De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WIJZIGING VPS – korte termijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "WIJZIGING VPS – korte termijn"— Transcript van de presentatie:

1 WIJZIGING VPS – korte termijn
MODERN HR-BELEID WIJZIGING VPS – korte termijn

2 1. Personeelsbewegingen
1.1. Uitbreiding externe mobiliteit As is: regeling voor de federale overheid, de lokale besturen, VGC, UZ Gent, VMW & VRT; To be: regeling wordt uitgebreid tot het vast benoemd onderwijzend personeel & het personeel van het Vlaams Parlement; Mobiliteit van DVO  onderwijs: moet nog geregeld worden door minister van Onderwijs 4 april 2017

3 1. Personeelsbewegingen
1.2. Gewijzigde procedure beroepsongeschiktheid As is: verplicht ontslag bij twee opeenvolgende evaluaties onvoldoende; To be: verplicht ontslag als een ambtenaar na een eerste onvoldoende n.a.v. één van de twee volgende evaluaties opnieuw een onvoldoende krijgt; Contractuelen: behoud van huidige regeling: Ontslag mogelijk na één onvoldoende; Verplicht ontslag als na een eerste onvoldoende één van de twee volgende evaluaties ook met een onvoldoende besloten wordt. 4 april 2017

4 1. Personeelsbewegingen
1.3. Bevordering voor contractuelen Deelname aan een statutaire bevorderingsprocedure; Enkel mogelijk voor contractuelen die geworven zijn met een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking; In de selectiereglementen van toekomstige contractuele wervingen zal worden vermeld of de selectie later toegang geeft tot een statutaire bevorderingsprocedure; 4 april 2017

5 1. Personeelsbewegingen
Gevolgen voor selectie: Jobpunt is selector: Bevorderingen naar een hoger niveau: alle entiteiten; Bevorderingen binnen het niveau: ministeriediensten; Entiteiten buiten ministerie zijn selector: bevorderingen binnen het niveau en voor entiteits- of beleidsdomein specifieke functies. 4 april 2017

6 1. Personeelsbewegingen
Proeftijd na bevordering: Zowel voor interne (= reeds ambtenaar) als externe kandidaten (=buiten de DVO en contractuelen); Zowel bij bevorderingen binnen, als naar een hoger niveau; 4 april 2017

7 2. Inzetbaarheid 2.1. Herplaatsing Voortraject:
Begeleiding en coachingtraject door de lijnmanager; Ontvankelijkheidstoets door het herplaatsingsbureau; Aan het herplaatsingstraject is geen maximale duur van 2 jaar verbonden; Financiële rugzak; 4 april 2017

8 2. Inzetbaarheid Herplaatsing naar een lagere rang:
Om medische redenen; Als herplaatsingsbureau vaststelt dat personeelslid niet langer een functie op de huidige rang kan invullen en met akkoord van het personeelslid; Salarisbehoud; Ambtshalve herplaatsing nadat tweemaal een herplaatsingsvoorstel werd geweigerd, geldt niet bij een herplaatsing naar een lagere rang. 4 april 2017

9 2. Inzetbaarheid 2.2. Proeftijd
De duurtijd van de proeftijd blijft dezelfde (bvb: niv. A. min 6 en max 12 maanden); Geen pro rata verlenging en bonusdagen meer; Één maand = 21 werkdagen; Werkdag: Dag waarop voltijds of deeltijds werd gepresteerd; Feestdag/compensatie verlof; Inhaalrust; Dienstvrijstelling. 4 april 2017

10 2. Inzetbaarheid Nieuwe regeling van toepassing op:
proeftijden die starten vanaf 1 maart 2014 of daarna; statutaire en contractuele personeelsleden; eventueel ontslag van een contractueel personeelslid door negatieve evaluatie van de proeftijd gebeurt met toepassing van de normale opzegtermijnen. 4 april 2017

11 2. Inzetbaarheid 2.3. Wijziging van dienstaanwijzing As is: To be:
Binnen de entiteit; Tijdelijk over de entiteit heen bij kabinetsondersteuning; To be: over de entiteiten heen met akkoord van beide lijnmanagers en personeelslid als blijkt dat het personeelslid niet herplaatsbaar is. 4 april 2017

12 2. Inzetbaarheid 2.4. Projecten
Binnen een entiteit, beleidsdomein of alle beleidsdomeinen; In tijd beperkt: mag vijf jaar en éénmaal verlengbaar met één jaar; Projectleidersfunctie kan worden ingevuld door een statutair of contractueel personeelslid Contractueel moet geworven zijn met objectief wervingssysteem. 4 april 2017

13 2. Inzetbaarheid Projectleiderstoelage: berekend op dezelfde wijze als de toelage tijdelijke functieverzwaring 4 april 2017

14 3. Beloningsbeleid 3.1. Relevante ervaring Nieuwe indiensttredingen;
Privé – ervaring: maximum opgetrokken tot 20j; Alle publieke ervaring (zowel relevant als irrelevant ) blijft valoriseerbaar 4 april 2017

15 3. Beloningsbeleid 3.2. Tijdelijke functieverzwaring
Opzet: stimulans voor personeelsleden om tijdelijk bijkomende of zwaardere taken op te nemen; Wie: alle personeelsleden m.u.v. de N-functies; Tijdelijk: precieze duurtijd is gekend: min 30 kd & max 5 jaar, éénmaal verlengbaar met max. 1 jaar: precieze duurtijd is niet gekend: min 30 kd & max 1 jaar; éénmaal verlengbaar met max 1 jaar; 4 april 2017

16 3. Beloningsbeleid Objectivering: De toelage:
Aan de hand van de functieniveaumatrix; Aparte weging voor specifieke functies; De toelage: Bepaald door het hoofd van de entiteit; Verschil tussen huidige salaris en een bedrag vast te stellen binnen de onder en bovengrens van de functieklasse verbonden aan de zwaardere functie; Minimum 5% van het huidige salaris zonder dat hierdoor de bovengrens mag worden overschreden; 4 april 2017

17 4. Leiderschap 4.1. N-Functie
Proeftijd zowel voor interne als externe kandidaten 4 april 2017

18 4. Leiderschap 4.2. N-1 Functie
De lijnmanager krijgt de keuze om de functie: In eerste instantie enkel intern vacant te verklaren; Onmiddellijk zowel intern als extern vacant te verklaren; Relevante beroepservaring: zowel voor interne als externe kandidaten 6 jaar; Proeftijd voor interne en externe kandidaten. 4 april 2017

19 5. Andere wijzigingen Medisch bijstandsverlof
Nieuwe opname mogelijkheid; Één week en verlengbaar met één week; Tijdens of na de hospitalisatie van een zwaar ziek minderjarig kind; Van kracht sinds 1 februari 2014. 4 april 2017

20 5. Andere wijzigingen Carpooltoelage
Vergoeding wordt toelage ten gevolge opmerkingen van RSZ en fiscus; Uitbetaling éénmaal per jaar in plaats van maandelijks. 4 april 2017


Download ppt "WIJZIGING VPS – korte termijn"

Verwante presentaties


Ads door Google