De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MODERN HR-BELEID WIJZIGING VPS – korte termijn. 1. Personeelsbewegingen 1.1. Uitbreiding externe mobiliteit As is: regeling voor de federale overheid,

Verwante presentaties


Presentatie over: "MODERN HR-BELEID WIJZIGING VPS – korte termijn. 1. Personeelsbewegingen 1.1. Uitbreiding externe mobiliteit As is: regeling voor de federale overheid,"— Transcript van de presentatie:

1 MODERN HR-BELEID WIJZIGING VPS – korte termijn

2 1. Personeelsbewegingen 1.1. Uitbreiding externe mobiliteit As is: regeling voor de federale overheid, de lokale besturen, VGC, UZ Gent, VMW & VRT; To be: regeling wordt uitgebreid tot het vast benoemd onderwijzend personeel & het personeel van het Vlaams Parlement; Mobiliteit van DVO  onderwijs: moet nog geregeld worden door minister van Onderwijs 28 juli 20142

3 1. Personeelsbewegingen 1.2. Gewijzigde procedure beroepsongeschiktheid As is: verplicht ontslag bij twee opeenvolgende evaluaties onvoldoende; To be: verplicht ontslag als een ambtenaar na een eerste onvoldoende n.a.v. één van de twee volgende evaluaties opnieuw een onvoldoende krijgt; Contractuelen: behoud van huidige regeling: –Ontslag mogelijk na één onvoldoende; –Verplicht ontslag als na een eerste onvoldoende één van de twee volgende evaluaties ook met een onvoldoende besloten wordt. 28 juli 20143

4 1. Personeelsbewegingen 1.3. Bevordering voor contractuelen Deelname aan een statutaire bevorderingsprocedure; Enkel mogelijk voor contractuelen die geworven zijn met een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking; In de selectiereglementen van toekomstige contractuele wervingen zal worden vermeld of de selectie later toegang geeft tot een statutaire bevorderingsprocedure; 28 juli 20144

5 1. Personeelsbewegingen Gevolgen voor selectie : –Jobpunt is selector: Bevorderingen naar een hoger niveau: alle entiteiten; Bevorderingen binnen het niveau: ministeriediensten; –Entiteiten buiten ministerie zijn selector: bevorderingen binnen het niveau en voor entiteits- of beleidsdomein specifieke functies. 28 juli 20145

6 1. Personeelsbewegingen Proeftijd na bevordering: –Zowel voor interne (= reeds ambtenaar) als externe kandidaten (=buiten de DVO en contractuelen); –Zowel bij bevorderingen binnen, als naar een hoger niveau; 28 juli 20146

7 2. Inzetbaarheid 2.1. Herplaatsing Voortraject: –Begeleiding en coachingtraject door de lijnmanager; –Ontvankelijkheidstoets door het herplaatsingsbureau; Aan het herplaatsingstraject is geen maximale duur van 2 jaar verbonden; Financiële rugzak; 28 juli 20147

8 2. Inzetbaarheid Herplaatsing naar een lagere rang: –Om medische redenen; –Als herplaatsingsbureau vaststelt dat personeelslid niet langer een functie op de huidige rang kan invullen en met akkoord van het personeelslid; –Salarisbehoud; Ambtshalve herplaatsing nadat tweemaal een herplaatsingsvoorstel werd geweigerd, geldt niet bij een herplaatsing naar een lagere rang. 28 juli 20148

9 2. Inzetbaarheid 2.2. Proeftijd De duurtijd van de proeftijd blijft dezelfde (bvb: niv. A. min 6 en max 12 maanden); Geen pro rata verlenging en bonusdagen meer; Één maand = 21 werkdagen; Werkdag: –Dag waarop voltijds of deeltijds werd gepresteerd; –Feestdag/compensatie verlof; –Inhaalrust; –Dienstvrijstelling. 28 juli 20149

10 2. Inzetbaarheid Nieuwe regeling van toepassing op: – proeftijden die starten vanaf 1 maart 2014 of daarna; –statutaire en contractuele personeelsleden; eventueel ontslag van een contractueel personeelslid door negatieve evaluatie van de proeftijd gebeurt met toepassing van de normale opzegtermijnen. 28 juli 201410

11 2. Inzetbaarheid 2.3. Wijziging van dienstaanwijzing As is: –Binnen de entiteit; –Tijdelijk over de entiteit heen bij kabinetsondersteuning; To be: –over de entiteiten heen met akkoord van beide lijnmanagers en personeelslid als blijkt dat het personeelslid niet herplaatsbaar is. 28 juli 201411

12 2. Inzetbaarheid 2.4. Projecten Binnen een entiteit, beleidsdomein of alle beleidsdomeinen; In tijd beperkt: mag vijf jaar en éénmaal verlengbaar met één jaar; Projectleidersfunctie kan worden ingevuld door een statutair of contractueel personeelslid –Contractueel moet geworven zijn met objectief wervingssysteem. 28 juli 201412

13 2. Inzetbaarheid Projectleiderstoelage: berekend op dezelfde wijze als de toelage tijdelijke functieverzwaring 28 juli 201413

14 3. Beloningsbeleid 3.1. Relevante ervaring Nieuwe indiensttredingen; Privé – ervaring: maximum opgetrokken tot 20j; Alle publieke ervaring (zowel relevant als irrelevant ) blijft valoriseerbaar 28 juli 201414

15 3. Beloningsbeleid 3.2. Tijdelijke functieverzwaring Opzet: stimulans voor personeelsleden om tijdelijk bijkomende of zwaardere taken op te nemen; Wie: alle personeelsleden m.u.v. de N-functies; Tijdelijk: – precieze duurtijd is gekend: min 30 kd & max 5 jaar, éénmaal verlengbaar met max. 1 jaar: –precieze duurtijd is niet gekend: min 30 kd & max 1 jaar; éénmaal verlengbaar met max 1 jaar; 28 juli 201415

16 3. Beloningsbeleid Objectivering: –Aan de hand van de functieniveaumatrix; –Aparte weging voor specifieke functies; De toelage: –Bepaald door het hoofd van de entiteit; –Verschil tussen huidige salaris en een bedrag vast te stellen binnen de onder en bovengrens van de functieklasse verbonden aan de zwaardere functie; –Minimum 5% van het huidige salaris zonder dat hierdoor de bovengrens mag worden overschreden; 28 juli 201416

17 4. Leiderschap 4.1. N-Functie Proeftijd zowel voor interne als externe kandidaten 28 juli 201417

18 4. Leiderschap 4.2. N-1 Functie De lijnmanager krijgt de keuze om de functie: –In eerste instantie enkel intern vacant te verklaren; –Onmiddellijk zowel intern als extern vacant te verklaren; Relevante beroepservaring: zowel voor interne als externe kandidaten 6 jaar; Proeftijd voor interne en externe kandidaten. 28 juli 201418

19 5. Andere wijzigingen Medisch bijstandsverlof –Nieuwe opname mogelijkheid; –Één week en verlengbaar met één week; –Tijdens of na de hospitalisatie van een zwaar ziek minderjarig kind; –Van kracht sinds 1 februari 2014. 28 juli 201419

20 5. Andere wijzigingen Carpooltoelage –Vergoeding wordt toelage ten gevolge opmerkingen van RSZ en fiscus; –Uitbetaling éénmaal per jaar in plaats van maandelijks. 28 juli 201420


Download ppt "MODERN HR-BELEID WIJZIGING VPS – korte termijn. 1. Personeelsbewegingen 1.1. Uitbreiding externe mobiliteit As is: regeling voor de federale overheid,"

Verwante presentaties


Ads door Google