De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een kansenpas voor het onderwijs 1.De kansenpas 2.OK-pas (Oudenaardse Kansenpas) 3.Schoolkosten, cultuurparticipatie & kansenpas 4.De OK-pas in het onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een kansenpas voor het onderwijs 1.De kansenpas 2.OK-pas (Oudenaardse Kansenpas) 3.Schoolkosten, cultuurparticipatie & kansenpas 4.De OK-pas in het onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Een kansenpas voor het onderwijs 1.De kansenpas 2.OK-pas (Oudenaardse Kansenpas) 3.Schoolkosten, cultuurparticipatie & kansenpas 4.De OK-pas in het onderwijs

2 De kansenpas 1.Kansenpas –Sterke prijsreductie op socio-culturele activiteiten: automatisch, onmiddellijk en voor een ruim aanbod –Als zodanig is het een preventieve en structurele maatregel die beter het recht op cultuurparticipatie vertolkt dan een subsidie achteraf en ad hoc die ingebed is in een lokaal beleid, in samenspraak met alle relevante partners –Toeleiding en begeleiding blijft zeker nodig: er is niet alleen een financiële drempel maar laaggeletterdheid, statusverlegenheid, gebrek aan kennis van cultuur… 2.Werking –Middelen: Fonds(en) cultuurparticipatie Federaal fonds: via POD Maatschappelijke Integratie, rechtsreeks aan OCMW, jaarlijks aan te vragen Vlaams fonds: via gemeenten of samenwerkingsverbanden, mits afsprakennota vrijetijdsparticipatie –Verdeelsleutel: Gebruikers: minimum 20% OCMW/gemeente Eventueel ook de aanbieders van activiteiten

3 OK-pas (Oudenaardse Kansenpas) 1.Werkgroep Kansen voor Cultuur –Opzet en organisatie –Informatie, toeleiding en begeleiding –Creëren en uitbreiden netwerk van partners 2.Werking –Aanbieders –Gebruikers –Verdeelsleutel –Toeleiding & informatie 3.Uitbreiding –Budget –Aantal gebruikers –Onderwijsactiviteiten

4 Schoolkosten, cultuurparticipatie en kansenpas 1.Interesse vanuit de scholen –Vermijden van niet-participatie van kinderen in kansarmoede –Vermijden van onbetaalde schoolrekeningen 2.Preventieve maatregelen –Vlaamse overheid Schooltoelagen Verhoging werkingsmiddelen gekoppeld aan maximumfactuur (basisonderwijs) Sensibilisering kostenbewust schoolbeleid –Lokale overheid Kansenpas als sluitstuk Gekoppeld aan sensibilisering kostenbewust schoolbeleid 3.De kansenpas in de school is ook een stimulans –De school heeft hoe dan ook een aanbod rond cultuur en sport, en bereikt hoe dan ook alle kinderen en jongeren –De school maakt de kansenpas bekend bij kinderen en ouders, zodat de kans groter wordt dat er ook buitenschools gebruik van gemaakt wordt

5 De OK-pas in het onderwijs 1.Uitbreiding OK-pas naar onderwijs –Voorbereid in het LOP Werking schoolkosten, leidend tot een schoolkostencode Begeleiding vzw Schulden op School –Resulterend in Convenant tussen OCMW en relevante welzijnsorganisaties Engagementsverklaring tussen OCMW en scholen –Financieel engagement –Engagement rond kostenbewust schoolbeleid 2.Concrete werking –Verdeelsleutel: gebruikers 25% - scholen 25% - OCMW 50% –Activiteiten: voorlopig 1 of 2 dagdelen –Toeleiding & informatie: scholen in samenwerking met OCMW  Belang van discretie op school! –Administratie: OCMW betaalt terug aan de school 3.Het LOP als forum voor overleg en evaluatie


Download ppt "Een kansenpas voor het onderwijs 1.De kansenpas 2.OK-pas (Oudenaardse Kansenpas) 3.Schoolkosten, cultuurparticipatie & kansenpas 4.De OK-pas in het onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google