zijn heilig hof. Looft Hem aldaar met hart en stem, prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem! 4. Want goedertieren is de Heer‘, Zijn goedheid eindigt nimmermeer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Zingen, Psalm 100 OB

5 Stil gebed Votum en Groet

6 Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. Hij zag je elk moment, en telde elke traan. Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. Zingen, Opwekkingsliederen 599

7 En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt. Zingen, Opwekkingsliederen 599

8 Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. Zingen, Opwekkingsliederen 599

9 En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt Zingen, Opwekkingsliederen 599

10 Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

11 Wil van God voor ons leven

12 Zingen, Psalm 105: 17,18 NB 17. Hij was het die zijn volk bevrijdde, zijn uitverkoornen veilig leidde. Zo trokken zij het diensthuis uit met dans en zang bij trom en fluit, en erfden het beloofde land, de arbeid van der heidnen hand.

13 Zingen, Psalm 105: 17,18 NB 18. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos Hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Prijs God om al zijn majesteit. Hij leidt ons tot in eeuwigheid.

14 Wij bidden om de Heilige Geest.

15 Een machtig Maker formeerde mijn hart. Hij nam voor de tijd begon mijn leven in Zijn hand. Hij kent mijn naam, Hij weet zelfs wat ik denk. Hij ziet mijn stil verdriet en hoort mij als ik roep. Zingen, Opwekkingsliederen 617

16 Ik heb een Vader, Hij noemt mij Zijn kind. Hij laat mij nooit alleen, waarheen ik ook zal gaan. Hij kent mijn naam, Hij weet zelfs wat ik denk. Hij ziet mijn stil verdriet en hoort mij als ik roep. Zingen, Opwekkingsliederen 617

17 Hij kent je naam, Hij weet zelfs wat je denkt Hij ziet jouw stil verdriet en luistert als je roept, en luistert als je roept.

18 Schriftlezing, Psalm 100 NBG Looft God in zijn tempel 1 Een psalm bij het lofoffer. Juicht de HERE, gij ganse aarde, 2 dient de HERE met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejubel. 3 Erkent, dat de HERE God is; Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die Hij weidt. 4 Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, prijst zijn naam; 5 want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.

19 Zingen, Opwekkingsliederen: 219 Juicht aarde! Juicht alom den Heer. Dient God met blijdschap, geeft Hem eer. Komt, nadert voor Zijn aangezicht, zingt Hem een vrolijk lofgedicht. De Heer is God: Erkent, dat Hij ons heeft gemaakt (en geenszins wij) tot schapen die Hij voedt en weidt; een volk, tot Zijnen dienst bereid.

20 Zingen, Opwekkingsliederen: 219 Gaat tot Zijn poorten in met lof, met lofzang in Zijn heilig hof. Looft Hem aldaar met hart en stem, prijst Zijne naam, verheerlijkt Hem. Want goedertieren is de Heer, Zijn goedheid eindigt nimmermeer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht.

21 Verkondiging: “Watermerk”

22 Zingen, Gezang 473: 1,2,9,10 1. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. 2. Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

23 9. Neem en zegen alle vreugd, al 't geluk dat mij verheugt. Maak dat ik mij nimmer schaam mens te wezen in uw naam. 10. Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd. Zingen, Gezang 473: 1,2,9,10

24 Wij lezen het Doopformulier •Presentatie •Onderwijs •Doopgedachtenis

25 Zingen, Gezang 334: 1,3 1. Here Jezus, wij zijn nu in het heiligdom verschenen, met ons kind gaan wij tot U wil uw zegen ons verlenen waar de roepstem wordt vernomen: laat de kind’ren tot Mij komen.

26 Zingen, Gezang 334: 1,3 3. Niemand die ons helpen kan, niemand kan ons kind beschermen. Wie zijn wij? Neem Gij het dan, draag het in uw groot erbarmen. Dat het vroeg U in dit leven, Ja voorgoed zijn hart mag geven.

27 Doopvragen Doopgebed

28 Zingen, Gezang 334: 4,5 4. Herder, neem uw schaapje aan. Hoofd, maak het een van uw leden. Wees zijn weg, wijs het zijn baan. Vredevorst, wees Gij zijn vrede. Wijnstok, laat dit rankje bloeien, dat er eens veel vruchten groeien.

29 5. Al het onz’ is U gewijd, ‘t liefste wat G’ ons toevertrouwde Wordt als offer U bereid. Gij alleen kunt het behouden. Schrijf de naam door ons gegeven In het levensboek ten leven. Zingen, Gezang 334: 4,5

30 Germen Gijsbert Jan (Gijs) Wever & Gina Elisabeth (Lisette) Wever ontvangen nu het sacrament van de Heilige Doop

31 Zingen, Psalm 105: 5 OB (staande ) 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken; zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht; ‘t verbond met Abraham, zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.

32 Wij sluiten de doopsbediening en dienst af met een dankgebed

33 Zingen, Opwekking Kids: 153 Here, maak mij Uw wegen bekend en toon mij de weg die goed is voor mij o, Here maak mij Uw wegen bekend en toon mij de weg die goed is voor mij Want U bent mijn God, de enige God ja, U bent mijn God, de enige God laat mij zien…, wat U wilt… door Uw Woord…, door Uw Geest

34 Here, maak mij Uw wegen bekend en toon mij de weg die goed is voor mij o, Here maak mij Uw wegen bekend en toon mij de weg die goed is voor mij Want U bent mijn God, de enige God ja, U bent mijn God, de enige God laat mij zien…, wat U wilt… door Uw Woord…, door Uw Geest, dank U, Heer! Zingen, Opwekking Kids: 153

35 Inzameling van de gaven (luisterlied, De Heer is mijn Herder)

36 De Here zegent jou en Hij beschermt jou, Hij schijnt zijn licht over jouw leven, Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn, Hij zal zijn vrede aan je geven. Zingen, Opwekking Kids: 185

37 De Here zegent u en Hij beschermt u, Hij schijnt zijn licht over uw leven, Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn, Hij zal zijn vrede aan u geven. Zingen, Opwekking Kids: 185

38 Wij ontvangen de zegen van de HERE.


Download ppt "Doopdienst, 16 oktober 2011, “Zijn volk, de schapen die Hij weidt” Lisette WeverGijs Wever."

Verwante presentaties


Ads door Google