De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 27 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 27 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 27 oktober 2015

2 Inhoud presentatie  Tekstuele aanpassing resultaatovereenkomsten  Vervolg tarieven HO & Begeleiding  Beschermd wonen ● beleidsontwikkeling korte & middellange termijn ● voorstel aanpassen tarief 22

3 Tekstuele aanpassingen (1)  We hebben input ontvangen op onze wijzigingen van de teksten RO’s;  Het overzicht van de input met de gemeentelijke reactie zal op de website worden geplaatst;  Nu behandelen we de monitoring (samenhangende boete, KTO), de opzegtermijn & geldende voorwaarden en de productomschrijving begeleiding. 3

4 Aanpassingen Boeteclausule aanleveren gegevens Aanpassing na input: Toegevoegd: Herinnering met hersteltermijn Gewijzigd: Boetebedrag € 100,00 per werkdag Maximaal 4 weken KTO  Het oude artikel blijft staan  Gemeenten kunnen het WMO-klantervaringsonderzoek inzetten specifiek om de klanttevredenheid te meten 4

5 Klachtenoverzicht Datum aanlevering van het klachtenoverzicht is gelijk met datum aanleveren overige monitorgegevens Artikel is opgenomen in artikel 4, monitoring gegevens 5

6 Gebruiksvriendelijk format monitoringsgegevens 2015 Huishoudelijke Ondersteuning Dienstverlener GemeenteLeiden OegstgeestZoeterwoudeLeiderdorp Aantal inwoners in zorg per product Algemene voorziening HO HO Basis HO Speciaal HO Speciaal Plus Maaltijdvoorbereiding Kindverzorging Aantal inwoners in zorg per periode 30-6-2015 31-12-20150000 Klanttevredenheid Datum meest recente KTO Datum eerstvolgende KTO Percentage ervaart maatwerkvoorziening als voldoende * Voortijdige beëindigingen door dienstverlener Aantal Percentage Toelichting (optioneel) Voortijdige beëindigingen door inwoner Aantal Percentage Toelichting (optioneel) 6

7 Productomschrijving Begeleiding (1)  3.1 De maatwerkvoorziening begeleiding is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de Inwoner opdat hij zolang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. De maatwerkvoorziening begeleiding kent begeleiding individueel & groep. 1) Begeleiding individueel Begeleiding individueel is aan de orde als de cliënt niet via groepsbegeleiding de doelen kan behalen. Binnen individuele begeleiding wordt onderscheid gemaakt tussen basis en speciaal. Standaard wordt begeleiding basis toegekend. Begeleiding individueel basis Indicatie: Bij Begeleiding individueel basis gaat het om mensen met somatische aandoeningen, met niet aangeboren hersenletsel, met psycho-sociale beperkingen, met licht psychiatrische beperkingen, met lichamelijke beperkingen en met verstandelijke beperkingen. Bij Begeleiding individueel bestaan twee intensiteiten, te weten intensiteit 1 (0 tot en met 12 uur per periode van 4 weken) en intensiteit 2 (12,1 tot en met 24 uur per periode van 4 weken). Intensiteit 1 is de standaard intensiteit. Intensiteit 2 betekent een hogere tijdsinzet van ondersteuning en zal worden ingezet als de doelen bij de cliënt niet binnen de maximale uren van de normale intensiteit kunnen worden bereikt. Indien meer dan 24 uur inzet nodig is, dan geldt een apart uurtarief. Ditzelfde geldt ook voor begeleiding individueel speciaal (zie hieronder). Aanbod: Activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid die strekken tot voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing. Verder ondersteuning bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven. 7

8 Productomschrijving Begeleiding (2) Begeleiding individueel speciaal Indicatie: Bij Begeleiding individueel speciaal gaat het om mensen met niet aangeboren hersenletsel of stevige psychiatrische problematiek, waarbij meer nodig is dan begeleiding individueel basis om de doelen te bereiken. Aanbod: Het aanbod bij Speciaal onderscheid zich van het aanbod bij Basis door de inzet van een hoger opgeleide medewerker in verband met ernstige tekort schietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen/zwaar regieverlies als gevolg van NAH of psychiatrische problematiek. Naast praktische begeleiding en ondersteuning bij het dagelijks leven, wordt ook ondersteuning geleverd voor het omgaan met de beperking. 2) Begeleiding groep Groepsbegeleiding is voorliggend op individuele begeleiding. Binnen begeleiding groep wordt onderscheid gemaakt tussen basis en speciaal. 8

9 Productomschrijving Begeleiding (3) Begeleiding groep basis (A & B): Indicatie: Begeleiding groep basis wordt geïndiceerd bij mensen met een psychiatrische achtergrond, een lichte verstandelijke beperking of om ouderen met (somatische) beperkingen. Bij Begeleiding groep bestaan twee intensiteiten, te weten intensiteit 1 (0 tot en met 24 dagdelen per periode van vier weken) en intensiteit 2 (24,1 tot en met 36 dagdelen per periode van vier weken). Onder een dagdeel wordt minimaal 3,5 uur verstaan. Intensiteit 1 is de standaard intensiteit. Intensiteit 2 betekent een hogere tijdsinzet van ondersteuning en zal worden ingezet als de doelen bij de cliënt niet binnen de maximale dagdelen van de normale intensiteit kunnen worden bereikt. Ditzelfde geldt voor begeleiding groep speciaal (zie hieronder). Aanbod: Activiteiten in groepsverband gericht op ondersteuning bij dagbesteding, handhaven en bevorderen zo zelfstandig mogelijk functioneren, voorkomen sociaal isolement, verlichting mantelzorger en voorkomen van achteruitgang bij cliënt in fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Binnen basis wordt onderscheid gemaakt tussen A & B. A is de doelgroep ouderen met (licht somatische) beperkingen. B gaat op voor cliënten met psychiatrische beperkingen en verstandelijk beperkten. 9

10 Productomschrijving Begeleiding (4) Begeleiding groep speciaal (A & B): Indicatie: Begeleiding groep speciaal wordt geïndiceerd bij stevige problematiek door somatische aandoeningen, middel of zware verstandelijke beperking of lichamelijke beperking of (zwaardere) psychogeriatrie (dementie is vastgesteld). Aanbod: Het aanbod bij Speciaal onderscheidt zich van het aanbod bij Basis door de inzet van een hoger opgeleide medewerker in aansluiting op de stevigere problematiek van de cliënt en een kleinere groepsgrootte. Bovendien worden bij dit aanbod meer eisen gesteld aan de faciliteiten die in de ruimte aanwezig zijn. Binnen speciaal wordt onderscheid gemaakt tussen A & B. A staat voor zware somatiek en dementerende ouderen. B gaat op voor middel of zwaar verstandelijk en lichamelijk gehandicapten. 10

11 Vervolgproces teksten RO’s  gemeenten zullen uiterlijk 5 november met een integraal nieuwe tekst van de resultaatovereenkomsten Begeleiding, HO en KV komen (inclusief de bijgestelde tarieven) en deze op de site plaatsen.  indien u hierin nog omissies aantreft ontvangen wij deze graag uiterlijk 12 november via het mailadres bestuurlijkcontracteren@servicepunt71.nl bestuurlijkcontracteren@servicepunt71.nl  Eventuele allerlaatste bijstellingen naar aanleiding hiervan zullen we melden op de overlegtafel van 17 november.  In de loop van november zullen vervolgens de aangepaste resultaatovereenkomsten opnieuw getekend worden. 11

12 Vervolg tarieven HO & Begeleiding 1. geleverde nadere input Begeleiding en HO 2. gevolgen van nadere input voor tarieven ? Bijstelling tarief BGI basis en HO speciaal 3. nadere toelichting tarieven HO 2016 4. vervolg proces Begeleiding en HO 12

13 Geleverde nadere input (1) Samenvatting inputReactie gemeenten 1. Er is nog gereageerd op de 50% start en 50% laatste periode. De regeling blijft bij Begeleiding en Ho ongewijzigd. 2. Er is gevraagd om de cao WMD niet te vergeten Deze is bekeken. Heeft een klein gevolg gekregen voor tarief BGI basis. 3. er is aandacht gevraagd voor gemiddelde uren in intensiteit 1 en 2 bij individuele begeleiding. Deze is bekeken. Heeft een klein gevolg gekregen voor tarief BGI basis. 4. er is gevraagd om ook coördinatie binnen GGZ op te nemen Opname specifiek omtrent dementie is bedoeld om de bestaande situatie (indien er geen casemanagement dementie via Zwv kan, dan is er begeleiding via Wmo) te verhelderen, niet om begeleiding uit te breiden. Vooralsnog geen uitbreiding naar andere velden. 5. CAK periode 6 is niet representatief.Zie verslag FOT 15/10 13

14 Geleverde nadere input (2) Samenvatting inputReactie gemeenten 6. Ook met vervallen van 11% korting op vervoer is tarief niet kostendekkend. Gezien het feit dat AWBZ-vergoeding sinds 2013 als erg krap werd ervaren, is besloten voor 2016 de in 2015 toegepaste korting van 11% te schrappen. Of het tarief volledig kostendekkend is, zal verschillend zijn per organisatie. In 2016 zal medegezien de nieuwe inkoop van Regiotaxi per 1-1-2017 naar al het doelgroepenvervoer. 7. in periode 8 zaten nog niet alle Leidse cliënten in nieuwe indeling HO, graag nog een keer goed bezien. Hierna is gekeken. Dit leidt tot een aanpassing van het tarief voor HO speciaal. 8. er is een suggestie gedaan voor benaming van begeleiding groep Dank hiervoor. Wij nemen deze mee bij het nadenken over de benaming (volgt nog voor 17-11) 9. er is aandacht gevraagd voor de communicatie vanuit wijkteams omtrent (maximale) uren van de intensiteiten Dit nemen wij mee naar de wijkteams. De wederkerigheid hierbij is wel het leveren van maatwerk. 10. er is suggestie gedaan om bij bepaalde cliënten die (bijna) 12 uur per 4 weken nodig lijken hebben in de startfase tijdelijk de intensiteit intensief te geven. Wij nemen deze suggestie over in die zin dat deze mogelijkheid er moet zijn in individuele gevallen, maar niet standaard zal worden toegepast (dus met mate). 14

15 Gevolgen van nadere input voor tarieven?  Het tarief voor Begeleiding Individueel basis zal per 2016 worden verhoogd. Voor intensiteit 0 t/m 12 uur van € 225 naar € 230 en voor intensiteit 12,1 t/m 24 uur van € 625 naar € 640 per 4 weken. Bij meer dan 24 uur wordt er op uurbasis afgerekend tegen € 43,50.  Alle andere tarieven van Begeleiding zoals gepresenteerd op 15 oktober 2015 blijven ongewijzigd.  Het tarief voor Huishoudelijke Ondersteuning speciaal zal per 2016 worden verhoogd van € 300 naar € 325 per 4 weken. 15

16 Nadere toelichting tarieven HO 2016:  Bij HO zijn gemeenten per medio 2015 afgestapt van DSM naar gemiddelde cliëntfinanciering. Hierbij is: o bij HO basis gerekend met tarief van € 21,50 (ipv gemiddeld € 19,50 in DSM) en voor HO speciaal met € 25,25) o het gemiddeld aantal geleverde uren genomen van 2014 (bij HO basis exclusief cliënten tot en met 3 uur per week). o op deze gemiddelde uren een korting (circa 15%) toegepast, omdat aanbieders aangaven de uren efficiënter te kunnen inzetten als we zouden werken met resultaten. Voor HO basis gingen we uit van circa 14 uur per 4 weken, voor HO speciaal van circa 12 uur per 4 weken.  De geleverde gemiddelde uren bij HO basis liggen onder de 14 uur per 4 weken. De (op dit moment) gerealiseerde efficiency bij HO speciaal is lager (zo blijkt uit de gevraagde CAK-bestanden).  Gemeenten hebben besloten op bij HO speciaal voor 2016 te rekenen met efficiency van 10% en hierdoor circa 13 uur per 4 weken. Het tarief wordt derhalve per 2016 verhoogd van € 300 naar € 325 per 4 weken. 16

17 Vervolg proces Begeleiding en HO (en KV)  gemeenten zullen uiterlijk 5 november met een integraal nieuwe tekst van de resultaatovereenkomsten Begeleiding, HO en KV komen (inclusief de bijgestelde tarieven) en deze op de site plaatsen.  indien u hierin nog omissies aantreft ontvangen wij deze graag uiterlijk 12 november via het mailadres bestuurlijkcontracteren@servicepunt71.nl bestuurlijkcontracteren@servicepunt71.nl  Eventuele allerlaatste bijstellingen naar aanleiding hiervan zullen we melden op de overlegtafel van 17 november.  In de loop van november zullen vervolgens de aangepaste resultaatovereenkomsten opnieuw getekend worden.  Indien u - ondanks de bijgestelde tarieven 2016 - voornemens bent uit de resultaatovereenkomst te stappen, vernemen wij dit graag uiterlijk 12 november via het mailadres bestuurlijkcontracteren@servicepunt71.nl bestuurlijkcontracteren@servicepunt71.nl 17

18 Inhoud onderdeel Beschermd Wonen 1. korte samenvatting van overlegtafel 1-10 en voorstel tariefskorting 2015 2. samenvatting van uw input en de bijeenkomst beleidsoverleg Beschermd Wonen op 12 oktober. 3. conclusie van gemeente nav input en beleidsoverleg 12-10. 4. Nieuw voorstel dagtarieven Beschermd Wonen per 2016 5. nadere toelichting op de totstandkoming van voorstel tarieven 2016 6. vervolg proces Beschermd Wonen 18

19 Korte samenvatting van overlegtafel 1-10 en voorstel tariefskorting 2015  Budget 2015 was € 24 miljoen, tijdelijk voor 2015 opgehoogd naar € 28 miljoen.  Septembercirculaire: € 22 miljoen voor 2016.  Prognose uitgaven 2015 = € 28,5 miljoen  Prognose 2016 met ongewijzigd beleid: € 29,3 miljoen (vanwege gemeentelijk aandeel NHC van 50% naar 70%)  Landelijk onderzoek en discussie verdeling budget loopt, pas op zijn vroegst in december iets meer duidelijkheid.  We hopen dat discussie oplevert dat gat voor regio Leiden niet € 7,3 miljoen zal zijn in 2016, maar minder, echter geen zekerheden;  Daarom op 1-10 vier anticiperende maatregelen gepresenteerd: 1. in 2016 werken aan transformatie van BW; 2. cliënten met overgangsregime BW in overleg met regiogemeenten onder de lokale Wmo begeleiding brengen; 3. de definitie van beschermd wonen aanscherpen en daarmee ook wanneer iemand wel of geen PGB voor BW kan krijgen (= deels dus overheveling naar lokale Wmo) 4. een tariefskorting op Beschermd Wonen in natura van 7,5% per 1-1-2016. 19

20 Samenvatting van uw input en de bijeenkomst beleidsoverleg Beschermd Wonen op 12 oktober  graag 50%/50% regeling van start en eindperiode weg en werken met een afrekening op dagbasis;  geen consensus over een hervorming van de bestaande ZZP’s (en soms juist verzoek om de ZZP’s zoals gemeenten die hanteert duidelijker te omschreven (waar wel/niet zelfde als in AWBZ)  tariefskorting van 7,5% wordt als erg fors ervaren en voelt heel erg als een kaasschaaf. 20

21 Samenvatting van bijeenkomst beleidsoverleg Beschermd Wonen op 12 oktober In beleidsoverleg is vooral gesproken over:  Waar wil je als centrum gemeente in de toekomst naar toe? Waar wil je over een paar jaar staan en welke stappen zet je daar naar toe?  Brede wens om de slag te gaan maken van Beschermd wonen als “statische instituut” naar een meer ontwikkelingsgericht systeem en aanpak: o een stelsel ontwikkelen waarin gekeken wordt welke ontwikkeling een cliënt kan maken en welke mate van ondersteuning daarvoor nodig is en hierop bekostiging baseren in plaats van zwaar = ZZP6 = hoog(ste) tarief. o (nieuwe) cliënten tijdelijk intensief ondersteunen om hen daarna de stap te laten zetten naar een meer ambulante vorm; o ook met een gedeelte van bestaande cliënten een gesprek voeren over een begeleide stap naar een meer ambulante vorm; o meer ambulante vorm vraagt wat van BW-aanbieders en hun vastgoed (waar kan het omgezet wordt in scheiden wonen/zorg) en van woningbouwcorporaties  De tendensen die we zien ten aanzien van Wlz (kwetsbare mensen komen er niet in) en de reflex om voor de oplossing ervan te kijken naar BW. Dit vraagt om gesprek en actie richting brancheorganisaties, VNG, Zorgkantoor en CIZ. 21

22 Conclusie van gemeente nav input en beleidsoverleg 12-10 (1)  Breed gedragen behoefte om BW te transformeren naar een meer ontwikkelingsgericht stelsel;  Er wordt door meerdere aanbieders ruimte gezien om hierin al in 2016 stappen in te zetten (quick wins), die ook leiden tot extra uitstroom;  Gemeente Leiden past hierop haar voorstel van 1-10 aan, te weten: o Aanbieders en gemeenten werken in 1 ste helft van 2016 samen een meer ontwikkelingsgericht stelsel (inclusief bijbehorende andere bekostiging) verder uit. Invoering per 1-1-2017 (of indien haalbaar eerder). o Aanbieders en gemeenten gaan in 2016 werken aan extra uit/doorstroom (+ 5%) van BW naar scheiden van wonen en zorg of ambulante begeleiding; o De bestaande ZZP-indeling blijft in (1 ste helft) 2016 nog gehandhaafd. o De tariefskorting per 1-1-2016 wordt verlaagd van 7,5% naar 5%. Deze korting wordt zelfs ongeacht uiteindelijk budget vanuit het Rijk noodzakelijk geacht als smeerolie om de omslag naar een ontwikkelingsgericht stelsel te kunnen maken. 22

23 Conclusie van gemeente nav input en beleidsoverleg 12-10 (2)  Indien het Rijk de gemeente Leiden voor 2016 en verder uiteindelijk toch minder dan 27,3 miljoen zal toekennen, dan zijn er voor (2 de helft) 2016 en de daaropvolgende jaren zeer waarschijnlijk aanvullende maatregelen (tarief/volume etc) noodzakelijk;  Indien het Rijk de gemeente Leiden voor 2016 en verder uiteindelijk toch een budget geeft van € 27,3 miljoen of meer dan kan deze tariefskorting worden aangewend om de omslag naar een ontwikkelingsgericht stelsel sneller of beter te maken en/of wachtlijst te verkorten. 23

24 Nieuwe dagtarieven BW 2016 (1) 24

25 Overige tarieven BW 2016 (2) 25

26 Nadere toelichting op de totstandkoming van de nieuwe tarieven 2016 (1)  De 5% korting is (alleen) toegepast op de ZZP-tarieven excl. NHC van 2015;  Bij de NHC voor 2016 is de NHC 2015 genomen (en bevroren op niveau 2015) en is 70% genomen (ipv 50% in 2015). De NIC is net als in 2015 buiten beschouwing gelaten.  Er is een onderscheid aangebracht tussen het tarief voor de intramurale ZZP met volledig verblijf en de variant van scheiden van wonen en zorg / VPT waarbij geen NHC en slechts een gedeelte van verblijfskosten van toepassing is.  Bij het tarief voor scheiden van wonen en zorg inclusief dagbesteding is het NHC-gedeelte van dagbesteding per 2016 (itt 2015) wel meegerekend. 26

27 Nadere toelichting op de totstandkoming van de nieuwe tarieven 2016 (2)  Er wordt gefactureerd per 4 weken en afgerekend per geleverde dag. 50%/50% regeling komt per 1-1-2016 te vervallen.  Er is een apart tarief voor dagbesteding geïntroduceerd voor die gevallen waarbij de dagbesteding door een cliënt bij een andere aanbieder uit de overeenkomst BW wordt genoten. Hiermee kunnen aanbieders in die gevallen los van elkaar declareren. Indien de aanbieder van dagbesteding geen contractant is, blijft de noodzaak van een constructie van hoofd- en onderaannemer en declaratie door de hoofdaannemer bestaan. Het maximaal aantal dagdelen is gemiddeld aantal dagdelen uit AWBZ + 1 dagdeel (dus 5 dagdelen muv ZZP5, hierbij geldt 6)  De tarieven van overbruggingszorg zijn in lijn gebracht met die van het uur/dagdeeltarief uit de resultaatovereenkomst Begeleiding. Bij de individuele begeleiding is hierbij 110% genomen. 27

28 Vervolg proces BW  Gemeenten zullen uiterlijk 5 november met een integraal nieuwe tekst van de resultaatovereenkomsten BW (inclusief de bijgestelde tarieven) op de site plaatsen.  Indien u hierin nog omissies aantreft ontvangen wij deze graag uiterlijk 12 november via het mailadres bestuurlijkcontracteren@servicepunt71.nlbestuurlijkcontracteren@servicepunt71.nl  Eventuele allerlaatste bijstellingen naar aanleiding hiervan zullen we melden op de overlegtafel van 17 november.  In de loop van november zal vervolgens de aangepaste resultaatovereenkomst opnieuw getekend worden.  Indien u voornemens bent uit de resultaatovereenkomst Beschermd Wonen te stappen, vernemen wij dit graag uiterlijk 12 november via het mailadres bestuurlijkcontracteren@servicepunt71.nl bestuurlijkcontracteren@servicepunt71.nl 28

29 Vragen 29


Download ppt "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 27 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google