De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenhang in het sociaal domein Sociale visie, decentralisaties Commissie S&V 17 april 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenhang in het sociaal domein Sociale visie, decentralisaties Commissie S&V 17 april 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Samenhang in het sociaal domein Sociale visie, decentralisaties Commissie S&V 17 april 2012

2 Sociaal domein huidige situatie Hulp en ondersteuning veelal nog doelgroep- en aanbod gericht Toegenomen professionalisering en kennis, daardoor: –Specialismen –Versnippering –Bureaucratie –Veel hulpverleners rond 1 gezin/huishouden

3 3 De sociale visie (1) Het is goed opgroeien, ontwikkelen, wonen, leven en werken in Delft Eigen kracht, eigen regie, zelf doen en samen Een plek en kansen voor iedereen Het gaat over meedoen en insluiten Een goed sociaal klimaat en een goede structuur van samenlevingsvoorzieningen

4 De sociale visie (2)

5 De sociale visie (3) Paraplu voor ons beleid De sociale visie verbindt beleidsdoelstellingen en nota’s Werk en inkomen, participatie en emancipatie, welzijn en zorg, jeugd en onderwijs, cultuur, veiligheid, wijken, wonen

6 6 Omgeving Geen (zicht op) economische groei Toenemende verantwoordelijkheden voor gemeenten met diversiteit in de mate van autonomie (decentralisaties) Maatregelen van het kabinet leiden tot stapeling van (verarmings)effecten voor burgers Bezuinigingen dwingen tot forse keuzes in diensten en ondersteuning aan burgers

7 Decentralisaties (1) Nieuwe taken en verantwoordelijkheden Wet Werken naar Vermogen 1-1-2013 Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen Krimp participatiebudget en budget WSW Begeleiding van AWBZ naar WMO 1-1-2013 Begeleiding extramuraal (groep en individueel) incl. vervoer + inloop GGZ Decentralisatiekorting Jeugdzorg 1-1-2015 Alle jeugdzorg (o.a. gesloten jeugdzorg, ambulante zorg, pleegzorg, crisis opvang, Jeugdbescherming, jeugd LVG Decentralisatiekorting

8 Decentralisaties (2) Wet Werken naar Vermogen en WSW Begeleiding van AWBZ naar WMO: 1380 cliënten in 2012 Jeugdzorg Soort% Groepsbegeleiding18 Individuele begeleiding64 Beide18 Grondslag% Psychisch / psychiatrisch50 Lichamelijk30 Verstandelijk20 Cliënten in WWnV vanuit:Aantal per 1-1-2013 WWB/WIJ2800 WAJONG 30 WSW 50 Aantal jaarlijks te verwachten jeugdigen in zorg Waarvan indicatief: Circa 800* 65% GGZ hulp * 35% jeugd en opvoedhulp 16% OTS, 14% gesloten psychiatrische jeugdzorg en 9% jeugdreclassering Aantal Delftse WSW ers per 1-1-2013 Circa 600

9 Decentralisaties (3) Participatiebudget Delft aflopend van 14,9 mln. in 2011 naar 6,3 mln. in 2015. WWB inkomensdeel: 34,9 mln. in 2012 + € 28.550 voor Bbz WSW bijdrage van 16,5 mln. in 2011 naar 12,5 mln. in 2015

10 Kansen Brede ondersteuning i.p.v. versnippering –(voorbeeld volgende sheet) Vraaggericht werken met de burger –relatie Zo vroeg mogelijk in het proces Samen met de partners

11

12 Uitgangspunten Stroomlijnen toegang tot ondersteuning Goede diagnose aan de voorkant en een eenduidig instrumentarium Vraaggericht: wat is er nodig om de problemen in samenhang op te lossen, creatieve mogelijkheden in de leefomgeving Ondersteuning niet vrijblijvend, wederkerigheid Ontschotten en instrumenten en voorzieningen samen inzetten i.p.v. deze te beperken tot specifieke doelgroepen Systeemaanpak in multiprobleem situaties, 1 gezin, 1 plan, 1 budget, 1 verantwoordelijke / multidisciplinair

13 Sturen op samenhang 3D Analyse vraag en aanbod Frontlijnsturing Eigen kracht/versterken netwerk Wederkerigheid Vervoer Dagbesteding Eigen bijdrage Vraaggericht inkopen Financiën Kwaliteit ICT Juridische zaken Aan de slag met:

14 Monitoren NICIS monitor i.s.m. G32 gemeenten incl. Delft Stapelingseffecten verschillende maatregelen Eigen Delftse monitor effecten meten nieuwe wijze van ondersteunen nulmeting einde 2012, start in 2013

15 Impact Stelselwijziging, systeeminnovatie, hervorming verzorgingsstaat Gemeente: sturen aan de voorkant, effectiviteit Stad, burger: eigen kracht, informele netwerken, van aanbod naar vraag Partnerinstellingen: (re)organiseren aan de voorkant, efficiency en resultaatgericht Gemeentelijke organisatie: meerjarige projectorganisatie, cultuuromslag

16 Vragen ……………?


Download ppt "Samenhang in het sociaal domein Sociale visie, decentralisaties Commissie S&V 17 april 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google