De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorjaarsnota 2009. 24-04-20092Presentatie VJN 2009 raad Wethouder C.J Bethlehem Helmond in tegenwind: krachtig en sociaal!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorjaarsnota 2009. 24-04-20092Presentatie VJN 2009 raad Wethouder C.J Bethlehem Helmond in tegenwind: krachtig en sociaal!"— Transcript van de presentatie:

1 Voorjaarsnota 2009

2 24-04-20092Presentatie VJN 2009 raad Wethouder C.J Bethlehem Helmond in tegenwind: krachtig en sociaal!

3 24-04-20093Presentatie VJN 2009 raad Beeld Somber meerjarenperspectief begroting Nieuw beleid vergt ombuigingen Terughoudendheid nodig Wel enige investeringsmiddelen Grondbedrijf loopt terug, daarmee dekking strategische investeringen in gevaar Extra claims Automotivecampus, sportpark Brandevoort, ………

4 24-04-20094Presentatie VJN 2009 raad Economische ontwikkelingen Ontwikkelingen baren zorgen: Achterblijvende groei woningen en inwoners Oplopende werkloosheid en uitkeringen Teruglopende inkomsten gemeente Teruglopende grondverkopen Risico’s in projecten nemen toe

5 24-04-20095Presentatie VJN 2009 raad Kernpunten meerjarenperspectief Tekort meerjarenbegroting € 3,7 mln. Nieuw beleid 3 O’s 2,8 mln. € 6,5 mln. Kanaalzone programma p/j bij benadering 3.0 mln. Totaal gat € 6,5 - 9,5 mln. WMO op termijn sluitend, met “overbruggingskrediet” uit reserve WMO

6 24-04-20096Presentatie VJN 2009 raad Maatregelen Rijk Voorlopig akkoord Rijk - VNG Essentie: 0-lijn voor gemeentefonds Wel zien we op departementaal niveau maatregelen: –Minder geld veiligheid –Herverdeling en bezuinigingen Grote Steden Beleid Inzet steunmaatregelen Rijk nog onduidelijk Meer duidelijkheid: meicirculaire

7 24-04-20097Presentatie VJN 2009 raad Keuze’s Prioriteiten stellen Nieuw beleid voor oud beleid Nieuw beleid mits onontkoombaar, onvermijdelijk, onuitstelbaar (3 O’s) Investeringen: niet nog meer stapelen, maar huidig programma afmaken!

8 24-04-20098Presentatie VJN 2009 raad Samenvatting uitkomsten Ombuigingen 2,5 mln. Voorstel daartoe op hoofdlijnen (programmaniveau) t.b.v. kaderstelling raad Daarnaast investeren in economie via doorzetten strategische investeringen, Samen Investeren Brabant Stad en eigen inzet. –O.a. mobiliteit, kanaalzone, Centrum, Helmond West, Automotive Campus, sportpark Brandevoort, onderwijsgebouwen Dekking Grondbedrijf voor strategische investeringen veiligstellen En blijvende inzet op arbeidsmarktbeleid

9 24-04-20099Presentatie VJN 2009 raad A.A.M. Marneffe Directeur M&O De details…..

10 24-04-200910Presentatie VJN 2009 raad Risico’s Begroting: Verdere stijging tekort bijstand Verdere kortingen gemeentefonds Investeringen: Mogelijke tekort bijdrage grondbedrijf in reserve strategische investeringen (€ 20 mln.) Nieuwe claims: –Automotive campus (geschat op € 10 mln.) –Sportpark Brandevoort (1 mln.)

11 24-04-200911Presentatie VJN 2009 raad Risico’s grondbedrijf Recessie en nieuwe demografische prognoses! Risico van verliezen is groot. Winsten in oude plannen mogelijke nodig voor verliesdekking volgende plannen Daarmee risico voor dekking bestaande IVP (strategische investeringen) van € 20 mln. Voorstel: Algemene Reserve GB “rentevrij” maken en inzetten voor risico’s: € 11,4 mln. Daarnaast uit bestaande reserves € 8,6 mln. reserveren voor mogelijke lagere afdracht grondbedrijf Strategische Investeringen

12 24-04-200912Presentatie VJN 2009 raad Financiële oplossingen Kwijtschelding riolering in tarief€ 600.000 Idem afvalstoffenheffing (loopt op)€ 160.000 Idem inzet reserve afval e.a. € 440.000 Vertragingen in IVP financieel vertalen€ 700.000 Rente “ijzeren” reserves € 500.000 € 2.400.000 Oplopend saldo vastgoed –In begroting jaarlijks structureel oplopend € 220.000 –Goed voor investeringsruimte jaarlijks € 2,6 mln.

13 24-04-200913Presentatie VJN 2009 raad Resultaat besluiten meerjarenbegroting Tekort bij start € 9,5 mln. Dekking/oplossing: –Kanaalzone, voorlopig niets - 3,0 mln. –beleid 3O’s, niet overnemen: - 1,6 mln. –Financiële oplossingen - 2,4 mln. - € 7,0 mln. –Om te buigen circa € 2,5 mln.

14 24-04-200914Presentatie VJN 2009 raad Nieuw beleid 2010 € 1.551.000 2011€ 1.911.000 2012€ 1.962.000 2013€ 1.290.000 (= structureel) Daarnaast voortzetting GSB beleid indien en voor zover decentralisatie-uitkeringen worden toegekend.

15 24-04-200915Presentatie VJN 2009 raad Nieuw beleid veelal onontkoombaar Voorbeelden: Leerlingenvervoer € 350.000 Langdurigheidstoeslag € 109.000 Veiligheid en brandweer€ 148.000 Extra budget beheer wijkaccommodaties € 113.000 Onderhoud Traverse€ 101.000 City Marketing, ophoging€ 200.000

16 24-04-200916Presentatie VJN 2009 raad Maar daarnaast ombuigen!

17 24-04-200917Presentatie VJN 2009 raad Ruimte incidenteel (x € 1.000) Resultaat 2008€ 4.107 Inzet reserves € 11.932 € 16.039

18 24-04-200918Presentatie VJN 2009 raad Inzet incidentele middelen € 16 mln. Begroting intensiveringen € 2,5 mln. Investeringen € 4,8 mln. Reserveren financiering Strategische investeringen € 8,6 mln. Onvoorzien Incidenteel € 0,1 mln.

19 24-04-200919Presentatie VJN 2009 raad Totaal budget investeringen Beschikbaar voor 2010-2013 bruto:€ 265 mln. Belangrijk deel betreft bestaande programma IVP en Samen Investeren Voor nieuwe investeringen is netto € 25 mln. beschikbaar –Reguliere jaarschijf 2013€ 8 mln. –Middelen Vastgoed € 10 mln. –Incidenteel€ 5 mln. –Vrijval oude IVP€ 2 mln.

20 24-04-200920Presentatie VJN 2009 raad Investeringen, voorbeelden Automotive Campus € 10,4 mln. Fietsbeleidsplan€ 3,5 mln. Fietsenstallingen centrum€ 1,1 mln. Sportpark Brandevoort€ 1,0 mln. Milieu en duurzaamheid € 1,7 mln. Kwaliteitsimpuls Molenstraat € 0,8 mln. Kanaalzone, kop Suytkade e.o.€ 14,0 mln. Voorbereiding vervanging sluizen€ 1,0 mln.

21 24-04-200921Presentatie VJN 2009 raad Onzekerheden richting begroting Effecten meicirculaire P.M. Betekenis voor gemeente ook nog niet duidelijk: –Omvang en financiering stijging bijstand –Nullijn salarissen Verloop grondexploitatie Ontwikkeling economie

22 24-04-200922Presentatie VJN 2009 raad Verdere stappen 1.Raad stelt kaders op hoofdlijnen via voorjaarsnota 2.Na besluitvorming: voorstellen uitwerken t.b.v. begroting 3.Daarbij worden actuele ontwikkelingen betrokken (economie, meicirculaire) 4.Indien nodig, tussentijdse raadsinformatiebrief 5.Raadsbesluit op detailniveau bij begrotingsbehandeling (november ) 6.Ombuigingen en effecten in 2012 evalueren

23 24-04-200923Presentatie VJN 2009 raad Helaas, een andere grafiek hebben we niet


Download ppt "Voorjaarsnota 2009. 24-04-20092Presentatie VJN 2009 raad Wethouder C.J Bethlehem Helmond in tegenwind: krachtig en sociaal!"

Verwante presentaties


Ads door Google