De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Planning & Controll Groninger Griffiers 24 maart 2006 Michiel Verbeek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Planning & Controll Groninger Griffiers 24 maart 2006 Michiel Verbeek."— Transcript van de presentatie:

1 Planning & Controll Groninger Griffiers 24 maart 2006 Michiel Verbeek

2 De Programmabegroting en het Jaarverslag zijn de belangrijkste documenten

3 Verkiezingen Coalitie akkoord College vertaalt het akkoord in de Programmabegroting Raad vertaalt het akkoord naar een Lange Termijn Agenda (LTA)

4 1. Bestuurlijke en gemeentelijke organisatie 2. Veiligheid 3. Verkeer en vervoer 4. Economische structuur 5. Onderwijs en jeugdbeleid 6. Welzijn, zorg en volksgezondheid 7. Milieu 8. Ruimtelijke ontwikkeling 9. Financieel beleid

5 2.2 WERK EN INKOMEN 11 2.3 VESTIGINGSKLIMAAT 19 2.4 LEEFOMGEVING 33 2.5 WOONKLIMAAT 39 2.6 DUURZAME ONTWIKKELING 49 2.7 ONDERWIJS EN WELZIJN 57 2.8 GEZONDHEID 71 2.2 SPORT EN CULTUUR 75 2.10 INTEGRATIE 85 2.11 OVERIGE EN ALGEMENE MIDDELEN

6

7 PROGRAMMAUITGAVEN Algemene bestuurlijke en burgerzaken2.518.000 Openbare orde en veiligheid791.000 Wegen, straten, pleinen, fietspaden en kunstwerken 1.428.000 Verkeer, openbaar vervoer en waterwegen288.000 Economische zaken147.000 Onderwijs5.611.000 Cultuur, vorming, ontwikkeling, oudheidkunde en musea 462.000 Sport, recreatie en toerisme2.381.000 Inkomen5.458.000 Werk2.158.000 Zorg2.505.000 Volksgezondheid2.909.000 Milieu495.000 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting1.240.000 Financiële positie864.000

8 Inwoners Jongeren Gebruikers Zorg Culturele klanten Eigenaren en huurders Gebruikers publieke ruimten Economische klanten

9 Beleid door het jaar heen Direct vertalen naar de Programmabegroting 3 W’s

10 Wat willen we bereiken? Huidige situatie Gewenste situatie Maatschappelijk effect

11 Een optimaal welzijn van de huidige en toekomstige inwoners van de dorpen van onze gemeente. Het bestuur dichter bij de burger brengen. Voorzieningen op wijkniveau creëren zodanig dat veiligheid en woongenot voor alle gebruikers van de wijk toeneemt. Wat willen we bereiken?

12 70% van de inwoners is tevreden over het onderhoud in de openbare ruimte. Een vermindering van het aantal vroegtijdig schoolverlaters met 15% in 2006. Een structurele verbetering van de maatschappelijke positie van de meest kwetsbare groepen.

13 Maatschappelijke effect Doelen Subdoelen Activiteiten met prestatiedoelen Kosten Maatschappelijke problemen Beïnvloedings- mogelijkheden

14 Meer zelfredzaamheid door meer sociale netwerken, meer maatschappelijke participatie en het afronden van meer inburgeringsprogramma’s Meer leefbaarheid en veiligheid in de wijken door meer sociale cohesie De inwoners dienen zelfredzaam te zijn, voldoende mogelijkheden te hebben om sociale netwerken op te bouwen, zich veilig en prettig te voelen in hun leefomgeving, en met respect met elkaar om te gaan. Voor inwoners die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben is voldoende gelegenheid om van die voorzieningen gebruik te maken. Doelen Algemeen doel

15 Subdoelen Verbetering waardering sociale banden en persoonlijk en maatschappelijk welbevinden in 2006 t.o.v. 2004. Toename maatschappelijke participatie in 2006 t.o.v. 2004 Verbetering resultaten inburgering en realiseren oudkomerstrajecten Meer zelfredzaamheid door meer sociale netwerken, meer maatschappelijke participatie en het afronden van meer inburgeringsprogramma’s

16 Het gewenste maatschappelijk effect uitwerken met een doelenboom Subdoelen meetbaar maken Dat vergt indicatoren en normen

17 Wat gaan we er voor doen? Beschrijving van concrete activiteiten. Aannemelijk maken dat de activiteit bijdraagt tot het subdoel en dus het gewenste maatschappelijke effect.

18 Wat mag het kosten? Overzicht van toerekenbare kosten en baten. Op algemeen doel, op doelen, op subdoelen of op activiteiten Het bestuur mag binnen het budget schuiven met bedragen zolang de afgesproken doelen worden gehaald.

19 Wanneer rapporteren? Vroeger: bij budgetafwijking Nu: als een maatschappelijk effect of concrete doelstelling niet gehaald wordt.

20 Jaarverslag is het moment om het hele beleid van de gemeente te beoordelen Vertalen naar consequenties voor de Programmabegroting Voorjaarsnota Beleidsvoornemens vanwege nieuwe omstandigheden

21 Onderdeel paragraaf Bedrijfsvoering

22 Controle - Raadsleden in de rekenkamercommissie vanwege deskundigheidsbevordering - Systematisch beleidsonderdelen laten onderzoeken


Download ppt "Planning & Controll Groninger Griffiers 24 maart 2006 Michiel Verbeek."

Verwante presentaties


Ads door Google