De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RMJP 2011-2014 “Samen stad in uitvoering” Drechtstedendinsdag 2 november 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RMJP 2011-2014 “Samen stad in uitvoering” Drechtstedendinsdag 2 november 2010."— Transcript van de presentatie:

1 rMJP 2011-2014 “Samen stad in uitvoering” Drechtstedendinsdag 2 november 2010

2 Forse inhoudelijke opgave Drechtsteden blijven ten opzichte van landelijk gemiddelde achter op: – werkgelegenheid – Kwantiteit en kwaliteit van de woningvoorraad – Voorzieningenniveau – Vasthouden hogere inkomens  Evaluatie rMJP 2007-2010 – We doen al veel, maar – slagen er nog niet in opnieuw een kwaliteitsprong te maken. – Dit vraagt om focus, prioritering, fasering en integrale sturing

3 Samenwerken loont Door samen, elk vanuit eigen kracht, slim te organiseren kunnen we de achterstand wegwerken. Samenwerken: geeft overzicht en samenhang versterkt bestuurlijke kracht en effectiviteit verhoogt efficiency en kwaliteit

4 Bestuurskracht Van ‘government’ naar ‘governance’ Wij kunnen onze opgaven niet meer alleen realiseren, onze maatschappelijke partners zijn mede- verantwoordelijk in agendering, uitvoering en sturing van de programma’s in het rMJP Dit doen we door Maatschappelijke coalities te vormen Partners een plek te geven op Drechtstedendinsdag

5 Streefbeeld: “Samen stad a/h water” Koersvast ontwikkelen via Pieken Water, landschap en binnenstad zijn de comparatieve voordelen van de Drechtsteden

6 Inhoud Nadruk (80%) in het rMJP ligt op de te bereiken beleidsmatige doelen op Fysiek en Sociaal terrein. Drie prioriteiten: – Economie – woonklimaat – arbeidsmarkt/kennisinfra Randvoorwaardelijk: – bereikbaarheid – extern veiligheid De regio richt zich primair op ontwikkelen, evalueren en bijstellen van beleid op de hierboven genoemde beleidsvelden

7 – Gemeenten pakken lokale beleidsvraagstukken en projecten zelfstandig op (of samen uit oogpunt van efficiency en kwaliteitsvoordelen) – rMJP richt zich op: de lokale projecten van regionaal belang projecten van regio overstijgend belang. – Ten aanzien van de projecten van regio-overstijgend belang neemt de regio een actieve rol in en vindt financiering van het proces vanuit het rMJP plaats. – regio heeft een opdrachtgeverrol naar de ROM-D. Inhoud

8 De bovenregionale projecten 7 boven- regionale projecten Robel Water- bus Maritieme Innovatie A15 Delta poort Delta Progr. Merwede Zone

9 enkel ruimte voor nieuwe ambities als financiële ruimte wordt gemaakt: – door lopende dossiers af te bouwen (extensiveren) – door innovaties in beleidsontwikkeling (via Innovatie Programma Drechtsteden - businesscase beleid) Op basis van begroting 2011 en rMJP wordt werkprogramma 2011 opgesteld Middelen Voor proces en programmering

10 Co-financieringsfonds Ten behoeve van co-financiering op investeringen van derden Ten behoeve van: – bovenregionale projecten – lokale projecten van regionaal belang vraagt nadere uitwerking Middelen Voor investeringen

11 Monitoren en sturen We investeren in een verbeterde sturing van het rMJP: De omstandigheden veranderen doorlopend, o.a. door – Nieuw beleid kabinet Rutte – Invloeden partners, inwoners, ondernemers – Financiële vooruitzichten De Drechtraad willen wij op een vroeg moment in de positie brengen, de kaders te stellen en prestaties te controleren Door middel van een periodieke programmarapportage

12 Programmabladen Per programma zijn benoemd, o.a.: Doelstellingen Partners Wat gaan we doen? Wat bouwen we af? Wat is bereikt in 2014? Waaraan kunnen we zien dat we geslaagd zijn (indicatoren)? Overige activiteiten met doorlopende verplichtingen

13 vertaald in programma’s Strategie: Pieken in de Drechtsteden: Prioriteit 2: participatie op de arbeidsmarkt en versterken onderwijs Programma 5 Bestuur & Middelen Programma 4 Maatschappij Programma 2 Arbeidsmarkt & kennis- infrastructuur Programma 3 Ruimte Programma 1 Economie Streefbeeld samen stad aan het water Prioriteit 1 duurzame economische ontwikkeling Randvoorwaardelijk: - Bereikbaarheid - externe veiligheid Prioriteit3: versterken kwaliteit woonklimaat

14 Programma Economie Doelen: 1. Versterken economische structuur 2. Verbeteren kwaliteit vanhet werkklimaat Programma-activiteiten: - Economie - Vrijetijdseconomie

15 Programma Arbeidsmarkt en Kennisinfrastructuur Doelen 1. Verbeteren matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 2. Verbeteren aansluiting onderwijs- en arbeidsmarkt 3. Verbeteren kennisinfrastructuur in de regio (aantrekken hoger onderwijs) Programma-activiteiten Onderwijs Werk en inkomen

16 Programma Ruimte Doelen 1. Realiseren van een robuust mobiliteitsysteem 2. Versterken van de kwaliteit van het woonklimaat 3. Bouwen aan een klimaatbestendige leefomgevingskwaliteit Programma-activiteiten Bereikbaarheid Wonen en stedelijke vernieuwing Ruimtelijke ordening Groen en water Milieu

17 Programma Maatschappij Doelen 1. Sluitend hulpaanbod voor jongeren en hun ouders 2. Sluitend aanbod aan ondersteuning voor wie dat nodig heeft 3. Inwoners in staat stellen actief met kunst en cultuur in aanraking te komen Programma-activiteiten Jeugd Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Cultuur(-participatie)

18 Programma Bestuur & Middelen Doelen Bestuur: 1. Intensiveren van de beweging ‘government naar governance’ 2. Vergroten invloed op besluitvormingsprocessen andere overheden 3. Vergroten vertrouwen tussen regionaal en lokaal bestuur als ook vergroten bekendheid van de Drechtsteden bij onze inwoners Doelen Middelen 1. Maximaal rendement uit de beperkt beschikbare middelen, gericht op de doelen van het rMJP 2. Afgewogen financieringsagenda, gebaseerd op solide en transparante financiële uitgangspunten 3. Verbeterde organisatie en bedrijfsvoering

19 Programma Bestuur & Middelen Programma-activiteiten Aangaan externe allianties Lobby Drechtsteden Monitoren Drechtstedendinsdagen Strategische communicatie Financiën Organisatie


Download ppt "RMJP 2011-2014 “Samen stad in uitvoering” Drechtstedendinsdag 2 november 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google