De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerjarenbegroting 2013-2016. Context  Onzekere economische tijden  Afnemende financiële mogelijkheden  Bezuinigingspakket voortgangsrapportage CWP:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerjarenbegroting 2013-2016. Context  Onzekere economische tijden  Afnemende financiële mogelijkheden  Bezuinigingspakket voortgangsrapportage CWP:"— Transcript van de presentatie:

1 Meerjarenbegroting

2 Context  Onzekere economische tijden  Afnemende financiële mogelijkheden  Bezuinigingspakket voortgangsrapportage CWP: € 7 mln structureel  Financiële soliditeit vraagt om nieuwe maatregelen: € 2 mln  In 3 jaar in totaal € 35 mln bezuinigd  Totaal begroting 2013: € 224 mln 2

3 Focus  Stappen gezet in uitvoering CWP  Noodzaak om ambities bij te stellen en keuzes te maken  Focus op thema's en accenten: –Sterke Greenport –Sociale kracht –Eigentijdse dienstverlening –Aantrekkelijk Westland Rode draad: Verbindend Westland 3

4 Uitgangspunten  Woonlasten stijgen gemiddeld niet meer dan met inflatiepercentage  Meer kostendekkende tarieven  Blijvende inzet voor Sterke Greenport, Sociale kracht, Aantrekkelijk Westland en Eigentijdse dienstverlening  Meest kwetsbare groepen worden zoveel als mogelijk ontzien  Geen grote inbreuken op voorzieningenniveau  Geen kaasschaaf maar duidelijke keuzes 4

5 Financieel vertrekpunt 5

6 Mutaties op genomen besluiten raad 6

7 Mutaties op voorgesteld dekkingsplan Voortgangsrapportage CWP Aanvullend € 0,4 miljoen in voorziening ten behoeve van de implementatie van het jeugdbeleid

8 Nieuwe ontwikkelingen (onontkoombaar) 8

9 Bezuiniging ambtelijke organisatie € 6,8 mjln 9

10 Nieuwe ontwikkelingen (overige) 10

11 Aanvullend te dekken saldo 11

12 12 Dekkingsvoorstellen Voortgangsrapportage opgenomen in de begroting Onderwerp Internationalisering / gebiedsmarketing Jongerenwerk Kwaliteit buitenruimte Inzet BOA’s Indexering reserves Maatschappelijk domein Eigentijdse tarifering en multifunctioneel gebruik accommodaties Inzet middelen herijking subsidies Doorschuiven investeringen Vrijval stelpost doelgroepenstrook Inzet reserves Totaal

13  OZB/Overige belastingen –Ozb –Betaald parkeren –Reclamebelasting –Precario –Lijkbezorgingsrechten  Inzet reserves  Inflatie niet volledig toekennen 13 Afwegingen aanvullende dekking (1)

14  Post onvoorzien verminderen  Terughoudend omgaan met investeringen  Renteconversie 14 Afwegingen aanvullende dekking (2)

15 Aanvullende dekkingsvoorstellen 15

16 Totaal financieel beeld 16

17 Ter afsluiting  Crisis duurt nog altijd voort  Extra bezuinigingen onontkoombaar om een sluitende (meerjaren)begroting te krijgen  Blijven bouwen aan Sterke greenport, Sociale kracht, Aantrekkelijke leefomgeving en Eigentijdse dienstverlening  Samen met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties Westland verder versterken 17

18 Meerjarenbegroting


Download ppt "Meerjarenbegroting 2013-2016. Context  Onzekere economische tijden  Afnemende financiële mogelijkheden  Bezuinigingspakket voortgangsrapportage CWP:"

Verwante presentaties


Ads door Google