De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestuurlijk overleg gemeente Amersfoort

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestuurlijk overleg gemeente Amersfoort"— Transcript van de presentatie:

1 Bestuurlijk overleg gemeente Amersfoort
16 december 2014

2 Bestuurlijk overleg gemeente Amersfoort
Te behandelen: Toezichtkader -criteria, -besluit Werkwijze financieel toezicht Toezicht brief 2014 Beoordeling Begroting Horen van de gemeente 16/12/2014

3 Toezichtkader -criteria, -besluit
Doel Financieel gezonde gemeenten behouden Beroep op artikel 12 FvW (aanvullende bijdrage gemeentefonds) voorkomen Basis Gemeentewet artikel 189 e.v. Jaarlijks toezichtcriterium: art. 203 GW Uitwerking Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2014 Jaarlijkse richtlijnenbrief (17 februari 2014) Uitgangspunten Gemeente is verantwoordelijk voor eigen financiële situatie Repressief is regel, preventief is uitzondering Repressief is: uitgangspunt Gemeentewet Bericht van GS over toezichtregime voor 1/1 16/12/2014

4 Toezichtkader -criteria, -besluit
Criteria preventief toezicht Preventief van rechtswege, dus verplicht! Zowel begroting als meerjarenraming (in 4e jaar) niet in evenwicht. Beoordeling begroting/meerjarenraming op: structureel effect  geen onttrekking aan reserves realistische ramingen  voorgenomen bezuinigingen * volledigheid  onderhoud kapitaalgoederen * Haalbaarheid, Hardheid en tijdigheid Preventief is facultatief bij: Overschrijding inzendtermijnen begroting en rekening 16/12/2014

5 Werkwijze financieel toezicht
Uitgangspunten IBT: risicogericht, proportioneel en beperking toezichtlast Fase van beoordeling: 1e fase; financieel beeld van de gemeente ophalen vanuit o.a. de toezichtbrief en actualiteiten (april, mei) 2e fase; beoordeling voorjaars- en kadernota en jaarrekening (juni t/m augustus) 3e fase; beoordeling concept begroting vanuit het College B&W (september, oktober) 16/12/2014

6 Werkwijze financieel toezicht
4e fase; beoordeling definitief vastgestelde begroting (oktober, november) 5e fase; afwikkeling van de besluitvorming rondom het toezichtregime en het verzenden van de toezichtbeslissing Uitgangspunten: Overleggen bij de gemeenten voor iedere fase Tussentijds bestuurlijk overleg indien aan de orde Periodieke rapportage aan de gedeputeerde FTO 16/12/2014

7 Toezicht brief 2014 gemeente Amersfoort (18-12-2013/80F14411)
Toezichtregime 2014 repressief; sluitend - de jaren 2015 t/m 2017 niet sluitend Aandacht gevraagd voor: Oplopende begrotingstekorten met het verzoek maatregelen te treffen voor een structureel en reëel sluitende (meerjaren)begroting Invulling van bezuinigingen en taakstellingen (o.a. vastgoed en onderwijshuisvesting) Hoog risicoprofiel grondexploitaties in relatie tot de vermogenspositie van de gemeente en de omvang van het vreemd vermogen van de gemeente 16/12/2014

8 Beoordeling Begroting 2015-2018
1) Beoordelingsaspecten (kwantitatief) Vastgestelde begroting saldo gemeente Amersfoort (nr ): € 0,5 miljoen € 0,5 miljoen € 4,5 miljoen € 8,6 miljoen PS exclusief incidentele mutaties reserves Correcties door provincie: Negatief: Inzet negatieve reserve voorzieningen Vathorst Bezuiniging taakstelling onderwijshuisvesting en vastgoed Dekkingstekort reserve kapitaallasten in relatie tot de grondexploitatie verliezen Positief: Saldo incidentele lasten (exclusief project Verder en sparen knooppunt Hoevelaken) Incidentele lasten m.b.t. coalitieakkoord (dekking uit de Algemene Reserve) 16/12/2014

9 Beoordeling Begroting 2015-2018
Aangepaste begroting door de toezichthouder: € 3,6 miljoen € 12,3 miljoen € 4,2 miljoen € 11,1 miljoen PS inclusief incidentele mutaties reserves 16/12/2014

10 Beoordeling Begroting 2015-2018
2) Beoordelingsaspecten (kwalitatief) Transparantie, inzichtelijkheid van de begroting Omvangrijke bezuinigingsoperatie vanaf 2016 en de financiële gevolgen hiervan Haalbaarheid, Hardheid en Tijdigheid van voorgenomen taakstellingen en bezuinigingen Zwakke vermogenspositie, omvangrijke schuldenpositie, negatieve reserves en voorzieningen Omvangrijke risico’s vanuit de grondexploitaties, drie decentralisaties en bedrijfsvoering Grondexploitatie (onzekerheid realiseren verkoopopbrengsten, dekking van mogelijke toekomstige grondexploitatie verliezen en garantstelling OBV-Vathorst) Kapitaalgoederen: o.a. actualisatie beheerplan Wegen en achterstallig onderhoud Stadhuiscomplex Positief: invullen van het risicomanagement, frequent monitoren van de grondexploitaties 16/12/2014

11 Beoordeling Begroting 2015-2018
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 begroting * ja nee rekening 2010 begroting * rekening 2011 begroting * rekening 2012 begroting * rekening 2013 begroting * rekening 2014 ?? begroting rekening 2015 bron: Nota begrotingspositie provincie Utrecht * op basis van de 1/30 regel 16/12/2014

12 Beoordeling Begroting 2015-2018
Overige relevante ontwikkelingen Uitkomsten september circulaire Herziening financiering Werk en Bijstand per Desintegratiekosten ontvlechting Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Gemeenten Toekomstige grondexploitatieverliezen o.a. vanuit Trapezium en Podium 16/12/2014

13 Horen van de gemeente Amersfoort
16/12/2014


Download ppt "Bestuurlijk overleg gemeente Amersfoort"

Verwante presentaties


Ads door Google