De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20 juni 20141 Nieuwe salarisstructuur met bijpassend beloningsbeleid voor de waterschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "20 juni 20141 Nieuwe salarisstructuur met bijpassend beloningsbeleid voor de waterschappen."— Transcript van de presentatie:

1 20 juni 20141 Nieuwe salarisstructuur met bijpassend beloningsbeleid voor de waterschappen

2 20 juni 20142 Agenda • Proces • CAO-akkoord • Uitgangspunten nieuwe systematiek •Voorstellen werkgroep •Uitwerking voorstellen •Vervolgacties •Vragen?

3 Proces • Paritair Beloningsonderzoek Waterschappen november 2006 • Rapport Werkgroep Salarisstructuur maart 2007 • CAO november 2007 • Paritaire Werkgroep Beoordelen en Belonen maart 2008 20 juni 20143

4 Proces Conclusies Beloningsonderzoek/ opdracht Werkgroep Salarisstructuur Het salarissysteem dient gemoderniseerd te worden. Uitgangspunt van het nieuwe systeem dient te zijn een moderne en flexibele salarisstructuur, zonder automatismen als periodieken, waarbij de salarisverhoging (in de schaal) afhankelijk is van de persoonlijke ontwikkeling c.q. prestaties/resultaten. Een beloningssysteem dat een resultaatgericht beloningsbeleid bij de waterschappen ondersteunt. 20 juni 20144

5 Proces Concrete aandachtspunten voor Werkgroep Salarisstructuur (niet paritair) •Beloningsachterstand tot de markt vanaf schaal 13 en de helling van de loonlijn (zie grafiek volgende sheet). •Individuele resultaatbeloning (systeem van variabele jaarlijkse beloning). •Afschaffen periodieken: doorgroei in de schaal afhankelijk van individuele beoordeling in stappen. •Een meer gelijkmatige (procentuele) afstand tussen de schaalminima. •De spreiding in de schaal (verschil tussen aanvangsalaris en eindsalaris) meer in overeenstemming brengen met het landelijke beeld, dat wil zeggen: vermindering van de spreiding in de schalen 1 t/m 7 en 10, en vergroting van de spreiding vanaf schaal 12. 20 juni 20145

6 Proces 20 juni 20146

7 Proces Conclusies en aanbevelingen Werkgroep salarisstructuur •Het vervangen van de huidige salarislijnen door een nieuwe minimumlijn en een nieuwe maximumlijn. •Het vervangen van de periodiekenstructuur door open schalen met beoordelingsafhankelijke salarisgroei. •Het omvormen van de persoonlijke toelage tot een zichtbare en gangbare uitloopmogelijkheid bovenop het schaalmaximum van 5% bij beoordeling “zeer goed”, en 10% bij beoordeling uitstekend. •Het laten uitwerken van een (bij)passend model-beoordelingssysteem door een (nieuwe) werkgroep. 20 juni 20147

8 CAO-akkoord Afspraken in de CAO • Invoering nieuwe salarisstructuur (nieuwe minima en nieuwe maxima) gekoppeld aan nieuwe beoordelingssystematiek. • Overeenstemming over nieuw beoordelingssysteem voor 1 maart 2008 als voorwaarde. • Voor wat betreft salarisconsequenties terugwerkende kracht tot 1 januari 2008. • Eén generieke periodieken datum. • Invoering nieuwe beoordelingssysteem januari 2009. • Beoordelingsafhankelijke salarisgroei vanaf januari 2010 (op basis van gemaakte afspraken in 2009). • Uitwerking CAO-afspraak in paritaire Werkgroep Beoordelen en Belonen. 20 juni 20148

9 CAO-akkoord Opdracht Paritaire Werkgroep Beoordelen en Belonen. •Uitwerking nieuwe beoordelings- en beloningssystematiek •In 2010 beoordelingsafhankelijke salarisgroei (0% – 5%) op basis van beoordeling over 2009. •Aantal en definitie beoordelingscategorieën bepalen (4- of 5-puntsschaal) •Voorstellen formuleren voor invoering en implementatie. •Bepalen één generieke periodiekdatum. •Vanaf 2010 inschaling in open schalen. •Overgangsrecht tot 2010. 20 juni 20149

10 Uitgangspunten nieuwe systematiek Uitgangspunten werkgevers •Waterschappen die al bezig zijn niet in de weg zitten. •Waterschappen die nog moeten beginnen ondersteunen bij de implementatie. •Kaders vastleggen en modellen aanbieden. •Lokale uitwerking mogelijk houden. •Zorgvuldige en transparante procedure voor iedereen. 20 juni 201410

11 Uitgangspunten nieuwe systematiek Modern sectoraal beloningssysteem De doelstellingen van de nieuwe systematiek: •Realiseren van organisatiedoelstellingen (optimale afstemming tussen taken en capaciteiten); •Sturen door het management op het behalen van resultaten door ontwikkeling van kennis, vaardigheden en gedrag van medewerkers; •Het ontwikkelen van de medewerkers door middel van opleidings- en loopbaanafspraken; •Objectief en zorgvuldig beoordelen/waarderen en belonen van geleverde prestaties, onderbouwen van beloningsverschillen; •Weloverwogen nemen van beheersbeslissingen (zoals rechtspositionele maatregelen en mobiliteit). 20 juni 201411

12 Voorstellen werkgroep Per 1 januari 2009 een landelijke bindende regeling: •Ieder jaar maken leidinggevende en medewerkers concrete afspraken over te behalen resultaten en (te ontwikkelen) competenties. •Regeling gesprekscyclus met ieder jaar gesprekken over planning, voortgang en beoordeling van de gemaakte afspraken. •Beoordeling op basis van een 5-puntsschaal:  A. Uitstekend (5%)  B. Zeer goed (3,5%)  C. Goed (2,5%)  D. Nog te ontwikkelen/matig (1,5%)  E. Onvoldoende (0%) •Generieke datum jaarlijkse salarisverhoging: januari van elk jaar. •Overgangsbepalingen  Generieke periodiekdatum (voor waterschappen die salarisverhogingen niet toekennen in januari);  Afkoopregeling nadelen nieuwe systematiek. 20 juni 201412

13 Uitwerking voorstellen Concrete afspraken over resultaten en competenties (gesprekscyclus) •Ieder jaar vindt er minimaal een planningsgesprek,een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek plaats; •Afspraken over resultaten en competenties (als compententiewoordenboek aanwezig is); • Leidinggevende en medewerker leveren input m.b.t. resultaten en competenties (2-zijdig karakter); •Afspraken gemaakt in het planningsgesprek vormen de basis voor het beoordelingsgesprek; •Het voortgangsgesprek is bedoeld om bij te sturen n.a.v. ontwikkelingen; •Bij de beoordeling (beoordelingsgesprek) wordt gekeken naar de in het planningsgesprek overeengekomen resultaten en competenties; •In 2011 beschikken de waterschappen over een met de OR overeengekomen competentiewoordenboek. 22 en 23 april13

14 Uitwerking voorstellen Regeling gesprekscyclus Planningsgesprek •Voor 31 maart van ieder jaar; •Afspraken moeten haalbaar, realistisch en uitdagend zijn; •Schriftelijk vastleggen (keuze formulier vrij); •Tweezijdig maar uiteindelijk beslist leidinggevende. 20 juni 201414

15 Uitwerking voorstellen Regeling gesprekscyclus Voortgangsgesprek •Halverwege het jaar; •Doel: volgen en ondersteunen gemaakte planningsafspraken; •Nadere invulling, aanvulling of bijstelling; •Leidinggevende beslist over te maken afspraken 20 juni 201415

16 Uitwerking voorstellen Regeling gesprekscyclus Beoordelingsgesprek: •Voor 1 december van ieder jaar; •1 week voor beoordelingsgesprek conceptbeoordeling en reactie medewerker; •Evaluatie gemaakte afspraken (eventueel informatie van derden) en eindoordeel; •Mogelijkheid beoordeling bij afwezigheid medewerker; •Geschillen en bezwaar en beroep; •Samenloop beoordeling en planning. 20 juni 201416

17 Uitwerking voorstellen Beoordeling op basis van een 5-puntsschaal Norm = De medewerker realiseert wat in de functie en/of resultaatafspraken en/of competenties verwacht mag worden op het gewenste niveau. •A. Uitstekend (5%): De medewerker voldoet beduidend beter dan de norm (C=Goed); •B. Zeer goed (3,5%): De medewerker voldoet beter dan de norm (C=Goed); •C. Goed (2,5%): De medewerker voldoen aan de norm; •D. Nog te ontwikkelen/matig (1,5%): De medewerker voldoet op een aantal punten (nog) niet aan de norm (C=Goed); •E. Onvoldoende (0%: deze salarisconsequentie kan pas worden toegekend nadat twee jaar een score D of E is toegekend): Functioneren moet drastisch verbeteren. 20 juni 201417

18 Uitwerking voorstellen Generieke datum jaarlijkse salarisverhoging: januari van elk jaar •CAO afspraak; 1 periodieke datum; •Aansluiten bij jaarcyclus; •Meeste waterschappen hanteren januari; •Overgangsregeling voor waterschappen die andere datum hanteren: -invoering op 1 januari 2009; -salarisverhogingen naar rato; - geen nadeel, geen voordeel; •Vanaf 1 januari 2010 voor iedereen beoordelingsafhankelijke salarisverhoging. 20 juni 201418

19 Uitwerking voorstellen Overgangsbepalingen •Afkoopregeling nadelen nieuwe systeem: -invoering nieuwe systeem negatief voor kleine groep medewerkers; - oude periodieke verhoging hoger dan de salarisverhoging in de nieuwe systematiek bij normaal (goed) functioneren zonder perspectief op hoger maximum. •Doelgroep afkoopregeling: -medewerkers in schalen 3, 4, 5,6 (vanaf periodiek 3) en 9; -1 januari 2008 in dienst en op 1 januari 2010 nog niet op het maximum van hun salarisschaal. •Afkoopsom: -verschil tussen gemiddelde oude periodiek en nieuwe salarisverhoging bij normaal/goed functioneren. -maximale bruto bedragen afkoop. 20 juni 201419

20 Vervolgacties Eigen invulling waterschappen •Met het lokale overleg kan nadere invulling worden gegeven aan de toe te passen systematiek; •Keuze maken tussen eigen formulieren of model-gespreksformulieren; •Lokaal bepalen hoe om te gaan met de persoonlijke toelage; •Eigen competentiewoordenboek toepassen. 20 juni 201420

21 Vervolgacties Aan de slag! •Systematiek invoeren/aanpassen; januari 2009 start de eerste gesprekscyclus. •Management voorbereiden (trainen) op nieuwe manier van beoordelen en • belonen. •Medewerkers voorlichten. •(Indien niet aanwezig) competentiewoordenboek ontwikkelen. 20 juni 201421

22 Vervolgacties •Voorlichtingsteksten voor medewerkers over nieuwe salarisstructuur (om mee te nemen). •A&O-fonds aan de slag met toelichting systematiek en modelcompetentiewoordenboek. •Januari 2009: nieuwe werkgroep uitbouw eindejaarsuitkering (persoonlijke toelage). •Evaluatie in het LAWA (2012) van nieuwe beoordelings- en beloningssystematiek. 20 juni 201422

23 Unie van waterschappen VRAGEN? 20 juni 201423


Download ppt "20 juni 20141 Nieuwe salarisstructuur met bijpassend beloningsbeleid voor de waterschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google