De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma 2011-2015 14 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma 2011-2015 14 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma 2011-2015 14 juni 2011

2 2 Inhoud  Voortgangsrapportage CWP  Per visie: –Actualisatie –Vooruitblik/ontwikkelingen –Investeringen  Bezuinigingen  Financieel kader  Weerstandsvermogen

3 3 Van Voorjaarsnota naar …  Voorjaarsnota voorheen: – Afwegingsmoment in- en extensiveringen – Beleidskaders – Financiële uitgangspunten – Voorjaarsnota: opmaat voor meerjarenbegroting

4 4 … Voortgangsrapportage CWP  Voortaan in Voortgangsrapportage CWP: – CWP bepalend voor afwegingen – Exogene, onontkoombare ontwikkelingen – Zo min mogelijk extra claims – Sturing voor lopende jaar (actualisatie) – Beleidskaders – Financiële uitgangspunten – Voortgang bezuinigingspakket uit CWP – Voortgangsrapportage CWP opmaat voor meerjarenbegroting

5 5 Voortgangsrapportage CWP  Toekomstige ontwikkelingen 2012 e.v. in context van 2011.  Versterking logische samenhang jaarschijven  Van 'Voorjaarsnota' naar 'Voortgangsrapportage CWP'

6 6 Uitgangspunten  Economisch moeilijke tijden  Voortbouwen op ingezette koers  Focus op uitvoering en beleidsontwikkeling waar dat nodig is  Ambities komende jaren uiterst beperkt  Bijstelling ambitie en/of moment uitvoering  Financieel solide beleid is leidraad

7 7 Greenport Westland 2020 Actualisatie (voorheen 1 e Prorap):  Collectief particulier opdrachtgeverschap  3-in-1 project en veilingroute  Openbaar vervoer  Innovatienota  Gebiedsmarketing  Ruimte voor glastuinbouw

8 8 Greenport Vooruitblik en ontwikkelingen:  Modernisering glastuinbouw  Glasvezelnetwerken  Greenport  Energietransitie  Horecapleinen

9 9 Greenport Investeringen:  Nieuwe westelijke oeververbinding  Verkeersveiligheidsknelpunten  Honderdland-Maasdijk

10 10 Mijn Westland, ons Westland 2020 Actualisatie (voorheen 1 e Prorap):  Dienstverlening Sociale Zaken (€ 250.000 N)  Quintus (neutraal)  Leerlingenvervoer (€ 150.000 N)  Huurinkomsten onderwijshuisvesting (€ 115.000 V)  Veiligheidsmonitor (€ 20.000 N)  Vorstschade wegen (neutraal)

11 11 Mijn Westland, ons Westland 2020 Vooruitblik en ontwikkelingen:  Wet Werken naar Vermogen  Schuldhulpverlening  AWBZ / kanteling WMO  Jeugdzorg / CJG  Leerplicht  WOS

12 12 Mijn Westland, ons Westland 2020 Investeringen:  Begraafcapaciteit Wateringen  Project Riolering glastuinbouw Westland

13 13 Dienstverlening dichtbij Actualisatie (voorheen 1 e Prorap):  Inschrijving arbeidsmigranten (€ 226.000 N)  Toeristenbelasting (€ 100.000 N)  Voorziening visie dienstverlening (€ 125.000 V)  Afvalstoffenheffing/rioolrecht (neutraal)  Antidiscriminatievoorziening (€ 35.000 N)  BTW-expertise (€ 100.000 N)  Onderhoud gemeentehuizen (neutraal)  Leges Wabo (€ 400.000 N)

14 14 Dienstverlening dichtbij Vooruitblik en ontwikkelingen:  Programma dienstverlening  Belastingen en kostendekkendheid tarieven  Eigentijdse dienstverlening: huisvesting gemeentelijke organisatie

15 15 Resumerend 20112012201320142015 Actualisatie 2011 N 0,8N 0,7N 0,8N 0,4N 0,3 Vooruitblik 2012-2015 0N 0,1N 0,5N 1,1N 2,0

16 16 Bezuinigingen / Ombuigingen (1) (in € mln.)2011201220132014 Totaal14,413,316,019,0 Bezuinigingen/ombuigingen bestaan uit o.a.:  Taakstelling subsidies en tarieven  Taakstelling gemeenschappelijke regelingen  Taakstelling organisatie Structureel, dus ook in 2015 e.v.

17 17 Bezuinigingen (2)  * Realisatie op 1/5/11: Dit is inclusief de dekking van de incidentele lasten met incidentele baten 2011201220132014 Totaal begroot14,413,316,119,0 Realisatie op 1/5/11 *15,36,97,59,1 Verwachte realisatie15,313,416,219,1 Verschil0,90,1

18 18 De uitdaging: ons financieel kader  Bestuursakkoord nog niet verwerkt  Voorziening grondbedrijf kost rente  Meicirculaire nog niet verwerkt  Verkoop vastgoed  Kosten stijgen: autonome onontkoombare ontwikkelingen  Ruimte nodig voor nieuwe exogene onontkoombare ontwikkelingen  Kostendekkende tarieven  Solide financieel beleid noodzakelijk

19 19 Financieel Meerjarenperspectief In € mln.20112012201320142015 Begroting 2011- 2014 0V 0,3V 0,7N 0,6N 2,6 Actualisering MJB 2011-2014 N 0,2N 0,3N 0,6N 0,4V 0,8 InvesteringenV 0,8000N 0,6 Rente/dividendV 1,1N 1,0N 1,2 N 1,3 Lonen/prijzen0N 1,9 Algemene dekkingsmiddel en N 0,1V 0,7V 1,9V 2,6V 2,4 TotaalV 1,6N 2,1N 1,0N 1,5N 3,1

20 20 Begroting bestaand beleid, inclusief aanvullende ontwikkelingen (in € mln.)20112012201320142015 Saldo FMPV 1,6N 2,2N 1,0N 1,5N 3,1 ActualisatieN 0,8N 0,7N 0,8N 0,4N 0,3 Vooruitblik0N 0,1N 0,5N 1,1N 2,0 TotaalV 0,7N 3,0N 2,3N 3,0N 5,4

21 21 Samenvatting financieel (in € mln.)20112012201320142015 Saldo FMP V 1,6N 2,2N 1,0N 1,5N 3,1 Actualisatie 2011 N 0,8N 0,7N 0,8N 0,4N 0,3 Vooruitblik 0N 0,1N 0,5N 1,1N 2,0 Dekkingsplan 0V 1,2 V 2,0 Afrondingsverschil N 0,100 0 Totaal V 0,7N 1,8N 1,1 N 3,4

22 22 Risico's in relatie tot het weerstandsvermogen  Inventarisatie risico’s –Bouwgrond (Westlandse Zoom) –Grote projecten –Leges Wabo –Bestuursakkoord –Sociaal domein –Beheerplannen –Asbestinventarisatie schoolgebouwen

23 23 Benodigde weerstandscapaciteit  Het vermogen om financiële risico’s op te kunnen vangen  Benodigde weerstandscapaciteit bij jaarrekening: € 48,0 mln.  Benodigde weerstandscapaciteit nu: € 52,9 mln.  Risico's zijn toegenomen

24 24 Beschikbare weerstandscapaciteit  Beschikbare weerstandscapaciteit (algemene reserve): € 33 mln.  Weerstandsratio onder 1,0  Oormerken van € 19,9 mln. uit soliditeitsreserve als weerstandsvermogen  Weerstandsratio weer op 1,0: voldoende

25 25 Conclusie  Op koers met uitvoering speerpunten CWP  Op koers met bezuinigingstaakstelling van € 19 mln.  Door tegenvallers: nieuwe bezuinigingen noodzakelijk  Aanzienlijke risico's  Taakstelling, nog in te vullen bij begroting  Sluitende (meerjaren)begroting

26 26 Voorstel aan gemeenteraad Op 28 juni 2011:  Vaststellen kaders en financiële uitgangspunten  Actualisatie 2011 vaststellen  Kennis nemen van vooruitblik, FMP en dekkingsplan  Voortgangsrapportage CWP als leidraad gebruiken voor nieuwe meerjaren- begroting

27 Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma 2011-2015 14 juni 2011


Download ppt "Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma 2011-2015 14 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google