De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cao PO en Medezeggenschap MosaLira, 16 juni 2015 Paula van Dijnen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cao PO en Medezeggenschap MosaLira, 16 juni 2015 Paula van Dijnen"— Transcript van de presentatie:

1 Cao PO en Medezeggenschap MosaLira, 16 juni 2015 Paula van Dijnen PvDijnen@aob.nl

2 CAO 2014-2015 Afspraken over: -Loon; 1,2% verhoging -Werkdruk/ 40-urige werkweek -Duurzame inzetbaarheid -Professionalisering -Medezeggenschap

3 CAO 2014-2015 -Duurzame inzetbaarheid

4 Duurzame inzetbaarheid 40 uur Inzetten voor: studieverlof, coaching, stage, niet plaats- en tijdgebonden werkzaamheden. Werknemer bepaalt na overleg met leidinggevende. Verantwoording achteraf in functioneringsgesprek. In overleg max. 3 jaar sparen voor vooraf bepaald doel.

5 MosaLira over duurzame inzetbaarheid MosaLira volgt de cao. Budget beschikbaar voor vervangingen onder lestijd. Gebruik altijd in overleg en na goedkeuring van HR. Uren worden indien mogelijk buiten lestijd ingevuld. Invulling vindt altijd in overleg met de leidinggevende plaats. Afspraken over de inzet worden (indien mogelijk) voor aanvang van het nieuwe schooljaar gemaakt.

6 CAO 2014-2015 -Professionalisering

7 Professionalisering (art.9.1 t/m 9.12) Basisbekwaam: o Daarna in POP afspraken maken tot niveau vakbekwame vaardigheden. o Zodra basisbekwaam dan LA4/LB4/LC4 Geen recht meer op extra 40 uur per jaar per fte Zelf verantwoordelijk, jaarlijks afspraken in POP.  Startende leerkracht: o 3 jaar lang recht op 40 uur EXTRA tijd voor professionalisering per jaar per fte, o recht op coaching (niet direct leidinggevende) om te komen tot goede vaardigheden, o eerder basisbekwaam; dan EERDER in LA4/LB4; verlies recht extra 40u per jaar per fte.   Vakbekwaam: o Vanaf LA8/LB8/LC8

8 Professionalisering (art.9.4 & 9.7) Belangrijke rol PGMR i.v.m. criteria begeleiding/ instrumenten. Per school (brinnr.) geldt per fte gemiddeld €500,- voor scholing per jaar + 2 uur per werkweek per fte (ook OOP) De werkgever legt per jaar verantwoording af de besteding van het budget en de onderuitputting daarvan. Plan voor de besteding van die onderuitputting.

9 MosaLira over professionaliseringsbudget Toekenning van budget op basis van de schoolontwikkeling. Directeur bepaalt na overleg met het personeel en de MR. Schoolontwikkeling gerelateerd aan schoolplannen/ontwikkelplannen. Individuele scholing aan pop’s. Budget beschikbaar op schoolniveau, dus beslissingsbevoegdheid over inzet ook op schoolniveau. Verzoeken scholingsmogelijkheden buiten schoolontwikkeling worden individueel ingediend. Kan gerelateerd zijn aan strategisch beleidsplan MosaLira.

10 MosaLira over professionaliseringsuren Inzet van professionaliseringsuren wordt 1 x per jaar voor het begin van het schooljaar in overleg tussen medewerker en leidinggevende bepaald en vastgelegd op het normjaartaakformulier (NJTF). Scholingsaanbod dat later volgt kan ook achteraf verantwoord worden. Professionaliseringsuren worden indien mogelijk buiten lestijd ingevuld. Invulling vindt altijd in overleg met de leidinggevende plaats.

11 CAO 2014-2015 -Werkdruk/40-urige werkweek

12 40 urige werkweek  Normjaartaak blijft 1659 uur  40-urige werkweek. Overwerk compenseren.  Per 1-8-2015 verplicht. Mocht vanaf 1-10- 2014. Is geld voor deskundigheidsbevordering (komt van Bapo) gereserveerd?  41,3 weken van 40 uur. Meer vakantie = meer uren per week. Afspraken met de MR!  Overwerk is incidenteel, Meerwerk is structureel, en levert vakantie op.

13 Werkweek Werkweek: o Werkweek 40 uur = 1 fte o Benoeming in uren per week, behoud van huidige werktijdfactor o Minimaal contract is 0,2 = 8 uur = 1 dag Werkzaamheden: o Tijd voor lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken; o Voor- en nawerk /opslagfactor; o Professionalisering; o Overige taken o Definitie pauze o pauze tussen 10.00-14.00, o 30min. of 2 x 15min. bij instemming PMR

14 Werkweek MosaLira Plaats- en tijdgebonden werkzaamheden; 8,5 klokuren per dag waarvan een half uur pauze; 41,5 werkweken voor werknemers (Leerlingen komen 39,2 weken naar school). Hiervan kan afgeweken worden in overleg tussen werknemer en directeur. Voor de meivakantie van schooljaar 2015-2016 worden keuzes over werkweek, vakantie en overwerk bovenstaande geëvalueerd.

15 Vakantie en overwerk Recht op 428 uur vakantieverlof (incl. feestdagen) op te nemen tijdens schoolvakanties  53,5 dagen of 10,7 weken verlof Overwerk = incidentele overschrijding 40 uur. In tijd compenseren in dezelfde periode tussen twee schoolvakanties. Alleen als dat echt niet kan is uitbetaling mogelijk. Gaat om opgedragen werkzaamheden.

16 MosaLira over vakantie Verdeling van de 428 uur verlof wordt, voor de invulling van 5 dagen in de zomervakantie, op stichtingsniveau vastgesteld. De overige dagen (5.5 bij een fulltimer) worden in overleg en na akkoord van de directeur ingezet. Dit wordt bijgehouden in een verlofkaart en wordt gecontroleerd door de directeur. Maximaal 5 weken zomervakantie. Aanwezigheid medewerkers op maandag en dinsdag in de eerste week en woensdag donderdag en vrijdag in de laatste week. Dit betekent voor de zomervakantie van 2015 dat het deel betreffende de laatste week al ingaat.

17 MosaLira over overwerk Uren die buiten de reguliere tijden vallen worden gecompenseerd met verlofuren op de verlofkaart in betreffende periode tussen twee vakanties. In overleg werkgever-werknemer kan hiervan worden afgeweken (cao artikel 2a.4.2).

18 CAO 2014-2015 -Basismodel/Overlegmodel

19 Basismodel (art. 2A.9 t/m 2A.11) Huidige afspraken blijven gelden, technische aanpassing naar een 40-urige werkweek Max 930 lesuren per fte, verzoek tot > 930 uur mogelijk, niet bij starters en bij verdringing banen Voor zomervakantie afspraken over inzetbaarheid, per jaar vastgelegd en ingeroosterd Geen overeenstemming dan geldt het huidige inzetbaarheidsschema Leidinggevende en team maken afspraken over alle werkzaamheden, PMR heeft instemming.

20 Overlegmodel (art.2A.12) I.Eerst instemming PGMR. Die kan beoordelen of schoolbestuur professioneel handelt en er dus vertrouwen kan worden gegeven. II.PMR en meerderheid personeel geven instemming over uiteindelijke systeem. –Dan kan 40-urige week losgelaten, maar worden afspraken gemaakt over werkzaamheden en verdeling. –Individuele opslagfactor tussen 35 en 45%. –Individuele uitwerking wordt met personeelsleden overeen gekomen. –Drie jaar handhaven, anders terug naar basismodel.

21 1659 uur jaartaak bij fulltime aanstelling: 40 uur per week Basismodel Overlegmodel Lesuren, lesgebonden en/of behandeltaken Voor- en nawerk Overige taken Professionalisering Lesuren, lesgebonden en/of behandeltaken OpslagfactorOverige taken Professionalisering

22 De praktijk: 40-urige werkweek Mogelijke invulling kader 40-urige werkweek A.40 uur per week x 41,3 weken = 1659 uur B.Houden zoals het is 41,5 uur p wk x 39,5 weken = 1659 uur C. 40 uur x 40 weken = 1600 uur “weg te zetten”59 uur = 1659 uur

23 MosaLira over basis of overlegmodel Stichtingbreed basismodel Scholen krijgen de ruimte krijgen om het onderwijs binnen hun school op maat vorm te geven zodat huidige onderwijs geborgd en de kwaliteit op niveau blijven. De directeur maakt hierover afspraken met zijn MR en team waarbij zij zich houden aan de wetgeving binnen de cao. Schooljaar 2015-2016 overbruggingsjaar, met als doel de scholen de mogelijkheid te bieden het overlegmodel of basismodel vorm te gaan geven. Tijdens dit jaar wordt nader onderzocht of een wisseling naar het overlegmodel gewenst wordt.

24 CAO 2014-2015 -Medezeggenschap

25 Formatie: o Onderdeel bestuursformatieplan: vaststelling groepsgrootte per brinnummer (school). o PGMR instemmingsrecht. Vakantieverlof OP, OOP en directies: o 428 uur per jaar = 10,7 weken = 53,5 dagen o Vakantieverlof wordt opgenomen in schoolvakanties o Opbouw van het verlof van 1 oktober tot 1 oktober o Uitzonderingen mogelijk voor justitiële inrichtingen en pilotscholen. Compensatieverlof: o Meer werken bij 1659 uur: blijft compensatieverlof bestaan.

26


Download ppt "Cao PO en Medezeggenschap MosaLira, 16 juni 2015 Paula van Dijnen"

Verwante presentaties


Ads door Google