De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HERVORMING VAN HET STATUUT 2013 (aanvang van de onderhandelingen Sector XV – 08/2013 Ref. tekst: Sector XV 21- 08- 2013)

Verwante presentaties


Presentatie over: "HERVORMING VAN HET STATUUT 2013 (aanvang van de onderhandelingen Sector XV – 08/2013 Ref. tekst: Sector XV 21- 08- 2013)"— Transcript van de presentatie:

1 HERVORMING VAN HET STATUUT 2013 (aanvang van de onderhandelingen Sector XV – 08/2013 Ref. tekst: Sector XV 21- 08- 2013)

2 Inleiding  Beleidsnota Openbaar ambt  Perimeter van de hervorming van het statuut uitgewerkt door de Regering  Wijzigingen voor het Ministerie BHG en de Instellingen Openbaar Nut ( ION)  Aanvang van de onderhandelingen in het Comité Sector XV 21/8/2013

3 Organisatie van de instellingen Personeelskader  personeelsplannen (contractuelen en statutairen) in functie van de begrotingsjaren en het Directiecomité! De Regering komt tussen in het organigram Kamers van beroep: BESLISSINGEN  ADVIEZEN, De Directeur Generaal DG neemt de beslissing behalve bij UNANIEM advies van de commissie  de Secretaris Generaal SG moet zich houden aan de beslissing Afschaffing van de verlenging van de stages. Kamer van beroep onbevoegd voor bevorderingen!

4 Werving, stage en benoeming BEHOUD van SELOR Keuze van de wervingswijze: –heraanstelling, –interne mobiliteit, –intergewestelijke mobiliteit, –externe mobiliteit, –toegang tot een hoger niveau, –externe werving Bevorderingsbetrekkingen (A2, B2…) = werving!!!

5 Werving, stage en benoeming  Systeem van de competentieproeven  Jury = selectiecomité met uitgebreide samenstelling!  Proeven met 3 modules –toegangskaart: kwalitatieve selectieproef om de basisvaardigheden te testen –Module 1 of algemene module: kwalitatieve selectieproef om de algemene vaardigheden in het kader van een functie te testen –Module 2 of specifieke module: kwalitatieve selectieproef om de specifieke vaardigheden in het kader van een functie te testen Alleen de vaardigheden tellen! “The right man at the right place!”

6 Werving, stage en benoeming  Stage  opleidingstraject  Omkadering door een stagebegeleider Het integratieprogramma (opleidingstraject,…) wordt bepaald door de stage verantwoordelijken  Niveaus A: de eindverhandeling wordt afgeschaft  Verlening van de stage bij afwezigheid  Onder precieze voorwaarden (contractueel en anciënniteit  vrijstelling van de stage  De stage kan niet verlengd worden bij beroep!!!  Einde van de stage INDIEN “negatief gedrag” of “voldoet niet aan de vereiste voorwaarden”  Wegvallen van de wervingsreserves!

7 Loopbaan  Hiërarchische loopbaan: sneller = bevordering tot A3, A2, B2, C2, D2 of E2 via heraanstelling, verhoging in graad, interne mobiliteit of van ambtswege  Bevordering  A3 gaat van 9j naar 6 jaar graad anciënniteit  Bevordering  B2, C2, D2 of E2 gaat van 9j naar 3j graad anciënniteit  Creatie van een commissie van bevordering  Verdwijnen van de vrijwillige beroepsopleiding  individueel ontwikkelingsplan (opleiding of rapport )

8 Loopbaan  Toekenningsvoorwaarden voor de hogere functies (max 1 jaar vernieuwbaar) herzien en verbeterd + 3 jaar anciënniteit  Het geslacht met minste vertegenwoordiging krijgt de voorkeur bij het klassement van de kandidaten  Invoeren van de vrijwillige terugzetting  Administratieve anciënniteit = jaren anciënniteit als contractueel  Versnelde functionele loopbaan + individueel ontwikkelingsplan

9 Loopbaan  Creatie van 1 bevorderingscommissie met gendergelijkheid + DC beslist en motiveert de rangschikking!  Proefperiode bij bevordering/toegang tot hoger niv. + beroep mogelijk  Afschaffing van de vrijwillige beroepsopleiding  individueel ontwikkelingsplan (opleiding of rapport )  Toekenningsvoorwaarden voor de hogere functies (max 1 jaar vernieuwbaar) herzien en verbeterd + 3 jaar anciënniteit  Het geslacht met minste vertegenwoordiging krijgt de voorkeur bij het klassement van de kandidaten

10 Mobiliteit Geen proefperiode meer! MAAR  Wachttermijn gaat over van 3 naar 6 maanden,  Uitoefenen van de functie sinds 3 jaar,  Evaluatieprocedure van de competenties  Tussentijds onderhoud (evaluatie) alvorens mobiliteit Vrijwillige mobiliteit op initiatief van het personeelslid wordt afgeschaft! Mobiliteit van ambtswege INDIEN de vereiste kwalificaties ontbreken!

11 Evaluatie  Evaluatie van de prestaties ten opzichte van de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten en de competenties  Uitgevoerd door de “functionele chef” (statutair of contractueel)  Zelfevaluatie mogelijk  Elk jaar + k alender wordt bepaald door het directiecomité.  Nieuwe vermeldingen: –“zeer gunstig”, –“gunstig”, –“met voorbehoud” –“onvoldoende”.

12 Evaluatie  Indien het personeelslid tijdens een periode van 36 maanden 2 “onvoldoendes” krijgt  beroepsongeschiktheid  C4  “zeer gunstig” is noodzakelijk voor de evolutie in de loopbaan en met het oog op uitmuntendheidstoelagen!  Indien de functionele chef niet tweetalig is  bijstand van een tweetalig personeelslid + aanwezigheid van de functionele verantwoordelijke  bijstand van een wettelijk tweetalig personeelslid!!!

13 Allerlei  De beschikkingen betreffende het verlof voorafgaand aan het pensioen (vrijwillige 4-dagenweek en halftijds voor het pensioen) duiken opnieuw op en zijn gebaseerd op de nieuwe federale wet van 2012  Verlof voor het afstaan van bloed  dienstvrijstelling voor de duur van de handeling  Auteursrechten worden strikt omkaderd via clausule bij de arbeidsovereenkomst (volledige overdracht van de rechten van het personeelslid naar de werkgever! )

14 Geldelijk statuut  Geldelijke anciënniteit = contractuele anc. in de privé  Ingenieurspremie UITSLUITEND voor de graden ingenieur, 1 e Ingenieur en ingenieur directeur  uitmuntendheidstoelagen = 2 evaluaties “zeer gunstig” maar gesloten budgettaire enveloppe!  Hervorming van de projectpremies: oproepen tot kandidaten, verbod van cumul, …  Bijzondere vergoedingen/Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie en Economische Inspectie

15 Mandaathouder  Toegangsvoorwaarden versoepeld!  Opstellen van een managementplan en een bestuursovereenkomst  De doelstellingen van de mandatarissen kunnen herzien worden tijdens het mandaat  Verdubbeling van de mandaatpremie bij ‘gunstige’ evaluatie  Specifieke evaluatie van de mandaten  Bij einde mandaat van een niet ambtenaar = min 6 maanden vergoeding

16 Contractuelen  Aanwerving van contractuelen mogelijk via bevorderingsgraden + professionele ervaring  Beslissing tot aanwerving en ontslag wordt genomen door de DG of de SG  Aanwervingsprocedure : dezelfde als voor statutairen  Evaluatie procedure: dezelfde als voor statutairen  1 negatieve evaluatie = ontslag  Lijst van specifieke of bijkomende taken aangepast en gewijzigd !!!


Download ppt "HERVORMING VAN HET STATUUT 2013 (aanvang van de onderhandelingen Sector XV – 08/2013 Ref. tekst: Sector XV 21- 08- 2013)"

Verwante presentaties


Ads door Google