De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BESTUURLIJK OVERLEG GEMEENTE AMERSFOORT 16 december 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BESTUURLIJK OVERLEG GEMEENTE AMERSFOORT 16 december 2014."— Transcript van de presentatie:

1 BESTUURLIJK OVERLEG GEMEENTE AMERSFOORT 16 december 2014

2 BESTUURLIJK OVERLEG GEMEENTE AMERSFOORT Te behandelen: Toezichtkader -criteria, -besluit Werkwijze financieel toezicht Toezicht brief 2014 Beoordeling Begroting 2015-2018 Horen van de gemeente 16/12/20142

3 TOEZICHTKADER -CRITERIA, -BESLUIT Doel –Financieel gezonde gemeenten behouden –Beroep op artikel 12 FvW (aanvullende bijdrage gemeentefonds) voorkomen Basis –Gemeentewet artikel 189 e.v. –Jaarlijks toezichtcriterium: art. 203 GW Uitwerking –Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2014 –Jaarlijkse richtlijnenbrief (17 februari 2014) Uitgangspunten –Gemeente is verantwoordelijk voor eigen financiële situatie –Repressief is regel, preventief is uitzondering –Repressief is: uitgangspunt Gemeentewet –Bericht van GS over toezichtregime voor 1/1 16/12/20143

4 TOEZICHTKADER -CRITERIA, -BESLUIT Criteria preventief toezicht  Preventief van rechtswege, dus verplicht! –Zowel begroting als meerjarenraming (in 4 e jaar) niet in evenwicht. Beoordeling begroting/meerjarenraming op: structureel effect  geen onttrekking aan reserves realistische ramingen  voorgenomen bezuinigingen * volledigheid  onderhoud kapitaalgoederen * Haalbaarheid, Hardheid en tijdigheid  Preventief is facultatief bij: –Overschrijding inzendtermijnen begroting en rekening 16/12/20144

5 WERKWIJZE FINANCIEEL TOEZICHT Uitgangspunten IBT: risicogericht, proportioneel en beperking toezichtlast Fase van beoordeling: - 1 e fase; financieel beeld van de gemeente ophalen vanuit o.a. de toezichtbrief en actualiteiten (april, mei) - 2 e fase; beoordeling voorjaars- en kadernota en jaarrekening (juni t/m augustus) - 3 e fase; beoordeling concept begroting vanuit het College B&W (september, oktober) 16/12/20145

6 WERKWIJZE FINANCIEEL TOEZICHT - 4 e fase; beoordeling definitief vastgestelde begroting (oktober, november) - 5 e fase; afwikkeling van de besluitvorming rondom het toezichtregime en het verzenden van de toezichtbeslissing Uitgangspunten: - Overleggen bij de gemeenten voor iedere fase - Tussentijds bestuurlijk overleg indien aan de orde - Periodieke rapportage aan de gedeputeerde FTO 16/12/20146

7 TOEZICHT BRIEF 2014 GEMEENTE AMERSFOORT (18-12-2013/80F14411) Toezichtregime 2014 repressief; - 2014 sluitend - de jaren 2015 t/m 2017 niet sluitend Aandacht gevraagd voor: - Oplopende begrotingstekorten met het verzoek maatregelen te treffen voor een structureel en reëel sluitende (meerjaren)begroting - Invulling van bezuinigingen en taakstellingen (o.a. vastgoed en onderwijshuisvesting) - Hoog risicoprofiel grondexploitaties in relatie tot de vermogenspositie van de gemeente en de omvang van het vreemd vermogen van de gemeente 16/12/20147

8 Beoordeling Begroting 2015-2018 1) Beoordelingsaspecten (kwantitatief) Vastgestelde begroting saldo gemeente Amersfoort (nr. 4791735): - 2015 + € 0,5 miljoen - 2016 - € 0,5 miljoen - 2017 - € 4,5 miljoen - 2018 - € 8,6 miljoen PS exclusief incidentele mutaties reserves Correcties door provincie: Negatief: -Inzet negatieve reserve voorzieningen Vathorst -Bezuiniging taakstelling onderwijshuisvesting en vastgoed -Dekkingstekort reserve kapitaallasten in relatie tot de grondexploitatie verliezen Positief: -Saldo incidentele lasten (exclusief project Verder en sparen knooppunt Hoevelaken) -Incidentele lasten m.b.t. coalitieakkoord (dekking uit de Algemene Reserve) 16/12/20148

9 Beoordeling Begroting 2015-2018 Aangepaste begroting door de toezichthouder: - 2015 - € 3,6 miljoen - 2016 - € 12,3 miljoen - 2017 - € 4,2 miljoen - 2018 - € 11,1 miljoen PS inclusief incidentele mutaties reserves 16/12/20149

10 Beoordeling Begroting 2015-2018 2) Beoordelingsaspecten (kwalitatief) -Transparantie, inzichtelijkheid van de begroting -Omvangrijke bezuinigingsoperatie vanaf 2016 en de financiële gevolgen hiervan -Haalbaarheid, Hardheid en Tijdigheid van voorgenomen taakstellingen en bezuinigingen -Zwakke vermogenspositie, omvangrijke schuldenpositie, negatieve reserves en voorzieningen -Omvangrijke risico’s vanuit de grondexploitaties, drie decentralisaties en bedrijfsvoering -Grondexploitatie (onzekerheid realiseren verkoopopbrengsten, dekking van mogelijke toekomstige grondexploitatie verliezen en garantstelling OBV-Vathorst) -Kapitaalgoederen: o.a. actualisatie beheerplan Wegen en achterstallig onderhoud Stadhuiscomplex -Positief: invullen van het risicomanagement, frequent monitoren van de grondexploitaties 16/12/201410

11 Beoordeling Begroting 2015-2018 16/12/201411 201020112012201320142015201620172018 begroting 2010-2013 *janee rekening 2010nee begroting 2011-2014 * ja nee rekening 2011 nee begroting 2012-2015 * neeja rekening 2012 nee begroting 2013-2016 * neeja rekening 2013 nee begroting 2014-2017 * janee rekening 2014 ?? begroting 2015-2018 nee rekening 2015 bron: Nota begrotingspositie provincie Utrecht * op basis van de 1/30 regel

12 Beoordeling Begroting 2015-2018 Overige relevante ontwikkelingen - Uitkomsten september circulaire - Herziening financiering Werk en Bijstand per 1-1-2015 - Desintegratiekosten ontvlechting Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Gemeenten - Toekomstige grondexploitatieverliezen o.a. vanuit Trapezium en Podium 16/12/201412

13 HOREN VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT 16/12/201413


Download ppt "BESTUURLIJK OVERLEG GEMEENTE AMERSFOORT 16 december 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google