De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen groeien… naar een leefbare gemeente Zundert Zeker nu ! Verder werken aan ambities met realiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen groeien… naar een leefbare gemeente Zundert Zeker nu ! Verder werken aan ambities met realiteit."— Transcript van de presentatie:

1 Samen groeien… naar een leefbare gemeente Zundert Zeker nu ! Verder werken aan ambities met realiteit

2 Procesbeschrijving  Aanstellen informateur door CDA: De heer F. de Bekker  Oriënterende gesprekken van informateur met de partijen op individueel niveau  19 maart: Plenair overleg met afgevaardigden van de partijen.  Conclusies en afspraken:  CDA, VVD en Dorpsbelangen zullen in eerste instantie verantwoordelijkheid nemen voor vorming van een coalitie.  CDA, VVD en Dorpsbelangen bijgestaan door de griffie, vormen een schrijversgroep voor een coalitie programma.  Wethouders: meerderheid van de partijen gaat voor 3 x 1 FTE 2

3 Procesbeschrijving  De concepten worden door de 3 partijen getoetst en bijgestuurd  1 April: 2e Plenair overleg met afgevaardigden van de partijen  Bespreking concept coalitie akkoord met delegaties van alle partijen.  Tevens wordt een doorkijk naar de vervolgprocedure gemaakt.  Financiële doorrekening van het coalitie akkoord en mogelijke inpassing in de meerjarenbegroting.  6 April: Openbare bijeenkomst met toelichting over het concept coalitie akkoord. 3

4 Procesbeschrijving  Aanstellen van een formateur. Start op 6 april met verkennende gesprekken met kandidaat-wethouders inzake de vorming van een college  Alle fracties gaan de posities invullen voor de verschillende commissies  Slotdocument van de formateur:  Voordracht kandidaat wethouders  Voordracht vice-voorzitterschap v/d gemeenteraad  Fracties leveren de griffie de lijst aan met commissieleden  27 April: Raadsvergadering met voordracht en installatie wethouders en benoeming commissieleden en evt. raadsleden 4

5 Concept-coalitieakkoord  Akkoord op hoofdlijnen bestaande uit:  Algemeen deel: Verder werken aan ambities met realiteit  Specifiek deel: Specifieke afspraken v oor 2010-2014  Coalitie-oppositie model  Nadruk bestuursperiode 2010-2014 op:  Veiligheid  Vitale kernen  Lokale economie  Financieel gezonde gemeente  Veiligheid. Handhaving en hulpverlening.  Bestuur en organisatie. Overleg structuur raad- college. Besturen op hoofdlijnen. Betrokkenheid burgers.  Vitale kernen. Wijk en dorpsraden. Accommodaties. Woningen. 5

6 Concept-coalitieakkoord Deel 1: Verder werken aan ambities met realiteit  Veiligheid:  eigen verantwoordelijkheid inwoners  actief voorlichten m.b.t. overlastproblemen en handhaving  Lik-op-stuk-beleid overlastveroorzakers  Regionaal en landelijk blijven sturen op meer politiecapaciteit  Meer toezichthouders  Bestuur en organisatie. Actieve netwerkspeler, minder en efficiënter vergaderen, interactief burgers en maatschappelijke partners blijven betrekken 6

7 Concept-coalitieakkoord  Vitale kernen:  voorzieningenniveau onder druk  Accommodatiebeleidsplan  wijk- en dorpsraden blijven betrekken  bouwen verspreid over alle kernen  Aandacht voor onze jeugd: jeugdbeleid, LEA, CJG, woningen  Drempels slechten voor de ouderen: levensloopbestendige woningen en voorzieningen, openbare ruimte  WMO: bijstelling beleid met oog voor kwaliteit dienstverlening 7

8 Concept-coalitieakkoord  Lokale economie:  Maatschappelijke participatie  Bedrijventerreinen  Centrumvisie  Bestemmingsplan buitengebied  Treeport, Boomteelt Business Centre  Ondernemersklimaat verbeteren  lokale krachten op gebied van Cultuur, Toerisme & Recreatie benutten en aandacht voor Natuur en Milieu 8

9 Concept-coalitieakkoord Deel 2 : Specifieke afspraken  Evenemententerrein  Gemeentehuis  Randwegen: MER, BBC  Patersven: Heroverweging, Overleg, Onderzoek consequenties 9

10 Concept Coalitie Akkoord  Financiën:  Sluitende begroting  Zakelijk ingericht  Bezuiniging structureel inpassen in meerjarenbegroting  Bezuinigingen over volle breedte  Genereren extra middelen  Efficiency bedrijfsvoering  Lasten voor inwoners laag houden 10

11 Vragen? 11


Download ppt "Samen groeien… naar een leefbare gemeente Zundert Zeker nu ! Verder werken aan ambities met realiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google