De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorjaarsnota 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorjaarsnota 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Voorjaarsnota 2009

2 Wethouder C.J Bethlehem Helmond in tegenwind: krachtig en sociaal!
Presentatie VJN 2009 raad

3 Beeld Somber meerjarenperspectief begroting
Nieuw beleid vergt ombuigingen Terughoudendheid nodig Wel enige investeringsmiddelen Grondbedrijf loopt terug, daarmee dekking strategische investeringen in gevaar Extra claims Automotivecampus, sportpark Brandevoort, ……… Presentatie VJN 2009 raad

4 Economische ontwikkelingen
Ontwikkelingen baren zorgen: Achterblijvende groei woningen en inwoners Oplopende werkloosheid en uitkeringen Teruglopende inkomsten gemeente Teruglopende grondverkopen Risico’s in projecten nemen toe Presentatie VJN 2009 raad

5 Kernpunten meerjarenperspectief
Tekort meerjarenbegroting € 3,7 mln. Nieuw beleid 3 O’s ,8 mln. € 6,5 mln. Kanaalzone programma p/j bij benadering 3.0 mln. Totaal gat € 6,5 - 9,5 mln. WMO op termijn sluitend, met “overbruggingskrediet” uit reserve WMO Presentatie VJN 2009 raad

6 Maatregelen Rijk Voorlopig akkoord Rijk - VNG
Essentie: 0-lijn voor gemeentefonds Wel zien we op departementaal niveau maatregelen: Minder geld veiligheid Herverdeling en bezuinigingen Grote Steden Beleid Inzet steunmaatregelen Rijk nog onduidelijk Meer duidelijkheid: meicirculaire Presentatie VJN 2009 raad

7 Keuze’s Prioriteiten stellen Nieuw beleid voor oud beleid
Nieuw beleid mits onontkoombaar, onvermijdelijk, onuitstelbaar (3 O’s) Investeringen: niet nog meer stapelen, maar huidig programma afmaken! Presentatie VJN 2009 raad

8 Samenvatting uitkomsten
Ombuigingen 2,5 mln. Voorstel daartoe op hoofdlijnen (programmaniveau) t.b.v. kaderstelling raad Daarnaast investeren in economie via doorzetten strategische investeringen, Samen Investeren Brabant Stad en eigen inzet. O.a. mobiliteit, kanaalzone, Centrum, Helmond West, Automotive Campus, sportpark Brandevoort, onderwijsgebouwen Dekking Grondbedrijf voor strategische investeringen veiligstellen En blijvende inzet op arbeidsmarktbeleid Presentatie VJN 2009 raad

9 A.A.M. Marneffe Directeur M&O
De details….. Presentatie VJN 2009 raad

10 Risico’s Begroting: Verdere stijging tekort bijstand
Verdere kortingen gemeentefonds Investeringen: Mogelijke tekort bijdrage grondbedrijf in reserve strategische investeringen (€ 20 mln.) Nieuwe claims: Automotive campus (geschat op € 10 mln.) Sportpark Brandevoort (1 mln.) Presentatie VJN 2009 raad

11 Risico’s grondbedrijf
Recessie en nieuwe demografische prognoses! Risico van verliezen is groot. Winsten in oude plannen mogelijke nodig voor verliesdekking volgende plannen Daarmee risico voor dekking bestaande IVP (strategische investeringen) van € 20 mln. Voorstel: Algemene Reserve GB “rentevrij” maken en inzetten voor risico’s: € 11,4 mln. Daarnaast uit bestaande reserves € 8,6 mln. reserveren voor mogelijke lagere afdracht grondbedrijf Strategische Investeringen Presentatie VJN 2009 raad

12 Financiële oplossingen
Kwijtschelding riolering in tarief € Idem afvalstoffenheffing (loopt op) € Idem inzet reserve afval e.a € Vertragingen in IVP financieel vertalen € Rente “ijzeren” reserves € Oplopend saldo vastgoed In begroting jaarlijks structureel oplopend € Goed voor investeringsruimte jaarlijks € 2,6 mln. Presentatie VJN 2009 raad

13 Resultaat besluiten meerjarenbegroting
Tekort bij start € 9,5 mln. Dekking/oplossing: Kanaalzone, voorlopig niets ,0 mln. beleid 3O’s, niet overnemen: - 1,6 mln. Financiële oplossingen ,4 mln. - € 7,0 mln. Om te buigen circa € 2,5 mln. Presentatie VJN 2009 raad

14 Nieuw beleid 2011 € 2012 € 2013 € (= structureel) Daarnaast voortzetting GSB beleid indien en voor zover decentralisatie-uitkeringen worden toegekend. Presentatie VJN 2009 raad

15 Nieuw beleid veelal onontkoombaar
Voorbeelden: Leerlingenvervoer € Langdurigheidstoeslag € Veiligheid en brandweer € Extra budget beheer wijkaccommodaties € Onderhoud Traverse € City Marketing, ophoging € Presentatie VJN 2009 raad

16 Maar daarnaast ombuigen!
Presentatie VJN 2009 raad

17 Ruimte incidenteel (x € 1.000)
Resultaat € Inzet reserves € Presentatie VJN 2009 raad

18 Inzet incidentele middelen € 16 mln.
Begroting intensiveringen € 2,5 mln. Investeringen € 4,8 mln. Reserveren financiering Strategische investeringen € 8,6 mln. Onvoorzien Incidenteel € 0,1 mln. Presentatie VJN 2009 raad

19 Totaal budget investeringen
Beschikbaar voor bruto: € 265 mln. Belangrijk deel betreft bestaande programma IVP en Samen Investeren Voor nieuwe investeringen is netto € 25 mln. beschikbaar Reguliere jaarschijf € 8 mln. Middelen Vastgoed € 10 mln. Incidenteel € 5 mln. Vrijval oude IVP € 2 mln. Presentatie VJN 2009 raad

20 Investeringen, voorbeelden
Automotive Campus € 10,4 mln. Fietsbeleidsplan € 3,5 mln. Fietsenstallingen centrum € 1,1 mln. Sportpark Brandevoort € 1,0 mln. Milieu en duurzaamheid € 1,7 mln. Kwaliteitsimpuls Molenstraat € 0,8 mln. Kanaalzone, kop Suytkade e.o. € 14,0 mln. Voorbereiding vervanging sluizen € 1,0 mln. Presentatie VJN 2009 raad

21 Onzekerheden richting begroting
Effecten meicirculaire P.M. Betekenis voor gemeente ook nog niet duidelijk: Omvang en financiering stijging bijstand Nullijn salarissen Verloop grondexploitatie Ontwikkeling economie Presentatie VJN 2009 raad

22 Verdere stappen Raad stelt kaders op hoofdlijnen via voorjaarsnota
Na besluitvorming: voorstellen uitwerken t.b.v. begroting Daarbij worden actuele ontwikkelingen betrokken (economie, meicirculaire) Indien nodig, tussentijdse raadsinformatiebrief Raadsbesluit op detailniveau bij begrotingsbehandeling (november) Ombuigingen en effecten in 2012 evalueren Presentatie VJN 2009 raad

23 Helaas, een andere grafiek hebben we niet
Presentatie VJN 2009 raad


Download ppt "Voorjaarsnota 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google