De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PLOEG/tucht en Raad van Beroep mei 2015. Vlaams Personeelsstatuut = VPS Huishoudelijk reglement van de raad van beroep:

Verwante presentaties


Presentatie over: "PLOEG/tucht en Raad van Beroep mei 2015. Vlaams Personeelsstatuut = VPS Huishoudelijk reglement van de raad van beroep:"— Transcript van de presentatie:

1 PLOEG/tucht en Raad van Beroep mei 2015

2 Vlaams Personeelsstatuut = VPS http://www.bestuurszaken.be/vps Huishoudelijk reglement van de raad van beroep: http://www.bestuurszaken.be/generieke- regelgeving#Huishoudelijk_reglement_RvB_DVO http://www.bestuurszaken.be/generieke- regelgeving#Huishoudelijk_reglement_RvB_DVO De ‘praktische gids voor het toekennen van loopbaanvertragingen of onvoldoendes’.praktische gids voor het toekennen van loopbaanvertragingen of onvoldoendes – Bijlage 1 van de praktische gids geeft een uitgebreid antwoord op veel voorkomende vragen. Bijlage 1 van de praktische gids geeft een uitgebreid antwoord op veel voorkomende vragen – Bijlage 2 bevat een aantal tips voor gesprekken met de medewerker en de leidinggevende. Bijlage 2 bevat een aantal tips voor gesprekken met de medewerker en de leidinggevende – Bijlage 3 biedt richtlijnen, aandachtspunten en aanbevelingen met betrekking tot de andere regelgevende procedures die tot ontslag kunnen leiden Bijlage 3 biedt richtlijnen, aandachtspunten en aanbevelingen met betrekking tot de andere regelgevende procedures die tot ontslag kunnen leiden Vlaams personeelsstatuut2 Wat vind je waar ? 2

3 Evaluatie van de proeftijd ( III 16 ) III 16 Planning en evaluatiecriteria (§1) Evaluatoren = functionele chefs (IV 3)IV 3 Tijdens proeftijd: gunstige /ongunstige feiten vaststellen (IV 6)IV 6 Op einde proeftijd: evaluatiegesprek (IV 4)IV 4 Evaluatieverslag - aparte verslagen als twee evaluatoren niet tot consensus komen (IV 5, §2)IV 5 –Betekening verslag binnen 30 kalenderdagen na het evaluatiegesprek (zoniet: vaste benoeming ambtenaar) (§6 - §7) –Geëvalueerde kan opmerkingen toevoegen (§2) 3

4 Evaluatie van de proeftijd ( III 16 ) III 16 Na minimumduur A (6 m) of B / C (4 m): kan proeftijd eindigen mits evaluatiegesprek (§3) –Tussentijds evaluatie wordt eindevaluatie –Positief of negatief –Ambtenaar: vast benoemen of ontslag –Contractueel: contract verder zetten of ontslag Kan contractueel altijd ontslaan (arbeidsrecht) 4

5 Evaluatie van de proeftijd Einde proeftijd ambtenaar (III 16)III 16 –Positieve evaluatie: vaste benoeming (§4) –negatieve evaluatie: ontslag (§4) Beroep mogelijk binnen 15 kalenderdagen na de betekening van het eindevaluatieverslag (§8) Zitting binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het beroepschrift benoemende overheid beslist definitief binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van het advies van de raad van beroep (§9) – tenzij unanieme beslissing RvB Einde proeftijd contractueel (III 16)III 16 –Positieve evaluatie: verderzetting contract –negatieve evaluatie: ontslag (§5) Geen beroep mogelijk bij raad van beroep 5

6 betreft functioneren / uitvoering planning / doelstellingen – Geen feiten uit de privé-sfeer (vb. dronkenschap, misdrijf), als geen invloed op het functioneren van de ambtenaar; Evaluatie team? – De evaluatie gaat over prestaties van het individu. De individuele evaluatie kan als volgt worden opgebouwd: een deel op basis van zijn individuele prestaties; een deel op basis van zijn prestaties in teamverband / de prestaties van het team (er bestaat formeel geen aparte teamevaluatie) Jaarlijkse evaluatie 6

7 Evaluatoren = functionele chefs (IV 3):IV 3 –die op de werkvloer opdrachten geeft aan de geëvalueerde –één ambtenaar van zelfde of hogere rang ambtenaar op proef of vast benoemde ambtenaar die onder het VPS valt (DVO) –andere evaluator kan contractueel / lagere rang / buiten DVO zijn Jaarlijkse evaluatie 7

8 Als minimum drie maand effectieve prestaties tijdens jaar (IV 1, §1)IV 1 – alle gepresteerde dagen van dat kalenderjaar samengeteld Interpretatie raad van beroep: minimum 66 gewerkte dagen – niet de afwezigheden zoals verloven of ziekte – na proeftijd: als de resterende duur van het jaar minder is dan drie maanden, kan de resterende duur evalueren samen met het volgende jaar (IV 1, §2) uitz. over 15 maanden ipv kalenderjaar (IV 1, §2)IV 1 –In onderling akkoord (opnemen in dossier) uitz. bij uit dienst: mag over minder dan 3 maand –Vrijwillig ontslag of pensioen Jaarlijkse evaluatie 8

9 Begin van het jaar: planning –Niet geregeld in het VPS –niet akkoord met planning HR: overleg evaluator en de functiehouder (evt. met HR-professional) Geen akkoord mogelijk: planning wordt opgelegd - kennisgeving per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs (of afgeven met getuigen) Jaarlijkse evaluatie 9

10 Tijdens het jaar: gunstige of ongunstige feiten vaststellen (IV 6)IV 6 –Functionele chef, –Ongunstig: schriftelijk vaststellen (liefst na een gesprek): nota of verslag personeelslid kan opmerkingen toevoegen personeelslid bezorgt het document terug binnen de 15 kalenderdagen na het ontvangen van het document. –een negatieve evaluatie mag niet als een verrassing komen; het personeelslid moet de kans krijgen zich bij te sturen vooraleer het definitief geëvalueerd wordt Jaarlijkse evaluatie 10

11 Insteek evaluatie: 360°: –Medewerkers of collega’s ( IV 2 ) IV 2 –Functionele chef ( IV 6 ) IV 6 Jaarlijkse evaluatie 11

12 Eindevaluatiegesprek (IV 2, IV 4)IV 4 –Ten minste één evaluator –Op verzoek geëvalueerde / evaluator: twee –Op verzoek niveau D: waarnemer van zijn keuze (mag enkel waarnemen, niet tussenkomen) Niveau A, B, C: waarnemer (vb. HR-medewerker) kan enkel informeel, als iedereen akkoord gaat –geëvalueerde langdurig afwezig: mondeling (vb. thuis of telefonisch) of schriftelijk (cf. rechtspraak) –VPS bevat geen regels voor het planningsgesprek, opvolgingsgesprek, … Jaarlijkse evaluatie 12

13 Personeelslid weigert evaluatiegesprek – de overheid moet het personeelslid toch evalueren (verplichting tot evaluatie: IV 1 VPS). – Het evaluatieverslag wordt aan het personeelslid bezorgd, met de vermelding dat het personeelslid werd uitgenodigd maar weigerde te komen Bewijs nodig dat het personeelslid een kans had om gehoord te worden. – dit kan beschouwd worden als een negatief feit in de evaluatie. Jaarlijkse evaluatie 13

14 Schriftelijk gesprek (lange afwezigheid) –Cf. rechtspraak Raad van State –evaluatieverslag vermeldt ‘schriftelijke procedure’. 1.ontwerp evaluatieverslag bezorgen aan geëvalueerde 2.geëvalueerde kan schriftelijk opmerkingen formuleren – vervangt het evaluatiegesprek (hoorplicht en zorgvuldigheidsbeginsel) - termijn voor opmerkingen bepalen in begeleidende brief 3.definitief evaluatieverslag bezorgen aan geëvalueerde 4.geëvalueerde kan opmerkingen toevoegen 5.terugbezorgen binnen 15 kalenderdagen na het ontvangen van het definitief evaluatieverslag Jaarlijkse evaluatie 14

15 Verslag (IV 2 en IV 5, §1 en §3)IV 5 –voldoende / loopbaanvertraging / onvoldoende, –Bezorgen voor 1 april –geëvalueerde kan opmerkingen toevoegen –terugbezorgen binnen 15 kalenderdagen na het ontvangen van het evaluatieverslag Verslag (IV 5, §2)IV 5 –aparte verslagen als twee evaluatoren niet tot consensus komen, Jaarlijkse evaluatie 15

16 Jaarlijkse evaluatie Loopbaanvertraging / onvoldoende ambtenaar (IV 8): beroepIV 8 –Beroep mogelijk binnen 15 kalenderdagen na de betekening van het evaluatieverslag –Zitting binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het beroepschrift –Definitieve beslissing: overheid binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van het advies van de raad van beroep OF unanieme beslissing RvB: Loopbaanvertraging / onvoldoende behouden of niet Onvoldoende omzetten naar loopbaanvertraging na onvoldoende + bij één van de twee eerstvolgende evaluaties onvoldoende: ontslag (art. XI 8 ) XI 8 16

17 Jaarlijkse evaluatie Loopbaanvertr / onvoldoende contractueel: –geen beroep (ontslag mogelijk: arbeidsrecht) 17

18 ambtenaar > tuchtprocedure (VIII 1):VIII 1 – bij tekortkoming aan zijn plichten Deel II VPSDeel II (+ deontologische code) Deontologische rechten en plichten: klantvriendelijkheid, loyauteit, zin voor initiatief en verantwoordelijkheid, inzet en objectiviteit, geen discriminatie, vertrouwelijkheid van informatie, geen giften aannemen, … Onverenigbaarheden (waardigheid van de functie, onafhankelijkheid, tegenstrijdige belangen, …) (II 10) Cumul beroepsactiviteiten enkel als toegestaan (II 12) – na strafrechtelijke veroordeling (indien misdrijf verband houdt met uitoefening van het ambt) Tucht bij ambtenaren 18

19 Contractueel > geen tucht – Wel sanctionering als voorzien in arbeidsreglement (vb. terechtwijzing, blaam, ontslag) Tucht bij ambtenaren 19

20 Mogelijke tuchtstraffen (VIII 2)VIII 2 – blaam; – inhouding van salaris: max 3 maand, max 1/5 netto (VIII 3)VIII 3 Bij deeltijds werken: berekend op deeltijds nettoloon – Tuchtschorsing: max 3 maand, behoud salaris of inhouding max 1/5 netto – geen bevordering / verhoging salaris(schaal) (VIII 4)VIII 4 – lagere inschaling: lagere salarisschaal in zelfde graad (VIII 5)VIII 5 – terugzetting in graad: lagere rang en salaris (VIII 6)VIII 6 – ontslag van ambtswege; – Afzetting (gevolg: verlies ambtenarenpensioen – valt terug op privé-pensioen). Tucht bij ambtenaren 20

21 Voorstel van tuchtstraf ( VIII 7 ) VIII 7 – Door functionele chef Of voor N-functie: door minister (VIII 8)VIII 8 – Schriftelijk, gemotiveerd (VIII 9): feiten + tuchtstrafVIII 9 – Toevoegen verantwoordingsstukken – Over feiten vastgesteld maximaal zes maand geleden (VIII 22)VIII 22 ongeacht het tijdstip waarop ze zich hebben voorgedaan Bij de beoordeling van de strafmaat mogen andere relevante vermeldingen in het persoonlijk dossier zonder tijdsbeperking in aanmerking genomen worden. – Kan over meerdere samenhangende feiten slechts één tuchtstraf voorstellen (VIII 17)VIII 17 – Kan één feit slechts een maal tuchtrechtelijk sanctioneren (VIII 18)VIII 18 Tucht bij ambtenaren 21

22 Nieuwe feiten – tijdens lopende procedure: nieuwe procedure, zonder onderbreking lopende procedure (VIII 17)VIII 17 – Na afloop procedure: kan dossier heropenen (VIII 18)VIII 18 22 Tucht bij ambtenaren

23 Uitspraak van tuchtstraf ( VIII 7 ) VIII 7 – Door functionele chef (niveau A) van voorsteller Of: voorstel door hoofd entiteit > uitspraak door managementorgaan BD (VIII 8)VIII 8 Of voor N-functie: door twee ministers (VIII 8) – Uitnodiging om gehoord te worden (VIII 10)VIII 10 Feiten + voorgestelde tuchtstraf, plaats en tijdstip hoorzitting – Inzage dossier mogelijk + fotokopieën – Verdediging: mondeling (hoorzitting) + schriftelijk Raadgever of vertegenwoordiger naar keuze PV van verhoor (geen verslag) – 20 dagen na hoorzitting: uitspraak (VIII 11)VIII 11 Kan hoger of lager zijn dan voorgestelde tuchtstraf – Tuchtstraf gaat in op de derde werkdag na aangetekende mededeling Uitzondering afzetting en ontslag van ambtswege Tucht bij ambtenaren 23

24 beroep bij raad van beroep – binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende uitspraak (VIII 13)VIII 13 – Zitting binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het beroepschrift (VIII 14)VIII 14 – Raad van beroep kan unaniem beslissen om geen of een lichtere straf toe te kennen (VIII 19)VIII 19 – Bij afzetting en ontslag van ambtswege: het beroep schort de uitwerking op – maar van rechtswege geschorst in het belang van de dienst (VIII 11)VIII 11 Tucht bij ambtenaren 24

25 Definitieve uitspraak ( VIII 16 ) VIII 16 – Door functionele chef (niveau A) van eerste uitspreker Of door raad van beroep bij unanimiteit Of bij afzetting en het ontslag van ambtswege: door hoofd entiteit / managementorgaan (VIII 8)VIII 8 Of: uitspraak door hoofd entiteit > definitieve uitspraak door managementorgaan BD (VIII 8) Of: uitspraak door managementorgaan > definitieve uitspraak door functionele minister (VIII 8) Of voor N-functie: door Vlaamse Regering (VIII 8) – Binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van het advies van de raad van beroep – geen rekening houden met nieuwe feiten (VIII 19)VIII 19 – Geen zwaardere tuchtstraf dan oorspronkelijke uitspraak (VIII 19) Tucht bij ambtenaren 25

26 Schorsing tuchtprocedure: – Formele klacht over geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk (VIII 20)VIII 20 – Beschermingsprocedure Vlaamse Ombudsman (klokkenluidersregeling) (VIII 21)VIII 21 – In augustus en tussen Kerst en Nieuwjaar (VIII 23)VIII 23 doorhaling tuchtstraf in dossier ( VIII 24 ) VIII 24 – Automatisch – na een bepaalde termijn: één jaar voor de blaam; twee jaar voor de inhouding van salaris; drie jaar voor de tuchtschorsing; vier jaar voor de lagere inschaling of de terugzetting in graad. – Niet voor afzetting en het ontslag van ambtswege – gevolgen blijven bij lagere inschaling of terugzetting in graad Tucht bij ambtenaren 26

27 Tuchtprocedure – tekortkoming plichten / na strafrechtelijke veroordeling Vb. manifeste onwil / opzettelijk Loopbaanvertraging / onvoldoende – betreft functioneren / presteren in kader van uitvoering planning / doelstellingen Vb. (onopzettelijk) falen – rekening houdend met de zwaarte van de feiten, kan de ambtenaar naast de tuchtsanctie ook nog negatief geëvalueerd worden Tucht # evaluatie 27

28 Enkel voor ambtenaar In het belang van de dienst ( IX 1 ) – dringende maatregel IX 1 – Schorsing Max. 6 maand, tenzij strafrechtelijk onderzoek: max. duur onderzoek (IX 8)IX 8 – Als combinatie met strafrecht / tucht (heterdaad): evt. inhouding van salaris: max 1/5 netto geen bevordering / verhoging salaris(schaal) (IX 4)IX 4 Voorstel / uitspraak: zelfde instantie als bij tuchtstraf – cf. VIII 7 en VIII 8 (IX 2) VIII 7VIII 8IX 2 Schorsing in het belang van de dienst 28

29 Uitspraak – redenen (feiten) ten laatste drie werkdagen voorafgaand aan het verhoor schriftelijk meedelen aan ambtenaar – Hoorzitting / raadgever (IX 3)IX 3 – gaat in op de dag na aangetekende verzending of visering beslissing (IX 5)IX 5 Schorsing in het belang van de dienst 29

30 beroep bij raad van beroep (IX 6)IX 6 – binnen 15 kalenderdagen na uitwerking schorsing – Zitting binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het beroepschrift – Raad van beroep adviseert / beslist (unaniem): behoud of opheffing van de schorsing Nieuwe feiten – Nieuw beroep mogelijk: minstens drie maanden na handhaving schorsing (IX 7)IX 7 Schorsing in het belang van de dienst 30

31 Einde van de schorsing – Einde termijn (IX 8)IX 8 – Bij kennisname strafrechtelijke uitspraak / minnelijke schikking /seponering: beslissing door overheid: schorsing opheffen of behouden voor de duur van de tuchtprocedure (IX 9)IX 9 – bij definitieve tuchtrechtelijke uitspraak over dezelfde feiten (IX 10)IX 10 behalve bij afzetting of ontslag van ambtswege 31 Schorsing in het belang van de dienst

32 Beroep voor ambtenaren (niet voor contractuelen) Raad van beroep geeft advies of beslist over beslissing overheid (art. I 9 VPS):I 9 –negatieve eindevaluatie van de proefperiode –evaluatie: loopbaanvertraging / onvoldoende – tucht – schorsing in het belang van de dienst; – weigering van een gunstverlof verlof voor deeltijdse prestaties, loopbaanonderbreking en onbetaald verlof Raad van beroep 32

33 Beroep indienen binnen 15 kalenderdagen na de betekening van de beslissing van de overheid Zitting (advies / beslissing) binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het beroepschrift Raad van beroep 33

34 Huishoudelijk reglement en I 11 en I 12 VPSI 11I 12 –Drie kamers (1. tucht / schorsing, 2. evaluatie / proeftijd, 3. gunstverlof) –Taken secretaris: register, dossier, voorafgaand verslag, inzage, enz. –Verzoeker kan assessor wraken uiterlijk 2 werkdagen voor zitting – http://www.bestuurszaken.be/generieke- regelgeving#Huishoudelijk_reglement_RvB_DVO http://www.bestuurszaken.be/generieke- regelgeving#Huishoudelijk_reglement_RvB_DVO Raad van beroep 34

35 Samenstelling (art. I 10 VPS)I 10 –3 assessoren voor de overheid –3 assessoren voor de vakorganisaties –1 voorzitter (verplicht magistraat bij tuchtzaken, schorsing in het belang van de dienst en bij een tweede onvoldoende) < ten hoogste 2/3 van hetzelfde geslacht Praktische organisatie door de secretaris (AgO) Raad van beroep 35

36 Verloop zitting: art. I 13 VPS en reglement:I 13 –Verzoeker verschijnt persoonlijk Sanctie: wordt geacht af te zien van beroep bij gewettigde verhindering: laten vertegenwoordigen of uitstel –Verdediger: optioneel persoon naar keuze (vakbond, advocaat, …) –Voorzitter opent en leidt vergadering –verzoeker en overheid worden gehoord –Beraadslaging en stemming: ontvankelijkheid (tijdig beroep) en gegrondheid –Advies (verdeeld) / beslissing (unaniem) –motivering Raad van beroep 36

37 Bevoegde instantie beslist (tenzij rvb unaniem = beslissing) Binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van het advies van de raad van beroep Raad van beroep 37

38 – Betekening bij aangetekende brief met afgiftebewijs en bericht van ontvangst: kennisneming op de dag van de aftekening voor ontvangst. De termijn vangt aan daags na de aftekening voor ontvangst. – Betekening bij aangetekende brief met afgiftebewijs, zonder bericht van ontvangst: kennisneming vermoed op de werkdag volgend op datum afgiftebewijs – tenzij bewijs van andere datum van kennisneming De termijn vangt aan twee dagen na de datum van afgiftebewijs. Aanvang termijn 38

39 – Betekening bij gewone brief: kennisneming vermoed op de werkdag volgend op datum poststempel – tenzij bewijs van andere datum van kennisneming De termijn vangt aan twee dagen na de datum poststempel. – Betekening door afgifte met ontvangstbewijs: kennisneming op de dag van de aftekening voor ontvangst De termijn vangt aan daags na de aftekening voor ontvangst Aanvang termijn 39

40 Een werkgever mag een personeelslid dat een formele pestklacht heeft ingediend (benadeelde), behalve om redenen die los van de klacht staan, niet ontslaan. –Ontslagbescherming twaalf maanden vanaf indiening pestklacht. –Gaat de werkgever wel over tot ontslag (vb. na evaluatie / tucht), dan is het aan hem om te bewijzen dat de reden van het ontslag losstaat van de pestklacht vb. onvoldoende dateert van voor indiening pestklacht, en minder presteren niet het gevolg van pestgedrag arbeidsrechtbank oordeelt of er een band is tussen het ontslag en de pestklacht 40 Ontslag / pestklacht

41 Bedankt voor uw aandacht Vragen ? Juridisch Kenniscentrum: personeelsstatuut@vlaanderen.be 41


Download ppt "PLOEG/tucht en Raad van Beroep mei 2015. Vlaams Personeelsstatuut = VPS Huishoudelijk reglement van de raad van beroep:"

Verwante presentaties


Ads door Google