De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cao PO en Medezeggenschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cao PO en Medezeggenschap"— Transcript van de presentatie:

1 Cao PO en Medezeggenschap
MosaLira, 16 juni 2015 Paula van Dijnen

2 CAO 2014-2015 Afspraken over: Loon; 1,2% verhoging
Werkdruk/ 40-urige werkweek Duurzame inzetbaarheid Professionalisering Medezeggenschap 2

3 CAO Duurzame inzetbaarheid 3

4 Duurzame inzetbaarheid 40 uur
Inzetten voor: studieverlof, coaching, stage, niet plaats- en tijdgebonden werkzaamheden. Werknemer bepaalt na overleg met leidinggevende. Verantwoording achteraf in functioneringsgesprek. In overleg max. 3 jaar sparen voor vooraf bepaald doel.

5 MosaLira over duurzame inzetbaarheid
MosaLira volgt de cao. Budget beschikbaar voor vervangingen onder lestijd. Gebruik altijd in overleg en na goedkeuring van HR. Uren worden indien mogelijk buiten lestijd ingevuld. Invulling vindt altijd in overleg met de leidinggevende plaats. Afspraken over de inzet worden (indien mogelijk) voor aanvang van het nieuwe schooljaar gemaakt.

6 CAO Professionalisering 6

7 Professionalisering (art.9.1 t/m 9.12)
Zelf verantwoordelijk, jaarlijks afspraken in POP. Startende leerkracht: 3 jaar lang recht op 40 uur EXTRA tijd voor professionalisering per jaar per fte, recht op coaching (niet direct leidinggevende) om te komen tot goede vaardigheden, eerder basisbekwaam; dan EERDER in LA4/LB4; verlies recht extra 40u per jaar per fte. Basisbekwaam: Daarna in POP afspraken maken tot niveau vakbekwame vaardigheden. Zodra basisbekwaam dan LA4/LB4/LC4 Geen recht meer op extra 40 uur per jaar per fte Vakbekwaam: Vanaf LA8/LB8/LC8 In de afspraken over professionalisering zijn in het onderhandelaarsakkoord drie nieuwe termen ingevoerd: 'startbekwaam', 'basisbekwaam' en 'vakbekwaam‘. Bonden en werkgevers vinden dat de sector een kwaliteitsimpuls nodig heeft en dat het daarbij draait om kwaliteit van de leerkrachten, schoolleiders en het OOP. Professionele ontwikkeling maakt daarom standaard deel uit van de gesprekkencyclus. Iedere startende leerkracht met een afgeronde pabo-opleiding is bevoegd en 'startbekwaam' voor een baan voor de klas. Omdat het geven van onderwijs een vak is dat met name ook in de praktijk wordt geleerd is verdere professionalisering noodzakelijk. Bonden en werkgevers zijn van mening dat het van belang is dat iedere leerkracht basisbekwaam is en dat op termijn alle leraren ook vakbekwaam zijn. Voor alle werknemers geldt: Iedere wn is verantwoordelijk voor de eigen professionalisering; Iedere wn maakt jaarlijks afspraken over de eigen professionalisering, vast te leggen in het persoonlijk ontwikkelingsplan. Basisbekwaam Naast het persoonlijk budget duurzame inzetbaarheid (40 uur) heeft de startende leraar recht op een bijzonder budget van 40 uur per jaar. Die uren kunnen worden besteed aan professionalisering. Daarnaast is er recht op begeleiding door een coach (niet zijnde de direct leidinggevende). De startende leraar en de werkgever leggen de afspraken over hoe tot basisbekwaamheid te komen, vast in een persoonlijk ontwikkelplan. Het verdient aanbeveling dat de startende leraar vooral wordt ingezet voor lesgeven, voor-en nawerk en professionalisering. De professionele ontwikkeling van de startende leraar wordt besproken in het kader van de gesprekkencyclus. Om tot een objectieve en transparante beoordeling van het bereiken van de basisbekwaamheid cq.vakbekwaamheid te komen, wordt gebruik gemaakt van een beproefd observatie-instrument. Elke leraar die voldoet aan objectieve en transparante beoordelingscriteria die zijn behaald door professionalisering via het persoonlijk ontwikkelingsplan en die in functioneringsgesprekken zijn vastgelegd. De 'basisbekwame' leraar is ingeschaald in trede 4 of hoger van de bij zijn functie behorende salarisschaal en is nog niet 'vakbekwaam'. Van medewerkers die met ingang van deze cao in schaal 4 of hoger zitten, wordt aangenomen dat zij 'basisbekwaam' zijn. Wie is 'vakbekwaam'? Elke leraar die voldoet aan objectieve en transparante beoordelingscriteria die behaald zijn door professionalisering via het persoonlijk ontwikkelingsplan en die in functioneringsgesprekken zijn vastgelegd. De vakbekwame leraar is minimaal ingeschaald in trede 8 van de bij zijn functie behorende salarisschaal. De beoordelingscriteria worden in de cao-po nog nader gespecificeerd. Van medewerkers die met ingang van deze cao in trede 8 of hoger zitten, wordt aangenomen dat zij 'vakbekwaam' zijn. Heeft deze indeling gevolgen? Zodra de leraar 'basisbekwaam' is, worden in het persoonlijk ontwikkelingsplan door de leraar en de werkgever afspraken gemaakt om te komen tot 'vakbekwaamheid'. De basisbekwame leraar ontvangt op de gebruikelijke wijze de periodieke verhoging. Indien de 'vakbekwaamheid' eerder wordt bereikt dan er volgens het huidige systeem recht is op de achtste periodiek van de bij de functie behorende salarisschaal, wordt de leraar ingeschaald in die achtste periodiek. Met de PMR worden afspraken gemaakt over het beleid met betrekking tot de begeleiding van (startende) leraren en de daarbij in te zetten instrumenten. De PMR heeft daarbij instemmingsrecht. Alle werknemers (met uitzondering van schoolleiders) hebben recht op 2 klokuur per werkweek (deeltijders naar rato) voor persoonlijke ontwikkeling. Dit staat naast eventuele opgedragen scholing. Op schoolniveau (brinnr.) is per fte gemiddeld €500,- beschikbaar. Dit budget is bedoeld om de wn in staat te stellen invulling te geven aan zijn/haar eigen professionalisering. Achteraf legt de wn binnen de bestaande gesprekkencyclus verantwoording af over zijn professionaliseringsactiviteiten.

8 Professionalisering (art.9.4 & 9.7)
Belangrijke rol PGMR i.v.m. criteria begeleiding/ instrumenten. Per school (brinnr.) geldt per fte gemiddeld €500,- voor scholing per jaar + 2 uur per werkweek per fte (ook OOP) De werkgever legt per jaar verantwoording af de besteding van het budget en de onderuitputting daarvan. Plan voor de besteding van die onderuitputting. De werkgever stelt in overleg met de PGMR, t.b.v. de introductie en begeleiding van werknemers een regeling vast. In deze regeling wordt ten minste vastgelegd: het doel van de begeleiding, de functionarissen die bij de begeleiding betrokken zijn en hun taken en bevoegdheden, tijd en middelen die vanuit de organisatie ter beschikking worden gesteld en de wijze waarop de resultaten van de begeleiding worden geëvalueerd. En de werkgever stelt in overleg met de PGMR beleid vast met betrekking tot de wijze waarom vervangers in de school worden geïntroduceerd en begeleid. De werknemer heeft recht op 2 uren per week (deeltijders naar rato) voor zijn individuele professionele ontwikkeling. De werknemer legt achteraf verantwoording af over zijn activiteiten in het kader van zijn professionele ontwikkeling

9 MosaLira over professionaliseringsbudget
Toekenning van budget op basis van de schoolontwikkeling. Directeur bepaalt na overleg met het personeel en de MR. Schoolontwikkeling gerelateerd aan schoolplannen/ontwikkelplannen. Individuele scholing aan pop’s. Budget beschikbaar op schoolniveau, dus beslissingsbevoegdheid over inzet ook op schoolniveau. Verzoeken scholingsmogelijkheden buiten schoolontwikkeling worden individueel ingediend. Kan gerelateerd zijn aan strategisch beleidsplan MosaLira.

10 MosaLira over professionaliseringsuren
Inzet van professionaliseringsuren wordt 1 x per jaar voor het begin van het schooljaar in overleg tussen medewerker en leidinggevende bepaald en vastgelegd op het normjaartaakformulier (NJTF). Scholingsaanbod dat later volgt kan ook achteraf verantwoord worden. Professionaliseringsuren worden indien mogelijk buiten lestijd ingevuld. Invulling vindt altijd in overleg met de leidinggevende plaats.

11 CAO Werkdruk/40-urige werkweek 11

12 40 urige werkweek Normjaartaak blijft 1659 uur
40-urige werkweek. Overwerk compenseren. Per verplicht. Mocht vanaf Is geld voor deskundigheidsbevordering (komt van Bapo) gereserveerd? 41,3 weken van 40 uur. Meer vakantie = meer uren per week. Afspraken met de MR! Overwerk is incidenteel, Meerwerk is structureel, en levert vakantie op.

13 Werkweek Werkweek: Werkzaamheden: Definitie pauze
Werkweek 40 uur = 1 fte Benoeming in uren per week, behoud van huidige werktijdfactor Minimaal contract is 0,2 = 8 uur = 1 dag Werkzaamheden: Tijd voor lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken; Voor- en nawerk /opslagfactor; Professionalisering; Overige taken Definitie pauze pauze tussen , 30min. of 2 x 15min. bij instemming PMR De cao-partijen zijn het er over eens dat de werkdruk beheerst moet worden. Daarbij staat centraal dat de invloed op en de verantwoordelijkheid van de werknemer voor het beheersen van de werkdruk moet worden vergroot. De balans tussen taken, beschikbare tijd en ervaren werkdruk moet zichtbaar worden. Dit is een van de redenen om over te stappen naar een 40-urige werkweek in plaats van de huidige deelfactor. De maximale jaartaak blijft gewoon 1659 uur. Voor de werkdrukbeheersing wordt in deze cao een keuze tussen twee modellen opgenomen. Dit zijn het basismodel en het overlegmodel. Ongeacht welk model de school kiest, zijn er enkele afspraken die voor alle scholen gelden.   AFSPRAKEN DIE VOOR ALLE SCHOLEN GELDEN: Wat is het voordeel van een 40-urige werkweek in vergelijking met de normjaartaak? Door de 40-urige werkweek wordt beter zichtbaar welke werkzaamheden in een week moeten worden gedaan en daardoor ook wanneer er sprake is van overwerk. Er zijn afspraken gemaakt dat overwerk gecompenseerd moet worden. Dit dwingt schoolleiders ertoe een goede jaarplanning te maken en met elke werknemer afspraken te maken wat er van hem of haar wordt verwacht. Ook maakt de 40-urige werkweek inzichtelijk of er mogelijk te veel taken op het bordje van de school liggen. Wanneer er te vaak wordt overgewerkt, moet het team in gesprek en beslissen welke taken daadwerkelijk bij de school horen, welke taken kunnen worden overgedragen aan de ouders en welke taken komen te vervallen. De maximale werktijd per jaar blijft 1659 uur. Het huidige systeem van de jaartaak wordt omgezet naar een 40-urige werkweek. De werknemer die 40 uur per week werkt heeft een werktijdfactor 1. Pauze Als op een dag meer dan vijf en een half uur wordt gewerkt, is er een pauze van een half uur tussen uur en uur. Indien de personeelsgeleding van de mr daarmee instemt, kan die pauze worden gesplitst in 2x 15 minuten. Hoe bereken ik mijn benoeming per week? Omzetting van de arbeidsduur naar een benoeming per week in uren (en minuten) kan aan de hand van de volgende formule: Huidige werktijdfactor x 40 uur = werktijd in uren en minuten per week. Hoe wordt de werktijdfactor bepaald bij een vacatureruimte of een wijziging van de benoemingsomvang? Bij nieuwe vacatureruimte of een wijziging van de benoemingsomvang bepaalt de volgende formule de werktijdfactor: Werktijd per week in uren / 40 uur = werktijdfactor. Waaruit bestaan de werkzaamheden voor leraren en oop met lesgebonden en/of behandeltaken? • de tijd voor lesuren (of lesgebonden en/of behandeltaken) • voor- en nawerk (in het overlegmodel; de opslagfactor) • professionalisering • overige taken

14 Werkweek MosaLira Plaats- en tijdgebonden werkzaamheden;
8,5 klokuren per dag waarvan een half uur pauze; 41,5 werkweken voor werknemers (Leerlingen komen 39,2 weken naar school). Hiervan kan afgeweken worden in overleg tussen werknemer en directeur. Voor de meivakantie van schooljaar worden keuzes over werkweek, vakantie en overwerk bovenstaande geëvalueerd.

15 Vakantie en overwerk Recht op 428 uur vakantieverlof (incl. feestdagen) op te nemen tijdens schoolvakanties  53,5 dagen of 10,7 weken verlof Overwerk = incidentele overschrijding 40 uur. In tijd compenseren in dezelfde periode tussen twee schoolvakanties. Alleen als dat echt niet kan is uitbetaling mogelijk. Gaat om opgedragen werkzaamheden. 15

16 MosaLira over vakantie
Verdeling van de 428 uur verlof wordt, voor de invulling van 5 dagen in de zomervakantie, op stichtingsniveau vastgesteld. De overige dagen (5.5 bij een fulltimer) worden in overleg en na akkoord van de directeur ingezet. Dit wordt bijgehouden in een verlofkaart en wordt gecontroleerd door de directeur. Maximaal 5 weken zomervakantie. Aanwezigheid medewerkers op maandag en dinsdag in de eerste week en woensdag donderdag en vrijdag in de laatste week. Dit betekent voor de zomervakantie van 2015 dat het deel betreffende de laatste week al ingaat. 16

17 MosaLira over overwerk
Uren die buiten de reguliere tijden vallen worden gecompenseerd met verlofuren op de verlofkaart in betreffende periode tussen twee vakanties. In overleg werkgever-werknemer kan hiervan worden afgeweken (cao artikel 2a.4.2). 17

18 CAO Basismodel/Overlegmodel 18

19 Basismodel (art. 2A.9 t/m 2A.11)
Huidige afspraken blijven gelden, technische aanpassing naar een 40-urige werkweek Max 930 lesuren per fte, verzoek tot > 930 uur mogelijk, niet bij starters en bij verdringing banen Voor zomervakantie afspraken over inzetbaarheid, per jaar vastgelegd en ingeroosterd Geen overeenstemming dan geldt het huidige inzetbaarheidsschema Leidinggevende en team maken afspraken over alle werkzaamheden, PMR heeft instemming. Alle voorgaande onderwerpen gelden voor álle scholen. Hieronder de verschillen tussen het basismodel en het overlegmodel. KEUZE 1: HET BASISMODEL: In het basismodel wordt uitgegaan van maximaal 930 uur per jaar voor lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken. Wie bepaalt of het basismodel wordt toegepast? Het basismodel is het standaardmodel, maar er kan van afgeweken worden als daarvoor wordt gekozen. De keuze om van het basismodel af te stappen gaat als volgt: • Eerst wordt op bestuursniveau met instemming van de pgmr beslist om de keuze voor het overlegmodel voor te leggen aan de pmr en het personeel van de desbetreffende school (brinnummer). • Alleen wanneer de pmr en de meerderheid van het personeel kiezen voor het overlegmodel, wordt er afgeweken van het basismodel. Iedere drie jaar moet de keuze voor het overlegmodel opnieuw door de pmr en de meerderheid van het personeel goedgekeurd worden. Als dat niet gebeurt, dan geldt het basismodel weer. Maximale lessentaak in het basismodel. Het aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken bedraagt maximaal 930 uur per jaar. In onderling overleg tussen werkgever en werknemer kan per jaar op schriftelijk verzoek van de werknemer een hoger maximum dan 930 uur worden overeengekomen. Dit verzoek is niet mogelijk voor startende leerkrachten en mag niet leiden tot verdringing van werkgelegenheid. Werkverdeling en inzetbaarheid Werkgevers bepalen voor de zomervakantie in overleg met de werknemers die in deeltijd werken wat de werkdagen zijn. Met fulltimers maken werkgevers afspraken over de dagen waarop ze worden ingeroosterd voor les- en werkuren.  Mochten de werkgevers en werknemers er niet uitkomen, dan wordt de inzetbaarheid bepaald aan de hand van het inzetbaarheidsschema in de cao-po. Leidinggevenden en het team maken afspraken over het totaal aan overige werkzaamheden die binnen de school moeten worden uitgevoerd. De inzet van vakleraren en onderwijsondersteunend personeel (oop) maakt daar deel van uit. Daarbij houden zij rekening met de totale beschikbare formatie en het aantal uren om die taken uit te voeren. De pmr heeft instemmingsrecht op deze afspraken.

20 Overlegmodel (art.2A.12) Eerst instemming PGMR. Die kan beoordelen of schoolbestuur professioneel handelt en er dus vertrouwen kan worden gegeven. PMR en meerderheid personeel geven instemming over uiteindelijke systeem. Dan kan 40-urige week losgelaten, maar worden afspraken gemaakt over werkzaamheden en verdeling. Individuele opslagfactor tussen 35 en 45%. Individuele uitwerking wordt met personeelsleden overeen gekomen. Drie jaar handhaven, anders terug naar basismodel.

21 1659 uur jaartaak bij fulltime aanstelling: 40 uur per week
Basismodel Professionalisering Lesuren, lesgebonden en/of behandeltaken Voor- en nawerk Overige taken 1659 uur jaartaak bij fulltime aanstelling: 40 uur per week Overlegmodel Professionalisering Lesuren, lesgebonden en/of behandeltaken Opslagfactor Overige taken 1659 uur jaartaak bij fulltime aanstelling: 40 uur per week

22 De praktijk: 40-urige werkweek
Mogelijke invulling kader 40-urige werkweek 40 uur per week x 41,3 weken = 1659 uur Houden zoals het is 41,5 uur p wk x 39,5 weken = 1659 uur C uur x 40 weken = 1600 uur “weg te zetten” 59 uur = 1659 uur A4 modellen uitgewerkt erbij 22

23 MosaLira over basis of overlegmodel
Stichtingbreed basismodel Scholen krijgen de ruimte krijgen om het onderwijs binnen hun school op maat vorm te geven zodat huidige onderwijs geborgd en de kwaliteit op niveau blijven. De directeur maakt hierover afspraken met zijn MR en team waarbij zij zich houden aan de wetgeving binnen de cao. Schooljaar overbruggingsjaar, met als doel de scholen de mogelijkheid te bieden het overlegmodel of basismodel vorm te gaan geven. Tijdens dit jaar wordt nader onderzocht of een wisseling naar het overlegmodel gewenst wordt.

24 CAO Medezeggenschap 24

25 Vakantieverlof OP, OOP en directies:
Formatie: Onderdeel bestuursformatieplan: vaststelling groepsgrootte per brinnummer (school). PGMR instemmingsrecht. Vakantieverlof OP, OOP en directies: 428 uur per jaar = 10,7 weken = 53,5 dagen Vakantieverlof wordt opgenomen in schoolvakanties Opbouw van het verlof van 1 oktober tot 1 oktober Uitzonderingen mogelijk voor justitiële inrichtingen en pilotscholen. Compensatieverlof: Meer werken bij 1659 uur: blijft compensatieverlof bestaan. Formatie/bestuursformatieplan Afgesproken is dat bij de vaststelling van het bestuursformatieplan door het bestuur met instemming van de personeelsgeleding van de mr de verhouding tussen het aantal leerlingen en leraren per school (brinnummer) wordt verantwoord. Hiermee moet de werkgelegenheid in stand worden gehouden en de werkdruk worden beheerst. Bovendien geeft het de pgmr- en mr-leden de mogelijkheid hierover het gesprek aan te gaan met het schoolbestuur. Zo wordt inzichtelijk wat de consequenties zijn van het beleid voor de gemiddelde groepsgrootte. Of de groepen groter of kleiner worden is dus afhankelijk van wat de pgmr met het bestuur afspreekt. Het is vanzelfsprekend dat de pgmr een standpunt uitdraagt dat door het hele of de grote meerderheid van het team wordt gedragen. Vakantieverlof Voor alle werknemers wordt het vakantieverlof uitgedrukt in een aantal uren per jaar. Bij een 40-urige werkweek heeft een fulltime werknemer recht op 428 klokuren vakantieverlof, inclusief feestdagen. Het vakantieverlof wordt opgenomen tijdens de schoolvakanties. Klopt het dat ik vakantie inlever? Het klopt niet dat je vakantie inlevert. Het ministerie van Onderwijs schrijft 11 weken vakantie voor. In de cao-po 2013 staat dat je daarvan maximaal drie dagen kan worden teruggeroepen. (8.2 lid 4). Hierdoor kom je op een vakantie van 10,7 weken per jaar. Deze 10,7 weken per jaar blijven ook in de huidige regeling van kracht. Je levert dus geen vakantie in. Waaruit bestaat mijn vrije tijd? Vrije tijd kan bestaan uit 3 componenten; •    vakantie (conform richtlijnen van ministerie zie ook •    compensatie verlof (dit blijft in basismodel ongewijzigd conform art ), •    vrije tijd i.v.m. overwerk. Dit laatste houdt in dat wanneer je meer lesgeeft dan 930 uur en je de overige taken behoud je dit later kan compenseren met vrije tijd. Deze vrije tijd heet dan alleen géén vakantie, maar vrije tijd i.v.m. compensatie van overwerk. Toch moet ik meer werken, hoe kan dat? Scholen mogen vakanties deels zelf regelen en plannen. Het kan daarom zo zijn dat scholen meer vakantieweken geven. Er zijn schoolbesturen die nog steeds adv-uren uitdelen en compensatieverlof toekennen. Adv is in 2009 al afgeschaft en compensatie kan alleen worden gegeven als er meer dan 930 uur les wordt gegeven en de overige taken niet evenredig omlaag worden aanpast. Dit zorgt voor veel ongelijkheid tussen personeelsleden in het primair onderwijs. De invoering van de 40-urige werkweek maakt dat zichtbaar en onmogelijk. Sommige werknemers hebben al die jaren onterecht adv en/of compensatiedagen gehad. Zij raken dat nu kwijt.  Vaak zien we dat werknemers die minder dan, 52 weken - 10,7 vastgestelde vakantie = 41,3 weken, werken in die 40/39/38 weken veel meer dan 40 uur werken. Het personeel ervaart dus een hele hoge werkdruk.   uur / 41,3 werkweken = 40,2 uur werken per week uur / 40 werkweken = een hogere werkdruk van 41,5 uur per week, uur / 39 werkweken = een nog hogere werkdruk van 42,5 uur weken per week om je normjaar taak te halen! uur / 38 werkweken = 43,7 uur werken per week om je normjaar taak nog te halen en geeft dus een hele hoge werkdruk. Uit het veld horen we al jaren dat de werkdruk te hoog is. Dit komt mede doordat er in minder weken hetzelfde werk (1659 uur) gedaan moet worden. In die weken moet het onderwijspersoneel dus meer uren werken en dat verhoogt de werkdruk. Dat willen we niet. Door nu de 40-urige werkweek in te voeren en te zorgen dat we 41,3 weken werken kan de normjaartaak gehaald worden met 40,2 uur (is afgerond 40 uur) werken per week. In de huidige regeling kan dit overwerken ook nog steeds gecompenseerd worden. Echter het overwerken dient per individu vastgesteld te worden en wordt tussen de twee vakanties waarin het overwerk plaatsvindt ook gecompenseerd met evenveel vrije uren. We noemen dit nu geen vakantie meer, maar compensatie voor overwerk.

26


Download ppt "Cao PO en Medezeggenschap"

Verwante presentaties


Ads door Google