De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. v.d. Heuvel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. v.d. Heuvel."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. v.d. Heuvel

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Extra Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche voor de kinderen tot en met 5 jaar oud. Tijdens de dienst en bij de uitgang wordt er gecollecteerd. De doelen worden geprojecteerd.

3 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte kerkelijke kassen uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 11 oktober a.s. hoopt ds. A.G.M. Weststrate in beide diensten voor te gaan.

4 Mededelingen Dagboek Goede Moed is weer verkrijgbaar Intekenlijst in de hal tot en met 11 oktober Enquête formulier Uitbreiding kerk kan worden Ingeleverd tot en met 11 oktober

5 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 122: 1, 2, 3 NB Lezen v/d Wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 122 Ps. 147: 1, 6 Verkondiging Lied 244: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 133: 1, 2, 3 NB *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 122: 1, 2, 3 NB Lezen v/d Wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 122 Ps. 147: 1, 6 Verkondiging Lied 244: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 133: 1, 2, 3 NB *Zegen * Staande

7 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 122: 1, 2, 3 NB Lezen v/d Wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 122 Ps. 147: 1, 6 Verkondiging Lied 244: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 133: 1, 2, 3 NB *Zegen * Staande

8 Lied 434: 1, 5 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat ademt de Here.

9 Lied 434: 1, 5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt: Amen

10 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 122: 1, 2, 3 NB Lezen v/d Wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 122 Ps. 147: 1, 6 Verkondiging Lied 244: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 133: 1, 2, 3 NB *Zegen * Staande

11 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 122: 1, 2, 3 NB Lezen v/d Wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 122 Ps. 147: 1, 6 Verkondiging Lied 244: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 133: 1, 2, 3 NB *Zegen * Staande

12 Ps. 122: 1, 2, 3 NB Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij zeide: "Gord u aan om naar des Heren huis te gaan! Kom ga met ons en doe als wij! Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in, u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! Jeruzalem, van ver aanschouwd, wel saamgevoegd en welgebouwd, o schone stede, die wij groeten.

13 Ps. 122: 1, 2, 3 NB Hoe zijn de stammen opgegaan! Hier gingen ons de voeten voor der pelgrims, die de Heer verkoor, hier, waar uw heil'ge muren staan! Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in naar 's Heren woord, om zijns naams ere! Zo is het Israël gezegd; hier zijn de zetels van het recht, de troon, waar David zal regeren!

14 Ps. 122: 1, 2, 3 NB Bidt heil toe aan dit Vredesoord; dat die u mint bevredigd zij, dat vrede in uw wallen zij, gezegend zij uw muur en poort! Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in om u met vrede te ontmoeten! Om al mijn broeders binnen u, om 's Heren tempel wil ik u, o stad van God, met vrede groeten.

15 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 122: 1, 2, 3 NB Lezen v/d Wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 122 Ps. 147: 1, 6 Verkondiging Lied 244: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 133: 1, 2, 3 NB *Zegen * Staande

16 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 122: 1, 2, 3 NB Lezen v/d Wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 122 Ps. 147: 1, 6 Verkondiging Lied 244: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 133: 1, 2, 3 NB *Zegen * Staande

17 SB 1: 1, 2, 3 Hoor Israël, de HEERE, enig is onze God ‑ Hem liefhebben, Hem eren dat is het hoogst gebod! Gij zult uw God beminnen, Hem dienen, dag en nacht, met hart en ziel en zinnen en met geheel uw kracht.

18 Laat voor dit woord des HEEREN uw hart een woning zijn; laat kinderen het leren, vertel het groot en klein; gij zult erover spreken alwaar gij zit of staat, het worde taal en teken alwaar gij komt of gaat. SB 1: 1, 2, 3

19 Gij zult het aan den lijve meedragen, op uw hand, het op uw voorhoofd schrijven, alom in stad en land, op poorten en op posten van deuren in uw huis. Looft God, o gij verlosten, looft God! Hij brengt u thuis! SB 1: 1, 2, 3

20 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 122: 1, 2, 3 NB Lezen v/d Wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 122 Ps. 147: 1, 6 Verkondiging Lied 244: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 133: 1, 2, 3 NB *Zegen * Staande

21 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 122: 1, 2, 3 NB Lezen v/d Wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 122 Ps. 147: 1, 6 Verkondiging Lied 244: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 133: 1, 2, 3 NB *Zegen * Staande

22 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 122: 1, 2, 3 NB Lezen v/d Wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 122 Ps. 147: 1, 6 Verkondiging Lied 244: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 133: 1, 2, 3 NB *Zegen * Staande

23 Ps. 147: 1, 6 Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen; Hoe goed is 't, onzen God te prijzen! 't Betaamt ons, psalmen aan te heffen, Die lief- lijk zijn, en harten treffen. De HEER wil ons in gunst aanschouwen; Hij wil Jeruzalem herbouwen; Vergâren en in vreê doenleven Hen, die uit Isrel zijn verdreven.

24 Ps. 147: 1, 6 De HEER betoont Zijn welbehagen Aan hen, die need'rig naar Hem vragen, Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden, En door Zijn hand zich laten leiden; Die, hoe het ook moog' tegenlopen, Gestadig op Zijn goedheid hopen. O Salem, roem den HEER der heren; Wil Uwen God, o Sion, eren.

25 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 122: 1, 2, 3 NB Lezen v/d Wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 122 Ps. 147: 1, 6 Verkondiging Lied 244: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 133: 1, 2, 3 NB *Zegen * Staande

26 Verkondiging Schriftlezing: Psalm 122 >>> Lied 244: 1, 2, 4

27 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 122: 1, 2, 3 NB Lezen v/d Wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 122 Ps. 147: 1, 6 Verkondiging Lied 244: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 133: 1, 2, 3 NB *Zegen * Staande

28 Lied 244: 1, 2, 4 Christus stoot de hemel open, een vuur komt door de wereld lopen, een nieuw getij breekt haastig aan. Hoor, de Geest vaart door het heden, vanwaar? waarheen? met sterke schreden, geen tegenstand kan Hem weerstaan. Geeft op uw trots verzet, verliest u aan zijn wet. Gij zijt veilig in zijn domein, nooit meer alleen, want nimmer zult gij wezen zijn.

29 Lied 244: 1, 2, 4 Laat u door de Trooster vinden, eens onbemind, nu Gods beminden, o kindren van Jeruzalem, dwaalt niet moedeloos, als vreemden, want Christus leeft, Hij die u kende. Nu neemt de Geest en deelt uit Hem. Uw wachten is voorbij, de Dag komt naderbij, merkt het teken, maakt u bereid, de Heer bevrijdt, staat op en volgt, het is de tijd.

30 Lied 244: 1, 2, 4 Eenmaal zal Hem alles prijzen, de Geest zal allen onderwijzen: wie wederstond, wordt overmocht. Geest van liefde, wijsheid, krachten, de wereld blijft uw leiding wachten, zo vaak hebt Gij uw volk bezocht. Jeruzalem, treed uit, verheug u als een bruid, zie uw Koning! Uw schreden richt de gids ten licht: Hij opent eeuwig vergezicht

31 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 122: 1, 2, 3 NB Lezen v/d Wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 122 Ps. 147: 1, 6 Verkondiging Lied 244: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 133: 1, 2, 3 NB *Zegen * Staande

32 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kerkelijke kassen Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

33 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 122: 1, 2, 3 NB Lezen v/d Wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 122 Ps. 147: 1, 6 Verkondiging Lied 244: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 133: 1, 2, 3 NB *Zegen * Staande

34 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 122: 1, 2, 3 NB Lezen v/d Wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 122 Ps. 147: 1, 6 Verkondiging Lied 244: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 133: 1, 2, 3 NB *Zegen * Staande

35 Ps. 133: 1, 2, 3 NB Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen van 't zelfde huis als broeders samenwonen. Een liefdeband houdt hen tezaam. De zegen van Gods hoog verheven naam daalt op hen neer vol zoete tederheid, als olie die den priester wijdt.

36 Ps. 133: 1, 2, 3 NB Als olie die Aärons baard en kleren met geur doordringt, zo is de gunst des Heren voor wie eendrachtig samen zijn. Als dauw is het, die ligt zo mild en rein op Hermons top en daalt op Sion neer. 't Wordt al een tuin voor God den Heer.

37 Ps. 133: 1, 2, 3 NB Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen en leven tot in eeuwigheid.

38 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 122: 1, 2, 3 NB Lezen v/d Wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 122 Ps. 147: 1, 6 Verkondiging Lied 244: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 133: 1, 2, 3 NB *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. v.d. Heuvel."

Verwante presentaties


Ads door Google