De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toeleiden naar vrije tijd: de drempel over naar meer zelfvertrouwen en sociaal contact.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toeleiden naar vrije tijd: de drempel over naar meer zelfvertrouwen en sociaal contact."— Transcript van de presentatie:

1 Toeleiden naar vrije tijd: de drempel over naar meer zelfvertrouwen en sociaal contact

2 OCMW Antwerpen individuele vrijetijdsbemiddeling

3 Visie op vrije tijd Visie Recht op vrije tijd en maatschappelijke ontplooiing ‘Als organisatie geloven we in de kracht van vrijetijdsparticipatie als hefboom in het proces van versterking en empowerment van mensen. Participatie heeft een positieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling, attitudes en sociale vaardigheden van mensen in armoede.’

4 Visie We bieden •kansen en mogelijkheden om opnieuw volwaardig deel uit te maken van de samenleving We zetten in op •versterking en empowerment van mensen We hebben oog voor •de kwaliteit, toegankelijkheid en laagdrempeligheid van het aanbod

5 Strategie  3-sporenbeleid •Toeleiden naar het vrijetijdsaanbod •Drempels wegnemen •Samenwerken en sensibiliseren  Verhogen van impact en doelmatigheid  Delen van deskundigheid en expertise  Complementair werken

6 Individuele vrijetijdsbemiddeling: waarom?  Nood aan o Meer dan louter informatieverstrekking o Aanpakken van de verschillende drempels o Begeleiding op maat: individueel of voor heel het gezin o Ondersteuning voor de wijkmaatschappelijk werker

7 Voor wie  Personen met een actief begeleidingsdossier bij OCMW Antwerpen: o die kampen met financiële, praktische, psychologische, sociale en/of culturele drempels waardoor zij hun weg niet vinden naar socio- culturele en sportieve activiteiten. o die sociaal geïsoleerd zijn en aanvoelen dat ze dit willen doorbreken, maar hiervoor niet de juiste handvaten/ondersteuning aangereikt krijgen. o zichzelf (en anderen) willen versterken

8 Individuele vrijetijdsbemiddeling: algemeen  Vanuit de organisatie o Integrale kijk op hulpverlening: aandacht voor alle levensdomeinen o Gedragen visie (op vrijetijdsparticipatie) o Duidelijk mandaat o Verankering in de reguliere werking o 1VTE voor individuele trajectbegeleiding o Aanwenden van de federale middelen ‘participatie en sociale activering’ o Vraag tot registratie en rapportering van cijfers

9 Individuele vrijetijdsbemiddeling in de praktijk  2 types klanten o Klanten met een duidelijke hulpvraag  Geen netwerk  Geen informatiekanalen  Gemotiveerd om het sociale isolement te doorbreken  Voornamelijk informatiedrempels  Niet sterk genoeg om zelf hun weg te vinden  Veranderingsprocessen snel zichtbaar, ook al zijn er randproblemen aanwezig  Zetten veel stappen op korte termijn

10 Individuele vrijetijdsbemiddeling in de praktijk (vervolg) o Klanten van wie de maatschappelijk werker vermoedt dat er een onderliggende nood/hulpvraag aanwezig is  Teveel sociale drempels/randproblemen/angst  Weinig motivatie  Weten vaak zelf niet wat ze willen  Opbouwen van een vertrouwensband is essentieel  Gezamenlijk traject: de klant is mede-eigenaar van het traject  Veel aandacht aan het wegwerken van drempels  Vaak een langdurige begeleiding  Ruimte bieden is heel belangrijk

11 Individuele vrijetijdsbemiddeling (vervolg)  Begeleidingstraject op maat o Toeleiding vanuit de wijk o Motivatieverslag wijkmaatschappelijk werker/begeleider o Sociaal-cultureel werker dienst Vrije Tijd  Doornemen situatieschets en opvragen van bijkomende info  Eerste contact met de klant o Huisbezoek o Begeleiding van 1 of meerdere individuele activiteiten o Doorstroming  Groepswerking  Reguliere circuit o Sociale kaart: permanente samenwerking met partners o To be: Nazorg

12 Individuele vrijetijdsbemiddeling in de praktijk (vervolg)  Doorstroming naar groepsbegeleiding op maat o Georganiseerde groepsactiviteit begeleid door een maatschappelijk werker/sociaal-cultureel werker o Traject waarin empowerment centraal staat o Doen ontstaan van een sociaal netwerk op een actieve en dynamische manier o Stimuleren van deelname aan socio-culturele en sportieve activiteiten o OpStap(je): film OpStap(je): film o Doorstroom naar het reguliere aanbod

13 Individuele vrijetijdsbemiddeling: effecten  Effecten op de klant o Interpersoonlijk o Intrapersoonlijk o Impact op andere levensdomeinen  Effect op de samenleving o Impact op andere levensdomeinen o Sociale interactie  Effect op de wijkmaatschappelijk werker o Bredere kijk

14 Individuele vrijetijdsbemiddeling: hoe verder?  De klant: niet altijd een succesverhaal o Nood aan methodieken o Nood aan nazorg o Werken aan motivatie  De organisatie: uitdagingen o Omgaan met weerstanden o Overtuigen van het belang van vrijetijdsparticipatie o Middelen ‘Participatie en Sociale Activering’ o Omkadering

15 Individuele vrijetijdsbemiddeling: case en quotes  Case: van toeleiding tot uitstroom  Quote van een klant o “Je hebt me opnieuw een leven gegeven”  Quotes van wijkmaatschappelijk werkers/begeleiders •“Bedankt voor de ondersteuning, dit heeft mijn begeleiding een boost gegeven.” •“Geweldig om te zien hoe mijn klant openbloeit.” •“Ik wist niet dat dit bestond. Mag ik nog klanten doorverwijzen?”

16 Individuele vrijetijdsbemiddeling: samenwerking  Vlaams participatiedecreet o Subsidiëring lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede o Doel: creëren van een plaatselijk en structureel samenwerkingsverband: slechten van participatiedrempels voor mensen in armoede o Vrijetijdsaanbieders, sociale organisaties, experten o Stad Antwerpen: afsprakennota 2014-2019 o 4 projecten o OCMW: verplichte partner

17 Individuele vrijetijdsbemiddeling: samenwerking (vervolg)  Afsprakennota: project professionele vrijetijdsbemiddelaars o Trekker: vzw Antwerpen Sportstad o Aanleiding o Trajectbegeleiders werken allemaal op een andere manier en met andere criteria o Voor elke vorm van vrijetijdsparticipatie een ander aanspreekpunt o Nood aan afstemming o Informatie, expertise en methodieken worden te weinig gedeeld o Versnipperd bereik van de doelgroep o Doel o inventariseren van de huidige werkingen o visie en concept voor een afgestemde werking rond vrijetijdsbemiddeling o maximale afstemming en waar mogelijk integratie

18 Nog vragen?

19 Contactgegevens Of: dienst Vrije Tijd Tuinbouwstraat 8 • 2018 Antwerpen tel. 03 292 23 21 vrijetijd@ocmw.antwerpen.be www.ocmw.antwerpen.be Badya Guerti Afdelingschef Tuinbouwstraat 8 • 2018 Antwerpen tel. 03 292 23 27 • gsm 0492 89 65 96 badya.guerti@ocmw.antwerpen.be www.ocmw.antwerpen.be


Download ppt "Toeleiden naar vrije tijd: de drempel over naar meer zelfvertrouwen en sociaal contact."

Verwante presentaties


Ads door Google